Bloggar

Vad lockar med gamla mässan?

Jag älskar den nya mässan - den är ju mässan. Men många katoliker föredrar den gamla. Jag älskar den också - den är ju mässan. Är det något som är jobbigt med nya mässan? Upplevs den gamla som mer allvarlig? Som mer religiös? Är det något man slipper i den gamla mässan? Är det här som skon klämmer?

När snusk blev fint

Hela världen varnades genom Fatimabudskapet att något ont skulle komma från Ryssland och att stora krig skulle slita sönder civilisationen - som rovdjuren dödar, äter andra djur och aldrig slutar jaga för att mätta sin naturliga drift.

Respekten för livets värdighet

Det kan inte finnas någon motsättning mellan kärleken och sanningen, skriver karmelitbroder Wilfrid Stinissen i sitt efterord till en bok kardinalen och biskopen Anders Arborelius och pastorn inom Pingströrelsen, Sten- Gunnar Hedin, utgivit tillsammans i ekumenisk teologi under ett år av globala problem med klimathot och en hotande virusepidemi. Kanske kan det sägas att hela boken Gud är kärlek – Fader, Son och Ande (Libris, Stockholm, 2021), pekar på enheten mellan kärleken och sanningen som ett befriande mysterium.

Varför var det just med preventivmedlen och aborterna som krisen i väst började?

Det enkla svaret är att gifta män och kvinnor före tiden för det lagliga införandet av preventivmedel, och i synnerhet av p-pillret, mycket väl visste att sexualitet självklart hörde ihop med barn. Barn var önskade men av olika skäl inte alltid välkomna. Barn innebar ett enormt ansvar och barn behövde föräldrarnas äktenskapliga trohet för sin fortlevnad och framtid.

En uppskjuten idé – det teknologiska imperativet i nytt ljus?

Naturlagen säger oss att vi som människor gör klokast i att använda oss av naturen utan att förstöra den. Hur ska vi då utvinna den energi vi behöver utan att pervertera naturens goda till det onda? Klimatet på jorden hör till det goda Skaparen gett oss för att leva, men har vi rätt att utnyttja jordens resurser så att vi påverkar hela klimatsystemet negativt? Våra industriella framgångar och det ökade välståndet har blivit vår tids Akilleshäl. Vi lever på något sätt på lånad tid. Men hur länge?

Det Gud fogar samman – får människan inte skilja åt. Något om den civila skilsmässans historia.

Det är uppenbart för vem som helst som gör Skriftens och traditionens norm till sin att äktenskapet mellan en fri man och en fri kvinna ska bestå tills döden skiljer åt. Det är för alla de döpta än i dag den förpliktande katolska läran om äktenskapets förbund, bekräftad av Andra Vatikankonciliet, den Kanoniska lagen och Katolska Kyrkans universella katekes.

Det är inte sant att lutheraner också är katoliker

Det är inte sant att lutheraner också är katoliker. I Sverige finns en oskriven regel att inte ”sticka ut” för mycket. I stället för att ha en bestämd uppfattning om något söker sig de flesta till ett mer odefinierat område där alla känner sig, eller bör känna sig, trygga. Man märker det i stickprovsintervjuer ”på stan” att om en kris uppstått någonstans så är man ändå snabb att säga att man trots krisen känner sig ”trygg”. Man märker det i den protestantiska kyrklighetens alltid lika välkomnande herderoll. Du skall känna dig sedd och förstådd och trygg - också i de svåraste upplevelser. Du kan själv gestalta din begravning.

Orsaker till våld i nära relationer

En kommission bestående av kvinnor i samverkan med biskopskonferenserna i England och Wales har 2020 kunnat sammanställa tillgängliga fakta i syftet att förstå och förhoppningsvis medvetandegöra de gifta paren om de risker för våld som tycks vara inskrivna i människans natur. Det är ett arbete och en resursbank vi i de katolska stiftsorganen försöker använda oss av som en del i evangelisationsarbetet, som biskop Anders förnyat och stöder.