Den Heliga Manteln

Den Heliga Manteln

Den Heliga Manteln

Den Heliga Manteln

Ave Maria Publikationer

Tillägnas

Den Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta

med anledning av 100-års jubileet

av godkännandet av Josefslitanian

av Helige Pius X, 18 mars 1909

 Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!

Helige Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,

be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Ave Maria Publikationer

Gråbröderna - Jönköping 2009

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

29 maj 2009

Imprimatur innebär att Kyrkans rättmätiga auktoritet, stiftsbiskopen, garanterar att en text inte innehåller något som strider mot den Katolska Kyrkans lära i tros- och moralfrågor.

Imprimatur innebär dock inte att den som ger denna garanti håller med om det som påstås, garanterar privatuppenbarelsernas äkthet, eller uttrycker sitt gillande vad gäller val av texter och språkbruk.


Förord

”Den Helige Josef bär tjänandets bruna mantel. Manteln omsveper hela personen och formar den, ger den dess gestalt och uttrycker personens väsen. Om Gud som är ljuset säger man: ’Du höljer Dig i ljus som i en mantel’. Josefs liv var att tjäna Maria och Jesus, inte endast i det yttre, utan även och framför allt i deras relation till Fadern. Men såsom Fadern får allt tillbaka från Sonen så får också Josef allt tillbaka från Sonen och Modern: han får ta del i deras liv med Fadern.” Detta utdrag från en karmelitnunnas meditation i Glumslöv över klostrets Josefsikon uttrycker mycket bra innehållet och syftet med detta häfte. Genom att be tjänar vi Guds Rike och med denna mycket speciella bön ställer vi oss under den Helige Josefs beskydd för att formas av hans andlighet och dygder.

Må detta lilla bönehäfte till Helige Josefs ära glädja alla som har honom kär och få andra att upptäcka vad den Helige Josef kan åstadkomma i våra liv!

Sankt Franciskus Kloster, Jönköping

Årsdagen av godkännandet av Josefslitanian, 18 mars 2009

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ansvarig utgivare Ave Maria Publikationer


Il Sacro Manto - Den Heliga Manteln är en mycket speciell hyllningsbön till den Helige Josef för att hylla hans person och be om hans beskydd. Ursprunget till denna idag mycket uppskattade bön, eller rättare sagt, sammansättning av böner, finner vi i den urgamla erfarenheten att den som tar sin tillflykt till Jesu fosterfader aldrig går bort tomhänt. Författaren till Den Heliga Manteln var en italienska, som ville förbli anonym. Hon befann sig i en mycket svår situation och det tycktes inte finnas något mänskligt sätt att ta sig ur dessa svårigheter. Plötsligt kom hon ihåg den gamla legenden om den Helige Josefs Mantel (återges i korthet efter bönen) och insåg att hon också ville pröva om den Helige Josefs beskydd verkligen var så kraftfullt som många påstod… Resultatet blev bättre än hon någonsin hade kunnat våga hoppas på! De böner till den Helige Josef som hon sammanställde och kallade för ’Den Heliga Manteln’ presenterade hon för Ärkebiskopen av Lanciano, Mons. Francesco Maria Petrarca. Ärkebiskopen gav sitt imprimatur och upphöjde denna högtidliga bön till avlatsbön den 22 augusti 1882 (denna dag uppmärksammas av den Helige Josefs alla ’klienter’).

I en upplaga från den 10 september 1928 konstaterar den ansvarige i Rom för Ärkebrödraskapet av den Helige Josefs Saliga Död, Pater Gualtiero Disler, S.C. med stor glädje att spridningen av Den Heliga Manteln hade nått så gott som hela Italien. Numera finns upplagor av bönen på ett flertal språk och härmed även på svenska.

Man brukar be följande böner 30 dagar i rad till minne av de 30 år Josef levde tillsammans med Jesus Kristus, Guds Son i Nasaret:

- som 30 dagarsnovena vid särskilda behov,

- den första onsdagen i månaden (Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärtas månadsdag)

- samt som novena inför och på helgonets festdagar, särskilt den 10-18 mars. Novenan kan också be när som helst under året vid behov av helgonets särskilda förbön.

 Man brukar ledsaga dessa böner med ett löfte till den Helige Josef som har med hans kult att göra (t.ex. en offergåva till kyrkan, tända ljus till den Helige Josefs ära, blomstersmyckning av kyrkans Josefsstaty etc.)

För att försäkra sig om den Helige Josefs särskilda beskydd bör man under den period man ber Den Heliga Manteln också:

- gå till bikt,

- dagligen ta emot den Heliga Kommunion samt

- be för själarna i Skärselden.

Om man rätt ber dessa böner och låter dess innehåll ge näring åt det kristna livet, ska den Helige Josef omsluta den bedjande med sitt beskydd som med en mantel.

En vacker sed är att be Den Heliga Manteln med ett tänt ljus i handen till ära för att den Helige Josef fick bära Kristus, världens Ljus i sin famn.

Den Heliga Manteln kan man be såväl gemensamt som privat.

Den Helige Josef

 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Jesus, Josef och Maria

Alla Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

(Detta ber man sammanlagt sju gånger i den Heliga Manteln till minne av Josefs Sju Smärtor och Sju Fröjder samt för att tacka Gud för att ha upphöjt den Helige Josef till en särskild värdighet)

F Helige Josef, se jag kommer till dig med denna Mantel av böner tillsammans med min föresats att troget ära dig. Allt det som jag kan göra för att ära dig under mitt liv, det vill jag göra, för att visa dig min vördnad och tillgivenhet.

Alla Hjälp mig, Helige Josef! Var du min hjälp nu och under resten av mitt liv, men framför allt i min dödsstund, så som du fick hjälp av Jesus och Maria, så hjälp mig att jag en dag kan hylla dig i all evighet i det Himmelska Riket. Amen.

F Ärorike Josef, jag kommer till dig för att offra till dig dessa böner till minne av dina oräkneliga dygder. I din person fick den förste Josef sin verkliga uppfyllelse, han som förebådade dig, för inte bara den Gudomliga Solen, Jesus, omstrålade dig med sin starka glans, utan även den mystiska Månen, Maria, upplyste dig med sitt milda sken.

Ärorike Josef, så som den gamle Jakob personligen ville gå och glädjas över att hans älsklingsbarn hade blivit upphöjd på Egyptens tron, vilket gjorde att även hans andra söner kom efter, så hoppas jag att på Jesu och Marias exempel, som visade dig allt sitt förtroende, också jag blir dragen till dig för att hylla dig med denna dyrbara Mantel.

Alla Du upphöjda helgon, utverka åt mig Herrens välvilja.

F Så som den gamle Josef inte körde bort från sig sina skyldiga bröder, utan tog emot dem med kärlek, beskyddade dem och räddade dem från att dö i hunger, så ber jag dig, ärorike Helige Josef, att be för mig så att Herren aldrig överger mig i denna landsflykt.

Alla Låt mig också få vara bland dem som ärar dig och få leva i trygghet under din Mantels beskydd till dess jag ska lämna denna värld. Amen.

F Var hälsad, ärorike och Helige Josef, du som förvaltade Himmelrikets oändliga rikedomar, du fader av Davids ätt till Honom som har omsorg om allt skapat. Efter Guds Moder är du det helgon som är värd all vår kärlek och vördnad. Av alla helgon, hade endast du privilegiet att uppfostra, leda, föda och omfamna Messias, Honom som många profeter och kungar längtade efter att få se.

Alla Helige Josef, rädda min själ och be för mig hos den Gudomliga Barmhärtigheten om den nåd som jag ödmjukt ber dig om. Jag ber dig även att komma ihåg själarna i Skärselden, så att de får tröst i sin längtan efter Himmelen.

Ära vare Fadern…

F Helige och starke Josef, du som blev utnämnd till hela den världsvida Kyrkans Beskyddare, till dig kommer jag med min bön för jag vet att du är de betrycktas mäktige Beskyddare.

Alla Ditt faderliga och kärleksfulla Hjärta hyllar jag tusenfalt, för du är alltid redo att hjälpa alla dem som har problem.

F Helige Josef, till dig kommer änkan, den faderlöse, den övergivne, den plågade och alla olyckliga och tar sin tillflykt. För det finns ingen smärta, oro eller olycka som du inte har kunnat avhjälpa. För de gåvor som Gud har lagt i dina händer, ber jag dig att utverka för mig den nåd som jag ber dig om.

Alla Ni heliga själar i Skärselden, be till den Helige Josef för mig.

Ära vare Fadern…

F Helige Josef, du känner till vad jag har behov av innan jag säger det till dig. Du vet att jag behöver den nåd som jag ber om. Min själ lider och kan inte finna ro.

Alla Jag känner inte till någon som jag kan anförtro mina bekymmer och även om jag skulle hitta någon, som vill lyssna till mig så finns det ändå ingen annan än du som kan hjälpa mig.

F Men du, Helige Josef, har tröstat och gett frid åt många människor, som har bett dig om hjälp långt innan jag har gjort det.

Alla Därför kommer jag till dig med den börda som tynger mig. Till dig, Helige Josef, tar jag min tillflykt och hoppas att du inte ska vända dig bort från mig.

F Heliga Teresa av Avila har ju sagt: ”vilken nådegåva som man än ber den Helige Josef om, kommer han med all säkerhet att ge oss”.

Alla Helige Josef, du de sörjandes tröstare, förbarma dig över mig i alla mina bekymmer och över själarna i Skärselden, som hoppas på hjälp genom mina förböner.

Ära vare Fadern…

F Du upphöjda helgon, för din fullkomliga lydnad för Gud: förbarma dig över mig.

Alla För ditt heliga livs skull, så fullt av förtjänster: lyssna till min bön.

F För ditt ärorika namns skull: hjälp mig.

Alla För ditt milda och ömma Hjärtas skull: kom till min räddning.

F För dina heliga tårars skull: trösta mig.

Alla För dina sju sorgers skull: visa mig ditt medlidande.

F För dina sju fröjders skull: trösta mitt hjärta.

Alla Från allt ont till kropp och själ: befria mig.

F Kom till min hjälp med ditt heliga beskydd och i din barmhärtighet och kraft, be för mig om all den nåd som jag behöver till kropp och själ. Jag vill också påminna dig om själarna i Skärselden, så att de får lindring i deras rening genom din mäktiga förbön.

Ära vare Fadern…

F Ärorike, Helige Josef, oräkneliga är de nådegåvor och all den hjälp som du har utverkat för dem som har det svårt. Sjuka, förtryckta, de oförstådda, förrådda, plågade och hungrande ber om ditt konungsliga beskydd och får hjälp genom att vända sig till dig.

Alla Tillåt inte, Helige Josef, att jag blir den ende som inte får hjälp av alla dem som vänt sig till dig. Visa din givmildhet även för mig och jag ska tacka dig som min store välgörare och särskilde befriare för själarna i Skärselden.

Ära vare Fadern… (varpå man knäböjer om möjligt)

F Evige, Himmelske Fader, för Jesu och Marias förtjänsters skull ber jag Dig om denna nåd: I Jesu och Marias Namn knäböjer jag inför Din Gudomliga Närvaro och ber Dig ödmjukt att ta emot min föresats att tillhöra den skara som lever under den Helige Josefs beskydd. Välsigna därför denna Mantel av böner, som jag viger åt honom i dag som ett tecken på min vördnad och kärlek.

Alla Helige Josef, be Jesus att komma till min själ och helga mig.

F Helige Josef, be Jesus att komma till mitt hjärta och att göra det brinnande av sann kärlek.

Alla Helige Josef, be Jesus att upplysa mitt förstånd.

F Helige Josef, be Jesus att göra min vilja stark.

Alla Helige Josef, be Jesus att göra mina tankar rena.

F Helige Josef, be Jesus att leda mig i allt.

Alla Helige Josef, be Jesus att styra mina begär.

F Helige Josef, be Jesus att välsigna allt jag gör.

Alla Helige Josef, be för mig om att få Jesu Heliga kärlek.

F Helige Josef, be för mig om nåden att få efterfölja Jesu dygder.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om den sanna ödmjukheten i anden.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om hjärtats saktmod och ödmjukhet.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus att få själens frid.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om en sann gudsfruktan.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om längtan efter fullkomlighet.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om nåden att bli mild och tålmodig.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om ett rent och kärleksfullt hjärta.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om nåden att tålmodigt bära livets lidanden.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om kunskapen om de eviga sanningarna.

F. Helige Josef, be för mig hos Jesus om uthållighet att göra det goda.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om styrkan att kunna bära de kors som Gud vill att jag ska bära.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om nåden att inte fästa mig vid denna världens goda.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om nåden att alltid gå på den smala stig som leder till Himmelen.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om nåden att bli beskyddad från alla tillfällen till synd.

Alla Helige Josef, be för mig hos Jesus om en helig längtan till Himmelen.

F Helige Josef, be för mig hos Jesus om uthållighet intill slutet.

Alla Helige Josef, tillåt inte att jag kommer bort från dig.

F Helige Josef, låt mitt hjärta alltid få älska dig och min mun alltid hylla dig.

Alla Helige Josef, för den kärleks skull med vilken du älskade Jesus här på jorden, ber jag dig att hjälpa mig att älska Honom.

F Helige Josef, låt mig få bli en av dem som tillhör dig.

Alla Helige Josef, jag viger mig åt dig: ta emot mig och kom till min räddning.

F Jesus, Josef och Maria,

Alla jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Ära vare Fadern… (man står upp).

F Påminn dig, Helige Josef, Jungfru Marias kyske make och min trogne Beskyddare, att det aldrig blivit hört att någon som tagit sin tillflykt till dig har blivit övergiven och utan tröst och hjälp.

Alla Med förtröstan kommer jag därför till dig med mina bekymmer. Du Frälsarens fosterfader, vänd dig inte bort från min bön utan bönhör mig i din barmhärtighet. Amen.

F Ärorike och Helige Josef, Marias make och Jesu fader av Davids ätt, tänk på mig och vaka över mig. Lär mig att arbeta på ett sätt som helgar mig och ta i din vård det som jag har behov av och som jag i dag anbefaller åt din faderliga omsorg. Riv ner alla hinder och låt allt få ett lyckligt slut till Guds ära och för min själs välbefinnande.

Alla Som tecken på min tacksamhet lovar jag dig att göra din storhet känd, medan jag prisar Herren, som har velat göra dig så mäktig i Himmelen och på jorden.

Man ber nu Litanian till den Helige Josef:

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Helige Josef

Du Davids upphöjde ättling

Du glänsande ljus bland patriarkerna

Du Guds Moders brudgum

Du den renaste Jungfruns beskyddare

Du Guds Sons fosterfader

Du Kristi ivrige beskyddare

Du den Heliga Familjens huvudman

Josef, du rättfärdige man

Josef, strålande i kyskhetens glans

Josef, mönster av klokhet

Josef, du starke hjälte

Josef, lydnadens mönster

Josef, trohetens förebild

Du tålamodets spegel

Du fattigdomens vän

Du arbetarnas föredöme

Du familjelivets förebild

Du jungfrurnas värn

Du familjernas stöd

Du de olyckligas tröstare

Du de sjukas hopp

Du de döendes skyddshelgon

Du de onda andarnas skräck

Du den Heliga Kyrkans beskyddare

Guds Lamm som borttager världens synder:

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

Bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder:

förbarma Dig över oss, o Herre

F Han satte honom till herre över sitt hus,

Alla Och till härskare över all sin egendom.

F Låt oss be. Gud, Du har i Din outgrundliga försyn utsett den Helige Josef till Din Heliga Moders brudgum, vi ber Dig om nåden, att vi förtjänar att ha honom till Förespråkare i Himmelen, då vi på jorden ärar honom som Beskyddare, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

F Ärorike och Helige Josef, som av Gud har blivit utvald till huvudman och beskyddare av den heligaste av alla familjer. Beskydda från Himmelen även min själ, som ber om att få komma under din Mantels beskydd.

Jag utser dig till min Fader, Beskyddare, Vägvisare och överlåter i dina kärleksfulla händer min själ, min kropp, och allt som är mitt, mitt liv och min död.

Se till mig som ditt barn; försvara mig från mina synliga och osynliga fiender; hjälp mig i alla mina behov: trösta mig i livets motgångar och särskilt i min dödsstund.

Be för mig hos den kärleksfulle Frälsaren, som du burit som barn på dina armar, och be för mig hos den ärorika Jungfrun, för vilken du är en högt älskad make.

Låt mig få de välsignelser som du ser är till mitt bästa, till min eviga frälsning och jag ska i allt försöka vara värdig ditt särskilda beskydd.

Alla Amen.

P/D Herren vare med er

Alla Och med din ande

P/D På den Helige och Ärorike Josefs förbön välsigne och bevare er Gud Allsmäktig Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

Slutvälsignelsen utdelas endast när präst eller diakon är närvarande.

Där man har en relik av den Helige Josefs mantel kommer nu var och en fram och vördar reliken (en vacker sed är att reliken placeras över den troendes hjärta som tecken på den Helige Josefs beskydd). Prästen/diakonen gör sedan korstecknet över den troende.

Legenden om Den Helige Josefs Mantel

Den Helige Josef befann sig en dag i en mycket svår ekonomisk situation och utropade: ”Om inte Gud kommer till vår hjälp mycket snart kommer vi att dö av svält!”

Maria ber då släktingar och vänner om hjälp, men även de är så fattiga att ingen kan hjälpa Josef att få virke till sin verkstad. Maria säger då till Josef: ”Jag har övervägt saken och jag tycker att du ska bära din mantel av lin, som jag vävde till dig inför vårt bröllop, till Isak (känd för sitt ekonomiska oberoende och för sin snålhet) för att låna virke och lämna den i pant”. Men Josef ville inte skilja sig från denna kära minnessak och skulle hellre svälta än att lämna ifrån sig en sådan unik kärleksgåva. Den Helige Josef suckar, ser på den unge Jesus och går iväg med manteln till Isak. Den girige Isak ser på manteln och känner på tyget med stor beundran. Men till den Helige Josef ger han sken av att manteln inte är så mycket värd och han får endast låna lite virke. Så snart Josef lämnat honom, utropar Isak att denna mantel är det finaste han någonsin sett och om Josef vill ha tillbaks den måste han betala dyrt.

Den gamle Isak led av ett obotligt sår på ena skuldran sedan många år, men när han lade manteln om sig kände han genast att det onda försvann. Isak rev då bort bandaget och till sin häpnad såg han att det inte längre fanns något sår. Isaks bittra hustru Lia kommer då in i rummet och ser att han slitit av sig bandaget, varpå hon utropar: ”Tror du verkligen att jag har tid med att hela tiden binda om dina sår! Och dessutom ser jag att du har skaffat en fin mantel, medan jag knappt får pengar till hushållet och kläder!” Men Isak pekar bara förstummad på manteln och när Lia tar i tyget försvinner plötsligt hennes bitterhet och dåliga humör. Allt förvandlas för Isak och hans familj och de förstår att denna mantel för Guds välsignelse med sig.

När den Helige Josef sedan vill få tillbaka sin mantel ville Isak och Lia absolut inte skilja sig ifrån den. Det gamla paret kommer istället med stora gåvor till den Heliga Familjen och säger: ”Lyssna Josef, din mantel har gett oss stora välsignelser från Den Högste: mina affärer går lysande, min hälsa är återställd och allt går mig och min familj väl sedan jag har din mantel i mitt hus. När min son efter en lång sjukdom förlorade förståndet omslöt Lia honom med din mantel och han blev genast frisk. Om du låter mig få behålla manteln ska jag skaffa dig en dyrbar purpurmantel och du kan få allt virke du behöver. Jag ber dig, ta inte ifrån oss denna välsignelse!” Maria fylls då av barmhärtighet för det gamla paret och övertalar den Helige Snickaren att låta dem få behålla denna unika mantel. Den Helige Josef tänkte då på att det var ju Maria som vävt denna mirakulösa mantel och att underverken både för Isak och nu för hans egen Heliga Familj kom från Marias heliga relation till den Gudomliga Försynen. Sedan dess hade Josef allt han behövde för sig och sin familj.

En del av den Helige Josefs mantel finns bevarad som relik i Santa Anastasiakyrkan i Rom (nära Circo Massimo). Denna dyrbara relik kom till Rom genom den Helige Hieronymus försorg, (340-419, 30 sep.). Den Helige Hieronymus befann sig under tjugo år i det heliga landet för sin bibelöversättning och där fick han av den kristna kommuniteten några av reliker: Marias ena slöja och Josefs mantel. Manteln delades senare upp i många delar och delades ut till ett otal kyrkor och kloster.

Du som önskar en ny bönbok med böner

till Helige Josef

(den gamla är helt slut på lagret)

Swish 076 555 84 06

Bankgiro 5061-1318

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)

 

Ave Maria Publikationer

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B

553 35 Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek