Nya normer för hela kyrkan mot dem som utför eller mörkar övergrepp

5
min read

Nya normer för hela kyrkan mot dem som utför eller mörkar övergrepp

tors, 05/09/2019 - 22:53
0 comments

Påven Franciskus Motu Proprio "Vos estis lux mundi" inrättar nya tillvägagångssätt för att rapportera om övergrepp och att se till att biskopar och överordnade gudsvigda står till svars för sitt handlande. Präster och gudsvigdas skyldighet att rapportera om övergrepp har införts. Varje stift måste ha ett lättillgängligt system så att allmänheten ska kunna ta del av rapporterna.

Vos estis lux mundi, Ni är världens ljus ... Vår Herre Jesus Kristus kallar varje troende att vara ett lysande exempel på dygd, integritet och helighet". Titeln och de första orden i påven Franciskus nya Motu proprio är hämtat från Matteusevangeliet. Motu Propriet behandlar kampen mot sexuellt övergrepp som har begåtts av präster och gudsvigda, liksom de försummelser som biskopar och överordnade gudsvigda gör "i syfte att störa eller hindra" utredningar om övergrepp. Påven påminner om att "sexuella övergrepp förolämpar vår Herre, orsakar fysiska, psykologiska och andliga skador på offren och skadar de troendes gemenskap" och nämner det särskilda ansvar som apostlarnas efterföljare har för att förhindra dessa brott. Dokumentet är en ytterligare frukt av mötet om skydd av minderåriga som hölls i Vatikanen i februari 2019. Det fastställer nya tillvägagångsregler för att bekämpa sexuella övergrepp och se till att biskopar och överordnade gudsvigda står till svars för sitt handlande. Det är en universell rättsnorm som gäller hela den katolska kyrkan.

En "lucka" för klagomål i varje stift

Bland de nya funktionerna finns det en skyldighet för alla världens stift att inom juni 2020 utrusta sig med "ett eller flera stabila system som är lättillgängliga för allmänheten för att lämna in rapporter” om sexuellt övergrepp som begåtts av präster och gudsvigda, om användning av barnpornografi och mörkandet av samma övergrepp. Lagstiftningen anger inte vad dessa "system" består av, utan det operativa valet överlämnas till stiften och kan variera beroende på olika kulturer och lokala förhållanden. Det man vill är att de personer som har utsatts för övergrepp kan vända sig till den lokala kyrkan, säkra på att bli väl bemötta, på att de kommer att skyddas mot att själva bestraffas och att deras rapportering kommer att behandlas med största allvar.

Rapporteringsskyldigheten

En annan nyhet handlar om alla prästers, gudsvigda män och kvinnors skyldighet att ”genast rapportera" till den kyrkliga myndigheten om alla övergrepp som de hör talas om, liksom eventuella försummelser eller undanhållanden i hanteringen av övergreppsfall. Om den här skyldigheten hittills i en viss mening endast gällde det enskilda samvetet, är det från och med nu ett universellt etablerat rättsligt villkor. Skyldigheten som sådan gäller endast för präster och gudsvigda, men även alla lekmän kan och uppmanas till att använda systemet för att rapportera om övergrepp och trakasserier till den behöriga kyrkliga myndigheten.

Inte bara övergrepp

Dokumentet omfattar inte bara trakasserier och övergrepp mot minderåriga och utsatta vuxna, utan även sexuella övergrepp och trakasserier som uppstår på grund av maktmissbruk. Med andra ord omfattas även prästers övergrepp på gudsvigda kvinnor, liksom övergrepp på seminarister eller myndiga noviser.

"Mörkandet"

Bland det viktigaste i innehållet finns också identifiering som en egen specifik kategori, av det så kallade mörkläggningsbeteendet, som gäller ”handlingar eller försummelser som syftar till att störa eller hindra civila eller kanoniska, administrativa eller straffrättsliga utredningar mot en präst eller en gudsvigd angående brott” vad gäller sexuella övergrepp. Det gäller dem, som innehar särskilda ansvarsområden i kyrkan och som istället för att bekämpa övergrepp som begåtts av andra har mörkat dem och skyddat den påstådda förövaren istället för att skydda offren.

Skyddet av utsatta personer

Vos estis lux mundi betonar vikten av att skydda minderåriga (personer under 18 år) och utsatta personer. Begreppet "utsatt person" utökas och omfattar inte bara personer med begränsad förmåga att agera förnuftsmässigt, utan även tillfälliga och enskilda fall av oförmåga att förstå och vilja, samt funktionshinder av fysiskt slag. I detta nya Motu Proprio återkommer Vatikanens senaste lag (nr CCXCVII, 26 mars 2019).

Respekt för statliga lagar

Skyldigheten att rapportera till den lokala gudsvigda överordnade, interfererar eller ändrar inte på rapporteringsskyldighet enligt respektive lands lagar. Reglerna tillämpas just ”utan att påverka rättigheter och skyldigheter enligt varje stats lagar, särskilt vad gäller rapporteringsskyldigheter till de behöriga civila myndigheterna".

Skydd av offren och dem som anmäler

Punkterna som berör beskydd av dem som gör anmälan är också betydelsefulla. Dem som anmäler övergrepp får enligt påvens Motu proprio inte utsättas för "fördomar, bestraffningar eller diskriminering" på grund av vad de har rapporterat. Det är även viktigt att uppmärksamma problemet med offer som tidigare har nedtystats: Dessa universella regler föreskriver att "de inte av någon anledning får tystas om innehållet i rapporten”. Prästens tystnadsplikt i bikten förblir absolut och okränkbar och därför berörs den inte på något sätt av denna lagstiftning. Vos estis lux mundi fastställer också att offer och deras familjer måste behandlas med värdighet och respekt och måste få lämplig andlig, medicinsk och psykologisk hjälp.

Granskning av biskopar

Motu proprio reglerar granskningen av biskopar, kardinaler, gudsvigda överordnade och dem som har olika och även tillfälliga uppdrag i ledningen av ett stift eller en annan särskild kyrka. Regeln är att de utreds, inte bara om de begått sexuella övergrepp utan även när det rapporteras att de har "mörkat" eller inte har velat utreda övergrepp som de har fått reda på och som de hade plikten att motverka.

Metropolitens roll

Nyheten om metropolitens roll är betydelsefull. Han får ett mandat från Heliga Stolen att leda utredningen om den anmälda personen är en biskop. Dennes roll, traditionell i kyrkan, förstärks och understryker viljan att värdera de lokala resurserna, även i frågor om utredning av biskopar. Den som är ansvarig för utredningen måste efter trettio dagar informera Heliga Stolen "om utredningen", och "måste avslutas inom nittio dagar" (eventuella tillägg är möjliga av "rättsliga skäl"). Detta fastställer bestämda tider och för första gången är de berörda avdelningarna i kurian skyldiga att agera snabbt.

Lekmännens inblandning

Med hänvisning till paragrafen i den kanoniska lagen, som understryker lekmännens värdefulla bidrag, förutser Motu proprio-normerna att metropoliten i en utredning, kan ta hjälp av "kvalificerade personer om fallet kräver det, och med särskilt hänsyn till det samarbete som kan erbjudas av lekmännen”. Påven har upprepade gånger uppgett att lekmännens specialiseringar och yrkeskunskaper utgör en viktig resurs för kyrkan. Normerna föreskriver nu att biskopskonferenser och stiften kan förbereda listor på kvalificerade personer som är tillgängliga för att samarbeta, men det yttersta ansvaret för utredningar kvarstår hos metropoliten.

Förmodad oskuld

Principen om den granskade personens förmodade oskuld kvarstår och denne kommer att bli underrättad om granskningen när den behöriga avdelningen bestämmer detta. Anklagelsen måste anmälas endast om det föreligger ett formellt förfarande. Om det anses lämpligt, för att säkerställa utredningens eller bevisens integritet, kan detta utelämnas i förhandsfasen.

Utredningens slutsats

Motu Proprio ändrar inte på straffen för brott, utan fastställer agerandet i rapportering och genomförandet av den preliminära undersökningen. Vid utredningens avslutning överlämnar metropoliten (eller i vissa fall den äldste biskopen i stiftet) resultaten till behöriga i Vatikanstaten och därmed upphör deras uppdrag. Den behöriga avdelningen i kurian går sedan vidare "i enlighet med lagen för det som föreskrivs för det specifika fallet" och agerar således på grundval av redan befintliga kanoniska normer. På grundval av resultaten från den tidigare utredningen kan den Heliga Stolen omedelbart införa förebyggande och restriktiva åtgärder mot den granskade personen.

Konkret engagemang

Med detta påvens nya juridiska redskap önskar den katolska kyrkan ta ett nytt och brådskande steg i förebyggandet och bekämpandet av övergrepp och lägga tonvikten på konkreta åtgärder. Som påven skriver i början av dokumentet: "För att dessa fenomen i alla dess former ska upphöra, behöver vi en kontinuerlig och djupgående hjärtats omvändelse, bekräftat av konkreta och effektiva handlingar som involverar alla i kyrkan".

                                                                                                     Andrea Tornielli

 

Inlägget kommer från sidan www.vaticannews.va/se

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
22/04/2024
Katolsk Horisont
20/04/2024
Katolsk Horisont
10/04/2024