Göran Fäldt

Två slags befolkningskris – vilken är värst?

Är ett förväntat lägre födelsetal i de unga familjerna ett kommunalt problem, ett nationellt, eller ett globalt problem? Demografiskt sett ligger födelsetalen i de högindustrialiserade länderna under återväxttalen. Är det i grunden positivt eller negativt? Det beror på vem man talar med. Unga kvinnor är ofta nöjda med utvecklingen, äldre med få eller inga barn, mindre. Männen finner sig i det mesta.

Var Kung Göstas statsbildning vår Berlinmur?

Om tidens tecken talar om inre försvar mot yttre faror isolerar sig stater – och människor – mot omvärlden. Den egna staten skall bli ”stark igen” och internationella åtaganden minska. Så vill man ”se om sitt hus” och försvara sina ”värden”. Världsmakten USA drar sig tillbaka i små steg medan den nya ekonomiska världsmakten Kina expanderar. Livet i de två stormakterna präglas fortfarande den individuella frihetens villkor och enhetsstatens kontroll av medborgarna.  Symbiosen är otänkbar.

”Saliga är ni när man skymfar och förföljer er”!

”Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på alla sätt förtalar er för min skull”, säger Jesus. Hans ord i slutet av Bergspredikan talar om förföljelserna i alla tider, också vår. Som kristna tror vi på Skapelseberättelsen och på människans skapelse som man och kvinna. Vi har ansvaret för att våra barn döps och fostras enligt Guds vilja och Kyrkans lära. Det är inte bara vår tro på Skapelsen som förföljs genom genusideologin i skolan utan vi själva som personer. Varför ska människor som inte kan ta ansvar för oss eller våra barn ha inflytande över vår tro och vårt ansvar som föräldrar, gudföräldrar och mor- och farföräldrar?

Sexsynen avgör framtiden

Det är bara lite mer än en månad till valet till Europaparlamentet den 9 juni. För oss som katoliker kan det verka svårt att delta i ett val då så vitt man kan förstå samtliga partier kommer att rösta för en aborträtt för samtliga medlemsländer. Frankrike har i år infört aborträtt i sin grundlag. Det finns dock enskilda personer på vallistorna som kommer att rösta mot partilinjen och i stället rösta för ett skydd för det ofödda livet. Det förblir osäkert om de kommer att stå för sin uppfattning när deras partier utesluter dem eller på annat sätt markera mot dem. En lösning är att rösta ”blankt”. Man röstar men inte på någon.

Vad påverkas vi omedvetet av i valtider?

Även om vi är på vår vakt och håller på vår egen uppfattning kan vi manipuleras att byta åsikt. Det finns personer i historien som lyckats förvrida våra värderingar och lura med oss i till exempel val av politisk inriktning. Är vi många som manipuleras blir det snart svårare att hitta tillbaka till vad vi tror vara vår grunduppfattning. Områden som i vår tid är jaktmarker för personer som vill ha vårt stöd är energifrågorna, klimatfrågorna, hälsofrågorna och ekonomin. Vi är i underläge därför att vi inte är tillräckligt informerade själva och inte hinner sätta oss in i sakerna, innan vi blir påverkade.

Sanningens väg – och osanningens

När de unga närmar sig tiden att flyga ut ur föräldraboet och familjens trygghet är det viktigt att de är utrustade att möta gängens krav och de normer som vänder sig mot föräldrarnas och Kyrkans. Utan kyrkan har de unga inget mönster att följa och lita sig på. De dras lätt in i farliga gemenskaper med farliga och falska förhoppningar inför framtiden.

Alla kan bli evigt räddade men inte alla blir räddade till evigt liv hos Gud

I de allmänna förbönerna under Långfredagens gudstjänst tar Kyrkan också upp ”dem som inte tror på Gud”. Förhoppningen som kommer till uttryck om deras slutliga frälsning bygger enligt bönen på samvetet, alltså tron att också den ”som inte tror” kan räddas genom att ”följa sitt samvete”. Av största vikt är erkänna att varje människa, också syndare, och de som inte tror, eller inte vill tro, har ett samvete. Gud har gett varje människa samvetet och förmågan att skilja ont från gott, men lägger det i människans frihet som skapad varelse, att rätt använda denna förmåga i sina handlingar.

Vad betyder ’sanning’ och ’samvete’ för oss moderna människor?

Så sent som 1993 kunde påven Johannes Paulus II sammanfatta den ”återvändsgränd”, i vilken tanken på samvetet hamnat i Västerlandet. Sanningen och samvetet hade underordnats tidsandan. Det är nog riktigt att vår tids människor inte längre undrar över vad saker och ting, eller moraliska begrepp, är, eller vilken substans de har. Man är helt inriktad på vad dessa begrepp betyder, alltså vad språket har att säga om till exempel sanningen och samvetet.  Då uppstår ett behov av klarhet. En förnuftets skärpa som står emot all motsägelsefullhet och känslomässiga impulser.

Samhörighetens mirakel

Det finns de som gifte sig därför att de älskade varandra. Det finns också de som älskar varandra därför att de gifte sig. Kärleken är egentligen mirakulös. Lyckliga de som finner den. Kärleken är en god kraft som växer inifrån. Får den inte den näring den behöver för att växa, vissnar den och blir giftig. Den kan fortfarande rädda, men något nytt kommer att behövas. Barnens liv och framtid är beroende av föräldrarnas enhet och trohet. Barnens kärlek till föräldrarna är deras verkliga lön.

Ofelbar lära – sexualitetens etik

Fader Ray Atwood har gett en begriplig bakgrund till den auktoritetskris som följde på utgivningen av encyklikan om regleringen av barnafödslarna, Humanae Vitae 1968. Hans slutsats är att de kraftiga invändningarna, som ändå inte var representativa för biskoparna, kunde ha undvikits om de båda påvarna, nu helgonförklarade, Johannes XXIII och Paulus VI, hade kommit ut tidigare med förklaringen kring p-pillret och andra metoder, och jämförde med påven Pius XI som med Casti Connubii encyklikan om äktenskapet 1930 varit snabbt ute och besvarat den fråga som avgjorts av anglikanerna samma år och som överlåtit det moraliska ansvaret för regleringen av födslarna till de gifta paren själva utan kyrkligt bindande lära.