Vår Fru och Moder av Berget Karmel. Karmelskapularet eller det Bruna Skapularet

Vår Fru och Moder av Berget Karmel. Karmelskapularet eller det Bruna Skapularet

Vår Fru och Moder av Berget Karmel

Vår Fru och Moder av Berget Karmel

Karmelskapularet

Eller:

Det Bruna Skapularet

”Jag bär ännu Skapularet på samma sätt som då jag tio år gammal, mottog det av Karmeliterna i Górka.”

Helige Johannes Paulus II

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Det är särskilt genom Karmelskapularet som devotionen till Jungfru Maria av Berget Karmel har blivit känd och utbredd. Skapularet är en del av karmeliternas ordensdräkt. Ursprungligen ett arbetsförkläde som bar över skuldrorna (från latin: ”skapula” – axel) och täcker kroppens hela framsida och baksida. Det blev en symbol för Kristi ljuva ok som ordensmedlemmen tog på sig. Senare blev det även det speciella tecknet på Marias beskydd. Detta har sitt ursprung i den vision som den Helige Simon Stock skulle ha haft av Guds Moder då han var Ordens generalprior i Ayelsford nära Rochester, England. Karmelitorden var då i stora svårigheter och han bad den Heliga Jungfrun om hjälp. Den 16 juli 1251 fick han en syn: Himladrottningen klädd i karmeliternas bruna dräkt lyfte fram skapularet åt honom och sa: ”Detta din Ordens skapular är ett särskilt nådetecken som jag bett om för dig och Berget Karmels barn. Den som dör i denna klädnad ska inte lida den eviga elden. Det är ett tecken på frälsning ett skydd i faror, en fridens underpant och en underpant på det eviga förbundet med mig.” Senare den 3 mars 1322 sägs Påven Johannes XXII ha haft en liknande uppenbarelse. Maria sa åt honom: ”Den som troget och värdigt bär Skapularet och lever i kyskhet enligt sitt stånd ska jag befria från Skärselden den första lördagen efter dödsfallet.”

Detta är det så kallade Sabbatinska Privilegiet eller Lördagsprivilegiet. Av denna anledning är devotionen till vår Fru av Karmel särskilt förknippad med hjälp för de avlidna och syndarnas omvändelse. Dessa två uppenbarelser kan inte historiskt verifieras. Om de är en legend eller inte betyder emellertid ingenting. Det väsentliga är att Kyrkan har godkänt och introducerat skapularvördnaden med dess löften och privilegier.

Skapularet som lekmännen bär är nu två små tyglappar förenade med ett band. Det bärs över axlarna.

Innebörden av att bära Skapularet: Utan tvekan är Karmelskapularet ett av de mest kända och älskade av alla Kyrkans sakramentalier och ett betydelsefullt tecken på Guds Moders kärlek och omsorg. Genom mottagandet av Skapularet blir man inlemmad i Karmels stora andliga familj. För lekmän som är iklädda Skapularet finns Skapularbrödraskapet som andlig gemenskap. Kontakta Karmeliterna för vidare information.

Det Bruna Skapularet av Vår Fru av Berget Karmel är den gemensamma dräkten för hela Karmels familj och tecknet på dess enhet. De som bär Skapularet får del av medlemmarnas andliga rikedom: den Heliga Mässan, Tidegärden och bönerna, offren och medlemmarnas liv i förening med Gud under Marias mantel.

Att bära Skapularet har inga speciella förpliktelser. Men man bör ta till sig ordens anda och forma sitt liv efter vad det innebär att leva i förtrolighet med Maria i Jesu efterföljd.

Karmeliten ser Maria inte endast som Himladrottningen utan som Moder, syster och förebild. I Karmel lever man med henne i en enkel vänskapsrelation. I Maria ser karmeliten förverkligandet av sin kallelse, och målet är att bli lik henne. Genom att som hon vara öppen och mottaglig för Gud tar han emot Ordet: Jesus i sitt inre. Maria leder honom djupare in i Kristi mysterium. I detta liv i innerlig förening med Maria växer Jesus mer och mer till full gestalt i honom och som Maria vill han ge honom vidare åt världen. En karmelits kallelse är alltid apostolisk. I den stilla inre bönen som är kärnan i Karmels spiritualitet kommer detta liv i förtrolighet med Jesus och Maria att alltmer utvecklas och fördjupas.

Att iklädas en dräkt har en djup symbolisk innebörd. Profeten Elia t.ex. kastade sin mantel över Elisha och gjorde honom till sin lärjunge. Att iklädas Marias dräkt, symboliserad i Skapularet är att bli iklädd Marias beskydd, det är att omslutas av hennes kärlek och ömhet samtidigt som det är att bli iklädd Maria själv och så omformas till hennes likhet. Det är även att bli iklädd hennes Son Jesus Kristus. Saliga Elisabeth av Treenigheten (1880-1906) lägger följande ord i Marias mun: ”Jag ikläder dig ett Skapular som underpant på mitt beskydd och min kärlek, och som ett tecken på det mysterium som ska äga rum i dig. Jag kommer för att ikläda dig Kristus.”

Att bära Skapularet är därför ett tecken på:

Att låta sig omformas av Maria, att iklädas hennes dygder, särskilt kärleken till nästan (genom förbön och kärleksgärningar), att leva i kyskhet enligt sitt stånd och försöka förverkliga vår kallelse som kristna.

Att man vill efterfölja Jesus i likhet med Maria, hon som var Kristi fullkomligaste lärjunge.

Att man är öppen för Guds Vilja, lyssnar uppmärksamt till Guds ord i Bibeln, ofta tar emot Sakramenten, lever ett liv i bön och Guds närvaro, i solidaritet med sina medmänniskor.

Att man är införlivad i Karmels andliga familj och står i gemenskap med Karmels helgon, vilka man betraktar som bröder och systrar och var föredöme man försöker följa.

Att man tror och hoppas på ett möte med Gud i evigheten, med hjälp av Jungfru Marias förbön och beskydd.

Att man särskilt ihågkommer den 16 juli, Skapularfesten, då Karmelitorden firar sin största högtid till Vår Fru av Berget Karmel.

Även om inga formella förpliktelser är knutna till mottagandet av Skapularet kan det rekommenderas att dagligen avsätta tid t.ex. till stilla inre bön, meditation av en Bibeltext, Rosenkransbönen eller någon bön till Maria av Berget Karmel, att läsa andliga böcker, kanske fördjupa sig i Karmels spiritualitet genom deras rika litteratur eller prenumerera på tidskriften Karmel utgiven av Karmeliterna Tågarp – Glumslöv.

Att bära Skapularet är både en gåva och en gengåva. Maria förmedlar Guds nåd åt oss och ger sitt beskydd i detta livet och i döden. Vår gengåva, vårt svar är att lita på Maria och leva i förtrolighet med henne i ett troget försök att förverkliga vår kristna kallelse. Skapularet är ett yttre tecken på ett inre engagemang. Att bära Skapularet som en amulett utan detta inre engagemang, ger ingen del i de privilegier Karmelskapularet förmedlar.

Iklädning av Karmelskapularet

Varje katolik kan iklädas Skapularet av en katolsk präst efter att han först har välsignat det. Det har varit vanligt att ge Skapularet åt spädbarn vid dopet för att viga dem åt Marias beskydd.

  • Iklädningen sker endast en gång i livet.
  • Blir Skapularet slitet eller tappas bort, ersätts det med ett nytt, som inte behöver välsignas. När man en gång blivit iklädd Skapularet kan det bytas ut mod den s.k. Skapularmedaljen, som på ena sidan bär en bild av Vår Fru av Berget Karmel och på den andra sidan en bild av Jesu Hjärta (finns hos de flesta katolska bokhandlare). Medaljen ska välsignas av en katolsk präst. Även varje ny medalj måste välsignas.
  • Skapularet ska bäras dag och natt. Bär man en medalj kan man om natten ta på sig tygskapularet och då på ett speciellt sätt anförtro sig åt Marias beskydd för natten och för dödsögonblicket. På så sätt förnyas vigningen till Maria.

Rit för välsignelse och iklädande av Karmelskapularet

Herre Jesus Kristus, vår Förlossare och Frälsare, helga detta skapular genom Din + välsignelse. Må det för N. bli ett förblivande tecken på att Din Moder Maria också är hans/hennes Moder.

Må Din Moders stora kärlek hjälpa N. att lära känna, älska och efterfölja Dig, så som Du i Ditt liv har uppenbarat det.

(Skapularet bestänks med vigvatten och kandidaten ikläds)

N. ta emot detta skapular som ett tecken på din vigning till Maria och hennes omsorg om ditt liv. Som medlem av Karmels stora familj har du nu del av hela den andliga rikedomen hos denna Vår Frus Orden.

Heliga Jungfru och Moder, ta dig an N. som ditt barn. Gör honom/henne mottaglig och öppen, så att N., liksom du, i allt blir inspirerad av den Helige Ande. Då ska Jesus, din välsignade livsfrukt, mer och mer leva i N., och föra honom/henne in i vår Faders Hus, i all evighet. Amen.

(Tillsammans ber man nu Var hälsad Maria).

Enligt Den Heliga Stolens bestämmelser angående Skapularet från år 1996 har alla katolska präster och diakoner fullmakten att ikläda de troende (och sig själva) Karmelskapularet (detta gäller även andra skapular). Endast katolska präster och diakoner har rätt att välsigna Skapular. De personer som har särskild fullmakt att agera i Ordens namn kan ta upp troende i Skapular Brödraskap.

Bön till Vår Fru av Berget Karmel

och av Det Heliga Skapularet

Detta är en daglig bön till Vår Fru av Berget Karmel som exempelvis kan användas av dem som bär det bruna Skapularet.

Gammal avlatsbön, Leo XIII. 16 jan. 1886

Välsignade Obefläckade Jungfru, du Berget Karmels prydnad och ära. Du som gläder dig över dem som har blivit iklädda din vördade dräkt, se även till mig som har tagit min tillflykt under din moderliga mantels beskydd genom att ikläda mig Skapularet.

Ge mig styrka genom din makt.

Upplys mitt hjärtas mörker med din vishet.

Föröka i mig tron, hoppet och kärleken.

Smycka min själ med nåd och dygder, så att du och din Gudomlige Son alltid kan älska mig.

Var alltid min hjälp under detta liv och trösta mig med din heliga närvaro i min dödsstund.

När jag lämnar denna värld, bär mig då som ditt barn och trogne tjänare till den Allraheligaste Treenigheten, så att jag kan få lovsjunga och upphöja dig i Himmelen för evigt. Amen.

Var hälsad Maria (tre ggr). Ära vare Fadern…

Litania till Vår Fru av Berget Karmel

Den översättning som används hos Karmelitnunnorna i Glumslöv

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Karmels Drottning och Smycke, Heliga Guds Moder, bed för oss

Du jungfruliga Guds Moder

Du den sköna kärlekens Moder

Du nådens Moder

Du uppstigande moln ur barmhärtighetens hav

Du vita moln över berget Karmel

Du molnstod i vår öken

Du heliga Guds berg

Du berg från vilket Hörnstenen löste sig

Du Guds heliga stad

Du stad höljd i ljus som i en mantel

Du den Allrahögstes tron

Du det Eviga Ordets brudgemak

Du ljuvliga trädgård

Du fruktbara vinstock på Karmels sluttning

Du vishetens ström som genomtränger jorden

Du förstfödda av de skapade

Du med solen beklädda

Du stjärna över livets hav

Du eldstod i vårt mörker

Du kungliga brud given Libanons härlighet

Du Drottning i Karmels och Sarons prakt

Du patriarkernas längtan

Du Hesekiels stängda port

Du Jesse telning

Du profeternas Drottning

Du karmeliternas ära och hopp

Du kärleksrika Moder som gav oss Skapularet

Du Obefläckade Moder

Du trogna Moder under Korset

Du vår återlösnings Moder

I alla angelägenheter, i all nöd, i vår dödsstund, du vår Moder och Drottning

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Heliga Guds Moder, pryd dem som bär din dräkt med dina dygder.

Alla Och bevara dem i frestelser och faror.

F Låt oss be. Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi trygga vandrar genom detta livet fram till Ditt heliga berg, som är Kristus, Din Son, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen

Litania till Vår Fru av Berget Karmel

som Förbön för Syndarnas Omvändelse

Ur A Prayerbook of Favorite Litanies, 1985

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare

Vår Fru av Berget Karmel, du Himlarnas Drottning

Vår Fru av Berget Karmel, du den Ondes besegrare

Vår Fru av Berget Karmel, du den evige Faderns lydigaste dotter

Vår Fru av Berget Karmel, du den allra renaste Jungfrun

Vår Fru av Berget Karmel, du den ömmaste makan

Vår Fru av Berget Karmel, du den kärleksfullaste av alla mödrar

Vår Fru av Berget Karmel, du fullkomliga föredöme i alla dygder

Vår Fru av Berget Karmel, du hoppets säkra ankare

Vår Fru av Berget Karmel, du Tillflykt i alla prövningar

Vår Fru av Berget Karmel, du Förmedlare av Guds gåvor

Vår Fru av Berget Karmel, du starka Försvar mot alla våra fiender

Vår Fru av Berget Karmel, du vår Hjälp i alla faror

Vår Fru av Berget Karmel, du Vägen som leder till Jesus

Vår Fru av Berget Karmel, du vårt Ljus i mörkret

Vår Fru av Berget Karmel, du vår Tröst i dödens timma

Vår Fru av Berget Karmel, du Försvar för de mest övergivna syndare

För dem som förhärdar sig i synd,

med förtroende kommer vi till dig, Moder av Karmel

För dem som föraktar din Son och Hans verk

För dem som inte ber

För dem som är i svårigheter

För dem som skjuter upp sin omvändelse

För dem som lider i Skärselden

För dem som inte känner dig

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Vår Fru av Berget Karmel, du de förtvivlades Hopp,

Alla be för oss hos din Gudomlige Son.

F Låt oss be. Vår Fru och Moder av Berget Karmel, Änglarnas ärorika Drottning, Förmedlare av Guds ömma barmhärtighet för människor, syndarnas Tillflykt och Försvarare. Med förtroende kommer vi till dig och ber om din hjälp för det vi har på vårt hjärta.

(nämn böneintentionen).

I gengäld lovar vi dig högtidligt att alltid ta vår tillflykt till dig i alla våra bekymmer, lidanden och frestelser och vi skall också göra allt vad vi kan för att leda alla till att älska och vörda dig och lära dem att komma till dig med alla sina behov.

Vi tackar dig för de oräkneliga välsignelser som vi har fått ta emot genom din barmhärtighet och mäktiga förbön.

Fortsätt att vara vårt Beskydd i alla faror, Ledstjärnan i vårt liv och slutligen vår tröst och trygghet i vår dödsstund.

Alla Amen

Den mäktiga Bönen till Vår Fru av Berget Karmel

(Flos Carmeli)

En mycket populär bön till Guds Moder som ”Karmels blomma” av den Helige Simon Stock (+1265, 16 maj). Blev vald år 1247 till Karmelitordens sjätte ordensgeneral. Detta är en populär förkortning av Flos Carmeli.

Du Karmels vackra Blomma, du underbara Frukt, du Himmelska härlighet, helig och unik, du gav oss Guds Son och förblev den renaste Jungfrun.

Hjälp mig i mitt bekymmer (nämn böneintentionen).

Du havets Stjärna, hjälp mig och beskydda mig.

Visa mig att du verkligen är min Moder.

Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig.

Du Moder och Karmels prydnad, bed för oss.

Du Jungfru och Karmels Blomma, bed för oss.

Du Beskyddarinna för alla dem som bär Skapularet,

bed för oss.

Du hopp för alla dem som dör iklädda Skapularet,

bed för oss.

Helige Josef, Jesu Heliga Hjärtas vän, bed för oss.

Helige Josef, Marias kyske make, bed för oss.

Helige Josef, vårt Skyddshelgon, bed för oss.

Marie Obefläckade Hjärta, var vår räddning.

Novenabön till Vår Fru av Berget Karmel

Från italienskan. Vår Fru av Karmel firas liturgiskt den 16 juli. Novenabönen kan användas när som helst. Särskilt bör den bes som förberedelse inför festen 7-16 juli. Följande novenabön är särskilt avsedd att bes av dem som blivit iklädda Skapularet.

Gud + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Heliga Jungfru Maria, du har på många sätt visat att du är Förmedlaren av all nåd. Med det Heliga Skapularet vill du ge dina trogna ett särskilt tecken på din omsorg och ditt moderliga beskydd. Låt oss som bär detta tecken på din kärlek verkligen visa i sättet att leva att vi är dina sanna barn. Var hälsad Maria…

Du Drottning av Karmel, som genom Skapularet uppmanar oss till ett liv i anspråkslöshet, botgöring, bön och vigningen till ditt Obefläckade Hjärta. Hjälp oss att förstå detta tecken, så att vi blir goda förebilder för våra systrar och bröder i tron och alltid får erfara ditt mäktiga beskydd. Var hälsad Maria…

Du Karmels Moder, som har lovat dem som värdigt bär detta Heliga Skapular, din hjälp i alla faror, beskydd från Helvetet och en snabb befrielse från Skärselden. Låt även oss få tillhöra dem som förtjänar denna nåd, så att vi en dag kan få lovsjunga och tacka dig i den Himmelska härligheten. Var hälsad Maria…

Heliga Jungfru Maria, du Karmels Moder och Drottning, du är särskilt förenad med frälsningens mysterium. Du har tagit emot och bevarat Guds Ord i ditt Obefläckade Hjärta. Du har vakat och väntat med Apostlarna på den Helige Andes utgjutelse. Som i en fullkomlig bild ser vi fullbordat i dig det som vi önskar och längtar efter att vara i Kyrkan.

Heliga Jungfru Maria, du Berget Karmels hemlighetsfulla stjärna, upplys och led oss på den fullkomliga kärlekens väg.

Dra oss till kontemplationen av Herrens Anlete.

Vaka med kärlek över oss dina barn, som är iklädda ditt Heliga Skapular, tecknet på ditt beskydd.

Var du ljuset under vår vandring så att vi kan uppnå höjden på berget, som är Jesus Kristus, din Son och vår Herre.

 Bed för oss Heliga Guds Moder av Berget Karmel,

att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss be. Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi trygga vandrar genom detta livet fram till Ditt heliga berg, som är Kristus, Din Son, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Vädjan till Vår Fru av Berget Karmel

Supplica alla Madonna del Carmine. Högtidsbön avsedd främst för den 16 juli, Vår Fru av Berget Karmels Fest. Bönen är en motsvarighet till Vädjan till Vår Fru av Den Heliga Rosenkransen. Förslagsvis ber man den före eller efter Mässan den 16 juli.

Gud + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

F Heliga Jungfru Maria, Moder och Drottning av Berget Karmel. Denna dag, som på ett särskilt sätt påminner oss om din moderliga omsorg om dem som med tro och strävan efter fullkomlighet bär ditt Heliga Skapular, upplyfter vi med förtroende våra hjärtan och vår bön till dig, och som dina barn, ber vi om ditt beskydd.

Allraheligaste Jungfru, du ser hur många prövningar, både till kropp och själ, som vi, dina barn, ständigt är utsatta för och som ibland gör oss modlösa och uppgivna.

Se med barmhärtighet till oss och befria oss från allt som är ont och skadligt.

Vi kommer till dig därför att vi har fullt förtroende för dig.

Men vi ber inte bara om hjälp för oss själva, utan för alla människor, så att de lär sig att lita på dig och komma till dig med allt de har på sitt hjärta.

Den titel med vilken vi firar dig idag påminner oss om den plats som Gud har utvalt för att försona folket med sig, efter det att de ångrat sig och ville återvända till Honom.

På Berget Karmel upphöjde Profeten Elia sin bön under den förödande torkan och som tecken på Guds förlåtelse kom det livgivande regnet. Med stor glädje förutsade den Helige Profeten det kommande regnet när han såg det vita molnet höja sig ur havet och som på kort tid täckte hela himlen. Dina barn har alltid förstått att det var du, Obefläckade Jungfru, som förutsagts i detta moln: du som ren och obefläckad steg upp ur mänsklighetens orena hav och genom dig har Kristus gett oss överflödet av sin nåd. Med denna vision i minnet går vi, dina barn, ut i hela världen för att förkunna din storhet och makt vid Guds Tron. Därför ber vi på denna heliga dag att du för oss blir på nytt källa till nåd och välsignelse.

Salve Regina på svenska:

Alla Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var hälsad!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

F För att klart och tydligt visa oss din kärlek erkänner du, vår Moder, Skapularet som ett tecken på vår kärlek och vårt förtroende för dig och att vi genom Skapularet visar att vi vill bara dina barn. Detta Skapular, som är en gåva från dig och som du ser som din klädnad, bär vi för att hedra dig och som ett tecken på vår vigning till dig.

Vi tackar dig, Maria, för ditt Skapular.

Vi ber om förlåtelse för alla de gånger då vi inte har uppmärksammat vad det betyder. Hur många gånger har vi inte underlåtit att bära denna symboliska dräkt, som för oss skulle vara ett tecken och påminnelse om dina dygder! Förlåt oss och låt ditt Heliga Skapular beskydda oss från alla fiender till kropp och själ och samtidigt påminna oss om dig och din kärlek i frestelsens och farans stunder.

Du vår Allraheligaste Moder, denna glädjefyllda dag, som återigen framställer din ömma och starka kärlek till alla dem som tar sin tillflykt till dig, vill vi be med hela Karmels andliga familj:

Bönen Flos Carmeli:

Alla Du Karmels vackra Blomma, du underbara Frukt, du Himmelska härlighet, helig och unik, du gav oss Guds Son och förblev den renaste Jungfrun.

Du havets Stjärna, hjälp mig och beskydda mig!

Visa mig att du verkligen är min Moder.

Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig.

Du Moder och Karmels prydnad, be för oss.

Du Jungfru och Karmels Blomma, be för oss.

Du Beskyddarinna för alla dem som bär Skapularet, be för oss.

Du hopp för alla dem som dör iklädda Skapularet, be för oss.

F Må denna bön bli början till ett nytt liv i helighet för alla folk, för Kyrkan och för alla Karmels söner och döttrar.

Vi lovar dig, Heliga Moder av Berget Karmel, att göra allt vi förmår för att: ”leva i ständig lovprisning av Jesus Kristus och troget tjäna Honom med rent hjärta och med rätt samvete.”

Salve Regina på svenska:

Alla Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var hälsad!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

F Maria, hur stor är inte din kärlek till alla dem som bär ditt Skapular.

Du nöjer dig inte med att hjälpa dina trogna så att de undgår den eviga fördömelsen, men du ser också till att förkorta deras renande lidande i Skärselden och påskyndar deras inträde i Himmelen.

Maria, detta gör Skapularets nåd till den mest lysande av all nåd och visar oss mer än allt annat att du verkligen är Barmhärtighetens Moder.

Som Skärseldens Drottning har du förmågan att lindra Skärseldens lidande för de själar som ännu är åtskilda från den oändliga glädjen hos Gud. Förbarma dig därför över alla dina barn, som nu, fyllda med hopp, väntar på sin befrielse från Skärselden genom din hjälp. Låt dem få komma in i det Himmelska Riket för att se och höra det som mänskligt öga och öra aldrig har kunnat se eller höra. Låt själarna i Skärselden få erfara din moderliga kärlek och kraft på denna underbara dag.

Allraheligaste Jungfru, vi ber dig att befria från Skärselden alla våra nära och kära och alla dem som under jordelivet var iklädda ditt Skapular och som ansträngde sig att bära det med heder.

Vi vill heller inte glömma de övriga själarna som väntar på den eviga salighetens gåva. Du som är Guds Sons Obefläckade Moder, låt alla själar i Skärselden renas så snart som möjligt genom Kristi oskyldiga Blod och så få del i den eviga glädjen.

Vi ber även för oss själva: förbarma dig över vår sista stund på denna pilgrimsfärd mot Kristus. Tillåt inte att något hindrar oss från att bli mottagna av Herren vid Hans ankomst.

Tag oss vid handen och led oss till att åtnjuta ditt Karmels frukter, den eviga salighetens trädgård.

Salve Regina på svenska:

Alla Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var hälsad!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

F Det finns så många andra nådegåvor vi skulle vilja be dig om idag, du underbara Moder.

Vi ber dig om beskydd så att vi inte befläckar våra själar med synd.

Befria oss från allt ont till kropp och själ.

Bönhör oss vad gäller allt vi behöver för att klara av vår levnad här på jorden.

Hjälp också alla dem som vi ber för.

Vi är säkra på att du av kärlek till Jesus och till oss kommer att följa varje steg vi tar och att du med fullkomlighet uppfyller ditt uppdrag att vara Moder till oss, enligt din Gudomlige Sons Vilja.

Välsigna oss nu, du Kyrkans Moder och Karmels Drottning.

Välsigna Kristi Ställföreträdare, vår Påve N., som i Jesu namn leder Guds folk. Låt honom få gensvar på alla de uppmaningar han ger oss och hela mänskligheten till allas eviga väl. Välsigna vår biskop N. och alla biskopar, som är våra herdar.

Välsigna dem som är kallade till prästämbetet och ordenslivet, för de är Kyrkans hopp. Välsigna våra och alla präster.

Vi ber om kraft och nåd till vår kyrkoherde N.

Välsigna alla dem som lider av andlig torka och av livets prövningar.

Ge andligt ljus åt de sorgsna, nytt hopp åt förmörkade sinnen, den gudomliga kärlekens värme åt kallnade hjärtan.

Ge inspiration och styrka åt dem som är ivriga i sin trosutövning och hängivna dig.

Inled allt flera att bära ditt Heliga Skapular som tecken på ditt beskydd och påminnelse om uppdraget att efterlikna dina dygder.

Välsigna alla dina barn: i den Stridande Kyrkan på jorden och den Lidande Kyrkan i Skärselden.

Var för oss alla Modern som tröstar och vägleder oss, i glädje och sorg, nu och i vår dödsstund.

Må den tacksägelse som vi här har börjat förvandlas till evig lovsång i Himmelen, där du lever med Kristus, Han som är Konung och Herre i all evighet.

Alla Amen.

Alla Var hälsad Maria…

F Bed för oss, du högt välsignade och Heliga Moder och Drottning av Berget Karmel.

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi trygga vandrar genom detta livet fram till Ditt heliga berg, som är Kristus, Din Son, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Avsluta gärna med Litania till Vår Fru av Berget Karmel.


Den som vill tillhöra Skapularets Brödraskap ska kontakta:

Karmelitbröderna

Norraby 1299

260 22 Tågarp

Eller:

Karmelitnunnorna

Fortunavägen 55,

257 30 Rydebäck

forlaget@karmel.se


Renovering av Karmelitnunnornas kloster:

Vårt kloster behöver renoveras

och gåvor tas tacksamt emot!

Bankgiro 5018-8952

Swish 123 676 10 27
(Om du swishar, lämna gärna adress eller e-mail,

så hör vi av oss!)
Stort och varmt tack för alla som ger gåvor!

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek