Varför är så många nyutnämnda ledamöter i Påvliga livsakademien på kollisionskurs med Kyrkans lära om livet och sexualiteten?

9
min read

Varför är så många nyutnämnda ledamöter i Påvliga livsakademien på kollisionskurs med Kyrkans lära om livet och sexualiteten?

ons, 11/23/2022 - 08:55
Posted in:
0 comments

Fyra nyutnämnda i akademien har brutit med Kyrkan i frågan om det omoraliska med aborterna och artificiell kontraception.

De nya ledamöterna i Påvliga livsakademien msgr Philippe Bordeyne (t.v.), Mariana Mazzucato och Roberto Dell’Oro (t.h.) (foto: Stephane de Sakutin / Pier Marco Tacca / Loyola Marymount / AFP via Getty Images / Getty Images / YouTube Screenshot via CNA)

 

Vatikanstaten – Så här långt har det framkommit att två fasta medlemmar i Påvliga livsakademien offentligt uttalat stöd för legaliserad abort, en annan har förespråkat att tillgång till abort och preventivmedel bland fattiga bör finnas att tillgå överallt medan en fjärde ny ledamot, som är jesuit och professor i moralteologi, gått ut med att han är positiv till preventivmedel i vissa fall.

Påven Franciskus har till det styrande rådet i akademien och till chefsposten i Påvliga Johannes Paulus II:s teologiska institut för äktenskapet och familjevetenskaperna, utnämnt en fransk teolog som på liknande sätt gått ut med sin positiva inställning till preventivmedel och till välsignelseakter av samkönade under vissa omständigheter.

Påvens utnämningar från den 15 oktober har vållat bestörtning bland moralteologer, jurister och katolska läkare som mycket bestämt underkänt personvalen som antitetiska i förhållande till akademiens egentliga syften. Påve S:t Johannes Paulus II grundade institutionen 1994 till ”försvar för och befrämjande av det mänskliga livets värde och av personens värdighet.”

Kritikerna har också sagt att det strider mot statuterna i akademien att välja sådana ledamöter eftersom akademiens 2016 reviderade statuter föreskriver att vissa attribut för medlemskapet måste vara uppfyllda för denna högsta position i akademien, bland andra  ”troheten i tjänsten att försvara och främja varje mänsklig persons rätt till liv.” Det hör till de egenskaper som tas i beaktande inför valet att tillhöra akademien.

Nya akademiledamöter måste också enligt statuterna ”förbinda sig att främja och försvara principerna för livets värde och den mänskliga personens värdighet som tolkas och sammanfaller med Kyrkans magisterium.” Att medlemmar skulle underteckna en förbindelse  som utlovade försvar för livet i överensstämmelse med Kyrkans magisterium, togs emellertid bort som krav 2017. 

Moralteologen fader George Woodall sa till NCR den 26 oktober att utnämningen av dessa nya medlemmar till vilka hör en föreläsare vid ett påvligt universitet som ser ut att vara företrädare för moralteologins proportionalistiska skola, som uppfattar valet av det mindre av två onda ting som moraliskt acceptabelt, ”har framkallat oro och förfäran.” Fader Woodall har tidigare varit samordnande sekreterare vid Påvliga livsakademien.

”Den inneboende omoralen, inte i allt dödande av mänskligt liv, utan i det avsiktliga, omedelbara dödandet av oskyldigt mänskligt liv, så som det lärts ut under århundradena, fick sitt auktoritativa uttryck i (påve S:t Johannes Paulus II:s) encyklikan Evangelium Vitae, 1995”, sa fader Woodall. ”Den utgångspunkten som man alltid har kunnat referera till, tycks vara i farozonen att undergrävas genom dessa utnämningar”,

Akademiens svar

Akademien har försvarat sitt val av nya medlemmar som godkänts av påve Franciskus för en femårsperiod och säger att deras bakgrund bidrar till ”en obruten, fruktbärande, interdisciplinär, interkulturell och interreligiös dialog.”

Akademien betonade i ett senare uttalande den 19 oktober att den som ”studie och forskningsgrupp” skulle fungera bra för ”debatt och dialog mellan människor av olika bakgrund.” Den har också försökt erbjuda försäkran i det faktum att dikasteriet för trosläran ändå måste godkänna alla akademiens dokument och att alla medlemmar granskas av nuntien och biskopskonferenserna i de länder där medlemmarna bor och arbetar.

Det har rapporterats att påve Franciskus i möte med ärkebiskop Paglia, som är ordförande för Påvliga livsakademien, uttryckt sitt ”fulla gillande” för organet inom Vatikanen och dess närmaste planer. Den av de kontroversiella nya ledamöterna som förekommit mest i media har varit Mariana Mazzucato. Hon är professor i innovationsekonomi och i samhällsvärdesekonomi vid University College i London och har publicerat kommentarer på Twitter vid den tid då avgörandet fälldes i fallet Dobbs som innebar att det abortlegaliserande domstolsfallet Roe v. Wade upphävdes. Kommentarerna visade att Mazzucato var positiv till ”rättigheter” för abortsökande.

Mazzucato har inte bara twittrat kommentaren ”så bra!” som svar till en högröstad liberal kommentator som drev med de kristna för att ”tala om för henne” hur hon skulle leva sitt liv när det handlade om abort och preventivmedel, utan också twittrat flera andra kommentarer som tveklöst varit positiva till aborträttigheter.

Hit hör svaren i twitter till Nicola Sturgeon som på dagen för beslutet i fallet Dobbs sagt att det var ”en av de mörkaste dagarna för kvinnors rättigheter under hela hennes livstid” och att ”de omedelbara konsekvenserna blir ett lidande för kvinnorna i USA – men också att det gör krafterna på antiabortsidan och krafterna som är anti kvinnor djärvare, också i andra länder. Det känns inte som om solidariteten ligger bra till nu – men den är nödvändig.” Sturgeon är ledare för Skotska nationalpartiet (SNP).

Samma dag skickade Mazzucato ett svarstweet till ordförande för Världshälsoorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, som i tweet sagt att ”säkra aborter är en hälsofråga” eftersom det räddar liv” och att svårigheter att få abort gör att kvinnor och flickor tar risken med osäkra aborter som kan leda till komplikationer och till och med döden. Bevisen är obestridliga.” Hon har också berömt Förenta staterna senatorn Elizabeth Warren från Massachusetts samma dag och kallat hennes tweet som reagerat på beslutet i fallet Dobbs ”utmärkt”.

Mazzucato tweetade den 3 juli tillbaka till förre arbetsmarknadsministern i Clintonadministrationen, Robert Reich, i vilket han sagt ”Kalla mig radikal vänster men jag tycker ändå att det borde vara lättare att få till en livräddande abort än att få tag på ett jaktgevär.”

Mazzucatu twittrade tillbaka samma dag.

När ärkebiskop Paglia i förra veckan försvarade ekonomiprofessorn sa han till CNS att samtliga ledamöter, även Mazzucato, ”inom sina respektive expertområden har värdet av det mänskliga livet i hjärtat” och att de ”försvarar livet i hela dess omfattning.”

Han sa att akademien ”definitivt var mot abort” men att skälet till att ha henne med var att ”ta upp de angrepp mot livet som har sin rot i ojämlikheten.” Han sa också att akademien är av den uppfattningen att människor av god vilja i vissa situationer kan uttrycka stöd för lagar och offentliga policies som finns till för att minska abortlösningarna samtidigt som man inte vill invända mot proceduren i särskilda fall. Han har också sagt att Mazzucato, så långt man kunnat granska henne, i sitt vetenskapliga arbete ”aldrig tagit ställning mot livet” och att hennes ”djupaste övertygelser inte kan bedömas utifrån fyra twitter, som kan ha varit ”pro-choice” men inte varit ”pro-abort”.

Andra nya utnämningar

Mazzucato var dock inte det enda problematiska valet. Roberto Dell’Oro, som under en paneldiskussion den 12 oktober angripit beslutet i fallet Dobbs (Högsta domstolen), blev också fullvärdig ledamot av Påvliga livsakademien den 15 oktober. Han är bioetiker och teolog vid Loyola Marymount University i Los Angeles.

”Jag vill för min del vill infoga att det är i fostrets förmåga att känna smärta som den lagliga rätten att välja måste komma till ett slut, ” sa Dell’Oro som använde det språkliga uttrycket som en ”kompromiss”. Fram till det ögonblicket kräver kvinnans frihet, självbestämmande och värdighet lagens stöd för abort, var den ståndpunkt han ville kämpa för.

En person i publiken kritiserade dem som anordnat evenemanget och inbjudit Dell’Oro utan att samtidigt ge ordet åt någon som stod för Kyrkans undervisning, som auktoritativt hävdar ”att varje framkallad abort är något moraliskt ont” och att ”denna lära inte förändrats” (se KKK § 2271).

Dell’Oro erkände att ”åsikter lämnats åt sidan” och föreslog att ett annat forum skulle organiseras senare. Föreståndaren för det bioetiska institutet vid det av jesuiterna drivna universitetet hade varit en ”medlem på korrespondentsbasis” i Påvliga livsakademien sedan 2015 för att sedan föreslås som fullvärdig ”ordinarie medlem” den 15 oktober.

Akademien utnämnde också, förutom Mazzucato och Dell’Oro, som full medlem från denna månad Shelia Dinotshe Tlou som är sjukvårdsprofessor och före detta hälsovårdsminister i Botswana och ledare för förebyggandet av Hiv/Aids och andra hälsoproblem men som har en historia som framhåller henne som förespråkare av preventivmedel och allmän tillgång till abort.

Websidan Catholic Arena har upptäckt twitter som Tlou publicerat under de senaste sex åren, bland annat ett från april 2016 där hon skrev: ”Vi kommer aldrig att få slut på de olagliga aborterna om vi inte bestämmer oss nu och ser till att varje kvinna har tillgång.”

Hon svarade i twitter som en kommentar till WHO som sagt att ”de räknar med 25 miljoner osäkra aborter varje år på världsbasis.” Hennes kommentar var att ”vi med tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård för alla säkerligen kan få slut på osäkra aborter som dödar miljoner kvinnor varje dag.”

 Ett genomgående tema i Tlous twitter är kravet på ”sexuell och reproduktiv hälsovård” – alltså lagliga aborter. Hon pressade också på i en twitter i november 2017 med att det utan sådana ”rättigheter” skulle bli ”svårt att uppnå de robusta utvecklingsmålen.”

 Catholic National Agency (CNA) har sökt Tlou för att få kommentarer och klarlägganden om hennes abortsyn men hon har avböjt med hänvisning till februari 2023 då Påvliga familjeakademien ska hålla nästa inledande möte. Vid mötet den 15 oktober har akademien sagt att utnämningarna gjordes med tanke på detta kommande möte som ska handla om temat ”Personen i centrum. Framtida teknologier för det gemensamma bästa.”  

Den italienske moralteologen fader Maurizio Chiodi ville i ett av samtalen rättfärdiga användning av preventivmedel i vissa fall med hänvisning till kapitel 8 i påve Franciskus’ apostoliska uppmaning Amoris Laetitia, något som uppfattades som särskilt kontroversiellt. Fader Chiodi menade att det i de fall då ”naturliga metoder var omöjliga eller ogenomförbara,” skulle vara en ”ansvarsfull handling” att använda artificiell födelsekontroll. Kritikerna sa att fader Chiodis tes stred mot Humanae VitaeVeritatis Splendor (Påve S:t Johannes  Paulus II’s 1993 encyclika) och Katolska kyrkans obrutna lära.

Fader Yáñez och Msgr. Bordeyne

En fjärde helt ny ordinarie ledamot, den argentinske jesuiten, fader Miguel Yáñez, har i det förflutna talat för att preventivmedel i vissa fall skulle vara möjliga att använda inom äktenskapet. Som föreståndare för teologiska avdelningen vid påvliga Gregorianska universitetet i Rom hörde han till de ledande organisatörerna av en kontroversiell samtalsserie 2017 på universitetet för att markera att 50 år gått sedan påven S:t Paulus VI 1968 gav ut encyklikan Humanae Vitae om regleringen av barns födslar.

Fader Yáñez deltog också i ett möte med stängda dörrar på Gregorianum 2015 för att söka sig fram i olika ”pastorala nya grepp” inför Familjesynoden det året. Man skulle då reflektera över en ny ”Kärlekens teologi” som skulle bana väg för ett av vissa kyrkoledare erkännande av samkönade relationer. Att kritiker varnat för detta tema visade sig vara profetiskt.  Andra mötesdeltagare som vid tillfället blev ordinarie ledamöter av akademien var jesuitfader Alain Thommasset som professor i moralteologi vi Centre Sèvres i Frankrike och Anne-Marie Pelletier som är bibelforskare vid Europeiska religionsvetenskapliga institutet.

Påven Franciskus har också utnämnt nya ledamöter till Påvliga livsakademiens verkställande råd. Hit hör dekanen för Påvliga teologiska institutet för äktenskapet och familjen, msgr Philippe Bordeyne, som 2015 förefallit uttala en annan mening än undervisningen i Humanae vitae om artificiell födelsekontroll då han menade att ”det skulle vara förnuftigt att överlåta bedömningen av födelsekontrollsmetoden till parens egen förståelse,” fastän han senare menade sig ha blivit feltolkad. 

Msgr Bordeyne har förra året skrivit att han godkände liturgiska välsignelser för samkönade par ”när de ber om Kyrkans bön för att ledsaga dem i deras kärlek, deras förening,” dock med den dubbla försiktighetsåtgärden att välsigna dem ”helst” i en liturgisk form ”av privat natur”, och med en personlig välsignelse för var och en i paret, ”för att markera skillnaden med bönen i bröllopsvälsignelsen.”

Nyckeldoktriner bör inte förnekas

Fader Woodall anmärkte i sina reflektioner över de senaste utnämningarna att akademien ”bidragit enormt” till presentationerna av Kyrkans morallära under senare tid, särskilt inom det dokumenterade områdena ”mänsklig kloning och stamcellerna.” Han instämde också i att akademien måste uppmärksamma nya vetenskapliga rön som inte alltid ryms inom de katolska cirklarna och att bidragen från ”namnkunniga forskare, läkare, filosofer och teologer ” har varit ”en stor styrka” under årens lopp.

Men han sa att experter utan tron bara kunde tas med som ledamöter så länge ”de inte förnekar, angriper eller undergräver morallärans nyckelbegrepp inom biotekniken och andra närliggande området”. Och han underströk att det som, mot bakgrund av påvens, biskopskollegiets och det autentiska läroämbetets undervisning, bedöms ”i sig själv omoraliskt” (alltid syndigt), som aborter, födelsepreventiva metoder och samkönade handlingar, under inga omständigheter, eller med varje tänkbar god avsikt, kan rättfärdigas objektivt.” Denna ”lära som varit gällande i hundratals år” tydligt förklarats i Veritatis Splendor och Evangelium vitae, sa fader Woodall.

                                                                                                   Edward Pentin

Översättning i november 2022, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/02/2024