Bloggar

Försöken att lägga grunden till en liberalkatolsk kyrka i Sverige efter religionsfrihetslagen 1. 1. 1952 började tidigt. - En Pingstbetraktelse Herrens År 2019

Det finns en del möjliga förklaringar till vad som skett och sker med katolsk tro i vår tid. Svenska katoliker från den lutherska och kulturprotestantiska bakgrunden (som var folkskolans uppdrag att implementera) måste på något sätt få ett erkännande i det svenska samhället som fullvärdiga medborgare och inte leva vidare som ghettokatoliker utan möjlighet till inflytande i samhället.

Söndagsbetraktelse 2 juni 2019

Efter att ha bett för Apostlarna ber Jesus för hela Kyrkan. Alla de som skulle bli Hans; de av oss som nu lever, de som levt före oss och de som kommer efter oss, var närvarande i Hans bön och i Hans Hjärta. Cornelius a Lapide, påminner oss om hur tacksamma vi ska vara till Jesus för att Han bett till Fadern för oss att Gud välsignar oss och ger oss det vi, var och en, behöver för att nå Fadern. Jesus, översteprästen som sitter på högra sidan av Majestätets tron, "skild från syndare och upphöjd över himlarna" fortsätter att be och vädja för oss.

Dans - är det synd?

I min ungdom fick jag av somliga lära mig att det var synd att dansa. Men av andra fick jag lära mig raka motsatsen. Jag blev förvirrad. Så vad gäller? Vi är kallade till kyskhet. Vår kropp är Andens tempel och ska bevaras ren. Att dansa är okyskt. Eller … Åja. Som präst dansar jag ju inför Herrens altare med knäfall och djupa bugningar och lätta bockanden och upplyftade händer och utbredda händer och korstecken och lyftande av Herrens kropp och blod. Så jag kastar sten i glashus om jag säger att dans är synd. Nej, att dansa är inte synd i och för sig. Men hur gör man då?

Olämpligt uttalande av jesuiternas nyvalde general

I en intervju med jesuiternas nyvalde general, fader Arturo Sosa Alcabal, av Giuseppe Rusconi, publicerad på bloggen Rossoporpora den 22 februari 2017, (översatt av Matthew Sherry för Sandro Magister, expert på det som sker i Vatikanen), har den exakta ordalydelsen i evangeliet ifrågasatts. I intervjun kommer frågan om förbudet mot skilsmässa upp. Alla vet vad Herren Jesus har sagt i Matteus evangelium 19, ”Det Gud sammanfogat får människan inte skilja åt” och ”Den som skiljer sig och gifter om sig begår äktenskapsbrott”.

Om avfall, schism och heresi

En engelsk konvertit och senare katolsk präst skrev en versrad som kanske lockar till skratt men som på allvar avspeglar religionsbytet under första halvan av 1500-talet i England – en historia vi hos oss bara till hälften delar med de engelska bröderna och systrarna, eftersom vi aldrig fick ölet samtidigt: Heresy and beer came to England in one year

Söndagsbetraktelse 26 maj 2019

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger.

Den katolska självkänslan – hur farlig är den?

Vi firar fortfarande Påsk – den katolska trons största mysterium som enar oss i Kyrkans gemenskap. Vi får dessa underbara erfarenheter av vad det är att vara människa. Även om vårt språk, vår uppfostran och våra traditioner är variationer på samma tema som inte skiljer oss åt, så är det ändå så att vi ibland inte riktigt förstår varandras sätt att tänka, be och bedöma.

Söndagsbetraktelse 19 maj 2019

När Judas hade gått ut från salen där Jesus och de tolv hade samlats till måltid sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.«

Kristi Uppståndelse – vårt vittnesbörd besegrar heresin

Paulus säger att vår tro saknar mening om inte Kristus uppstått från de döda. Katekesen styrker oss i vår tro när den förklarar ”Genom dopet deltar de troende som är förenade med Kristus redan i Kristi himmelska liv” (jfr Filipperbrevet 3:20). Ordet redan är här en uppenbarelse av vår tillkommande härlighet hos Gud.