Predikningar Thomas Idergard

Predikan 2 söndagen under året 2022

Liturgin är ”hans stund”: inget som vi gör utan något som Gud gör med oss. Kära systrar och bröder i Kristus, Bröllop och vin är de gemensamma nämnarna mellan vår första läsning ur profeten Jesajas bok och dagens evangelium. I Bibelns värld, liksom i ganska många andra världar frestas man tillägga, är de båda nära sammankopplade. Vinet, den klassiska sinnebilden av fest, används i Bibeln som symbol för glädjen i det eviga, himmelska gästabud som Gud, enligt ett gammalt, judiskt, profetiskt uttryck, ska hålla med alla folk.

Predikan Herrens Dop 2022

Förpliktelserna visar vår frihet. Kära systrar och bröder i Kristus, I Julens högtid välkomnade vi ”Gud med oss”. Med Jesus dop får vi en första blick för hur Gud, genom att bli människa, är med oss. Jesus dop var inget medvetandegörande av en slumrande kallelse. Ingenstans i någon av uppenbarelsens källor, Skriften eller Traditionen, finns något stöd för det. Dopet markerar början på Jesus offentliga verksamhet. Men i hans väg från tillblivelse och födelse, via vistelsen i templet som tolvåring till hans offentliga förkunnelse, mirakel, död och uppståndelse, finns en inre enhet utan brott.

Predikan Söndagen efter jul 2021, den Heliga Familjen

Mellan strid och skördetid. Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium undervisar den tolvårige Jesus oss om vårt medlemskap i två familjer, liksom hur de sammanstrålar i hans person. Som människa blev Guds Son del av en naturlig, mänsklig familj; den Heliga familjen. I sitt gudomliga väsen är han en del av den övernaturliga, gudomliga familjen; den Heliga Treenigheten. Med sitt svar på Jungfru Marias förebråelse säger Jesus att de därför borde ha vetat var de skulle finna honom. För oss som måste jobba en del på vår helighet, finns det något hoppfullt i att inte ens Jungfru Maria, befriad från arvsyndens läggning att se till sig själv först, alltid var omedelbart medveten om innebörden i Guds handlande.

Predikan. Kristus Konungens Dag 2021

Om Jesus verkligen ska kunna vara kung i våra liv, måste dessa andra kungar abdikera. Kära systrar och bröder i Kristus, ”Herren är konung!”, utropar Kyrkan om Jesus Kristus denna dag, med responsoriepsalmen vi nyss hörde. Och det handlar inte om en kung som Sveriges Carl Gustaf, dvs en konstitutionell monark och nationalsymbol, utan om en kung som de som härskade på biblisk tid. Med absolut makt. Och som allt i ett territorium, inklusive människorna, ytterst tillhörde. Något som ordet ”undersåte” faktiskt vittnar om.

Predikan 31 söndagen under året 2021

Jesus lär oss hur bud och regler visar den sanna kärleken. Kära systrar och bröder i Kristus, ”Kärlek”, ”att älska” – vad är egentligen det? Det grekiska ord som används i Nya Testamentets originaltexter för den kärlek Jesus nyss talade om i evangeliet, är substantivet ”agape” och verbet ”agapáo”. Det betyder att vilja någons bästa för hans eller hennes egen skull. Med Jesus själv ser vi att när denna vilja blir gudomligt inspirerad betyder den att ge av sig själv helt för den andras bästa, utan att räkna på vare sig kostnader eller vinster.

Predikan 28 söndagen under året 2021

Lev med mening! Kära systrar och bröder i Kristus, Dagens läsningar inbjuder oss att reflektera över vad det betyder att leva med mening. Både med filosofi och psykologi kan vi se att det handlar om att stå i en målinriktad relation till bestämda värden, så att strävanden och handlingar uttrycker eller uppnår något avsett. Vi strävar alla efter att tillfredsställa olika subjektiva behov. Och det kan vara både rimligt och gott.

Predikan 27 söndagen under året 2021

Äktenskapet mellan man och kvinna – naturlag och sakrament, ingen social konstruktion. Kära systrar och bröder i Kristus, Äktenskapet är inte bara en angelägenhet för de berörda, utan viktigt för hela det mänskliga samhället. Därför omgärdas det i alla tider och kulturer av regler och villkor för att skyddas och stärkas. Överallt har det en gemenskapsdimension. Äktenskapets form måste förstås bygga på parternas frivilliga engagemang i känslor och vilja, men dess sociala roll är inte att, som det ibland sägs, ”bekräfta kärlek”. Det uttrycker något mer. I Kyrkan är äktenskapet ett av sju sakrament och utgör tillsammans med prästvigningen sakramenten som tjänar trosgemenskapen.

Predikan 24 söndagen under året 2021

En politisk Messias kan inte ge evigt liv. Kära systrar och bröder i Kristus, Jesus fråga till lärjungarna i dagens evangelium handlar inte om något subjektivt: ”vem är jag för er?” Nej, han frågar efter människors utsaga om ett objektivt faktum, hans sanna identitet: ”Vem säger människorna … vem säger ni att jag är?” Aposteln Petrus svar är den bekännelse av Jesus sanna identitet som grundlägger kristen tro. På denna bekännelse byggs hela Kyrkan – inte på Petrus, de andra apostlarnas, eller de efterföljande påvarnas och biskoparnas, eller ens de troendes, inte ens vår, förträfflighet.

Predikan 23 söndagen under året 2021

Jesus öppnar våra öron, men inte för allt. Kära systrar och bröder i Kristus, Temat i dagens läsningar är att se, höra och förstå, för att kunna handla med Kristus och så alltmer leva i och av Guds eviga liv. Det som tar sin början här och fullbordas i kroppens uppståndelse. I första läsningen ur profeten Jesajas bok kunde vi höra Guds egna tips till första århundradets judar om hur de genom att läsa tidens tecken, dvs händelser i den vardagliga tillvaron, kunde veta när Guds eget direkta ingripande för att ställa världen rätt hade börjat.

Predikan 21 söndagen under året 2021

Om du tror på det Jesus lär och är rätt förberedd kan du ta emot honom för förändringen till evigt liv. Kära systrar och bröder i Kristus, Vi har kommit till slutet av flera veckors läsning av Jesus undervisning i Johannesevangeliets sjätte kapitel om sin sanna och verkliga närvaro i Eukaristins sakrament. Kristus eget offer av gudomlig kärlek närvarogörs i Kyrkans offer av bröd och vin, vilket blir andlig näring i fysisk form, för vår delaktighet i Guds eviga liv, med start här och nu, genom vårt livs alla offer för den gudomliga kärleken. Den som vill varje människas bästa, dvs frälsning, och för det ger av sig själv utan att räkna på kostnader eller nytta; den som flödar fritt när rädslan för döden är borta.