Vår katolska kyrkohistoria – generationers gudshus berättar!

3
min read

Vår katolska kyrkohistoria – generationers gudshus berättar!

ons, 06/12/2024 - 08:21
0 comments

Dädesjö gamla kyrka

 

Vår katolska historia i Sverige före 1500-talet är för många okänd. Det betyder att framförallt invandrade katoliker får uppfattningen att den Katolska kyrkan kom till Sverige med dem. Det stämmer – men bara delvis. Dädesjö kyrka i Småland hör till vårt lands verkliga skatter.

Den kristna trons enastående spridning i Sverige

Den Katolska kyrkan kom för över tusen år sedan till Sverige genom missionärer och ordnar och mottogs av folket. Övergången märks också i begravningssättet. I stället för bränning blev jordfästning regel. De dödas kroppar väntade uppståndelsen och Kyrkan bad för själarna i skärselden.

Gravarna kring Dädesjö kyrka vittnar om tron på uppståndelsen.

Gravarna kring Dädesjö kyrka vittnar om tron på uppståndelsen.

 

Vår tids firande av Alla Helgon med folkvandring till våra vackra kyrkogårdar är ett levande och folkkärt minne av den katolska tidens tro på människans kallelse till himlen och uppståndelsen med Kristus.

Dåtidens kungafamiljer gav sitt stöd och en kristen kultur spred sig av sin egen kraft. Med slutet på 1500-talet kom en isolering med den katolska kontinenten. En antikatolsk historieskrivning fick stå oemotsagd. Ett genomgående drag var att Mariastatyer vanhelgades eller grävdes ner. Helgonbilder målades över. Det som gick förlorat var helighetens förebilder. Teologerna under Kung Göstas tid och senare ersatte den marianska fromheten med ”den rena läran” från Martin Luther, som själv vördade Maria. Han var munk och hörde till Augustinernas orden. Han lämnade den och ingick äktenskap med en kvinna som också hon hörde till en orden och som lämnade livet som nunna. En ny samhällssyn betydde en ny människosyn och en ny kvinnosyn. Men ett återvändande av Maria i bild och psalmsång också i den lutherska traditionen är tydligt och inte längre så allvarligt kontroversiellt.

Ett starkt välfärdssamhälle under stat och myndighet var vad man ville uppnå och då var fromheten och den religiösa praktiken mer en privatsak, inte en bärande kraft. Ordenslivet förbjöds i det gamla katolska Sverige.

Maria i Dädesjö kyrka. Träskulpturen föreställer Guds Moder men har vanhelgats.

Maria i Dädesjö kyrka. Träskulpturen föreställer Guds Moder men har vanhelgats.

 

Kärleken till Guds Moder Maria öppnade för hela evangeliet under den katolska tiden. Maria är fortfarande det vanligaste namnet för kvinnan i Sverige medan Josef är ovanligt. Jag hoppas att många pojkar i Sverige ska få dopnamnet Josef i stället för namn på popstjärnor. S:t Josef är ju Kyrkans skyddshelgon och det kan återspeglas i många dopnamn!

Tiderna förändras igen. Det är inte längre modernt att kasta allt gammalt på sophögen. Allt med kyrkor, kloster och kristen konst är idag av största intresse. Historiens sår börjar läka ihop. Nu har intresset för den katolska tiden bland både högt bildade och de inte alls historiskt bildade i landet vaknat. Det har blivit mer folkligt att vara katolsk!

Man upptäcker gamla pilgrimsleder och försöker återuppleva den andliga tid som förts åt sidan, ibland med respekt, ibland utan. S:t Olov, norskt kungahelgon förenar idag många i de nordiska länderna. En ny katedral har byggts i Nidaros, Trondheim.

Lärda professorer kastar nu nytt ljus över den ”mörka medeltiden” och får utmärkelser som bara för 50 år sedan var otänkbart i det Lutherska Sverige. Den gamla kristna kulturen i Sverige och i Norden ses inte längre som förlegad och primitiv utan som levande och rik. Men det betyder ändå inte att det finns förutsättningar för en protestantisk återförening med den katolska kyrkan och Petrus i Rom som Kristi ställföreträdare bland bröderna.

Dädesjö gamla kyrka är ett historiskt titthål. Så rikt och upplysande! Mycket väcks till liv i denna gamla kyrkobyggnad. Dädesjö kyrka som ligger i Växjö kommun och hör till Dädesjö församling i Svenska kyrkan. Vi måste alla vara mycket tacksamma att denna kyrka gör så mycket värdefullt arbete i de gamla kyrkorna, trots att de tyvärr ofta måste hållas stängda. Man vill inte hellre än att hålla dem öppna för alla men riskerna finns att ovärderliga historiska värden stjäls eller skadas.

Den romanska kyrkobyggnadsstilen kom till Sverige på 1200-talet.

Den romanska kyrkobyggnadsstilen kom till Sverige på 1200-talet.

 

Den ursprungliga kyrkans långskepp står kvar som ett minne av ett betydande katolskt kyrkobygge från 1200-talet. Teoretiskt kan den heliga Birgitta varit här med sitt sällskap och hört mässan.

S:t Olovsskåpet inför vilket helgonet vördats i Dädesjö kyrka.

S:t Olovsskåpet inför vilket helgonet vördats i Dädesjö kyrka.

 

Takmålningarna i Dädesjö kyrka är bevarade. Här en som föreställer martyren Stefanos, i norden kallad Staffan stalledräng.

Takmålningarna i Dädesjö kyrka är bevarade. Här en som föreställer martyren Stefanos, i norden kallad Staffan stalledräng.

 

Dädesjö gamla kyrka – enligt Wikipedia

”Dädesjö gamla kyrka är en kyrka från 1200-talet, belägen i Dädesjö i Växjö kommun i Småland. Kyrkan förvaltas av Statens fastighetsverk. I byn finns även Dädesjö nya kyrka uppförd 1795 för att ersätta den gamla kyrkan.

Kyrkan, varav endast långhuset återstår, är uppförd i romansk stil. Den räddades från rivning när den nya kyrkan byggdes under 1700-talet. Kyrkan tjänade sedan under många år som sädesmagasin och förråd.

Det som har gjort kyrkan känd, även internationellt, är de omfattande medeltida vägg- och takmålningarna som är mycket välbevarade och aldrig övermålade. Dessa återupptäcktes av professor Ewert Wrangel 1905.

Takmålningarna visar berättelserna kring Jesu födelse – från bebådelsen och födelsen till barnamorden i Betlehem. Alla scener är inramade av medaljonger.

Takmålningen är utförd i slutet av 1200-talet av den svenska målarmästaren Sighmunder, som signerat sitt verk i runskrift. Den räknas som ett av de mest framstående exemplen på medeltida målarkonst i Sverige.”

Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna