Bloggar

Söndagsbetraktelse 28 mars 2021, Palmsöndagen

Vi följer vår Herre in till Jerusalem, tillsammans med dem som bär palmerna högt och lovsjunger Davids son, i glädjerop och jubel. Snart ska glädjeropen ta en annan form, de ska istället ropa ”korsfäst honom”! Ödmjukhetens Konung rider på en åsna på väg till korsfästelsen därför att ”Han inte vakade över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt”… Därför upphöjde Gud Honom. Så visar Jesus oss vägen till upphöjelse.

Är lekmännens kallelse enbart inifrån och ut i världen – eller också utifrån och in i Kyrkan?

Över 200 teologiprofessorer i tysktalande områden har i mars 2021 undertecknat ett dokument som är kritiskt mot Vatikanens avvisande av möjligheten till kyrklig välsignelseakt av samkönade par. Ställningstagandet aktualiserar ett problem i tolkningen av konciliets nu gällande vägledning. Fäderna säger ”att Kyrkans uppgift är att öppna vägar för evangelium på ett rikt och mångfaldigt sätt som kan stödjas av världen när det gäller de intellektuella och moraliska egenskaper varvid såväl de enskilda människorna som samhällena i världen kan bidra” (Gaudium et Spes, 40).

Maskeradbalen – fastetidens teologi

När skottet avlossats i ryggen på kungen ropade gärningsmannen Anckarström ”elden är lös” så att han själv i det kaos som uppstod kunde ta sig ut på gatan utanför gamla operahuset. Det byggdes på uppdrag av kung Gustav III vid nuvarande Gustav Adolfs torg norr om Helgeandsholmen där vårt Riksdagshus nu ligger. Kring kungen samlades en förskräckt ring av personer som kunde konstatera att kungen fortfarande levde men hade svåra smärtor i ryggen och blödde ymnigt.

Söndagsbetraktelse 21 mars 2021

Har korset någon mening i vår kultur? Vad för mening ger vår kultur till korset? Människor går igenom frestelsen att söka förverkliga Guds rike utan Kristi kors. ”Vi vill se Jesus”, ber Grekerna, men de får ett konstigt svar av Jesus för Han säger att Han ska dö, att Han ska förhärligas genom lidande och död. Varför svarar Han så? För att kunna se Jesus måste vi möta den lidande tjänaren, följa Honom i Hans förvrängda förklädnad till korset. Känna igen och älska ansiktet på Honom som sa: ” Men jag är en mask, och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket”.

Kyrkan har inga kvinnliga koncelebranter

Nya testamentet och Kyrkans hela historia ger rika exempel på kvinnors närvaro i Kyrkan som lärjungar och sanna vittnen för Kristus i familjerna och i samhällena och i total vigning till tjänandet av Gud och evangeliet, skriver påven S:t Johannes Paulus II i det apostoliska brevet till biskoparna, Ordinatio sacerdotalis, (22 maj, 1994), som reserverar prästvigningen till enbart män.

Porno värre än Covid-19

De som drabbas av virus Covid 19 kan bli allvarligt sjuka men är alltid behandlingsbara. Hela världen hoppas på ett vaccin som gör människor immuna på samma sätt som Louis Pasteurs vaccin kunde rädda livet på rabiesangripna på 1800-talet. Smittan från hundar eller andra smittbärande djur var en dödlig smitta med svåra lidanden.

Söndagsbetraktelse 14 mars 2021

Kristus fördömer inte, men att förkasta Kristus är att fördömas.... Vår Herre har visat människan hennes behov av en Frälsare, en Frälsare upplyft på korset. Syndens omvändelse finner sin källa i det skinande ljuset som kommer från korset. Mörkret... vart borttvättat genom Jesu kärleksakt på Kalvarieberget. Objektivt. Subjektivt måste det tas emot av var person, inte bara genom att tro på Jesus:"Herre, Herre"..., men genom att göra det Han säger. Var Jesu kärleksakt på korset en gottgörelse?

Söndagsbetraktelse 7 mars 2021

Katolska Kyrkan, Kristi Kyrka, öppnar sig likt en Moder och tar emot oss, bär oss, föder och förlöser oss. Hon är arken, den enda räddningen för alla. Det handlar inte om olika uppfattningar; om var och ens tolkning av tron. Det är väl ändå fortfarande så att vi inte tror olika saker inom en och samma Kyrka, att vi inte väljer och vrakar bland allt vad vår tro erbjuder och faktiskt inte erbjuder? Finns det inte bara en tro, ett dop, en Kyrka? Jesu agerande i templet var en av de handlingar som ledde till Hans korsfästelse.