Predikningar

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

Kära bröder och systrar, När vi nu har fått fira Pingsten och Anden stigit ned över de tolv apostlarna och jungfru Maria Jesu Moder är vi alla på vandring. Vi är på väg under apostlarnas ledning. Vi är på vägen. Vår andliga mat är tron, tron på den Heliga Trefaldigheten. Det är vår färdkost. Anden leder oss dit den vill och vi följer den.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Dagens högtid, Heliga Trefaldighets Dag, började firas av benediktiner för ca tusen år se­dan. Men vad vi firar, Fadern och Sonen och den helige Ande, har funnits i all evighet. Ka­tekesen säger att mysteriet är otillgängligt för det mänskliga förnuftet. Vi skulle inte känna det om inte Gud själv hade uppenbarat det.

Predikan Heliga Trefaldighetens Dag 2023

En kyrka rädd för att bli impopulär har gett upp sitt existensberättigande. Kära systrar och bröder i Kristus, Den kristna läran om att Gud är treenig verkar först rätt abstrakt, men som Katolska kyrkans katekes uttrycker det, vilar hela vår tro på den. Ur förståelsen av Gud som treenig kommer allt vi sedan tror om Gud, skapelsen, oss själva och frälsningen.

Kortpredikan 3 juni 2023, SS Charles Lwanga och följeslagare, marty­rer

Martyrerna i Uganda, Charles Lwan­ga och hans följesla­gare, brän­­des till döds år 1886 av deras unge höv­ding. De var hans pager, men kritiserade den ekonomiskt lönsamma slavhan­deln och väg­rade att lå­ta sig utnyttjas till otukt. De liknar den unge Syrak, som ”ända från ungdomen följde vis­he­ten”. Han ”strävade lidelsefullt efter det goda, han käm­pade hårt för dess skull.”

Kortpredikan 2 juni 2023

Människornas liv är avsedda att bära frukt. Några gör det. Deras ”rättfärdiga verk blir inte glömda”. And­ra glöms bort, ”som om de aldrig hade funnits”. Fikonträdet hade blad men bar ingen frukt. Dagen efter var det förtorkat. Att det hade ”blad” motsvarar det myckna ”geschäftet” i templet. Visserligen skedde det i templet, men det bar ingen frukt. Jesus driver ut dem som sålde och köpte.

Kortpredikan 1 juni 2023, S. Justinus, martyr

Justinus Martyren (d. 165) är en av kyrkans första s.k. apologe­ter. Med förnuftiga argument försvarade han tron och kyrkan mot missförstånd och förtal. Han vägrade att ”offra till gu­dar­na”, trots att han visste att marty­riet väntade. Han hade fått sina ögon öpp­nade. Det är vad den blinde Bartimaios sökte och bad om när Jesus frå­gade vad han skulle göra för honom: ”Gör så att jag kan se igen”.

Kortpredikan 31 maj 2023, Jungfru Marias Besök

Maria skyndar till Elisabet uppe i Juda bergsbygd. Ängeln hade ju sagt till Maria att hennes släkting var havande, trots hennes höga ål­der. Den yngre sö­ker den äldre. Av detta möte målar Lukas en ikon. Med mångdimensionell inne­börd. Två havande kvinnor möts. De tillhör och representerar olika ge­ne­­rationer. De ser och hör varandra. De överträf­far var­andra i ömsesidig akt­ning. Benedictus säger att de yngre skall ära de äldre, de äld­re älska de yngre.

Kortpredikan 30 maj 2023

”Ge åt den Högste så som han gett åt dig.” De yttre offren i det första Förbundet kan för oss framstå som pri­mitiva, men de pekade mot de inre. De måste bäras fram ”frikos­tigt” och ”med glädje”. Redan profeterna gisslar yttre offer utan inre täckning.

Predikan Pingstdagen 2023

Kristus grundade sin kyrka på sin lärjunge Simon Barjona och senare aposteln Petrus: ”Och jag säger dig att du är Petrus klippan och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den” (Matt 16:18). Namnet Petrus betyder just klippa eller sten; ’dödsrikets portar’ syftar på dödens lärjungar, ondskans änglar och andar. Idag hör vi att den Helige Ande utgjuts över de församlade apostlarna (Apg 2: 2) och att det sker efter Kristi Himmelsfärd.

Predikan Pingstdagen 2023

Livet, enheten och kärleken – Andens frukter. Ingen kan fånga vinden, vattnet eller elden med blotta händerna. Det är nästan lika omöjligt att med ord fånga vad den helige Ande är. Ändå används både vinden, vattnet och elden som symboler för Anden. De säger alltså något. Anden drar inte uppmärk­sam­he­ten till sig själv, men för­härligar Sonen och leder till Fadern. Han är, för att tala som ett barn, den mest ödmjuka av de tre per­so­­nerna i Gudomen. Ändå är Anden för­utsättningen för allt liv.