4:e söndagen i Advent - årgång A

Predikan 4 söndagen i advent 2022

Profeten Jesaja får tala i Herrens vår Guds namn och utlovar det tecken vi som kristna vittnar om genom vår tro och vårt liv: ”Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel, ’Gud med oss.’” Vi bär detta tecken inom oss som en skatt. När denna son med namnet Immanuel kommer i tiden har det troende judiska folket levt av tron och på löftet om denna Frälsare i omkring åtta hundra r. Det är den ungefärliga tiden mellan Jesajas tid och Jesu tid.

Predikan 4 söndagen i advent 2022

Kungen, tältmakaren och snickaren. I dagens läsningar möter vi en kung, en tältmakare och en snickare. Kungen hette Achas. Han regerade över Israel på 700-talet f.Kr. Tältmakaren hette Paulus, han blev apostel. Snickaren hette Josef. Han blev Marias man och fos­terfar till Je­sus. Kung Achas gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon. Det gick så långt att han offrade sin egen son till avguden Molok. Att han nämns i dagens läsningar beror på att han erbjöds ett tecken från Gud som pekade mot den väntade Messias. En ung kvinna skulle föda en son. I den gre­kiska över­sättningen av Gamla Testamentet, Sep­tuaginta, kallas hon jungfru.

Predikan 4 söndagen i advent 2022

Du uppfinner inte ditt liv – en rättfärdig insikt för glädje och hopp. Kära systrar och bröder i Kristus, Den Helige Josef är, vid sidan av Jungfru Maria och den Helige Johannes Döparen, Adventstidens store förebild. En Adventsmänniska, någon som bereder vägen för Herren i det egna livet, och på olika sätt möjliggör för andra att göra detsamma. Han är ett av Kyrkans mest vördade helgon. Just för att han var Jesusbarnets och Jungfru Marias beskyddare, är han också hela Katolska kyrkans skyddspatron.

Predikan 4 söndagen i Advent 2019

Trons förundran. Under tiden före jul gör kyrkan gemensam sak med Gamla förbundets väntan på Mes­sias. Ett skönt uttryck för denna väntan är de s.k. O-antifonerna, de verser som inra­mar Ma­­rias lovsång i kyrkans vesper under de sju sista dagarna före jul. (Se katolska bönboken Ore­mus.) Alla an­tifoner är uppbygg­da på samma sätt och sjungs på samma melodi, med små variatio­ner. Varje antifon slutar i en bön om att den utlovade skall komma.