När sjukhuspersonal ofta blir häktade fördömer Kyrkan i Indien det starkt ökade antalet dödande av kvinnliga foster

5
min read

När sjukhuspersonal ofta blir häktade fördömer Kyrkan i Indien det starkt ökade antalet dödande av kvinnliga foster

fre, 01/26/2024 - 14:07
Posted in:
0 comments

Den katolska biskopskonferensen i Indien har mot bakgrund av flera chockerande media rapporter på nytt betonat ’det mänskliga livets värde och värdighet’.

Unga kvinnor håller fram modeller av ofödda barn i en offentlig pro-life manifestation i New Delhi. Initiativet har tagits av en katolsk lekmannagrupp (W4L, We for Life) från Kerala som vill skapa medvetenhet om vad abort innebär. (foto: 2014, Anto Akkara).

 

Katolska biskopskonferensen i Indien (CBCI) har än en gång fördömt det utbredda dödandet av kvinnliga foster. När dessa aborter utförs bryter de mot den lag som förbjuder könsdefinierade undersökningar och selektiva aborter som utförs i hemlighet och ibland på sjukhus.

Reaktionen från CBCI blev känd sedan man tagit del av flera nya media rapporter, bland annat en om en läkare och hans laboratorietekniker som arresterats för medverkan i könsselektivt dödande av foster och som misstänkts ha genomfört fler än 900 olagliga aborter och även ett fall med ett sjukhus som stängts sedan ett kvinnligt aborterat barn hittats i en soptunna.

“Vi är chockade av rapporten som är offentlig,” sa ordförande för Biskopskonferensens kommission för kvinnor, biskop Thomas mar Anthonios av Gurgaon, till Register den 2 januari.

“Katolska kyrkan fördömer i starka ordalag det i det indiska samhället växande hotet med dödandet av kvinnliga foster. Nu aktuella rapporter i media visar, trots att könsbestämning av foster är förbjudet i lag, att andelen kvinnliga fosteraborter skjuter i höjden”, har kommissionen sagt i ett uttalande den 1 januari.

“Det är alarmerande att det aborterade fostrets kön visar sig vara kvinnligt! Det visar hur samhället diskriminerar kvinnliga barn och kvinnorna mot deras rätt till lika värdighet och status, som landets lag säkerställer,” sa biskopskonferensen i ett uttalande.

Kommissionen har därför uppmanat regeringen ”att vidta mer tvingande åtgärder för att förhindra sådana brottsliga gärningar.” Fastän dessa båda händelser rapporterats från södra delen av staten Karnataka, har biskop Anthonios sagt att situationen är till och med värre i ”landets nordliga stater”. Biskopen är huvud för den syro-malankararitens Kyrka i Delhi regionen.

Enligt forskning rapporterad i The Lancet 2021 “beror bortfallet av hälften av förväntade födda flickebarn i världen på könsselektiva aborter i Indien. 13,5 miljoner födslar av flickor saknades under tre årtionden som undersökts (1987-2016).”

Varför händer det?

“Vissa djupt rotade vidskepliga traditioner som är levande i vissa delar av landet tycks vara det huvudsakliga skälet till det onda som utförs. En del religiösa och ekonomiska föreställningar har också sin roll att spela i vardagslivet,” påpekar biskopskonferensen (CBCI) i uttalandet från 1 januari.

Forskning har i flera fall fäst uppmärksamheten på Indiens djupt rotade könsfördomar mot flickorna samtidigt som pojkarna föredras. Många hinduer och sikher tror inte att föräldrars själar vinner befrielsen (ur Reinkarnationen, övers. anm.) om det i familjen inte finns en son som kan utföra riten för de döda.

Det som utöver dessa religiösa traditioner förvärrar inställningen till flickor generellt är kraven på orimliga hemgifter för kvinnors äktenskap. Risken för oönskad ekonomisk börda i framtiden, om det blir en flicka, innebär att oro och rädsla finns med vid varje graviditet.

“Mycket av diskrimineringen har att göra med det kulturella arvet och de sociala normerna,” enligt en analys med titeln “Indian Bioethics: The Issue of Female Foeticide and Infanticide — a Sikh Perspective.” (Indisk bioetik – vad betyder frågan om dödandet av kvinnliga foster och barnmord – i sikhiskt perspektiv, övers anm.)

De dödliga konsekvenserna av den stereotypa synen på flickor som kön fortsätter oförsvagat när de fötts. En längre artikel i The Lancet 2018, vill hävda att könsfördomarna bär ansvaret för att mer än 200 000 flickor under 5 år, dör varje år i Indien.

”Folk måste bli medvetna om att fostret som mänsklig person har rätt att existera och utvecklas i sin moders liv, lika mycket som i familjen och samhället… Kyrkan kommer att å sin sida vidta åtgärder för att motivera samhället att inse allvaret och ta till sig vilket värde och vilken värdighet som följer med i varje mänskligt liv. Samhället måste fås att inse hur viktigt det är att beskydda det mänskliga livet från konceptionen,” sa CBCI.

De katolska, medicinska perspektiven

“Vi ställs i allt detta inför stora utmaningar. Många vet att våra [Kyrkans] sjukhus inte utför aborterna. Men de kommer till oss för att få sina blödningar behandlade,” berättade Mariadöttrarnas Sr Lilly Mathew, som arbetar på katolskt sjukhus i norra Punjab på gränsen till Pakistan, för Register.

“Kvinnorna känner sig pressade, trots alla lagar, att få veta fostrets kön. Om det är kvinnligt påverkas de att ta abortiva piller och andra metoder. Flera av dem kommer med blödningar och man konstaterar att fostret inte längre har hjärtslag, ” sa Sr Lilly Mathew.

“Kvinnor som redan har två flickor sätts under ännu mer tryck,” sa Syster som också är gynekolog.

Den dystra verkligheten syns i sådana rapporter som 2011 års forskning om födslarna vid ett större sjukhus i Delhi. Den säger att antal födslar för familjer som redan hade döttrar gick dramatiskt ned i antal. ”Totalt sett hade man 806 flickor och 1000 pojkar, enligt rapporten. ”Könsfördelningen var 720:1000 om det redan fanns en flicka och 178:1000 om det fanns två flickor tidigare.”

Enligt forskarna “visar bevisen med det andra barnen tydligt att könsförhållandet hanteras genom mänskligt ingripande.”

Gynekologen, Sr Anne Joyce på St. Mary’s Hospital i Salem i södra Tamil Nadu, ansåg häktningen av läkaren och hans tekniker för dödandet av 900 kvinnliga foster i Karnataka, värd allt beröm. Hon sa också till Register att ”regeringen måste vara striktare och ge tydliga varningar till dem som tar sig sådana friheter.”

Sr Anne Joyce sa att regeringen i Tamil Nadu inrättat ”cradles of mercy” (’vaggor av barmhärtighet’, övers. anm.) i statliga sjukhus och institutioner öppna för oönskade nyfödda flickor. Dödande av kvinnliga spädbarn är vanligt förekommande just i Tamil Nadu.

“Under senare år har antalet nyfödda, som mammor kunnat lämna ifrån sig i ”Barmhärtighetens vaggor”, minskat en hel del, men problemet finns kvar. När gravida kvinnor kommer till oss försöker vi förklara för dem varför vi inte kan acceptera det onda i dödandet av foster, även om det är socialt godkänt,” sa Sr Anne.

Höjd medvetenhet

En engelsk rikstäckande dagstidning, The Hindu, har bekräftat en rapport från 2019 som säger att dödande av kvinnliga foster, och barnamord, fortfarande utförs i Tamil Nadu, trots de lagar som förbjuder det.

“Att anta lagarna betyder inte att detta sociala sjukdomstillstånd upphör i Indien. Den viktigaste lösningen ligger i att medvetandegöra människor om att flickorna är utsatta för en rent mordisk inställning till dem som just flickor,” sa Sunny Kattukuran till Register. Hon är ledare för ”lekmän för livet” kampanjen (V4L, We for Life).

Och eftersom Katolska kyrkan i Indien ägnat festen den 8 september, Marias Guds Moders Födelse, som ”Flickebarnens Dag” sedan 1997, sa Kattukaran att Kyrkans initiativ måste ökas. Ett av uppslagen från lekmannateamet var att dela ut små modeller av ofödda barn och affischer som förklarar det onda i aborterna och som kan delas ut under de offentliga demonstrationerna pro-life.

“Vi jobbar med medvetandegörandeprogram i hela landet, särskilt i flickskolorna, eftersom det är avgörande för oss att nå deras sätt att tänka i hela denna fråga,” sa denna mycket engagerade apostel för livet, pro-life.

Anto Akkara

Översättning tilll svenska för Katolsk Horisont, januari 2024, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Livet är värt att försvara och högtidlighålla

Livet är värt att försvara och högtidlighålla

 

Läs också: Washington: tusentals March for Life-deltagare. "Vi är den prolife generationen".

Washington: tusentals March for Life-deltagare. "Vi är den prolife generationen"

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024