Liturgi och Andakt

Liturgi och Andakt

Liturgi och Andakt

Sankt Franciskus Katolska Kyrka, Jönköping

Rosenkransen: 1-8

Den Heliga Mässan: 8-15

Bön efter Kommunionen, Kristi Själ: 16

Mariaantifoner: 17-20

Sakramental Tillbedjan och Välsignelse: 20-24

Jesu Hjärta Fredag: 25

Marie Obefläckade Hjärta Lördag: 27

Onsdagsandakten till Vår Fru och Moder

av Den Ständiga Hjälpen: 28

Särskild förbön för avlidna: 30

Liturgi och Andakt

 

Jungfru Marias Rosenkrans

35 minuter före Mässorna brukar vi be Rosenkransen gemensamt

Offerbön före Rosenkransen

Evige Fader, vi offrar Dig denna rosenkransbön, genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, i förening med hennes Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod, som tacksägelse för alla Dina välgärningar, enligt Jesu Heliga Hjärtas intentioner; för all nåd och välsignelse som ska sluta oss nära detta älskade Hjärta i livet, i döden, i tid och evighet:

för våra familjer, släktingar och vänner,

vår församling,

våra präster, för kallelser till präst- och ordenslivet,

alla som lider till kropp och själ,

alla ofödda barn,

de sjuka,

de döende,

syndarnas omvändelse,

själarna i Skärselden,

för dem som har bett om vår förbön och som vi är förpliktade att be för,

att Du, Gud, må leda allt till Din större ära och härlighet och för en salig död för oss alla. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

- Fader vår

- Var hälsad Maria (tre gånger). Efter Jesus tillfogas:

      som i oss föröke tron (första gången)

      som i oss styrke hoppet (andra gången)

      som i oss upptände kärleken (tredje gången)

- Ära vare Fadern

Man inleder varje dekad med ett ”Mysterium”. Indelningen för vilken dag man mediterar över respektive hemlighet följer här Johannes Paulus II´ s Apostoliska Brev Rosarium Virginis Mariae från den 16 okt. 2002.

Herrens Bön

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Ave Maria

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Fatimabönen

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

Glädjens Hemligheter (måndagar och lördagar)

- Herrens Bebådelse (Marias fullständiga JA till Guds Vilja i allt)

- Marie Besök hos Elisabet (Maria bär Kristi frid och glädje till sin nästa)

- Jesu födelse (Maria accepterar alla omständigheter i livet för hon har det enda nödvändiga: Jesus)

- Jesu frambärande i Templet (Josef och Maria älskar, tjänar och vördar Gud genom att följa Hans Lag)

- Jesu återfinnande i Templet (Josef och Marias iver att söka Jesus, må vi på deras förbön få samma iver)

Ljusets Hemligheter (torsdagar)

- Jesu Dop i Jordanfloden (Genom Jesu dop blir vi i dopet vigda till att vara präster, profeter och kungar)

- Bröllopet i Kana (Jesus förvandlar det alldagliga och intetsägande till glädje och liv, så kan även vi med Honom i vårt hjärta)

- Jesu förkunnelse av Guds Rike (Även vi är kallade att vara profeter för Riket genom vår egna dagliga omvändelse och ett liv som förkunnar att ”Himmelriket är nära”)

- Kristi förklaring på berget Tabor (Genom att umgås med Kristus allt mer i Sakramenten och i bön blir vi förvandlade och gudomliggjorda genom och av Honom)

- Instiftelsen av Eukaristin (Vår Herre Jesus Kristus utger sig själv i Mässoffret för att vi ska ha liv i överflöd, också vi är kallade att ge vårt liv för vår nästas frälsning)

Smärtornas Hemligheter (tisdagar och fredagar)

- Jesu dödsångest i Getsemane (Jesus lider över hela världens frälsning. Är detta även vårt lidande, eller sörjer vi bara över våra egna små lidande som kommer att försvinna? Vakar vi med Honom i bön för världens frälsning?)

- Jesus blir dömd och torterad (Maria, be för oss när vi ska stå inför Guds Domstol)

- Jesu blir krönt med törnen (Det var vårt högmod och synder genom tankar som han bar med Törnekronan. Jesus saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, forma våra hjärtan enligt Ditt Hjärta!)

- Jesus bär Korset (Maria, hjälp oss att troget bära våra dagliga kors, Gud till ära och oss alla till frälsning)

- Jesus dör på Korset (Maria, hjälp oss att dö bort från allt som skiljer oss från Gud)

Ärans Hemligheter (onsdagar och söndagar)

- Jesu uppståndelse från de döda (Maria, be för oss att vi lever med glädje i hoppet om vår egen uppståndelse)

- Jesu Himmelsfärd (Maria, be för oss att vi verkligen längtar till Himlen och kan se på allt jordiskt med distans och helig likgiltighet)

- Den Helige Ande utgjuts över Apostlarna förenade med Maria i bön (Maria, be även för oss om Andens gåvor, som vi så väl behöver)

- Marie upptagning i Himmelen med kropp och själ (Maria, lär oss att leva i helighet och fullkomlighet och ära Gud genom ett sant andligt liv och tjäna Honom med ett kyskt liv enligt vår kallelse)

- Marie kröning i Himmelen (Maria, be för oss att vi, och alla dem vi ber för, en dag får ta emot det eviga livets segerkrans)

Efter det att man har bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina

Salve Regina

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

Eller på latin:

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Efter Salve Regina är det vanligt att man ber en Mariansk litania varefter man ber enligt den Helige Faderns intentioner. Vid gemensam rosenkransbön kan man inleda detta med följande ord:

Låt oss be enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten.

(Vanligtvis ett Fader vår, ett Var hälsad Maria och Ära vare Fadern).

Avslutande Böner för Rosenkransen

F. Lovade, prisade och ärade vare

Jesu Heliga och Gudomliga Hjärta,

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta,

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Alla Nu och i all evighet. Amen.

Välsigna E och beskydda oss. Amen.

F. O Jesus, Konung över alla Länder,

Alla må Ditt Herravälde bli erkänt överallt på jorden!

F. Herre Jesus Kristus, Faderns Son, sänd nu Din Ande över jorden.

Alla Låt den Helige Ande bo i alla folks hjärtan, så att de må bli bevarade från förfall, olyckor och krig.

F. Må Vår Fru av Alla Folk,

Alla den Saliga Jungfrun Maria, vara vår Förespråkerska. Amen.

F. Ärkeängel Mikael, Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden,

Alla försvara oss mot den onde fienden och be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Heliga Ärkeänglar och Skyddsänglar,

Alla be för oss och bevara oss på Guds vägar.

F. Serafiske Franciskus och alla ni heliga,

Alla be för oss om nåden att få älska Gud och vår nästa.

F. Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla Be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F. För de avlidna som nu renas i Skärselden. Jesus, för Dina Heliga Sår, som är själarnas Skatt, ber vi: Herre, giv dem den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem.

F. Må de vila E i frid.

Alla Amen.

F. O Maria, avlad utan synd,

Alla be för oss som tar vår tillflykt till dig, och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.

F. Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna oss o Moder kär.

F. I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Ovanstående böner ersätts eller kompletteras under oktober månad med följande bön:

Bön till Den Helige Josef att be efter Rosenkransen

Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 19)

Av Leo XIII (1878-1903). Denna bön kallas oftast för Oktoberbönen, då påven hade avsett den för just rosenkransmånaden oktober, men med fördel ber man denna bön även varje dag efter rosenkransen.

Om man inte ber den varje dag efter rosenkransen, brukar man i alla fall be den på onsdagar samt under oktober månad.

F. Till dig, Helige Josef, flyr vi i vår nöd. Sedan vi bett din renaste maka om hjälp, ber vi även förtröstansfullt om ditt beskydd.

För den kärleks skull som förenade dig med Guds Moder, den Obefläckade Jungfrun, och för den faderliga kärleks skull med vilken du omfamnade Jesusbarnet, ber vi dig, se med barmhärtighet till den arvedel: Kyrkan, som Jesus Kristus har köpt med sitt Dyrbara Blod.

Alla Kom till vår hjälp med din mäktiga förbön, du den Heliga Familjens säkra skydd och trogna stöd.

Vaka över oss, Jesu Kristi utvalda släkte och folk.

Håll borta ifrån oss, kärleksrike fader, all villfarelsens smitta och fördärv.

Hjälp oss, du vår starke Beskyddare, i vår kamp mot mörkrets makter, och liksom du en gång har räddat Jesusbarnet ur den yttersta livsfara, så försvara nu Guds Heliga Kyrka mot alla fienders angrepp och försåt.

Ta oss under ditt beskydd, så att vi efter ditt föredöme och med din hjälp får leva ett heligt liv, dö en salig död och uppnå den eviga glädjen i Himmelen. Amen.

Liturgi och Andakt

 

Den Heliga Mässan

Enligt den nya översättningen från latin, Cecilia katolsk gudstjänstbok 2013

Hälsningsord

P. I Faderns E och Sonens och den Helige Andes namn.

Alla Amen.

P. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och

den Helige Andes gemenskap vare med er alla.

Alla Och med din ande.

Eller:

P. Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Botakten

P. Bröder och systrar, låt oss besinna oss och bekänna vår synd och skuld, så att vi rätt kan fira de heliga mysterierna.

Alla Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och er, mina bröder och systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse,

(man slår sig för bröstet)

genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld.

Därför ber jag den Saliga, alltid rena Jungfrun Maria,

alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar,

att be för mig till Herren, vår Gud.

P. Gud Allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före oss till det eviga livet.

Alla Amen.

Eller:

P. Du som blev sänd att hela dem som har ett förkrossat hjärta: Herre, förbarma Dig.

Alla Herre, förbarma Dig.

P. Du som kom för att kalla syndare till omvändelse:

Kristus, förbarma Dig.

Alla Kristus, förbarma Dig.

P. Du som sitter på Faderns högra sida och vädjar för oss:

Herre, förbarma Dig.

Alla Herre, förbarma Dig.

P. Gud Allsmäktig…

Herre, förbarma Dig - Kyrie

P. Herre, förbarma Dig.

Alla Herre, förbarma Dig.

P. Kristus, förbarma Dig.

Alla Kristus, förbarma Dig.

P. Herre, förbarma Dig.

Alla Herre, förbarma Dig.

Lovsången - Gloria

Lovsången sjungs eller läses på söndagar (utom i advent och fastan),

på högtider och fester.

P. Ära i höjden åt Gud och på jorden frid åt människor av god vilja.

Alla Vi lovar Dig,

vi välsignar Dig,

vi tillber Dig,

vi prisar och ärar Dig,

vi tackar Dig för Din stora härlighet.

Herre Gud, himmelske konung, Gud Fader Allsmäktig.

Herre, Guds enfödde Son, Jesus Kristus.

Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son.

Du som borttager världens synder, förbarma Dig över oss.

Du som borttager världens synder, tag emot vår bön.

Du som sitter på Faderns högra sida, förbarma Dig över oss.

Ty Du allena är helig,

Du allena Herre,

Du allena den Högste, Jesus Kristus,

med den Helige Ande, i Guds Faderns härlighet. Amen.

Ordets liturgi

Efter läsningen:

L. Så lyder Herrens ord.

Alla Gud, vi tackar dig.

Evangelium

Före evangeliet:

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P/D Läsning ur det heliga evangeliet enligt N.

Alla Ära vare Dig, Herre.

Efter evangeliet:

P/D Så lyder Herrens evangelium.

Alla Lovad vare du, Kristus.

Nicenska Trosbekännelsen - Credo

P. Jag tror på en enda Gud,

Alla Allsmäktig Fader,

skapare av himmel och jord,

av allt, både synligt och osynligt.

Och på en enda Herre, Jesus Kristus,

Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,

Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,

född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,

på honom genom vilken allt blev till;

som för oss människor och för vår frälsnings skull

steg ner från himlen.

 (alla gör nu en djup bugning)

och blev kött genom den Helige Ande av Jungfru Maria och blev människa;

och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus,

led och blev begravd,

som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,

steg upp till himlen,

sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda, och vars rike aldrig skall ta slut.

Och på den Helige Ande, som är Herre och ger liv,

som utgår av Fadern och Sonen,

som tillsammans med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna.

Och på en Enda, Helig, Katolsk och Apostolisk Kyrka.

Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse

och väntar på de dödas uppståndelse och den kommande världens liv. Amen.

Kyrkans allmänna förbön

Man ber för kyrkan, världen, de nödlidande och för den egna församlingen.

Eukaristins liturgi

Under förberedelsen av bröd och vin samlas kollekten in

på söndagar och övriga helgdagar.

Offergåvornas tillredelse

P. Välsignad är Du, Herre, världsalltets Gud…

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

Bön över offergåvorna

P. Bröder och systrar, bed att mitt och ert offer blir välbehagligt inför Gud Fader Allsmäktig.

Alla Må Herren ta emot offret ur dina händer, till sitt Namns pris och ära, till gagn för oss och för hela hans Heliga Kyrka.

Den eukaristiska bönen

P. Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P. Upplyft era hjärtan.

Alla Vi har upplyft dem till Herren.

P. Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud.

Alla Det är tillbörligt och rätt.

Efter prefationen:

Alla Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.

Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.

Hosianna i höjden.

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

Hosianna i höjden.


Tyst bön vid elevationen

se på Hostian! Se på kalken!

Lär dig dessa böner utantill

Vid elevationen av Kristi Kropp:

Jesu Kristi Heliga Kropp, jag tillber Dig, min Herre och min Gud.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Kropp som gottgörelse för mina synder, för den Heliga Kyrkans alla behov och för befrielsen av själarna i Skärselden.

Vid elevationen av Kristi Blod:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, jag tillber Dig, min Herre och min Gud.

Evige Fader, jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Blod som gottgörelse för mina synder, för den Heliga Kyrkans alla behov och för befrielsen av själarna i Skärselden.


Efter instiftelseorden:

P. Trons mysterium.

Alla Din död förkunnar vi, Herre, och Din uppståndelse bekänner vi, till dess du återkommer i härlighet.

Eller (när eukaristiska bönen har sjungts):

Alla Så ofta vi äter detta Bröd och dricker av Kalken, förkunnar vi Herrens död till dess Han kommer.

Herrens bön

P. På Frälsarens befallning och vägledda av hans gudomliga undervisning vågar vi säga:

Alla Fader vår, som är i himmelen.

Helgat varde Ditt Namn.

Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss i dag.

Och förlåt oss våra skulder,

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

P. Ja, fräls oss, Herre, från allt ont, och ge oss frid i våra dagar, så att vi genom Din barmhärtighet alltid går fria från synd och är trygga i all oro och förvirring, medan vi lever i hoppet om saligheten och väntar på vår Frälsares Jesu Kristi återkomst.

Alla Ty Riket är Ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Fridsbön och fridshälsning

P. Herre Jesus Kristus, Du som sade till Dina apostlar:

Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er,

se inte till våra synder utan till Din Kyrkas trohet,

och ge henne frid och enhet efter Din Vilja.

Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

P. Herrens frid vare alltid med er.

Alla Och med din ande.

Om fridshälsning utväxlas säger diakonen eller prästen:

D/P. Ge varandra ett tecken på försoning och frid.

P. eller solist Guds Lamm, som borttager världens synder,

Alla förbarma Dig över oss.

P. eller solist Guds lamm, som borttager världens synder,

Alla förbarma Dig över oss.

P. eller solist Guds lamm, som borttager världens synder,

Alla giv oss Din frid.

Kommunionen

P. Se Guds lamm, som borttager världens synder.

Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid.

F. Herre, jag är inte värdig att Du går in under mitt tak,

men säg bara ett ord, så blir min själ helad.

Vid mottagandet av den Heliga Kommunionen ska den som tar emot Herren i Sakramentet svara tydligt och klart: ”Amen” när präst eller diakon uttalar orden: Kristi Kropp.

Interkommunion – välsignelse för icke-katoliker

Kristna från andra samfund (ortodoxa undantag) eller deltagare från andra religioner kan inte ta emot Kommunionen (Kristi Kropp och Blod) i den Katolska Kyrkan.

Alla är däremot välkomna fram till prästen eller diakonen för att ta emot välsignelsen.

Lägg högra handen över vänstra axeln för att visa att det är välsignelsen du ska ta emot.

Detta gäller även katoliker som av olika skäl inte tar emot Kommunionen under denna Mässa.

 Avslutning

När privat tacksägelse efter Kommunionen ägt rum ber man tillsammans (alla står upp) bön efter Kommunion.

Eventuellt lämnas kungörelser och meddelanden före slutvälsignelsen.

P. Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P. Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen E och den Helige Ande.

Alla Amen.

D/P. Mässan är slut. Gå i frid.

Eller:

D/P. Gå i frid och ära Herren med ert liv.

Alla Gud, vi tackar dig.

När en biskop firar Mässan:

B. Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

B. Välsignat vare Herrens Namn.

Alla Från nu och till evig tid.

B. Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Han som har skapat himmel och jord

B. Välsigne er…

Liturgi och Andakt

 

Medeltida bön efter Kommunion

Ibland kan prästen och församlingen be denna bön tillsammans

Den kan också sjungas efter Kommunionen, se Cecilia nr. 154

Kristi Själ, helga mig.

Kristi Lekamen, fräls mig.

Kristi Blod, uppfyll mig.

Vattnet från Din sida, rena mig.

Kristi lidande, styrk mig.

O gode Jesus, bönhör mig.

I Dina Heliga Sår, inneslut mig.

Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.

Mot den onde fienden, försvara mig.

I min sista timma kalla mig, och låt mig komma till Dig,

för att med Dina heliga få lova Dig i evigheters evighet. Amen.

Ofta uppges felaktigt den Helige Ignatius av Loyola (1491-1556) som upphovsman till Anima Christi på grund av att han använder den i sina andliga övningar. Även den Helige Tomas av Aquino (1225-1274, 28 jan.) tillskrivs också denna bön. Enligt Sertillanges kan också Påven Johannes XXII (1316-1334) vara en trolig författare till denna en av den katolska traditionens mest kända och älskade böner. Troligen medeltida engelsk bön.

Avlatsbön (Ind. Part. – Enc. Ind. n. 8).

Liturgi och Andakt

 

Mariaantifoner

Ave Maria, gratia plena – Cecilia nr. 111 (på svenska nr. 113)

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Översättning:

Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Sub tuum praesidium – Cecilia nr. 100

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa

et benedicta.

Översättning:

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder, försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru.

Alma Redemptóris Mater - Cecilia nr. 105

Från första söndagen i Advent till Herrens frambärande i Templet

(2 februari)

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia Coeli Porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, Súrgere qui curat, pópulo: tu quae genuísti, Natúra miránte, tuum sanctum Genitórem. Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Översättning:

Frälsarens milda Moder, du Port, som för oss öppen står till Himmeln. Du Havets Stjärna, hjälp Guds folk som faller och strävar efter att resa sig på nytt. Du som salig födde, till skapelsens häpnad, den Helige som dig har skapat; Jungfru var du och förblev du, som från Gabriels läppar mottog Herrens budskap. Se till syndarna med mildhet. Amen.

Ave Regina Coelorum – Cecilia nr. 106

Från Herrens Frambärande i Templet till Skärtorsdagen

Ave, Regína Coelórum: Ave Dómina Angelórum: Salve, radix, salve, porta, Ex qua mundo lux est orta: Gaude, Virgo gloriósa, Super omnes speciósa; Vale, o valde decóra, Et pro nobis Christum exóra.

Översättning:

Var hälsad, Himlarnas Drottning. Var hälsad Änglarnas Härskarinna. Var hälsad, du Ishais rot. Var hälsad, du Port. Ur dig framgick Ljuset för världen. Gläd dig, ärorika Jungfru, skönast av alla. Var hälsad, du ljuvliga. Be för oss till Kristus.

Regina Coeli – Cecilia nr. 107

Påskdagen till Pingstdagen

Regína Coeli, laetáre, Allelúia: Quia quem meruísti portáre, Allelúia, Resurréxit sicut dixit, Allelúia! Ora pro nobis Deum, Allelúia!

översättning

Himmelens Drottning, o gläd dig, halleluja.

ty Han som du fick föda till jorden, halleluja,

är uppstånden efter Skriften, halleluja.

Be nu för oss till Herren, halleluja.

Salve Regina – Cecilia nr. 104 a/b/c – för text i detta häfte: sidan 5

Från Treenighetssöndagen till Advent. Denna antifon kan användas under sex månader. Avlatsbön (Ind.part. - Ench. Ind. nr. 17).

Tota Pulchra

Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. (29 nov. - 7 dec.).

Försångare: Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

F. Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

F. Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

F. Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

F. O María!

Alla O María!

F. Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

F. Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis, ad Dóminum Jesum Christum.

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria. Arvsyndens fläck finns inte i dig. Du Jerusalems ära, du Israels glädje. Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, be för oss hos Herren Jesus Kristus.

Liturgi och Andakt

 

Sakramental Tillbedjan och Välsignelse

Den privilegierade bönestunden för att

bli helad och helgad av Herren

Som gemensam eller enskild inledningsbön inför den Sakramentala Tillbedjan kan bes Fatimabönen:

Allraheligaste Treenighet, Fader, E Son och Helige Ande, vi tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens Tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar som tillfogats Honom själv och för Hans Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull bönfaller vi Dig om syndarnas omvändelse. Amen.

Tantum Ergo

Se latinsk version på sidan 22

Stor är denna nådegåva,

Heligt detta Sakrament.

Låt oss tillbe, ty det Gamla

viker för ett Nytt Förbund.

Och där våra sinnen sviker

låt oss be om större tro.

 

Pris ske Fadern, pris ske Sonen

lovat vare Herrens Namn!

Låt oss jubla, tacka, prisa

för de gåvor som Han ger

och för Anden, som av båda

framgår i all evighet. Amen.

P/D. Du har gett oss Bröd från Himmelen (Halleluja)

Alla som innehåller all ljuvlighet (Halleluja)

P/D. Låt oss be. Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara Sakrament har Du lämnat oss en åminnelse av Ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira Din Kropps och Ditt Blods Mysterier, att vi ständigt får erfara Din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Följande lovprisningar och gottgörelseböner kan avsluta tillbedjan:

De Gudomliga Lovprisningarna

P. Välsignad vare Gud.

Alla Välsignat vare Guds Heliga Namn.

Välsignad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa.

Välsignat vare Jesu Namn.

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta.

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod.

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren.

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun Maria.

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen.

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder.

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske brudgum.

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.

Gottgörelsebön till Jesu Eukaristiska Hjärta

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX, 29 feb. 1868

P/D. Må Jesu Hjärta

Alla i det Allraheligaste Sakramentet bli lovat, tillbett och älskat med tacksam kärlek, alltid och överallt i alla tabernakel i hela världen, nu och till tidens slut. Amen.

Hyllningsbön i alla Människors Namn

Återges i ett flertal bönböcker på olika språk med följande inledning:

Herren sa till Moder Vogel (Katharina Vogl, 1871-1956):

”När följande lovprisning bes jublar hela den Himmelska Härskaran och Helvetet darrar av skräck.”

P/D. Må Altarets Allraheligaste Sakrament

Alla och Marias trefaldigt nådeberikade Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta vara prisat och välsignat i hela mänsklighetens namn, av alla själar inför alla jordens tabernakel, nu och alltid. Amen.

Tantum Ergo – latinsk text

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui,

et antiquum documentum

novo cedat ritui;

praestet fides supplementum

sensuum defectui.

 

Genitori, genitoque

laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedictio.

Procedenti ab utroque

compar sit laudatio. Amen

P/D. Panem de Coelo praestitisti eis (Alleluia)

Alla Omne delectamentum in se habentem (Alleluia)

P/D. Oremus. Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis Tui sacra Mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in secula saeculorum.

Alla Amen.

Laudes Divinae

P. Benedictus Deus.

Alla Benedictus Nomen Sanctum eius.

Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo.

Benedictum Nomen Iesu.

Benedictum Cor eius sacratissimum.

Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.

Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento.

Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.

Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.

Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.

Benedicta eius gloriosa Assumptio.

Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.

Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus.

Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.

Amen.

Förbön

Efter vardagarnas Mässor på kvällarna eller på lördag morgon (8.00-10.00) har vi vanligtvis Sakramental Tillbedjan som sedan avslutas med den Sakramentala Välsignelsen.

Denna tillbedjan av Kristus, närvarande i Sakramentet, utgör en del av Gråbrödernas gemensamma bön. Du är varmt välkommen att delta i vår tysta tillbedjan, tacksägelse, vädjan och åkallan.

Den halvtimma eller timma vi ber i tystnad inför Herren är ett utmärkt tillfälle att tacka Honom efter deltagandet i Mässoffret och den eventuellt mottagna Kommunionen.

Gråbrödernas särskilda böneintention vid den Sakramentala Tillbedjan är för alla dem som bett om Brödernas förbön.

Avlat vid Tillbedjan

En av Kyrkans stora andliga skatter är avlaten, som vi behöver för att kompensera för syndens konsekvenser (det straff som våra synder, överträdelser och underlåtelser har förtjänat) i våra och andras liv. Den som deltar i en halvtimmas Sakramentala Tillbedjan kan få fullständig avlat, som man kan ta emot för sig själv eller för själarna i Skärselden (dock ej för andra levande personer). Villkoren för att ta emot fullständig avlat är:

1.      Bikt inom en vecka (månadsbikt räcker för den som inte har syndat mot Guds Bud och Kyrkans Förordningar),

2.      Mottagandet samma dag av Kommunionen,

3.      Bön enligt den Helige Faderns intentioner (vanligtvis ett Fader vår samt Hell dig Maria),

4.      Avståndstagande från all synd, dvs. att man är uppriktig i sin längtan att bli helig.

Hur man tar emot den

Sakramentala Välsignelsen

När Tantum Ergo sjungs knäböjer alla som kan och vid mottagandet av själva välsignelsen är det självklart att man ser på Hostian (Kristus själv som är närvarande under brödets gestalt).

När präst eller diakon gjort korstecknet med Sakramentet över de närvarande gör man själv korstecknet.

Liturgi och Andakt

 

Jesu Hjärta Fredag

(första fredagen i månaden)

Vigning och Gottgörelseakt till Jesu Allraheligaste Hjärta

 

P/D. Jesu Heliga Hjärta,

Alla vi kommer i ödmjukhet inför Dig, vi kommer för att förnya vår vigning till Dig, med beslut om att gottgöra, genom en förökad kärlek och trohet till Dig, för alla de oupphörliga förolämpningar som ständigt riktas mot Dig.

P/D I fasthet beslutar vi:

Alla Ju mer Dina mysterier hädas,

desto mer ska vi tro dem, Jesu Heliga Hjärta.

P/D. Ju mer gudlösheten söker att förinta vårt hopp om odödlighet,

Alla desto mer ska vi sätta vårt hopp till Ditt Heliga Hjärta,

de dödligas enda hopp.

P/D. Ju fler hjärtan som står emot Din gudomliga dragning,

Alla desto mer ska vi älska Dig, som är värd all kärlek.

P/D. Ju mer Din Gudom är ifrågasatt,

Alla desto mer ska vi tillbe den, Jesu Gudomliga Hjärta.

P/D. Ju mer Dina Heliga Lagar är glömda och överskridna,

Alla desto mer ska vi iaktta dem, Jesu Heliga Hjärta.

P/D. Ju mer Dina Sakrament är föraktade och övergivna,

Alla desto mer ska vi ta emot dem med kärlek och respekt, mest generösa Jesu Gudomliga Hjärta.

P/D. Ju mer Dina vördnadsvärda dygder är glömda,

Alla desto mer ska vi sträva efter att praktisera dem,

Heliga Hjärta, alla dygders förebild.

P/D. Jesu Allraheligaste Hjärta, Du mest älskade.

Du är inte älskad. Hur önskar jag inte att Du vore älskad.

Alla Min Skapares Hjärta, led mig till fullkomligheten.

P/D. Min Frälsares Hjärta, fräls mig.

Alla Min Domares Hjärta, förlåt mig.

P/D. Min Faders Hjärta, led mig.

Alla Min Brudgums Hjärta, älska mig.

P/D. Min Broders Hjärta, bli kvar hos mig.

Alla Min Lärares Hjärta, lär mig.

P/D. Min Konungs Hjärta, var min krona.

Alla Min Välgörares Hjärta, berika mig.

P/D. Min Herdes Hjärta, vaka över mig.

Alla Min Väns Hjärta, var min tillflykt.

P/D. Jesu Hjärta, dra mig till Dig så att jag älskar Dig

Alla och blir alltmer förenad med Dig.

P/D. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, må Din Helige Ande upptända oss med den kärlek som vår Herre Jesus Kristus lät strömma ut ur djupet av sitt Hjärta till världen och som Han så innerligt önskade skulle bli upptänd av den.

Alla Amen.

P/D. Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat,

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta. Amen.

Liturgi och Andakt

 

Bön för Gottgörelselördagar

(första lördagen i månaden)

P/D. Låt oss ge gottgörelse för de förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta enligt de budskap som Syster Lucia från Fatima fick ta emot från Herren.

För hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse.

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

P/D. För hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet.

Alla Var hälsad Maria…

P/D. För hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och vägran att erkänna henne som människornas Moder.

Alla Var hälsad Maria…

P/D. För deras gärningar som offentligt sprider i människors hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot vår Obefläckade Moder.

Alla Var hälsad Maria…

P/D. För deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar hennes heliga bilder.

Alla Var hälsad Maria…

P/D. Herre Jesus Kristus, vår Herre och Gud, för Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas skull, för hennes tårars och smärtors skull, för hennes heliga kärleks skull, förlåt alla syndare och oss alla de gånger vi inte visat tillbörlig aktning, vördnad, tillit och kärlek till Din älskade Moder, som Du själv har gett oss till evig Moder i Ditt Rike.

Låt oss på hennes förbön, som är Dig så kär, få uppnå det som Du lovar alla som älskar och lyder Dig. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

Liturgi och Andakt

 

Onsdagsandakten till Vår Fru och Moder

av Den Ständiga Hjälpen

Sub tuum praesidium är den äldsta kända bönen till Guds Moder:

F. Till ditt beskydd, flyr vi, Heliga Guds Moder.

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru

Vädjan till Vår Moder av Den Ständiga Hjälpen:

F. Kärleksrika, ömma och barmhärtiga Moder, se till oss dina barn i vår svaghet och rädsla för att gå under i lidande och frestelser. Så som du var till tröst, styrka och hjälp för din älskade Son, vår Frälsare Jesus Kristus, var också alltid vid vår sida och försvara oss från allt som kan skada oss till kropp och själ.

Hjälp oss att i livets alla svårigheter inte ge vika för missmod och bitterhet eller brista i tro, utan inge oss hopp om den eviga himmelska glädje som väntar dem som är trogna intill slutet. Må ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta beskydda och bevara i Guds nåd och kärlek, oss och alla dem vi ber för, i livet, i döden och då vi ska dömas av din Son.

Alla Amen.

Lilla litanian till Vår Moder av den Ständiga Hjälpen:

Moder av den Ständiga Hjälpen, Kom till vår räddning

Moder av den Ständiga Hjälpen, Skynda till vår hjälp

Moder av den Ständiga Hjälpen, Försona oss med din Son

Moder av den Ständiga Hjälpen, Anbefall oss åt din Son

Moder av den Ständiga Hjälpen, Led oss till din Son

Moder av den Ständiga Hjälpen, Må ditt Moderliga Hjärta ge oss inre glädje och frid

F. Med den Helige Josef, be för oss Heliga Guds Moder, du mäktiga hjälp för alla som är återlösta genom Kristi Heliga Sår och Dyrbara Blod

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F. Låt oss be. Herre, bevara Dina tjänare i frid och låt oss, som har förtroende för den heliga och alltid rena Jungfru Marias beskydd, vara trygga för alla fiender, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Memorarebönen:

F. Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och bett om din hjälp har blivit övergiven.

Alla Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria. Amen.

Avslutning på onsdagsandakten:

F. Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna oss, o Moder kär!

F. I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Liturgi och Andakt

 

Särskild Förbön för Avlidna

Att be gemensamt eller enskilt vid någons död

F. I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F. O Guds helgon, kom dem till hjälp, Herrens änglar, skynda dem till mötes.

Alla Tag emot deras själar och bär dem fram inför den Högstes Ansikte.

F. Må Kristus ta emot er, Han som kallat er, och må änglarna föra er till Abrahams sköte.

Alla Tag emot…

F. Giv dem, Herre, den eviga vilan,

och låt det eviga ljuset E lysa för dem.

Alla Tag emot…

F. Låt oss be. Åt Dig, Herre, anbefaller vi Din/Dina tjänare N.: må han/hon/de, död för världen, leva för Dig.

Utplåna i Din oändliga barmhärtighet och kärlek alla synder som han/hon/de i sitt liv på jorden genom mänsklig svaghet har begått. Hör vår bön genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F. Jesus, för Dina Heliga Sår, som är själarnas Skatt, ber vi:

Herre, giv dem den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem.

F. Må de vila E i frid.

Alla Amen.

F. Barmhärtighetens Fader, vi ber för Din tjänare N., som Du (i dag) har kallat till Dig. Låt honom (henne) som trodde och hoppades på Dig, nå fram till sitt rätta hem och den eviga glädjen hos Dig. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F. Var hälsad Maria…

Alla Heliga Maria…

F. Herre, giv dem, Herre, den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset E lysa för dem.

F. Må de vila i frid.

Alla Amen.

Ordning för enskild bikt - Försoningens Sakrament

Präst: I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den biktande: Amen.

Präst: Må Gud, som upplyser vårt hjärta, låta dig se din synd och djupet av Hans barmhärtighet.

Den biktande: Amen.

Den biktande: Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och dig, fader, att jag har syndat mycket i tankar, ord och gärningar och underlåtelse.

Min senaste bikt var för…

Den som biktar sig bekänner nu sina synder genom att nämna åtminstone de allvarligaste och vanligaste av sina fel.

Avsluta bekännelsen: Detta är min skuld, min stora skuld.

Jag ber om bot och syndernas förlåtelse.

Efter att prästens råd och anvisning av bot (som du helst ska göra så fort som möjligt efter bikten) förmedlar han syndernas förlåtelse med orden:

Präst: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndernas förlåtelse.

Må Han genom sin Kyrkas tjänst ge dig förlåtelse och frid.

Och jag löser dig från dina synder, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes namn.

Den biktande: Amen.

Präst: Tacka Herren, ty Han är god.

Den biktande: Evigt varar Hans nåd.

Präst: Må vår Herres Jesu Kristi lidande, den Saliga Jungfrun Marias och alla helgons förbön, allt gott du gör och allt ont du lider bli dig till läkedom för synden, tillväxt i nåden och det eviga livets lön.

Den biktande: Amen.

Präst: Herren har förlåtit dina synder. Gå i frid.

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek