Kristus Konungens Dag - årgång C

Predikan på Kristus Konungens högtid 2019

Kära bröder och systrar i Kristus Konungen, De bibliska referenserna till högtiden Kristus Konungen vittnar om ett ledarskap på det världsliga området i Guds namn. Andra Samuelsbokens författare placerar in de första kungarna i Israels historia efter befrielsen från Egypten, Saul och David, som ledare för hela Guds folk, både för deras inre ordning och tillväxt och för det rent militära försvaret mot angränsande folk som när som helst kunde finna anledning att anfalla Israel. Folket uppfattar detta ledarskap som ett gudomligt uppdrag för kungen: ”Du skall vara herde för mitt folk, du skall vara Israels furste” (2 Sam 5:2). Folket sluter upp bakom sin kung som en garant för allas religiösa förbund med Gud.

Predikan på Kristus Konungens högtid 2019

En förbrytares bön, fröet till Konungens rike. Det är ett märkligt evangelium på denna kyrkoårets sista söndag, Kristus Ko­nung­ens dag. En Konung omgiven av två förbrytare. Alla tre korsfästa. Som kontrast hör vi i kol­lekt­bönen det triumferande uttrycket ”världs­alltets Konung”. I första läsningen hörde vi hur David blev smord till ko­nung och därmed samlade alla de tolv stammarna till ett rike. I and­ra läsning­en hörde vi hur Gud har ”räddat oss ur mörkrets rike och fört oss in i sin älskade sons ri­ke”. Vi hör hur allt är skapat ”genom honom och till honom”, att ”allting hålls samman i ho­nom”, att allt är ”för­sonat genom honom, allt på jorden och allt i himlen”. Vid altaret skall kyrkan sjunga om Guds ”e­viga och allomfattande rike”.