Predikan på minnesdagen för Jungfru Marias obefläckade hjärta 2016

Predikan på minnesdagen för Jungfru Marias obefläckade hjärta 2016

Jes 61: 9-11; (1 Sam 2:1-, 4-8d); Luk 2:41-51

Alla som är i nådens tillstånd och som ber med sina hjärtan har en särskild relation till Jungfru Marie Obefläckade hjärta. Alla de Kristustrogna som vill att deras hjärtan skall formas av Jesu hjärta, han som var saktmodig och ödmjuk, är Marias barn. Hennes moderliga hjärta brinner för de troendes förening med Jesus. De har ”skrudat sig i rättfärdighetens mantel” (Jes 61:10) säger profeten Jesaja och de är ett tecken på Guds seger över det onda. Omvändelse och bot, bön och sant lärjungaskap är hoppets tecken i en tid av förvirring och blindhet. ”Saliga är de renhjärtade”, predikade Jesus. ”De skall se Gud” (Matt 5:8).

För de otroende arbetar hierarkier av goda himmelska andar ”för att dra dem ur syndens djup och mörker” (jfr Ps 30:1). Det finns en sådan universell räddningsaktion från himmelen ty ”den som inte är i nådens tillstånd och ber, ber med djävulen” (jfr påven Franciskus). De som inte är i nådens tillstånd har ofta inte förstått att de är bedragna av djävulen. Deras samveten har somnat in! Men alla måste vaka och be!

Det var ju budskapet i Fatima. Från Ryssland kom en våg av ateism och förakt för Gud som skulle skörda miljontals människoliv. Än i dag drar djävulen med sig människors själar bort från Gud med samma lockelser. Otron och irrläran, högmodet och förnekelsen av det sanna goda, försvagar människors förstånd och deras tillit till Gud. I detta djävulens mörker framstår Jungfru Marias Obefläckade hjärta som ljus och kärlek, som lönen för all mänsklig offervilja för himmelrikets skull, och som en trygg famn under tidens alla stormar.

Maria och Josef var verkligen oroliga när de sökte Jesus i Jerusalem. Denna oro var sådan att den ställde hela deras existens på ända. Bara tanken på Jesus som frånvarande, som försvunnen, måste ha gett dem en smärta vi inte ens kan föreställa oss. Hela meningen med deras liv, den kallelse de fått, tycktes under några ångestfyllda timmar gå förlorad. Jesus försvunnen! Kyrkan delar alltid Jesu föräldrars oro och smärtor i tider av förföljelse för trons skull, i tider av avfall från tron och förnekelse av Guds allmakt.

Därför är Marie Obefläckade hjärta också det smärtorika hjärtat. Men Guds underbara försyn visar att Jesus aldrig är frånvarande eller försvunnen. Han är Faderns kärlek bland människor som tror på Gud och bevarar sina hjärtan rena från alla synder. Han hjälper dem till Faderns Hus, han förklarar för dem Bibelns ord, han leder dem som den gode Herden hela vägen, den smala vägen, ända till himmelens port, den som är trång att gå igenom och svår att finna.

Den själ som är förenad med Marias obefläckade hjärta ropar till Gud i tacksamhet: ”Jag vill upphöja dig Herre, ty du har dragit mig ur djupet, du har inte låtit mina fiender triumfera” (Ps 30:1-2). Alla Marias barn ropar till Herren: ”Lovsjung Herren, ni hans fromma, prisa hans heliga namn! (Ps 30:4).

Kära bröder och systrar,

Låt oss alltid vara vid gott mod och tro och hoppas på Gud. Han sviker oss aldrig, han upphör inte att älska oss. Vi har aldrig anledning att misströsta, ty Gud är med oss, Gud inbjuder oss i varje stund att få del av sin kärlek. Amen.

Diakon Göran Fäldt

Diakon Göran Fäldt

diakon Göran Fäldt

 

Göran Fäldt är gift och ständig diakon i S:t Franciskus katolska församling sedan 1982. Han har i många år varit ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj (KUÄF), som nu heter Familjeutskottet (FU) från nyåret 2023. Diakon Göran fortsätter nu som ledamot men inte som ordförande. 

Han gick i pension som lärare i Jönköpings kommun 2004. I församlingen inbjuder han två gånger om året  förlovade par till äktenskapsförberedande kurs inför parens vigslar. För en fördjupad förståelse av äktenskapets sakrament och för familjernas avgörande betydelse i Kyrkan och i samhället har han översatt flera verk av påvarna och andra specialister på äktenskapsteologins område.

Under 2018 kom en samlingsvolym på 12 skrifter ut från Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj. Han ansvarade för den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2012 och är för närvarande engagerad i det nordiska familjerådet som utbyter erfarenheter och diskuterar utvecklingen i stiften på familjeområdet.

Som tidigare ordförande i Caritas Jönköping har han ofta haft tillfälle att stödja människor i nödsituationer och kunnat förmedla Caritasmedlemmars gåvor och engagemang för behövande. Han är inte längre aktiv i Caritas lokala arbete.

Predikningar och föredrag om till exempel encyklikan Humanae vitae (1968) är andra områden i hans liv. Han medverkar regelbundet med artiklar och bloggar i Katolskt Horisont och skriver ibland debattartiklar i Jönköpings Posten. Med sin hustru Lena har han levt i S:t Franciskus’ katolska församling sedan 1969 och varit ständig diakon sedan 1982.

Han var i flera omgångar ordförande i Jönköpings kristna samarbetsråd JKS och har suttit i styrelsen för den fristående föreningen Teologiskt Forum. I den rollen han haft glädjen att inbjuda kända katolska präster att föreläsa för teologiskt intresserade i Jönköping.