Kardinal Müller kritiserar ‘falsk lära’ om uppenbarelsen i Amazonsynodens dokument

3
min read

Kardinal Müller kritiserar ‘falsk lära’ om uppenbarelsen i Amazonsynodens dokument

tis, 07/23/2019 - 09:49
0 comments

                                       Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Credit: Daniel Ibanez/CNA

 

Att arbetsdokumentet för biskopssynoden i oktober kallar Amazonasregionen för en källa till uppenbarelse är ’falsk lära’ sade Kardinal Gerhard Müller på tisdagen.

Om man, i Instrumentum laboris till Amazonsynoden, förklarar ”ett visst territorium för ’en särskild källa till Guds uppenbarelse,’ måste man konstatera att detta är falsk undervisning,” sade den tyske kardinalen.

”I tvåtusen år har Kyrkan ofelbart undervisat att den Heliga skrift och den apostoliska traditionen är uppenbarelsens enda källor och att ingen ytterligare uppenbarelse kan läggas till under historiens gång,” klargjorde kardianlen.

Müllers analys lämnades ut samtidigt, den 16 juni, till CNA’s systerorganisation CNA Deutsch och flera andra nyhetsmedia. Arbetsdokumentet (Instrumentum laboris) till biskopssynoden för Amazonasregionen i oktober, publicerades den 17 juni.

I sitt sju sidor långa svar säger Müller att han tror på den goda viljan och avsikten att främja den katolska tron hos dem som arbetat med Instrumentum laboris, men underströk vad han ser som svagheter till både form och innehåll.

Han hänvisade till paragraf 19 i dokumentet, som säger att Amazonas, eller något annat område med ursprungsbefolkning, inte bara utgör ett geografiskt område, utan ”en quid eller ett för vad, det vill säga en plats som har en innebörd för tron eller är en erfarenhet av Gud i historien.”

Stycket fortsätter: “Alltså är ett territorium en teologisk plats där tron levs och också en särskild källa för Guds uppenbarelse. Det skulle finnas epifaniska platser där en skatt av liv och visdom för planeten är ett liv och en visdom som talar om Gud.”

Müller jämför denna kommentar med vad som sägs i Dei Verbum, Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om den gudomliga uppenbarelsen, att ”ingen ny offentlig uppenbarelse är att vänta.” Han tillade att ”den heliga Skriften och Traditionen är uppenbarelsens enda källor.” (§4)

Kardinalen sade att hans allvarligaste invändning mot dokumentet är vad han anser vara en otydlighet i definitionen av nyckelbegrepp och övertolkningen av dessa. Han nämner som exempel ”integral utveckling, synodal väg och en Kyrka som sträcker sig ut.”

Müller kritiserade också dokumentets hänvisningar till ”Theologia indigena och eco-teologin.”

Teologi är “att förstå Guds uppenbarelse i hans ord och i Kyrkans trosbekännelse,” sade kardinalen, och inte ”den ständigt nya blandningen av världskänslor och världsåsikter…”

Kyrkan bör inte överge de kunskaper som finns i den klassiska och moderna filosofin, hos kyrkofäderna, i modern teologi och från Kyrkans koncilier för ”Amazonas kosmosvision.”

I synnerhet när det gäller idén om inkulturation av liturgin, varnar Müller och pekar på betydelsen av sakramental integritet. Inkulturation kan vara en hjälp för att ”infoga sakramenten i kulturen,” men de sakramentala tecknen kan inte ändras, sade han. ”Det skulle inte innebära inkulturation, utan en otillåten förändring av Jesus vilja. Han som är Kyrkans grundare.

Müller sade att han tror att alla katoliker håller med om den önskan som uttrycks i dokumentet, att Amazonas män och kvinnor inte också i framtiden skall vara offer för kolonialism och neo-kolonialism.

“Det står klart för Kyrkan, samhället och staten att folket som lever där, i synnerhet våra katolska bröder och systrar, skall vara fria och jämbördiga personer i liv och arbete, i tro och moral, vilket är ett ansvar vi gemensamt delar inför Gud.”

Det han anser saknas i Instrumentum laboris är emellertid ”ett klart vittnesbörd om Guds egen kommunikation genom verbum incarnatum, om Kyrkans sakramentalitet, om sakramenten som objektiva förmedlare av nåden, i stället för bara självrefererande symbolik…”

Han förklarade att ”människans integritet inte bara består av enheten med en biologisk natur, utan i barnaskapet hos Gud och i en nådens gemenskap med Treenigheten – inte bara med miljön och vår gemensamma värld.”

“Genom den konkreta enheten mellan kropp och själ står människan i skärningspunkten mellan ande och materia,” förklarade han. ”Men betraktandet av kosmos är bara ett tillfälle att upphöja och ära Gud och hans underbara verk i naturen och historien. Men kosmos skall inte tillbedjas som Gud, utan endast skaparen själv skall tillbedjas.”

“I stället för att föreslå ett mångtydigt program med en vag religiositet och ett fruktlöst försök att heliggöra kosmos och naturens mångfald och ekologi, handlar det om att lyfta fram det centrala och ursprungliga i vår tro, nämligen inkarnationen.”

                                                   Översättning för Katolsk Horisont: Lena Fäldt juli 2019

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagencz.com

Direktlänk till inlägget klicka här

 

Länk till Kardinal Mullers fulla text: klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024