Sankt Laurentius, diakon och martyr

Predikan 10 augusti 2023, S. Laurentius, diakon och martyr

S:t Lars har vördats som diakon och martyr sedan år 258 e Kr. I alla katolska länder finns församlingar, kyrkor och sjukhus uppkallade efter honom. I Sverige är många kyrkor helgade åt S:t Lars, och främst bland dem är domkyrkorna i Lund och Uppsala. Katolska församlingskyrkan i Uppsala är också helgad åt honom. Men det är inte byggnadernas kalksten och tegel man ska beundra utan det inre livet i dem, som Paulus skriver i brevet till Korinthierna: “Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet” (9:9).

Kortpredikan 10 augusti 2023, S. Laurentius, diakon och martyr

Varför blev den helige Laurentius så älskad? Bara i Rom finns mer än 30 kyr­kor med hans namn. Dom­kyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. Kejsaren krävde att han utlämnade kyrkans skatter. Han delade först ut dem till de fattiga och sam­la­de sedan ihop de fattiga och presente­ra­de dem inför kejsaren som ”kyrkans skat­ter”. Händelsen har stannat i kyr­kans kollektiva minne. Det finns ett skimrande ljus kring hans marty­ri­um.

Kortpredikan 10 augusti 2022, S. Laurentius, diakon och martyr

Varför blev den helige Laurentius så älskad? Bara i Rom finns 34 kyr­kor med hans namn. Det nådde ända till Sveri­ge. Dom­kyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. Kejsaren krävde att han utlämnade kyrkans skatter. Han delade först ut dem till de fattiga och sam­la­de sedan ihop de fattiga och presente­ra­de dem inför kejsaren som ”kyrkans skat­ter”. Händelsen har stannat i kyr­kans kollektiva minne. Det finns ett skimrande ljus kring hans marty­ri­um.

Kortpredikan 10 augusti 2021, S. Laurentius, diakon och martyr

Varför blev den helige Laurentius så älskad? Bara i Rom finns 34 kyr­kor med hans namn. Det nådde ända till Sveri­ge. Dom­kyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. Kejsaren krävde att han utlämnade kyrkans skatter. Han delade först ut dem till de fattiga och sam­la­de sedan ihop de fattiga och presente­ra­de dem inför kejsaren som ”kyrkans skat­ter”. Händelsen har stannat i kyr­kans kollektiva minne. Det finns ett skimmer kring hans martyrium.

Kortpredikan 10 augusti 2019, S. Laurentius

Varför är Laurentius så vördad och älskad? Bara i Rom finns 34 kyrkor med hans namn. Kärleken till honom nåd­de ända hit till Sverige. Domkyrkorna i Lund och Uppsala bär båda hans namn. När han beordrades att utelämna "kyrkans skatter" skall han ha hän­visat kejsaren till de fattiga och sa­gt: "Dessa är Kyrkans verkliga skatt". Kärleken till Laurentius är ett exempel på de troendes känsla, på sensus fidelium, som enligt Kyr­kans lära inte tar miste. De troen­de har känt igen och be­kräftat det vittnes­börd Lau­rentius ger. Inte bara hans hjäl­temod, utan först och främst hans glädje.

Predikan på diakonen och martyren Laurentius minnesdag 2016

Kära medkristna, På minnesdagen för den helige Laurentius – S:t Lars – lyssnar vi först till S:t Paulus’ ord till de kristna i Korinth. Ämnet är de glada givarna. De som ger av sitt överflöd av tacksamhet för alla goda gåvor Gud ger de sina, ja både onda och goda, de skall får en riklig skörd. Gud låter ju sin sol gå upp över både onda och goda. De som däremot ger snålt, säger Paulus, skall också skörda snålt.

Predikan 10 augusti 2015 – festdagen för Laurentius, diakon och martyr

Kära bröder och systrar, Det var påven Sixtus II – också han martyr (258) – som kallade den vördade diakonen Laurentius till Rom från Toledo i Spanien för att ägna sina krafter och Kyrkans medel åt de fattiga och mest behövande. Ett av de märkligaste kännetecknen på de kristnas liv och engagemang under denna fornkyrkliga tid var just barmhärtighetsgärningar mot fattiga och sjuka människor.