Homepage

Gråbröderna

 

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Sanningens väg – och osanningens

När de unga närmar sig tiden att flyga ut ur föräldraboet och familjens trygghet är det viktigt att de är utrustade att möta gängens krav och de normer som vänder sig mot föräldrarnas och Kyrkans. Utan kyrkan har de unga inget mönster att följa och lita sig på. De dras lätt in i farliga gemenskaper med farliga och falska förhoppningar inför framtiden.

Alla kan bli evigt räddade men inte alla blir räddade till evigt liv hos Gud

I de allmänna förbönerna under Långfredagens gudstjänst tar Kyrkan också upp ”dem som inte tror på Gud”. Förhoppningen som kommer till uttryck om deras slutliga frälsning bygger enligt bönen på samvetet, alltså tron att också den ”som inte tror” kan räddas genom att ”följa sitt samvete”. Av största vikt är erkänna att varje människa, också syndare, och de som inte tror, eller inte vill tro, har ett samvete. Gud har gett varje människa samvetet och förmågan att skilja ont från gott, men lägger det i människans frihet som skapad varelse, att rätt använda denna förmåga i sina handlingar.

Vad betyder ’sanning’ och ’samvete’ för oss moderna människor?

Så sent som 1993 kunde påven Johannes Paulus II sammanfatta den ”återvändsgränd”, i vilken tanken på samvetet hamnat i Västerlandet. Sanningen och samvetet hade underordnats tidsandan. Det är nog riktigt att vår tids människor inte längre undrar över vad saker och ting, eller moraliska begrepp, är, eller vilken substans de har. Man är helt inriktad på vad dessa begrepp betyder, alltså vad språket har att säga om till exempel sanningen och samvetet.  Då uppstår ett behov av klarhet. En förnuftets skärpa som står emot all motsägelsefullhet och känslomässiga impulser.

Samhörighetens mirakel

Det finns de som gifte sig därför att de älskade varandra. Det finns också de som älskar varandra därför att de gifte sig. Kärleken är egentligen mirakulös. Lyckliga de som finner den. Kärleken är en god kraft som växer inifrån. Får den inte den näring den behöver för att växa, vissnar den och blir giftig. Den kan fortfarande rädda, men något nytt kommer att behövas. Barnens liv och framtid är beroende av föräldrarnas enhet och trohet. Barnens kärlek till föräldrarna är deras verkliga lön.

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Rispåse

 

Senaste predikningar

Kortpredikan 17 april 2024

Lukas berättar vad som händer efter Stefanos martyrium. Lär­jung­arna tvingas lämna Jerusalem. De skingras över hela Ju­dé­en och Samari­en. Därmed får de nya möjlighe­ter att pre­dika bud­skapet. Redan från början är martyrernas blod kyrkans bästa ut­säde. Om Lukas berättar om denna ”utsida”, så berättar Johannes om ”in­si­dan”. Hela Treenigheten är involverad.

Predikan 3 Påsksöndagen 2024

Ständigt ung på nytt – det osvikliga hoppet. Lukas berättar hur svårt lärjungarna hade att förstå att den korsfäste hade upp­stått – också när han stod mitt ibland dem. Både rädsla och glädje blockerar deras tro. Jesus visar på si­­na händer och fötter, men det tycks inte räcka. Han mås­te steg för steg öppna deras sin­nen så att de kan förstå skrifterna. Se att det som hände den påsken i Jerusalem är upp­fyllelsen av alla profetior under mer än tusen års historia med det utvalda folket.

Predikan 3 Påsksöndagen 2024

Kära bröder och systrar, När Jesus en gång fick frågan varför hans lärjungar inte fastade som Johannes’ lärjungar gjorde, svarade Jesus: ”De fastar inte så länge de har Brudgummen hos sig”, men sedan, ”när Brudgummen inte är kvar hos dem, då fastar de”. Jesus sade också: ”Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun”. Tiden efter påsken har för lärjungarna blivit en slags fastetid då de livnär sig på de ord Herren säger till dem. Det är när de tar emot det sanna ordet som underverken sker.

Predikan 3 Påsksöndagen 2024

En fattig kyrka visar oss vår uppgift. Kära systrar och bröder i Kristus, En av mina många laster är att som avkoppling titta på actionfilmer. Deras logik är bekant: Någon utsätts för en orättvisa, ofta någon form av våld. Hjälten dyker upp, eller tar sig samman, och efter en del bakslag och många explosioner återupprättas den ordning som förstörts av våld genom hjältens rättfärdiga utövande av ett ännu mer effektivt våld. Utan att försvara ett inte särskilt uppbyggligt nöje, går det här att se en tidlös mänsklig logik. Den med mest våld vinner, men det är inte alltid klart ens vem som är hjälten.
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

Predikan Påskdagen 2024

Livet har segrat! När Jesus uppstår från de döda öppnas det eviga livet för oss. ”Han måste uppstå från de döda” (Joh 20:9), så avslutas evangeliet idag på påskdagen. Om Jesus inte hade uppstått hade dödens makter fått sista ordet, Men genom att uppstå från de döda har Jesus brutit ner dödens, syndens och ondskans herravälde.

Predikan Långfredagen 2024

Ave Crux, Spes Unica – så står det i en hymn från kyrkans första tid – Var hälsat kors, vårt enda hopp. Just idag på långfredagen vill vi därför hylla och ära Jesu heliga kors. Vi vill tillbe vår korsfäste Herre, som ger oss hopp när livet är som värst och svårast. Hoppets låga får aldrig slockna inom oss.

St. Rita Radio

Blogginläggen

Ofelbar lära – sexualitetens etik

Fader Ray Atwood har gett en begriplig bakgrund till den auktoritetskris som följde på utgivningen av encyklikan om regleringen av barnafödslarna, Humanae Vitae 1968. Hans slutsats är att de kraftiga invändningarna, som ändå inte var representativa för biskoparna, kunde ha undvikits om de båda påvarna, nu helgonförklarade, Johannes XXIII och Paulus VI, hade kommit ut tidigare med förklaringen kring p-pillret och andra metoder, och jämförde med påven Pius XI som med Casti Connubii encyklikan om äktenskapet 1930 varit snabbt ute och besvarat den fråga som avgjorts av anglikanerna samma år och som överlåtit det moraliska ansvaret för regleringen av födslarna till de gifta paren själva utan kyrkligt bindande lära.

Nej, man ska lära sig själv och sina barn att ha helig respekt för vad sexualitet är

Den respekten kan bara komma från de vuxna, de erfarna, från föräldrar och föregående generationer. Lyckas det är framtiden räddad. Annars är den allvarligt hotad. Respekten för sexualiteten är en ärvd kunskap att se allvarligt och ansvarsfullt på. Det som allvarligt skadat den naturliga inställningen till sexuella handlingar är nya begrepp som ”safe sex” i ungdomen och barnbegränsningen i vuxenlivet.

Tiggarna i det himmelska Jerusalem

I en dröm såg jag på gatorna i det himmelska Jerusalem många tiggare som satt på trottoarerna. De hade någon slags tiggarmössor i rispapper  bredvid sig. Kom det någon förbi höll de fram mössan med uttråkad min och utan försök att se vänliga ut. Av gammal vana försökte de göra det så bekvämt för sig som möjligt.
Vackra Skandinavien

 

Katolska Kyrkan i Sverige