predikan

Kortpredikan 7 december 2023, S. Ambrosius, biskop och kyrkolärare

”Vår stad ger oss styrka, murar och värn bereder oss frälsning.” På söndag skall vi i tidegärden sjunga om dessa murar som en bild för Frä­l­saren själv. ”Du är vår styrka, Sion, dina murar och värn är Fräl­saren.” Det är denna grund som ger tron dess stadga. Sinnets fasthet har inte sin grund i trons subjektiva sida, hur ”mycket” eller ”in­tensivt” jag tror, utan i vad och vem jag tror på. ”På dig förtröstar han.”

Kortpredikan 5 december 2023

Ingen bland GT:s profeter talar så tydligt om den kristna trons mysterier som Jesaja. Hieronymus menade att han kunde kallas evangelist snarare än pro­fet. En avhuggen stam, en stubbe, det är vad som återstår av den mäktiga Da­vids­dynastin. Ur denna stubbe skall det skjuta upp ett skott, en telning och gren från dess rötter skall bära frukt.

Predikan 1 söndagen i advent 2023

Kära bröder och systrar, när vi nu går in i en tid av förberedelser för att möta Jesus Kristus i firandet av hans födelse som människa genom jungfru Maria, bör vi först besinna vilka vi är, och vad vi är. Inför Gud är vi, för att låna profeten Jesajas ord, ”leran som är formad av hans hand”. Det är ord som gör det helt klart för oss att vi inte kan vara vår egen skapelse, utan att vi kommer av Gud.

Predikan 1 söndagen i advent 2023

Ankomsten som förvandlar människans väntan. Människan är en väntande varelse. Väntan är hennes öde. Inte bara i smått, som när vi väntar på bussen eller i telefonkön, inte bara väntan på att hälsan skall bli bättre och prob­lemen få en lösning. Det började redan vid födseln. Barnet måste växa till. Den unge vän­tar på att bli vu­xen. Den vuxne på att fullborda sitt liv. Men inte heller ett fullbordat liv på jorden tillgodoser hennes innersta väntan och längtan. Väntan finns nerlagd i hennes in­ner­sta. Människan är inte nöjd med mindre än honom som skapat henne. ”Du, Her­re,” säger Augus­tinus, ”har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt till dess det fin­ner ro i dig.”

Kortpredikan 2 december 2023, Vårfrumässa

”Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas… be att ni kan stå upprätta inför Människosonen.” Det är inte bara en moralisk appell. Vi har hört profeten Daniel vittna om att Människosonens rike ald­rig skall gå under. Idag säger profeten detsamma om folket, ”den Högstes heliga folk. Dess rike skall vara ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det”.

Kortpredikan 1 december 2023

Profeten Daniel ser hela världshistorien och dess välden och riken. De fram­ställs som olika djur­liknande gestalter. Alla väl­den och riken har sin tid. Alla går under när deras tid är ute. Därefter ser han en tron sättas fram. ”En som var gammal” intar tronen. ”Böc­­­­ker blev öppnade”. Historien följer inte godtyckliga lagar. Någon leder histo­rien och en slutlig dom skall fällas.

Kortpredikan 30 november 2023, S. Andreas, apostel

Aposteln Andreas har i traditionen räknats som den först kallade bland apostlarna. Vid det nya kyrkoårets början inleder han raden av helgon. Något nytt började genom det ord som kallade honom. Kristi ord ger inte bara infor­mation. Hans kallande ord tränger in i hjärtat och för­vand­lar det. Människan måste låta detta ske och samverka med den nyskap­ande kraften. Hon kan avvisa ordet eller glömma det för annat. Gud gör inte våld på människans fri­het.

Kortpredikan 29 november 2023

Daniel ser vad som väntar den övermodige babyloniske konung­en Bel­shas­sar. Under ett gästabud prisar sällskapet sina maktlösa avgudar och skålar i bä­ga­re tagna från tem­p­let i Jerusalem (helgerån). Men inför den skrivande han­den på väggen fylls han av oroliga tankar. Hans kropp skälver. Hans knän slår mot varandra.

Kortpredikan 28 november 2023

Profeten Daniel tolkar en dröm som kung Nebukadnessar har haft. Den­ne har sett en enorm bildstod som symboliserar historien med dess då kända stormaktsriken. Men det ena riket efter det andra skall falla. Också Jeru­sa­lems tempel skall brytas ner enligt Jesu ord i evangeliet, sten på sten.

Predikan Kristus Konungens Dag 2023

Vi förbereds på Matteusevangeliets ”Människosonens dom” genom bilden av Herren Gud i Hesekiels bok som den som, ”vallar sina får” och ”vårdar sig om sin lilla hjord” (34: 12). I Nya testamentet möter vi sedan Människosonen som den Gode Herden (Joh. 10:11), han som ”ger sitt liv för fåren”. Vi förstår alltså att Herrens omvårdnad om sitt folk är utan gräns. Varför skulle han annars säga att han skall ge sitt liv för de mänskliga fåren som Han ”vallar”, alltså för på bete, så att de kan leva. Just de orden om offrandet för folkets räddning, ges oss inte idag på högtiden Kristus Konungen.