Predikningar Thomas Idergard

Predikan 27 söndagen under året 2021

Äktenskapet mellan man och kvinna – naturlag och sakrament, ingen social konstruktion. Kära systrar och bröder i Kristus, Äktenskapet är inte bara en angelägenhet för de berörda, utan viktigt för hela det mänskliga samhället. Därför omgärdas det i alla tider och kulturer av regler och villkor för att skyddas och stärkas. Överallt har det en gemenskapsdimension. Äktenskapets form måste förstås bygga på parternas frivilliga engagemang i känslor och vilja, men dess sociala roll är inte att, som det ibland sägs, ”bekräfta kärlek”. Det uttrycker något mer. I Kyrkan är äktenskapet ett av sju sakrament och utgör tillsammans med prästvigningen sakramenten som tjänar trosgemenskapen.

Predikan 24 söndagen under året 2021

En politisk Messias kan inte ge evigt liv. Kära systrar och bröder i Kristus, Jesus fråga till lärjungarna i dagens evangelium handlar inte om något subjektivt: ”vem är jag för er?” Nej, han frågar efter människors utsaga om ett objektivt faktum, hans sanna identitet: ”Vem säger människorna … vem säger ni att jag är?” Aposteln Petrus svar är den bekännelse av Jesus sanna identitet som grundlägger kristen tro. På denna bekännelse byggs hela Kyrkan – inte på Petrus, de andra apostlarnas, eller de efterföljande påvarnas och biskoparnas, eller ens de troendes, inte ens vår, förträfflighet.

Predikan 23 söndagen under året 2021

Jesus öppnar våra öron, men inte för allt. Kära systrar och bröder i Kristus, Temat i dagens läsningar är att se, höra och förstå, för att kunna handla med Kristus och så alltmer leva i och av Guds eviga liv. Det som tar sin början här och fullbordas i kroppens uppståndelse. I första läsningen ur profeten Jesajas bok kunde vi höra Guds egna tips till första århundradets judar om hur de genom att läsa tidens tecken, dvs händelser i den vardagliga tillvaron, kunde veta när Guds eget direkta ingripande för att ställa världen rätt hade börjat.

Predikan 21 söndagen under året 2021

Om du tror på det Jesus lär och är rätt förberedd kan du ta emot honom för förändringen till evigt liv. Kära systrar och bröder i Kristus, Vi har kommit till slutet av flera veckors läsning av Jesus undervisning i Johannesevangeliets sjätte kapitel om sin sanna och verkliga närvaro i Eukaristins sakrament. Kristus eget offer av gudomlig kärlek närvarogörs i Kyrkans offer av bröd och vin, vilket blir andlig näring i fysisk form, för vår delaktighet i Guds eviga liv, med start här och nu, genom vårt livs alla offer för den gudomliga kärleken. Den som vill varje människas bästa, dvs frälsning, och för det ger av sig själv utan att räkna på kostnader eller nytta; den som flödar fritt när rädslan för döden är borta.

Predikan Jungfru Marias upptagning i himmelen 2021

"Kroppen är en gåva som vi inte kan göra vad vi vill med". Kära systrar och bröder i Kristus, ”Jungfru Marias avsomnande” är ett tema för en del klassiska, fromma målningar, där Jungfrun ligger fridfullt med slutna ögon på en bädd, omgiven av folk som tagit farväl. Motivets tanke pekar på något: före de första människornas syndafall var slutet på vårt liv i tiden bara en tröskel, en förtröstansfull avfärd till en fullkomnad form av liv, med kropp och själ, som frukt av den fulla gemenskapen med Gud, vilken människan, den abstrakt och rationellt tänkande och talande varelsen, skapades i.

Predikan 17 söndagen under året 2021

”En snäll fredsprofet och vishetslärare ger inget hopp". Kära systrar och bröder i Kristus, Tron på att Gud kan uträtta mirakel i världen är en nödvändig följd av tron på att Gud är herre över materien. I vår tid hör vi ibland t o m personer som kallar sig kristna vara skeptiska till ögonvittnesskildringarna om Jesus mirakel, då de inte kan förklaras med empirisk vetenskap. Men då blir vetenskapen herre och ögonvittnenas utsagor förvanskas till konstiga symboler för att vi bör vara snälla.

Predikan 16 söndagen under året 2021

“Den Gode herden ger oss vad vi behöver, inte vad vi vill ha". Kära systrar och bröder i Kristus, I Gamla Testamentet liknas Israels folk, Guds första förbundsfolk, vid en fårhjord för vilken Gud kallade herdar, religiösa och politiska ledare, med uppgift att skydda folket och sörja för dess, inte minst, andliga behov. Vår första läsning idag ur profeten Jeremias bok, riktade hård kritik mot att dessa herdar hade misskött uppdraget så att folket i sin tur misskötte förbundsuppgiften att ge ett levande vittnesbörd om, för att hela världen skulle kunna samlas runt, Israels Gud. Folkets splittring och fångenskap i främmande land blev konsekvensen.

Predikan 15 söndagen under året 2021

”Inbjuden och sänd”. Kära systrar och bröder i Kristus, Dagens läsningar påminner oss om att vi som kristna både är inbjudna att få del av en enorm rikedom, och sända med uppgiften att dela den med så många vi kan. Liksom att kärleken, viljan av den andres bästa, binder ihop dessa båda företeelser. Vår andra läsning idag är hämtad från Aposteln Paulus brev till Efesierna. Detta brev är skrivet som en undervisning för nydöpta, om ”sigillet”, som vi hörde att dopet ger; dvs en själslig märkning av tillhörighet till Jesus Kristus och delaktighet i hans död och uppståndelse, som andel av ett stort och ofattbart arv.

Predikan 14 söndagen under året 2021

”'Tolka tidens tecken' och 'söka Gud i allt’ betyder motsatsen till vad många tror”. Kära systrar och bröder i Kristus, Andra Vatikankonciliet har beskrivit kallelsen till Kristus efterföljd som en profetisk uppgift av ”ett levande vittnesbörd om Honom”, för vilket vi rätt måste förstå ”tidens tecken”. Det här missuppfattas besvärande ofta som att det, som just nu är på modet skulle tala om vad vi ska tro. En likartad missuppfattning omger uppmaningen från Jesuitordens grundare, den Helige Ignatius av Loyola, om att ”söka och finna Gud i allt”, som alltför många tror betyder att Gud aktivt sympatiserar med allt vi gör.

Predikan 13 söndagen under året 2021

”Be inte om bättre förmåga - be om en starkare tro". Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hör vi berättas om två olika mirakel av Jesus. De är inte bara sammanbundna kronologiskt utan också, och främst, tematiskt. Båda visar på Jesus totala makt över fysisk sjukdom, ja, t o m död, som bekräftelse av hans gudomlighet, av att han inte är en i raden av profeter eller goda förebilder, utan Gud, den som har skapat allt ur intet och därför har makt över allt, fullständigt närvarande i en människa. Jesus Kristus talar den fulla sanningen om Gud och om människan. Bara den kristna tron visar därför vägen till evigt liv.