Predikningar Göran Fäldt

Predikan Askonsdagen 2024

Kära bröder och systrar i Herren, Askonsdagen är viktig för oss eftersom det är inledningen till fastan. Vi hör uppmaningen i boken Joel: ”Nu, säger Herren, skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta, under fasta, gråt och klagan” (Joel 2:12). Då frågar vi oss: denna gråt, denna klagan, denna kroppsliga fasta, har det något med vårt uppriktiga hjärta att göra? Om vi inte fastar, gråter och klagar, har vi inte varit uppriktiga i vår samvetsrannsakan? Är det detta som saknas oss, uppriktigheten i vår självuppfattning?

Predikan 6 söndagen under året 2024

”Jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse”. För många av våra bröder och systrar har just medvetenheten om vad man inte gjort, underlåtelsesynderna, för dem som är svårt sjuka eller behöver annan hjälp gjort att de frivilligt gett sig ut i världen där nöden är som störst för att hjälpa till och visa de sjuka att Gud inte övergivit dem i deras sjukdom. Kära bröder och systrar, de flesta av oss har väl i skolan någon gång i samhällsundervisningen fått frågan om Guds existens. Om Gud är själva godheten och kärleken, hur förklarar man då att krig, sjukdom och naturkatastrofer finns? De finns de som påstår att tillståndet i världen bevisar att Gud inte finns.

Predikan på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i templet 2024

Kära bröder och systrar, Skulle den gamle Symeon kunna vara skyddshelgon för alla våra ungdomar i Kyrkan? Någon vill nog invända och säga de behöver en ung man i deras egen ålder som förstår dem och vet vad det betyder att leva i dagens samhälle. Det underbara med denne rättfärdige och fromme man är att han under hela sitt liv varit trogen Gud i sin bön och levt enligt Guds lag. För Kyrkans unga är han just det vittne om Gud de bäst behöver.

Predikan 4 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, Ni kanske har hört att svenska folket ska vara beredda på krig. Eftersom man inte vet hur man förbereder sig känner man oro och köper konserver och dunkar för vatten att dricka. Ett gammalt uttryck säger också: ”Vill du har fred, förbered dig på krig”. Det betyder att ett folk som bygger upp ett försvar, slipper krig. Problemet är att de flesta inte vet hur modernt krig förs och därför inte heller hur man förbereder sig. Kriget har kanske redan börjat? Stora organisationer, kyrkor, domstolar, regeringskansliet hackas av okända maffialiknande bedragare som tar över datasystem och förlamar normal verksamhet.

Predikan 3 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, Gud sände Jona som profet till sin tids största stad Nineve. Människorna där gjorde mycket som var av ondo och Jona befalldes att gå dit och hålla en straffpredikan. Många i vår församling, som kommer från Irak, vet nog att Nineve låg i deras land norrut vid floden Tigris och nära staden Mosul. De vet också att mycket ont drabbat deras landsmän där under vår tid. Kyrkan är i dag profet i Irak och förföljs. Före Kyrkan fanns profeterna och bland dem Jona.

Predikan 2 söndagen under året 2024

Kära bröder och systrar, ”Tala din tjänare hör!” (1 Sam 3:10), ”Vi har funnit Messias!” (Joh 1:43). ”Vet ni inte att er kropp är den helige Andes tempel?” (1 Kor 6:19). Dessa tre ord ur den Heliga Skrift bildar en enhet trots olikheterna, eftersom källan är Gud och Gud är Enhet, kärlek och vishet. När Han skapade oss till sin avbild, gjorde Han oss också delaktiga i denna gudomliga enhet, kärlek och vishet. Varför skulle Paulus annars säga till oss, ”Vet ni inte att er kropp är den helige Andes tempel?”

Predikan Herrens Dop 2024

Kära bröder och systrar, ”Alla som genom tron och dopet tillhör Kristus skall bekänna sin tro inför människorna”, säger Kyrkans katekes (14). Här idag kan vi inte så enkelt sammanfatta vad detta dop har inneburit för alla som i tro lyssnat hela livet på Honom ”som döper med helig ande” (Mk 1: 8). Om vi hade en Kyrkans Centrala Statistikbyrå skulle vi ändå inte kunna fatta bredden och djupet i det verk Gud  påbörjat för hela mänskligheten.

Predikan 1 januari 2024, Guds Moder Marias högtid

Kära bröder och systrar, ”Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av en kvinna och född att stå under lagen” (Gal 4:4). Så börjar andra läsningen i dag. Ingen visste då när tiden var inne för att löftet om en Frälsare skulle uppfyllas. Folket levde i tron, de väntade, de hoppades som Syméon och Hanna i templet, de läste och hörde profeterna läsas, de vände sig till de skriftlärda rabbinerna, de undrade, ”fader, när kommer Han?”

Predikan Söndagen i Juloktaven 2023, den Heliga Familjen

Kära bröder och systrar, På festen Den Heliga Familjen tackar vi Gud för den gemenskap vi människor har med varandra i nära, djupa och livslånga relationer. Man och hustru i äktenskapets sakrament är kallade till helighet. Mellan föräldrar och barn, mellan far- och morföräldrar och barnbarn, finns ett förbund i trohet och kärlek. Far och- morföräldrar får på ålderns höst se sina barnbarn växa upp och själva bilda nya familjer. Det fyller dem med glädje och föräldrarna med allt större lycka.

Predikan 26 december 2023, den helige Stefanos dag

Kära bröder och systrar, Den väldiga kontrasten i Kyrkans firande av Herrens Födelse den 25 december och diakonen Stefanos martyrium den 26 december har ingen historisk bakgrund. De som studerat fornkyrkans historia har kommit fram till att Stefanos martyrium inträffade på vintern år 36 eller 37. Jesu födelse inträffade enligt forskarna år 7 eller 6 efter vår tidräknings början. Jesu död och uppståndelse i Jerusalem antas ha skett år 30.