Kardinal Sarah: ’Den kontraceptiva mentaliteten’ har lett fram till att hbtq tagit över i barnens skolor

6
min read

Kardinal Sarah: ’Den kontraceptiva mentaliteten’ har lett fram till att hbtq tagit över i barnens skolor

fre, 11/29/2019 - 15:38
Posted in:
0 comments

                                                                                Kardinal Robert Sarah

 

Madrid 12 november 2019 (LifeSiteNews) – Den guineanske kardinalen Robert Sarah har riktat stark kritik mot hbtq ideologin som han menar trängt sig in på regeringsnivå och utbildningsmyndigheterna. Samtidigt spårar han ideologin till den första utbredda acceptansen av kontraceptionen för omkring sjuttio år sedan. 

De antropologiska konsekvenserna

”Att lösa upp meningen med den sexuella identiteten, ofta kallad ’genusteorin’, kan i praktiken bara förstås som de antropologiska konsekvenserna av en mutation”, har Vatikanens prefekt för kongregationen för Gudstjänstlivet och disciplinen, kardinal Robert Sarah, sagt under en konferens den 7 november i Madrids S:t Paulus universitet som föregår den 21: a kongressen med temat ’katolikerna och det offentliga livet i Spanien’. Påven Franciskus har uttalat sig starkt kritiskt mot genusteorin och intagit en konsekvent intolerant position. Kardinalens tal hade rubriken ”Utbildningens betydelse i Kyrkans mission i dag”.

Genusteorin hävdar att de manliga och kvinnliga könsorganen inte avgör en individs ’sexuella identitet’ utan en persons inre känsla av att vara man eller kvinna eller vad det än är en person vill se som sin identitet (flera dussintal ’könsoptioner’ har uppfunnits för att hjälpa människor att känna sig väl till rätta med sig själva).

Enligt teorin kan till exempel en person som fötts med ett manligt fortplantningsorgan välja att identifiera sig som ”kvinnlig” och att det är diskriminerande att inte ge stöd åt individens val, som också innebär ett val för en man att använda kvinnliga pronomen om sig själv. Enligt teorin är en persons ”genusidentitet” därför flytande och kan ändras under tidens gång.

Den kontraceptiva mentaliteten

”Den första länken i processen inbegrep kvinnor,” fortsatte kardinal Sarah: ”Det är i själva verket den kontraceptiva mentaliteten, den som fått en så omfattande spridning efter 1950, som möjliggjort en djup urkoppling mellan kvinnan och hennes kropp och som radikalt förändrat förståelsen av den mänskliga sexualiteten, äktenskapet, släktskapet och naturligtvis uppfostran.”

Den katolska kyrkan bekräftade återigen fördömandet av den artificiella födelsekontrollen, kontraception, i encyklikan Humanae Vitae 1968. Påven Paulus VI varnade profetiskt för att det utbredda godtagandet av kontraceptionen bland mycket annat skulle leda till en ”allmän försämring av de moraliska riktlinjerna”

Kardinalen tillskrev den franska författarinnan Simone de Beauvoir satsen ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, som en sammanfattning av kärnan i genusteorin.

”Låt oss för de Beauvoirs del tillägga att familjen, äktenskapet och moderskapet är roten till det kvinnliga ”förtrycket” och beroendet. P-pillret skulle ha ”befriat” kvinnorna om de fick ”kontroll över kroppen” och möjlighet att ”fritt förfoga” över den. Under det feministiska mottot ’min kropp tillhör mig’ ligger i själva verket en djup alienation av det inkarnerade subjektet gömd.  ”I själva verket ligger det bakom detta påstående om ”frihet” en instrumentalisering av själva kroppen som ett material som är tillgängligt för de mest obestämda behov,” sa han.

Kroppen som ett instrument

Kardinalen visade sedan på förbindelsen mellan kontraceptionen och personens fjärmande från sin manliga eller kvinnliga kropp.

”Den kontraceptiva mentaliteten har drivit fram en dualism mellan den individuella friheten som ses som obegränsad och allsmäktig å ena sidan, och kroppen som ett instrument för njutning å andra sidan.  I det perspektivet kan den könsliga kroppen inte längre leva som tecken och instrument för gåvan av sig själv vilket är syftet för kommunionen mellan makarna.

Kardinalen påpekade att en av de viktigaste destabiliserande effekterna av den kontraceptiva mentaliteten var den ”sociala legitimeringen av homosexualiteten.”

”Hur kan homosexualiteten ses som en perversion, och en objektiv och allvarlig avvikelse, om sexualiteten inte längre uppfattas i ljuset av livet som gåva?” sa han.

En omdefiniering av den sexuella identiteten

Kardinal Sarah sa att ett stöd för sådana förändringar på området sexualitet logiskt sett är en ”omdefiniering av den sexuella identiteten som en ren konstruktion.”

”Om den inneboende förbindelsen mellan de två betydelserna av den äktenskapliga akten förnekas förlorar skillnaden mellan könen den första grunden att göra akten begriplig.” Från den utgångspunkten, sa han, kan den ”könsliga kroppen” mer eller mindre betraktas som ett ”material som den individuella förståelsen kan forma efter sitt godtycke.”

Kardinalen förklarade sedan den mekanism som gör sig gällande när ”sexuella minoriteter” kräver jämställdhet och frihet att leva i konsekvens med det man uppfattar som sin identitet.

Jag avgör själv vem jag är

”De som aktivt förespråkar den antropologiska omvälvningen aktivt tar myndigheterna och lagstiftarna som gisslan i sin kamp mot ’diskrimineringen’ av de ’sexuella minoriteterna’ som ses som ’offer’. I ’jämlikhetens’ och ’frihetens’ namn kräver de att all social kunskapsförmedling, särskilt i skolorna och i media, visar ’respekt’ för att personer kan vara obestämda i sin sexuella identitet och för deras fria val av sin identitet,” sa han.

”Var och en kan då hävda sin egen självbild och göra den känd utåt: ’Jag gör mitt eget val. Det är jag stolt över och jag bekräftar mig själv i valet. Jag accepterar inte att någon annan eller samhället talar om för mig vad jag är. Jag får inte vem jag är eller mitt dagliga liv från någon annan än mig själv. Jag avgör själv vem jag är. Samhället måste ta till sig mitt val och anpassa sig till min föränderliga orientering som människa.’”

För HBTQ rörelsen handlar striden inte längre om att ”kräva tolerans” utan om att ”påtvinga ett nytt begrepp för den mänskliga varelsen” och skapa ”en ny människa,” påpekade kardinalen.

”Under frihetens täckmantel kan denna avveckling i tjänandet av en radikal konstruktivism jämföras med de totalitära försöken att tillskapa en ’ny människa,’” sa han.

De felaktiga frihetsbegreppen.

”De oskyldiga offren är främst barnen, vars föräldrar inte ger sitt stöd åt den autentiska mänskliga tillväxten och utvecklingen av den äkta tillgivenheten genom sexualiteten, eftersom en viss frihetlighets slagord trängt in i dem och lockropen från vår tids havsjungfrur förhäxat dem. Förutsättningarna för allt detta ligger i de felaktiga frihetsbegreppen. De har inte förmågan att hålla tillbaka trycket att tillfredsställa de omedelbara behoven.  Hur långt borta är vi från den sanna friheten som hjälper oss att söka sanningen och välja det verkligt goda för människan,” sa han också. 

”Den antropologiska revolutionen gör ett våldsamt ingrepp i den intellektuella och moraliska undervisningen, därför att den skapar mentala och sociala anlag som skiljer människor från sig själva,” fortsatte han,

Krisens allvar

Kardinalen sa att katolikerna måste vara medvetna om hur allvarlig krisen är ”med tanke på den ateistiska stämningen eller likgiltigheten för religiösa eller moraliska frågor som tränger in i utbildningen och skolstrukturerna.” Vad vi måste förstå är att undervisningens och utbildningens mål för de studerande är att ”vinna de dygder som gör det möjligt för dem att utveckla och ge struktur år deras mänskliga och personliga egenskaper i samklang med den sanning som är inneboende i dem.”

Han menade att Kyrkan mer aktivt måste försvara sanningen om människan på olika områden i det civila samhället där sanningen lämnats åt sidan, särskilt inom utbildningen.

Kyrkans roll

”Så som det ofta skett i historien är det Kyrkan som fått ikläda sig en roll som ersättare och kompensera när hela sektorer av civilsamhället och offentliga myndigheter kollapsat,” sa han.

”Kyrkan påtar sig den funktionen som ersättare genom alla barn som ingår i denna magnifika utbildningsuppgift,” tillade han. (Not från Fides statistik i KM).

’Oren och ohälsosam’ miljö förstör barnen

Efter sin presentation svarade kardinal Sarah på frågor från deltagare som är oroliga på grund av det sekulära inflytandet över deras barn.

Han liknade skolorna med akvarier där fiskarna regelbundet får färsk föda, sa han, ”Men vattnet i akvarierna är smutsigt och ohälsosamt.” Trots den goda födan förgiftas fisken långsamt och dör till slut, sa han. I inlärningsmiljön finns substanser som är giftiga för elevernas och lärarnas mentala hälsa,” sa kardinalen, något som också drabbar elever med goda förutsättningar och engagerade lärare. 

De skadliga ideologierna

På frågan vad som skulle kunna göra vattnet i akvariet friskt, sa han, ”gifter i miljön är skadliga ideologier” och nämnde ”marxismen” och ”transhumanismen”.

Han sa vidare att ”om vi inte kan förklara vem och vad människan är, och vad Gud vill att människan ska vara, är det logiskt att akvariet smittas.” Vattnet kan renas om vi återigen upptäcker ”de mänskliga varelsernas identitet som skapade till Guds avbild och lika Gud”, sa han.

”Identiteten är inget vi ger,” sa han, ”Gud ger oss den.” Västvärlden ”vägrar acceptera” den identiteten på ett arrogant sätt.” ”Den stora frågan är de ekonomiska ledarna och medialedarna som smittar miljön kring den mänskliga personens identitet.” Det är det som är ”förkastandet av Gud.”

Kyrkans undervisning i läran och moralen

På frågan vad Kyrkan måste göra i en miljö där Gud är utesluten, sa kardinalen, ”Kyrkan måste stå i första ledet för att bekämpa de giftbärande ideologierna.”

Kyrkan måste fokusera på ”vår tids exempellösa antropologiska och moraliska kris som kräver att Kyrkan åtar sig ett större ansvar och engagemang för att föreslå sin undervisning i läran och moralen på ett tydligt, precist och bestämt sätt,” sa han. 

 

Översättning till svenska för Katolsk Horisont, Göran Fäldt (november 2019). Underrubrikerna är hämtade direkt ur texten men är tillagda i den svenska översättningen.  

Inlägget kommer från sidan www.lifesitenews.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024