Bloggar

På vår vakt

Vi måste alltid vara på vår vakt. Samhället kan förändras om fel människor får makten och utnyttjar den. Missnöjesstämningar i samhället kan vara grogrund för maktövertagande i steg som också skedde i Tyskland under Hitlers första tid och i Italien under Mussolini.

Är ”politiseringen” av Svenska kyrkan något nytt?

En återkommande diskussionsfråga i Svenska kyrkan är de politiska partiernas roll i kyrkans beslutsfunktioner. Antingen försvarar man den nuvarande ordningen med val av kandidater som listats av de lokala partierna eller vill man att de kyrkligt aktiva själva ska vara de valbara. Den första uppfattningen är inte omotiverad om man tänker på att den politiska makten, kungamakten eller den parlamentariska demokratin, varit självklar och grundläggande allt sedan Kyrkan i Sverige skilts från Rom och biskopen av Rom, aposteln Petri efterträdare, påven, under Gustav Vasas tid på 1500-talet.

Struktur är alla diktaturers moder

Diktaturerna behöver robusta strukturer för att föra ut sina detaljplaner över tid. När strukturerna väl är inrättade finns de där för alla framtida behov och överlever till och med förlust av exekutiv makt. Strukturerna upprätthålls av en slag besatthet som inte tolererar avvikelser. Studier av de stora diktatorernas psykiska utveckling visar hur långt intoleransen kan gå. Vad som präglar dem är misstänksamhet och narcissism. De litar inte på någon och går under i total ensamhet.

11 september 2021

Alla i min ålder minns dagen 11 september 2001 då terrorattacken drabbade World Trade Center och Pentagon i Washington DC, USA, och det fjärde planet som missade sitt mål i huvudstaden. När vi i dag ser 20 år tillbaka i tiden ser vi hur stor skada attacken gjort i hela världen och förändrat förutsättningarna för fred. Jag kände stor tacksamhet för den lilla dikten av Mattie Stepanek som jag av en händelse hittade på amerikanska National Catholic Register.

Vilken är viljans natur?

Alla levande varelser har av Skaparen begåvats med själsliga förmögenheter anpassade till deras kroppsliga liv i den skapade naturen. De är förnuftet, viljan och minnet. Människans själ är odödlig och hennes själsliga egenskaper följer henne in i evigheten. Det måste vara människan som person som uppstår på den Yttersta dagen. Mose och Elia talar med Jesus på berget Tabor vid Herrens Förklaring. Maria Guds Moder talar med de utvalda att få budskapen från himlen då hon uppenbarar sig.

Söndagsbetraktelse 5 september 2021

Jesus står framför den döva och stumma mannen. Han rör vid honom, andas djupt och ser upp mot himlen; gesten att Han alltid är i kommunion med Fadern varifrån all godhet kommer. I den här översättningen sägs det att ”Jesus andades djupt”, men i de ursprungliga texterna är ordet istället: ”jämrade” sig, eller ”stönade”… det är i den sinnesstämningen som Jesus ber till Fadern för oss. Jämrande ser Han och delar våra lidanden. Hans smärta över syndens konsekvenser, över människans lidande, över hennes elände…

Lugnet före stormen?

Hur ska vi som kristna förbereda oss på det som ingen kan förutse och ingen önskar? Det första måste vara att se verkligheten i ögonen och inte blunda. Lilla Thérèse, som i djup tro och förening med Kristus, upplevt alla svårigheter en människa kan få gå igenom var alltid ”realist" i den meningen att hon också bar alla prövningar och motgångar i hela sitt väsen, andligt, intellektuellt och kroppsligt.

Kyrkans guld är fattigdomen

Det måste förstås rätt! Jesus berömmer ju dagarbetarna i vingården som får samma lön för olika arbetsinsatser. Jesus talar ofta om skörden och skörden är en rikedom och rikedomen skall vara andra till nytta. Den som har kan dela med sig med den som inte har.