Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

Kortpredikan 12 juni 2021, Jungfru Marias Obefläckade Hjärta

Denna minnesdag har sitt historiska ursprung i Fatima (Portu­gal) 1917, där Maria uppenbarade sig för tre barn, med upp­maning till bot och ro­senkransbön. Minnesdagen firas da­gen efter Jesu hjärtas dag. Ma­rias re­na hjär­ta har sin källa i Sonens. Minnesdagen liknar högti­den den 8 december, Jung­­fru Marias utkorel­se och full­komliga renhet. Då firar kyrkan hur Gud i Ma­ria be­re­der en värdig boning åt sin Son. Idag firar vi hur Maria tar emot denna utko­relse och nåd.

Kortpredikan 20 juni 2020, Jungfru Marias obefläckade hjärta

Denna minnesdag har sitt historiska ursprung i Fatima (Portu­gal) 1917, där Maria uppenbarade sig för tre barn, med upp­maning till bot, rosenkransbön och att världen skulle hel­gas åt hennes rena hjärta. Nu är minnesdagen förlagd till da­gen efter Jesu hjärtas dag. Ma­rias rena hjär­ta har sin källa i Sonens. Minnesdagen liknar högti­den den 8 december, Jung­­fru Marias utkorelse och full­komliga renhet, som firar hur Gud i Ma­ria bereder en värdig boning åt sin Son. Idag firar kyrkan hur Maria tar emot Guds utko­relse och nåd.

Predikan på minnesdagen för Jungfru Marias obefläckade hjärta 2016

Alla som är i nådens tillstånd och som ber med sina hjärtan har en särskild relation till Jungfru Marie Obefläckade hjärta. Alla de Kristustrogna som vill att deras hjärtan skall formas av Jesu hjärta, han som var saktmodig och ödmjuk, är Marias barn. Hennes moderliga hjärta brinner för de troendes förening med Jesus. De har ”skrudat sig i rättfärdighetens mantel” (Jes 61:10) säger profeten Jesaja och de är ett tecken på Guds seger över det onda. Omvändelse och bot, bön och sant lärjungaskap är hoppets tecken i en tid av förvirring och blindhet. ”Saliga är de renhjärtade”, predikade Jesus. ”De skall se Gud” (Matt 5:8).