Predikningar

Kortpredikan 24 mars 2022

”Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall va­­ra mitt folk.” Mitt i fastetiden, mitt i kakafonin av yttre och inre röster, hör vi pro­­­fe­ten Jeremia förmedla Herrens ord. Men Herren tvingas konstatera: ”De ville inte höra eller bö­ja sitt öra till mig, utan vandrade ef­­ter sina egna rådslag”.

Kortpredikan 23 mars 2022

”Vilket annat stort folk finns, vars gudar är det så nära som Her­ren, vår Gud, är oss, så ofta vi åkallar honom?” Vi vet det i teorin, men behöver hjälp för att förstå det i hjärtat. Därför ges maningen: ”Akta dig väl, så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika från ditt hjärta.”

Predikan på Pastoralcentrum 23 mars 2022

Kära medbröder och medsystrar, Både Mose och Jesus framstår i dagens läsningar som autentiska uttolkare av den inre sammanhållande kraften i Guds folks gemenskap. Mose lär ut ”stadgar och föreskrifter” som Gud befallt honom att framlägga för folket. Han kan dock inte peka framåt till Jesus på det sättet Jesus pekar tillbaka till Mose.

Kortpredikan 22 mars 2022

Vissa ord i den heliga Skrift har fått särskilt fäste i Kyrkans liturgi. Delar av Asa­rjas bön i den brinnande ugnen beds i varje ka­tolsk mässa. När gå­vor­na burits fram på altaret ber prästen tyst och djupt böjd inför alta­ret: ”Herre, vår Gud, inför ditt an­sik­te ber vi med ödmjukt sinne och för­kro­s­sat hjärta: Tag emot oss och låt det offer som vi fram­bär i dag bli dig till behag”.

Kortpredikan 21 mars 2022, Den Helige Benedictus Himmelska Födelse­dag – invigningsdag för Den Helige Be­nedictus Kloster

Vi benediktiner firar idag den helige Bene­dic­tus´ himmelska födelse­dag, hans övergång, lat.  tran­si­tus, till den fulla och him­melska verk­ligheten. När Benedictus förstod att dö­den nalkades, lät han sig föras till kyr­kan där han tog emot den heliga kommunio­nen. Med lyfta händer och stödd av si­na brö­der, över­lämnade han sin ande.

Predikan 3 söndagen i fastan 2022

Ut ur vår mänskliga vanmakt – genom omvändelse. Vi lever i krigstider – och Jesus uppmanar till omvändel­se. Världsopinionen är så gott som enig om vem som främst borde omvända sig. Jag behöver inte nämna hans namn. I evangeliet antyds ett fruktansvärt övergrepp av Pilatus i Galileen. Men Je­sus riktar inte sin omvändelsemaning till Pilatus, utan till dem som ställer en fråga till ho­nom. Frågan gällde om de som drabbats var större syndare än andra.

Predikan 3 söndagen i fastan 2022

På Jesu och apostlarnas tid fanns det varken TV eller Internet. Ändå kunde viktiga nyheter spridas, snabbt som en löpeld. Lukasevangeliet nämner en sådan nyhet ”om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur.” När någon berättade om detta för Jesus talade Han om en annan aktuell och tragisk nyhet. Jesus hänvisade till...

Predikan 3 söndagen i fastan 2022

Hur många gånger har inte vi förtjänat helvetet på grund av våra synder? Kära bröder och systrar i Kristus, Temat i dagens evangelium är synd och omvändelse, ett passande ämne för fastetiden. Låt oss därför meditera över vad synden är och varför Herren manar oss till omvändelse. Vi kan börja med att notera att betraktelse över synd i allmänhet och ens egna synder i synnerhet är en framträdande del av den spirituella traditionen. Den helige Ignatius av Loyola gjorde samvetsrannsakan till det huvudsakliga bönesättet i jesuitorden. I ett brev skriver han att bortsett från den dagliga mässan och breviariet behöver jesuiter inte ägna sig åt någon annan bön än den omfattande samvetsrannsakan två gånger om dagen.

Predikan till en sorgegudstjänst med familjemedlemmar

Kära familj, anhöriga och vänner, särskilt ni som gjort en lång resa för att vara närvarande idag, Vårt liv kan vara långt eller kort, händelserikt eller lugnt och stilla. Varje människas liv är dyrbart i Guds ögon. ”De trognas liv är dyrbart i Herrens ögon” har vi just hört responsoriepsalmen. Denna mycket aktiva kvinnas liv på jorden vet ni mer om än jag. Ni kände henne och hon kände er – ni var säkert viktiga för henne på olika sätt beroende på mötena med henne och den gemenskap ni haft.

Predikan 2 söndagen i fastan 2022

Lyssna för att se. När oron stiger över vad som händer i världen tar Kyrkan med oss upp på förklaringsberget. Det kan tyckas fromt i överkant. Behöver vi inte något konkretare för att befrias från oro och ångest? Svaret är att det inte finns starkare botemedel än just detta evangelium. Redan i kollektbönen hörde vi en sammanfattning. Gud bjuder oss att lyssna till sin Sons ord. Vi bad att detta lyss­nande skulle bli vår ”andliga föda”, så att vi med vårt inre öga kan se den härlighet som ger oss både klarsyn och hopp.