Predikan 4 söndagen i Advent 2019

Predikan 4 söndagen i Advent 2019

Jes 7: 10-14; Ps 24: 1-6; Rom 1: 1-7; Matt 1: 18-24

Trons förundran

Under tiden före jul gör kyrkan gemensam sak med Gamla förbundets väntan på Mes­sias. Ett skönt uttryck för denna väntan är de s.k. O-antifonerna, de verser som inra­mar Ma­­rias lovsång i kyrkans vesper under de sju sista dagarna före jul. (Se katolska bönboken Ore­mus.) Alla an­tifoner är uppbygg­da på samma sätt och sjungs på samma melodi, med små variatio­ner. Varje antifon slutar i en bön om att den utlovade skall komma.

    De inled­des i tisdags där kyr­kan känner igen sin Herre i talet om Vis­heten bå­de hos pro­feterna och i Vis­hets­litteraturen: O eviga Vishet, som utgått från den Högs­tes mun, du når från världens ena ända till den andra, och styr allting med ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg. Visheten vävs samman med Ordet som utgick ur Guds mun och ge­nom vilket allting blev till och styrs. Anti­fonerna börjar i alltings be­gynnelse och kul­minerar den 23 december, dagen före julaf­ton, där allting ”kon­centre­ras” när Ordet blir männi­ska och därmed Immanuel, Gud med oss: O Im­manuel, vår Konung med den nya lagen, du Frälsare som folken längtat efter, kom och fräls oss, Herre, vår Gud.

Under dagarna däremellan hämtas tilltalet både ur den bibliska historien och ur skapel­sen. I ons­dags sjöng vi: O Adonai, det hebreiska ordet för Herren, som uppenbarade sitt namn för Mose vid den brinnande busken och gav sin lag på Sinai berg. I fredags sjöng vi om O Davids nyckel, som öppnar för dem som väntar på sin befrielse ur dödsriket och för alla som nu sitter i mörker och i dödens skugga. I går sjöng vi om Solupp­gång­en, Guds här­lig­het som likt en sol ”går upp” i Marias barn. I kvällens vesper skall vi sjunga om Jor­dens Konung, du folkens längtan, du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett. Trots alla splittrande murar ser vi, både i historien och idag, hur människor av alla folk­slag och tungomål samlas kring barnet i krubban.

En av O-antifonerna passar särskilt väl till dagens evangelium. Vi sjöng den i torsdags: O Jesse telning - orden är hämtade från Jesajas profe­tia om skottet som ska skjuta upp ur Jishajs avhugg­na stam. Jishaj var far till Da­vid, vars ätt hade förlorade kungamakten 700 år före Kristi födelse. Än­då ser profeten att Gud skall infria sitt löf­te. Ett skott skall skjuta upp ur denna stam. Vi hör i da­gens evangelium, hur äng­eln tilltalar Josef som en Da­vids son. Anti­fonen lyder i sin helhet: O Jesse telning, du står som ett baner för folken, inför dig ti­ger ko­nung­ar i förundran, dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår fräls­ning, träd fram i glans, o Her­re, dröj icke.

Konungar tiger - Josef kunde konsten att tiga. Vi har inte ett enda ord bevarat av Jo­sefs mun. I en dröm uppenba­rar en ängel för honom sanningen om Marias graviditet. Däremot gör han det ängeln har befallt honom. Han lyssnar till budskapet och tar Maria till sig som hus­t­ru. Kung Achas hade avvisat er­bjudandet om ett tecken, som vi hörde i första läsning­en. Han ville hellre be­driva sin egen po­litik. Men trots det ges löftet om en jung­fru som skall bli havande. Josef tiger i för­und­ran. Också Maria tiger, med undantag för sin lovsång och någ­ra ”få och förnufti­ga ord”. Drottningen tiger i förundran inför det barn som är hen­nes Herre.

Apos­teln Paulus, däremot, talade mycket, ”i tid och otid”. Det var hans uppdrag. I inled­ning­en till Romarbrevet, dagens andra läsning, beskriver han sin upp­gift: ”att föra alla hed­ningar till lydnad i tro”. Ordet för lydnad är släkt med ordet för lyssna. Lyhördhet är ett vac­kert men kanske lite ålder­domligt ord. Apostelns uppgift är att få konungar och alla folk att lyssna och tiga i förundran.

Frågan är hur djupt lomhördheten har trängt in bland de troende? Tiger vi i förundran? Och om inte vi gör det, hur skall då de mäktiga få en aning om storheten i vår tro?

Att tiga är inte motsatsen till få och förnuftiga ord, ännu mindre till lovsång. Den heliga tystnaden uppstår i mötet med den Helige. Inför dig tiger konungar i förundran sjöng anti­fonen. Kyr­kans stör­s­ta tänkare läg­ger ner sina förmätna invändningar mot att han föddes av en jungfru. De ser till och med en slags nödvändig logik i jungfrufödelsen. "Det är på allt sätt till­börligt att när Gud ville bli män­niska, då föddes han in­te av någon annan än en jungfru, och när en jungfru fick uppdraget att fö­da, då födde hon in­te nå­gon annan än honom som är Guds son." Beda Venerabilis´ förnuft tiger i förundran.

Det barn som Maria skall föda är inte bara en profet. Han förmedlar inte bara ett bud­skap om Gud. Maria föder sitt barn och faller ner i tillbedjan inför sin Herre och Gud, som den heliga Birgitta ser i en vision, som sedan präglat konstens framställningar av födelsen. Att ”Gud är större”, som det ofta sägs, visar sig i att han blivit ”mindre”. Människoblivandet för­blir prövostenen för modernister och liberalteologer genom tiderna. Och kristologin i sin tur prövas av mariologin. Barnet som tillbeds är samtidigt av Da­vids ätt. Josef tar Maria till sin hustru. Därmed adopterar han hennes barn och blir Jesu fosterfar. Jesus är med rätta av Davids hus och släkt.

    Josef är inte bara ett passivt verktyg. Liksom Maria blev Herrens tjänarinna, blir Josef sin Herres tjänare. Utan att tveka lyder han. Utan att frukta vad det skulle kosta. Denna lydnad öppnar hori­son­­ten. Det är vägen ut ur tvivlets och klenmodets fängelse, ock­så för oss. Även om det gäller en situation eller en uppgift som tycks övergå de egna krafterna. Den heli­ge Benedictus beskriver det i ett kapitel, där munken får ett uppdrag som är svårt eller verkar omöj­ligt. Då skall han lugnt för­kla­ra för den överordnade varför det verkar omöj­ligt för honom, men om det ändå förblir som den över­­ordnade beslutat, då skall han "lyda av kärlek och i förtröstan på Guds hjälp". Det är trons hör­samhet och lydnad.

    För oss kan det gälla både små och stora saker, kanske något som vi länge skjutit på framtiden. Den inre rösten viskar i vårt innersta om att försonas med en ovän, att skriva ett brev, att ge en gå­va till den be­hövande, att bryta med en ovana, att gå till bikt, att hålla ut i bönen, att inte förlora ba­lansen och hoppet i motgång­en. Trons lydnad tiger i förundran.

    Det är vad som hände för Josef. När han tog sin trolovade till sig fick han det som över­gick all lydnad och allt förnuft. Han fick Marias barn som sitt barn. Ett ljus tänds i mörkret, när vi tiger i för­undran och lyder i tro.

    Psaltaren profeterar om vad barnet i krubban vill säga: ”Bli stilla och besinna att jag är Gud”.

   Amen.

                                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar