Homepage

Gråbröderna

 

Rispåse 2021. Ett stort tack

För världen i tiden - en film om Timmarnas liturgi

Video från Stockholsm Katolska Stift

Franciskansk Andligt Bibiotek

 

Senaste blogginläggen

Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare

Jesus ger oss rollen att vara tjänande. Tjänandet kan bara vara det ödmjuka ansvarstagandet av ett av Gud givet uppdrag. Som kristna är vi kallade till tjänst, inte till makt. Den här grundläggande instruktionen, ”att vara de andras tjänare”, hjälper oss att förverkliga budet att ”älska sin nästa som sig själv (Matt 22:37-39). Den är också en hjälp att undvika frestelser till att felaktigt utöva makt. Makt kan definieras som handlingar som går utöver en gräns. Håller man sig innanför gränsen känner man ansvar och gör så gott man förmår mot andra.

Jag var sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte

Jesus ställer alltid den andra människan rakt framför oss och säger till oss: ”Ni kan inte avvisa den andre!”. Alla som mött Jesus på sin personliga  Damaskusvandring vet att tiden efter den avgörande händelsen har en fortsättning som kanske inte alls är så självklar som den första händelsen/erfarenheten. Alla döpta kommer någon gång, förr eller senare, att kompromissa med sin kallelse och ”privatisera” sin katolska tro, eller för de judiska brödernas och systrarnas del, moselagen. Paulus är ett av de stora exemplen på livsavgörande val och beslut efter mötet med Gud.

Fariséernas surdeg

Vad säger Jesus om fariséernas surdeg? Han kallar deras rättfärdighet ”hyckleri”. De ställer sig in hos folk genom sin överlägsenhet i kunskaper om Skriften, Torah (jfr Lukas 12:1-3). Lyssna till vad de säger men gör inte det som de gör, för de säger en sak och gör en annan, är Jesu varning. Jesus lär oss ju också att inte döma, som i evangeliet för 30 söndagen under året, ”Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar eller som tullindrivaren där” (Luk 18: 11). Denne farisé gjorde sig en bild av sig själv som var överlägsen den korrupte tullindrivaren. Jesus förklarar dock i liknelsen vem som är rättfärdig och vem som inte är det. Men ”döm inte, så blir ni inte dömda själva”, manar han (Matt 7:1).

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 1

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien del 2

VIDEO FRÅN EWTN NORDIC: DET KATOLSKA SKANDINAVIEN DEL 3

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 4

Video från EWTN Nordic: Det katolska Skandinavien, del 5

Senaste predikningar

Predikan 1 söndagen i advent 2022

Nu är vi i väntans tider, kära medkristna! ”Amen, kom, Herre Jesus,” är det sista ordet vi har i den Heliga Skrift, Uppenbarelseboken. Det är en bön av aposteln och evangelisten Johannes som av den Helige Ande upplysts om de yttersta tingen och om det som ska komma. För honom är allt annat i livet underordnat det budskap Anden uppenbarat.

Predikan 1 söndagen i advent 2022

Hoppets tid. Det finns en förväntan i luften under adventstiden. Ock­så sekularise­rade sven­s­kar vill sjunga ”Bered en väg” och Hosianna. Kanske som en längtan efter ett hopp, som hotar att helt försvinna. Inte ens kyrkan äger hoppet som något självklart. Inte heller klostret. Varje tidebön in­leds med ett rop: ”Gud, kom till min rädd­ning. Herre, skynda till min hjälp”. Men det ropet byg­ger inte på dröm­mar, utan på tron, tron att Gud har kommit in i människans värld ge­nom Marias son och att han skall komma tillbaka vid tidens slut för att tillfredsställa män­niskans djupaste längtan.

Predikan 1 söndagen i advent 2022

Kära bröder och systrar, Advent är tiden som förbereder att vi kan låta Gud gå oss till mötes, så som han har etablerat det i den nya och eviga frälsningsordningen. Det är värt att låta det sjunka in: adventstiden syftar till vår förberedelse på Guds handlande, de förberedande åtgärdernas tid så att Gud, som han etablerat det i Kristus, kan få komma oss människor till ett verkligt möte, till en saliggörande förening.

Kortpredikan 26 november 2022, Vårfrumässa

”De skall se hans ansikte.” På kyrkoårets sista dag får vi detta löfte, hämtat ur bibelns avslut­ande kapitel. Bilderna hämtas ur berättelsen om paradiset i bi­belns första kapitel. Han som skapat allt ur intet, skall till slut återställa allt och göra allting nytt. Ljuset skall besegra mörkret. Men det himmelska ljuset kommer inte från någon lampa, inte ens från solens ljus. ”Herren Gud skall lysa över dem”. De som får se detta ljus skall själva få sina ögon öppnade och bli ”seende”. ”De skall se Guds ansik­te.”
Biskop Anders

 

Predikningar av Kardinal Anders Arborelius

St. Rita Radio

Blogginläggen

Vad betyder den protestantiska skepticismen för oss katoliker?

Om man med skepticism i det andliga och religiösa livet menar en mer återhållsam, eller disciplinerad, hållning i troslivet, skulle man kanske tycka att vi katoliker är mer skeptiska än våra protestantiska bröder och systrar. Vi förknippar ju gärna den protestantiska kristendomen med en ofta smittande lovsångstradition och ett ivrigt bibelläsande som är känslomässigt förenande.

Abortlagen består – kvinnorna avstår

De ungas syn på sexualitet, preventivmedel, barn och abort, grundläggs i Sverige och i många andra länder av skola och ungdomsmottagningar alldeles i början av deras första upptäckt av sig själva som sexuella varelser. När föräldrar, med principiellt ansvarstagande som kristna, ligger lågt i sin egen undervisning av sina barn på området kyskhet, respekt för könens olikhet och karaktär, blir den ”offentliga” sexualundervisningen med viss sannolikhet normerande för de ungas framtid. Vi måste erkänna att det är ett verkligt problem, både för enskilda, familjer, församlingar och i förlängningen, samhället.  Problem är emellertid till för att lösas, liksom prövningar för att övervinnas.

De heliga skyddsänglarnas fest 2 oktober

Om vi får vår ängel redan vid konceptionen, alltså från vårt livs första ögonblick, så behöver vi inte i tron vänta på födelsen för att komma under ängelns beskydd. Jag har skrivit så ofta och så mycket om försvaret av det ofödda livet men lika ofta och lika mycket oroat mig för de aborterade barnen eller missfallsbarnen eller de dödssjuka barnen och deras eviga bestämmelse.
Vackra Skandinavien

 

Rispåse 2022

 

Eukaristiska Kongressen i Ungern

 

Det händer under den heliga mässan

Full Pope Francis' Consecration Prayer of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary

Vår Fru av Fatimas ankomst till Lviv i Ukraina

17 mars 2022

Katolska Kyrkan i Sverige