Bloggar

Det Gud fogar samman – får människan inte skilja åt. Något om den civila skilsmässans historia.

Det är uppenbart för vem som helst som gör Skriftens och traditionens norm till sin att äktenskapet mellan en fri man och en fri kvinna ska bestå tills döden skiljer åt. Det är för alla de döpta än i dag den förpliktande katolska läran om äktenskapets förbund, bekräftad av Andra Vatikankonciliet, den Kanoniska lagen och Katolska Kyrkans universella katekes.

Det är inte sant att lutheraner också är katoliker

Det är inte sant att lutheraner också är katoliker. I Sverige finns en oskriven regel att inte ”sticka ut” för mycket. I stället för att ha en bestämd uppfattning om något söker sig de flesta till ett mer odefinierat område där alla känner sig, eller bör känna sig, trygga. Man märker det i stickprovsintervjuer ”på stan” att om en kris uppstått någonstans så är man ändå snabb att säga att man trots krisen känner sig ”trygg”. Man märker det i den protestantiska kyrklighetens alltid lika välkomnande herderoll. Du skall känna dig sedd och förstådd och trygg - också i de svåraste upplevelser. Du kan själv gestalta din begravning.

Orsaker till våld i nära relationer

En kommission bestående av kvinnor i samverkan med biskopskonferenserna i England och Wales har 2020 kunnat sammanställa tillgängliga fakta i syftet att förstå och förhoppningsvis medvetandegöra de gifta paren om de risker för våld som tycks vara inskrivna i människans natur. Det är ett arbete och en resursbank vi i de katolska stiftsorganen försöker använda oss av som en del i evangelisationsarbetet, som biskop Anders förnyat och stöder.

Gud är kraften i sakramenten

Ska hjärtstartaren ersätta den sista smörjelsen? Om man slutar tro att sakramenten är befriande och frälsande krafter från Gud, tror man förmodligen mer på den allmänna, mänskliga goda viljan som stöder och uppmuntrar, kanske till och med ”mycket kärlek”. Men är det vad Kyrkan under sin jordiska vandring praktiserat och undervisat om?

Kyrkan om sina bräckliga familjer

Kyrkan vill alltid visa pastoral omtanke om de många olika får Herren anförtrott henne. ”För mina lamm på bete”, säger Jesus till Petrus i Johannesevangeliet (21:15). Det betyder att leda de troende på säker mark där det finns god näring.  Hur tänker då Påvliga Johannes Paulus II:s teologiska institut för äktenskapet och familjevetenskaperna i Rom? En berättigad och angelägen fråga!

Den verkliga förloraren – rätten

En person förlorar i ett tvistemål med arbetsgivaren sin anställning som barnmorska och får stå för rättegångskostnaderna. Barnmorskan är utbildad och dokumenterat skicklig i sitt arbete men nekar till att medverka i aborter med hänvisning till samvetet. Enligt EU lagstiftningen och FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna kan en arbetsgivare inte kräva att en anställd ska utföra uppgifter som strider mot personens samvete. Men en sekulär arbetsgivare kan ändå begära det. Det visar fallet Ellinor Grimmark.

Vem har mod att protestera?

Kan man protestera? I alla demokratier finns frihet att säga sin mening och mötas i fredlig protest. Varje morgon i Kyrkans bön säger vi, ”Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet” (Benedictus till Laudes). Vi får överta dessa ord av tacksamhet från det judiska folket som fick motta löftet om Messias, Frälsaren. Gud gav dem friheten att förvalta väl. Friden är en gåva från Gud. Den är en dyrbar skatt som måste försvaras.

Moderns liv och barnets

Det finns en berättelse i Bibelns Första kungabok kapitel 3 om två mödrar som stred om att få en avkomma genom okänd fader. Båda födde men ett barn dog. Ingen av dem kunde ge upp rätten till det barn som överlevt. Kung Salomo beslöt att låta en soldat med svärd dela barnet i två delar och ge delarna till de stridande kvinnorna.