Homepage

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

IVF – Pro eller Anti Life?

Att manifestera sitt engagemang och sin övertygelse på gator och torg i gemensam aktion tyder på någon form av misströstan vad gäller statens eller Kyrkans förmåga att ”göra skillnad”. I yttre offentliga manifestationer möter man människor vars åsikter man gärna delar. Man önskar en förändring.

Man får prata om andra

Det är naturligt att prata om sina medmänniskor. Även när de är frånvarande. Annars är man inte intresserad av dem, ja man kanske inte ens älskar dem. Katekesen (KKK 2477) lär oss dock att inte skvallra. Men det är inte detsamma som att säga något om sina medmänniskor. Den löjliga floskeln om att inte tala om någon utan bara med denna är katastrofal om den efterlevs. Då blir man en klumpig galning, som bara sårar.

Den som behåller sin tro men förlorar sin religion – är han eller hon fortfarande katolik?

Det liknar diskussionen om tron utan gärningarna som vi känner igen från den lutherska läran. Låt oss anta att vår broder eller syster verkligen älskar påsknattens firande av Kristi uppståndelse och förnyar sina doplöften. Vår broder bekänner tron. Men om vår broder inte tycker att den katolska religionens regler och moraliska normer är lika viktiga som glädjen att få bekänna tron, och redan här och nu delta i det himmelska livets jubel inför Gud, har man verkligen tron i sin helhet och sin ursprunglighet? Har man inte då förlorat något väsentligt av sitt medlemskap i Kristi kyrka?  Har man inte tappat bort trons insikt om själens odödlighet? Tror man egentligen att själen är skapad för evigheten och finns som en avbild av Gud?

Kan ditt goda besegra en annans ondska?

Det är ingen naiv inställning att tro det vara möjligt – om vi med det naiva menar det barnsliga eller oerfarna. Ett barn flyr det onda och skriker. I barnets perspektiv har den egna goda kraften inte betydelse av att kunna besegra eller vinna över det onda som sker det. Vi som vuxna väljer den väg Jesus lärt oss: vi ber för dem vi tror är onda, vi ber för våra fiender och vi vänder andra kinden till om vi blir slagna på vår känsliga sida. Men är det nödvändigtvis det onda i sig, det verkligt onda, vi bemöter så, eller gör vi som det naiva barnet, vi flyr undan?

Senaste predikningar

Kortpredikan 29 januari 2020

​​​​​​​David vill bygga ett tempel åt Herren, men hans tankar är för små och begränsade. Det är snarare tvärtom. Herren skall bygga ett hus åt ho­­­nom. Det är ju Herren som har hämtat honom från be­tes­mar­ken och givit honom seger över alla hans fiender. Ändå förkastas inte Davids tankar helt och hållet. Ett hus skall byg­­­gas. Den som får bygga det är Salomo, hans son. Huset blir en symbol för något mera än byggnaden. Det betyder också det rike som kung­en per­sonifierar. Löftets inne­börd fördju­pas.

Kortpredikan 28 januari 2020, S. Thomas av Aquino, präst och kyrko­lä­rare

​​​​​​​Den glatt dansande David och den logiskt tänkande Thomas, båda är Jesu bröder. Kung David dansade framför arken, när den fördes in i Davids stad och placerades i tabernaklets allraheligaste del. Thomas kämpade inte bara med sin tanke. Han diktade ock­så hym­ner, bland annat till Kristi Kropps och Blods hög­tid. De sjungs när det allraheligaste sakra­men­tet bärs i pro­cession, och in­för det Nya Förbundets tabernakel.

Kortpredikan 27 januari 2020, SS. Timotheos och Titus, biskopar

Timotheos och Titus var aposteln Paulus mest betrodda lärjung­ar. Paulus skriver till dem om "vår reli­gions sanning". I ett av bre­ven till Timo­theos talar han om "den sunda läran". I sitt brev till Titus skriver han om trons ”hopp om evigt liv”. Men han ger också anvisningar om den kyrkliga ordningen. Pau­lus uppmanar Titus att ”tillsätta äldste/presbyterer”, det vi idag kallar präster.
Nordiska familjedagar i Norge 21-24 maj 2020