Predikningar

Kortpredikan 4 mars 2022

Att ”hänga med huvudet som ett sävstrå” är ingen bra fasta. Själv­­­ömkan, säger fäderna, är roten till allt ont. Klagan och knot­an­de gungar på samma strå. Den som hos andra vill ”lossa orättfärdiga bojor och lösa okets band” måste befrias från sina egna bojor. Bryt bröd åt din egen hungrande själ. Ersätt egna tankar med Guds tankar, i hans ord!

Kortpredikan 3 mars 2022

”Liv och död, väl­sig­nelse och förbannelse”. – Mose tar himmel och jord till vittne när han ställer folket inför det avgörande valet. Gud tvingar inte. Det är människan som väljer. ”Om ditt hjärta vän­­­­­der sig bort och du inte vill höra, om du låter förföra dig, så att du tillber andra gudar”. Till avgudarna hör själviskheten. Det är lockande att följa den egna viljan och förbli her­re över sitt liv. Det bygger på lögnen att människan givit sig själv livet.

Predikan Askonsdagen 2022

Motbilden till tidens ytlighet visar på hemligheten med sann lycka. Precis som kroppen och musklerna behöver träning för att kunna utföra sina uppgifter i våra liv, behöver också vår ande, det i oss som är öppet för Gud, tränas för att bli bättre på sin uppgift: att uppfatta hur Gud söker oss och vår gemenskap, och kunna svara honom. Fastetiden, som inleds idag, är, kan man säga, vårt andliga träningsläger. Och precis som med annan träning avgörs resultatet ganska mycket av vår inställning.

Kortpredikan 1 mars 2022

Det krig som pågår i Ukraina är en yttring av det andliga krig som pågår hela tiden, inte minst i varje människas hjärta. Därmed är vi alla indragna. Dagens läsningar visar vår delaktighet. Profeterna hade sökt, forskat och längtat efter den utlovade nåden, skri­ver Pet­­rus. Han och apos­­t­larna har fått se och höra, beröra och smaka. Det utlov­ade hade up­penbarats för dem.

Predikan 8 söndagen under året 2022

Att påpeka synd är inte att döma utan en kärlekshandling. Kära systrar och bröder i Kristus, Tidigt i det som brukar kallas för Guds frälsningshistoria med människan sluter Gud ett förbund med det judiska folket. Folket, ett väldigt litet och på värdsscenen obetydligt jämfört med Antikens omliggande s k högkulturer, väljer Gud ut för den tro som folkets urfäder, patriarkerna, hade. Först och främst Abraham. Förbundets syfte är att göra Israel till ett heligt folk, dvs avskilt helt av och för Gud för att vittna om Gud till andra folk.

Kortpredikan 26 februari 2022, Vårfrumässa

Människan är i grunden en mottagare. Även den mest handlings­kraftige. Hon har inte givit sig själv livet. Hon har tagit emot det. ”Herren har skapat oss, inte vi själ­va.” Vi är mottagare också när livet skadas. Jakob beskriver hur pra­xis växte fram i den unga kyrkan. Den sjuke tar emot smörjelsen. Syn­da­ren tar emot förlåtelsen. Den som kommer bort från san­ningen tar emot för­maning och låter sig föras tillbaka.

Kortpredikan 24 februari 2022

Den som är bunden och beroende av sina ägodelar lever farligt. Cassi­a­­nus varnar särskilt dem som kommit upp li­te i åren. När girigheten ges näring växer den och kan bli ro­ten till allt ont. Det gäl­ler också den som inte äger så mycket. Också klosterfolk kan strida om små­saker, även om de juridiskt inte äger något.

Kortpredikan 23 februari 2022, S. Polykarpos, biskop och martyr

Den helige biskopen Polykarpos var lärjunge till aposteln Johan­nes. Han brändes på bål i Smyrna i Mindre Asien år 155. Ögonvittnen har berät­tat att elden som brände hans kropp ”tog formen av ett valv och omslöt martyrens kropp lik ett segel som fylls av vinden. Och i mitten var det inte som brinn­ande kött, utan snarare bröd som blir gräddat, eller guld och silver som blir glöd­gat i ugnen. Och vi kän­de en vällukt som av doftande rökelse el­ler av kost­bara kryddor”.

Kortpredikan 22 februari 2022, Petrus Biskopsstol

Vi firar den dag då Petrus enligt traditionen intog sin stol som bis­kop i Rom. Världsliga härskare, goda eller onda, och deras riken har sin tid. Men de fal­­ler och ersätts av andra. Pet­­ri stol består, trots att många ovär­diga herdar har suttit på den. Petri ämbetes hemlig­het skym­tar fram. Nå­gon hål­ler sin hand över Petri stol.

Predikan 7 söndagen under året 2022

Älska fienden – kan man lära sig det? På nytt har vi fått höra om en präst som blev martyr. För tre veckor sedan mör­da­des en vietnamesisk präst, fader Giuse Tran Ngoc Thanh, medan han satt i biktstolen. Dessförinnan hade han firat den heliga mässan. Han avled efter några timmar, men vi vet att han förlät sin mördare. Han gjorde det som vi just hörde Jesus säga: ”Älska era fien­der”. I närheten till försoning­ens sakra­ment bröts ondskans krets­lopp, en för­låtel­sens och försoningens kraft, starkare än hat och våld.