Predikningar

Kortpredikan 27 april 2022

Situationen är nästan komisk. Stora rådet har satt apostlarna i häkte. Dagen efter skall de förhöra dem. Under natten befrias de av en ängel och tidigt på morgonen fortsätter de att förkunna i temp­let, medan överstepräs­ter­na inte begriper vad som hänt. Sta­den surrar av rykten. Långt senare sammanfattar Johannes vad det handlar om: ”Så äl­skade Gud världen”.

Kortpredikan 26 april 2022, S. Paschasius Radbertus, abbot

Paschasius Radbertus var benediktin i Corbie i Frankrike på 800-ta­let. Kan­ske var han Ansgars lärare. Han skrev den första trak­ta­ten om den heliga eu­ka­ristin, där vi görs till lemmar i en enda kropp. Eller med Lukas formulering: ”Ett hjärta och en själ”, eftersom de hade allt gemensamt. Inte bara den en­skilde, utan också gemenskapen föds på nytt ge­nom den he­lige Ande.

Predikan 2 Påsksöndagen 2022

Påskens hemlighet – vår helighet, vårt nya liv, vår värdighet. ”Som nyfödda barn”, quasi modo geniti, sjöng vi i ingångsversen. I den tidiga kyrkan tänkte man då främst på de nydöpta, på dem som döpts under påsken. Hela veckan har vi i litur­gin bett för de nydöpta och därmed påmints om det egna dopet. I da­gens kollektbön bad vi om att ”allt djupare fatta påskens hemlighet”. Man kan också säga dopets hemlighet.

Predikan 2 Påsksöndagen 2022

Denna söndag, den andra påsksöndagen, kallas för den gudomliga barmhärtighetens söndag. I den tidiga kyrkan döptes man gärna på påskdagen. Den nydöpte ikläddes då en vit dopdräkt, vilken bars under en vecka, med dagliga besök i kyrkan. Söndagen efter påsk var sista dagen. Därav fick denna dag namnet Dominica in albis, Vita söndagen. Den helige påven Johannes Paulus II gav år 2000 dagen ett extra namn; Den gudomliga barmhärtighetens söndag. Påsken och dopet är Guds barmhärtighets triumf! Den heliga syster Faustina Kowalska hörde den 22 februari 1931 Jesus säga följande...

Predikan 23 april 2022

Frimodighet – en frukt av påsken. Vi fortsätter att fira påsk. Hela påskveckan är en förlängd påskdag. Påskljuset som tändes under påsk­natten lyser ända fram till pingst. Det offentliga Sve­rige tycks dock ha glömt varför vi firar påsk, bortsett från att dagarna i almanac­kan än­nu är röda. Ide­o­login om att religion är en privatsak har fått avsedd effekt. I krigets Uk­ra­i­na däremot vädja­de man om eld­upphör under påsken för att få fira den. Och när det avvisades fi­rade man än­då, även om det fick ske i bunkrar och skyddsrum.

Kortpredikan 22 april 2022

Petrus och de andra apostlarna får tillfälle att vittna inför samma råd som deras Herre fick göra för inte så länge sedan. Med oerhörd frimodighet vittnar Petrus om stenen som förkas­ta­des, men som nu blivit en hörnsten. Det är i hans namn, och bara i det, som män­niskan kan räd­das. Orden låter anstötliga och exklusiva. ”Hos ingen annan finns fräls­ning­en.” Det är en frestelse för kyrkan att tona ner sådana ord eller förneka dem, inte minst idag, när den enda sanning som accepteras är att det inte finns nå­gon san­ning.

Kortpredikan 21 april 2022

”Ni skall vittna om allt detta.” Samme Lukas som förmedlar denna befallning till lärjungarna berättar hur folket skoc­kades kring Petrus och Jo­han­nes, när de botat den lame mannen vid templets ingång. Pet­rus klargör vad som hänt. Det är in­te ”vår kraft eller fromhet som fick man­nen att gå. Nej, Abra­hams, Isaks och Jakobs Gud har för­här­ligat sin tjänare Je­sus”.

Predikan på Pastoralcentrum i påskoktaven 2022

Kära bröder och systrar, Här är vi nu samlade på vår egen Emmausväg och kan bekänna vår fasta tro på Herrens uppståndelse. Vi är tillsammans. Vi är Hans lärjungar. I Kristus är vi ett. Enade i tron. Men tror vi det verkligen? Han lever, Han är Uppstånden! Efter hans offerdöd har korset blivit ett blomstrande livets Träd. Dödens kors har förvandlats till det Nya Paradisets livsträd av vilket vi får äta frukterna. Det är vad Kyrkan alltid kan förkunna i världen.

Kortpredikan 20 april 2022

När Petrus och Johannes möter den lame mannen vid Sköna por­­ten fäs­ter de sin blick på honom och Petrus säger: ”Se på oss! Mannen ser spänt på honom”. Deras blickar möts, de ser varandra. Det bereder väg för att mannen botas. Inte ens Gud gör under med den människa som ser bort eller har ett be­­­gränsat hopp.

Kortpredikan 19 april 2022

”Orden träffade dem i hjärtat.” Lukas berättar om Petrus predikan den första pingstdagen. Hans ord träf­far lyss­­­narna i hjärtat, likt ett spjut som genombor­rar hjär­tat. De monastiska fäderna kallar det compunctio. Compunctio förvandlar hjärtat. Fäderna bad ständigt om denna ång­er och kallade den ”tårarnas gå­va” eller ”tårarnas dop”.