Predikningar

Kortpredikan 19 juni 2021, S. Romuald (d. 1027), abbot

”Se på himlens fåglar, se på ängens liljor. Gör er inga bekymmer.” Jesus uppmanar oss att se. Se, för att befrias. Världsliga bekymmer gör människan bunden och ofri. Orsaken är att hon sän­ker blicken och begränsar synfältet. Jesus uppmanar oss: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet”. Det hög­sta goda är ingen fiende till det näst högsta, Guds goda skapelse. Men det högsta måste vara det första. ”Sök först… så skall ni få allt det andra också”.

Kortpredikan 18 juni 2021

Paulus sänker sig till korinthiernas nivå. Han skryter och talar ”i dårskap”. Han är hebré, israelit och en Abrahams ättling, som andra judekristna. Han har tjänat Kris­tus ännu mer. Hans merit­lista är överväldigan­de: fängelse, spöstraff, ste­ning, skeppsbrott, faror, arbete, vaka och slit. Men så anar man listen i hans dåraktiga tal. ”Om det ändå skall skrytas, vill jag skryta med min svaghet”. Allt han har gjort och blivit utsatt för är ett vittnesbörd om något annat. Nå­gon annan har verkat i hans svaghet. Därför vill han skryta med sin svaghet.

Kortpredikan 17 juni 2021

Paulus ”vill överlämna en ren jungfru” till Kristus. Han har ”tro­lo­vat” församlingen ”med en enda man, Kristus”. Han jämför sin egen iver med Guds svartsjuka kärlek. Men falska lärare har trängt in i församlingen och han är rädd att deras ”tankar skall förföra och locka bort de troende från upprik­tig­heten och renheten gentemot Kristus”. Sådan förförelse kan ske genom halvsanna eller vilseförande lä­ror om Kristus och hans Kyrka.

Kortpredikan 16 juni 2021

”Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta.” Summan av en människas liv är sum­man av de beslut hon fattat. ”Den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd.” Ändå får det inte bli ”gärningslära”, den förrädiska tron att männi­skan kan fräl­­sa sig själv genom god vilja (pelagianism), som kännetecknas av samman­bitna tänder och förakt för de svaga.

Kortpredikan 15 juni 2021

”Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.” Moraliskt verkar uppmaningen hopplöst omöjlig – men, om vi tänker ef­ter, är den det enda naturliga. Människan är ju skapad till Guds av­bild och likhet. Paulus ger ett exempel på hur det kunde se ut. De kristna i Makedonien, som var fat­ti­ga, ”tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heli­ga” i Jerusalem som var i stor nöd. De gav ”först och främst sig själva”, sedan ”över sin förmåga”, en ”fri­kos­tig­hetens gåva”.

Kortpredikan 14 juni 2021

”Vänd andra kinden till!” Jesu uppmaning kan bli ett problem om det används utan urskiljning. Det vore till exempel grymt att utan vidare uppmana den som mobbas att bara acceptera allt. Uppmaningen ingår i bergspredikan, som beskriver det nya li­vets lag i Kris­ti ef­terföljd. Paulus vittnar om detta nya liv när han säger om sig själv: ”Jag är tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många ri­ka”. Det är inte av uppgiven svaghet som han ”vänder andra kinden till”, utan av rätt använd styrka.

Predikan 11 söndagen under året 2021

I Guds rike råder inte våra skiftande åsikter. Kära systrar och bröder i Kristus, Ett centralt begrepp i Jesus förkunnelse är ”Guds rike”. Det grekiska ord som evangeliernas originaltexter använder, ”basileia”, betyder emellertid inte bara ”rike”, utan ordagrant faktiskt ”kungarike”. Jesus talar alltså om en monarki. Men vad menar han med det? För att kunna förstå vad bibliska ord säger till oss idag, måste vi förstå vad de innebar när de talades och skrevs, dvs vad avsändaren konkret refererade till och därmed vad de som lyssnade förstod. Låt oss just med ”kungarike” göra experimentet att det skulle vara tvärtom, dvs att vår uppfattning om ord idag skulle avgöra tolkningen.

Predikan 11 söndagen under året 2021

En märklig frimodighet. En röst i dagens läsningar säger: ”Vi är alltid vid gott mod”. Rösten tillhör aposteln Pau­lus och han hade haft en rad skäl till modlöshet. När han på ett annat ställe räk­nar upp sina mot­gångar och sitt livs vedervärdigheter frågar man sig snarast hur han fortfarande kunde stå på benen. Han erkänner att han helst vill ”flytta hem till Herren”, men inte ens denna önskan gör honom passiv eller dröm­man­de.

Kortpredikan 12 juni 2021, Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

Denna minnesdag har sitt historiska ursprung i Fatima (Portu­gal) 1917, där Maria uppenbarade sig för tre barn, med upp­maning till bot och ro­senkransbön. Minnesdagen firas da­gen efter Jesu hjärtas dag. Ma­rias re­na hjär­ta har sin källa i Sonens. Minnesdagen liknar högti­den den 8 december, Jung­­fru Marias utkorel­se och full­komliga renhet. Då firar kyrkan hur Gud i Ma­ria be­re­der en värdig boning åt sin Son. Idag firar vi hur Maria tar emot denna utko­relse och nåd.