Jesu Heliga Hjärta

Jesu Heliga Hjärta

Jesu Heliga Hjärta

                        Jesu Heliga Hjärta målat år 1760 av Pompeo Giraolamo Batoni.

                         Originalet vördas i Jesuiternas huvudkyrka Il Gesù i Rom

 

Jesu Heliga Hjärta

Kortfattad beskrivning av devotionen till Jesu Heliga Hjärta

samt några av de mer kända bönerna

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

Devotionen till Jesu Heliga Hjärta har två mål:

- Jesu Kristi fysiska Hjärta, som blev genomborrat med ett spjut.

- Den kärlek för vilken Jesu fysiska Hjärta var en symbol. Denna kärlek uppenbarar sig särskilt i Herrens människoblivandes, lidandes och Eukaristins Mysterier.

Devotionen till Jesu Heliga Hjärta, den påtagliga sinnebilden för Guds överflödande nåd och kärlek har rötter i fornkyrkan och medeltiden. En av kristendomens viktigaste trossatser är att Gud älskar alla människor. Guds Ande som leder Kyrkan inspirerar Henne genom sina helgon att med tillförsikt se på det tecken som sammanfattar Guds frälsande kärlek, öppen för alla: Jesu Heliga Hjärta. Redan från kristendomens början firade man Frälsarens kärlek och kyrkofäderna hyllade Såret i Jesu Sida, som den stora källan till all nåd.

Det var egentligen under 1200-talet som devotionen till Jesu Hjärta blir påtaglig i den katolska andligheten och detta skedde framför allt genom tre stora mystiker: Den franciskanen och kyrkoläraren Helige Bonaventura (1221-1274, 15 juli) sammanfattar det som är typiskt för denna tids mystik: ”Kristi sida öppnades för att vi skulle kunna komma in. Kristi Hjärta sårades för att vi skulle kunna bo i detta Heliga Hjärta och där finna skydd mot världens oro”. Cisterciensernunnorna och mystikerna, den Heliga Gertrud den stora (1256-1302, 16 nov.) för vilken devotionen till Jesu Hjärta är en inbjudan till glädje och en fullkomlig överlåtelse åt Kristi kärlek som blir konkret i liturgin och i Mässan, och den Heliga Mechtilde av Hackeborn (1241-1298, 19 nov.) för vilken Jesu Hjärta är Tillflyktsorten, i vilken man träder in för att finna frid och glädje även under sorgens och smärtans dagar. Båda dessa mystiker hade en klar insikt om Jesu Hjärtadevotionens storhet och betydelse. Aposteln Johannes uppenbarade sig för den Heliga Gertrud och sa: ”Jesu Heliga Hjärtas saliga hjärtslag, som jag själv hörde när jag lutade mig mot Herrens bröst, är ett budskap som talar till en värld som blir allt kallare och äldre. Detta kärlekens språk kommer att värma människor som tar sin tillflykt till Jesu Heliga Hjärta och uppenbara den gudomliga kärlekens mysterier.”

Både Gertrud och Mechtilde talar om Jesu Heliga Hjärta som Altaret, där Jesus offrar sig till Fadern och tas emot med fullkomlig glädje av Fadern. Jesu Hjärta liknas också vid ett rökelsekar av guld, som sprider väldoftande rökelse inför Fadern i samma omfattning som det antal människor som Kristus offrat sitt liv för. Genom att åkalla Jesu Heliga Hjärta, renas våra böner och offer och blir genom denna rening välbehagliga inför Fadern.

Den Helige Johannes Eudes (1601-1680, 19 aug.) är en av de stora förespråkarna i devotionen till Jesu Heliga Hjärta. Han spred först en förenad devotion till Jesu och Marias Hjärtan och det var den Helige Johannes Eudes som var den som först skrev en Mässa och Officium år 1670 till Jesu Heliga Hjärtas ära för sin kongregation (Eudisterna), vilket gav upphov till en stor spridning av Jesu Hjärtadevotionen. Dessa liturgier användes för första gången på olika platser i Frankrike den 20 sept. 1672, vilket samtidigt var den första gången Jesu Heliga Hjärta firades liturgiskt som fest genom många franska biskopars tillåtelse.

Den 25 jan. 1765 promulgerades ett dekret av Clemens XIII på polska biskopars och det f.d. Ärkebrödraskapets av Jesu Heliga Hjärta i Rom begäran att utbreda det liturgiska firandet av Jesu Heliga Hjärta, ”symbolen som hjälper oss att förnya minnet av den Gudomliga Kärleken.” Ett århundrade sedan skulle tillåtelsen till liturgiska firanden äntligen bli utbrett till hela Kyrkan. Detta skedde genom ett dekret från Gudstjänstkongregationen den 23 aug. 1856. Den Salige Pius IX svarade genom detta dekret på de franska biskoparnas och nästan hela Kyrkans förfrågan om att göra Jesu Hjärtakulten ”offentlig” i Kyrkans tros- och liturgiska liv.

De flesta katoliker förknippar Jesu Hjärtadevotionen med den Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.), som blev denna devotions stora aposteln. Hon tillhörde den Helige Franciskus av Sales’ Marie Besökelsekongregation (Visitationssystrarna i Paray-le-Monial, Frankrike). På Kristi Kropps och Blods Högtid den 16 juni 1675 uppenbarade sig Jesus med Hjärtat synligt och bad Margareta Maria att verka för instiftandet i hela den universella Kyrkan av Jesu Heliga Hjärtas Fest som skulle firas fredagen efter Kristi Lekamens Fest. Jesus uppenbarade sig för henne fyra gånger och bad två av dessa gånger om att hon skulle acceptera att bli ett villigt offer som gottgörelse för världens likgiltighet inför Hans kärlek. Margareta Maria fick lida mycket på grund av att hennes medsystrars oförståelse. De påstod att hon var förvirrad eller vilseledd. Den Heliga Margareta Maria hade aldrig kunnat nå ut med Jesu Hjärtabudskapen under sin levnad om inte Försynen gett henne en mycket särskild biktfader, Jesuiten, den Helige Claude de la Colombière (1641–1682, 15 feb.), som gav henne stöd och själv blev mycket hängiven denna devotion.

Pius XII förtydligar i Encyclican Haurietis Aquas från den 15 maj 1956 att uppenbarelserna till den Heliga Maria Margareta Alacoque inte tillför något nytt till den katolska läran. Dess betydelse består i att Herren, när Han visade sitt Hjärta, ville inbjuda på ett utomordentligt sätt människan till att begrunda och ha devotion till mysteriet av Guds förbarmande kärlek till mänskligheten. Påvens budskap är tydligt: Kyrkans devotion till Jesu Heliga Hjärta var inte beroende av och har inte sitt ursprung i någon privat uppenbarelse utan växte fram ur de troendes fromhet och Kyrkans förståelse av Guds offentliga uppenbarelse. Med denna anmärkning ville Pius XII inte säga att de privata uppenbarelserna till Maria Margareta och andra helgon är betydelselösa. De hjälper oss att inte glömma bort väsentliga sanningar i vår tro.

 

Under en av uppenbarelserna den 4 oktober 1686 till den Heliga Margareta Maria, visade Kristus på den Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.) och sade: ”Se det helgon som är innerligast förenat med mitt Hjärta. Ta honom som din vägledare och förebild”. Den som ärar Jesu Heliga Hjärta har verkligen den Helige Franciskus sanna anda. Det ”Serafiska Helgonet” Franciskus är tack vare denna uppenbarelse Skyddshelgon för Jesu Hjärtadevotionen.

 

I privatuppenbarelserna till den Heliga Margareta Maria ger Herren följande orsaker till varför de troende ska vörda Jesu Hjärta på ett särskilt sätt:

- För att de troende ska förstå vad Eukaristins gåva verkligen är: Kristi gränslösa kärlek i vilket Han offrar sig för vår frälsning och vårt helgande.

- För att älskande själar genom denna devotion skulle göra bot och ge Gud gottgörelse genom bön och kärlek för all avsaknad av vördnad för Sakramentet (genom svag tro, hädiskt tal och uppförande mm.).

- För att de troende genom devotionen till Jesu Heliga Hjärta ska ge gottgörelse för den ringa tillbedjan och vördnad som ges Herren i många kyrkor.

 

Enligt den Heliga Margareta Maria Alacoque bör, förutom stor kärlek och vördnad för Altarets Allraheligaste Sakrament, följande komponenter finnas i en sann devotion till Jesu Heliga Hjärta:

- Devotionen till Själarna i Skärselden, våra ”lidande goda vänner”, som Margareta Maria kallade dem. Hennes kärlek till de avlidnas själar hade som motiv Jesu enastående och oändliga kärlek för dessa själar. Jesus visade henne med vilken öm kärlek Han älskar dessa själar och hur otålig Han är att kunna bryta deras bojor. Det som hindrar Herren att befria dem är den Gudomliga Rättvisan, men det är Hans vänner på jorden, d.v.s. vi som tror, som Kristus vänder sig till för att vi ska ösa skatter från Hans förtjänster och med våra egna gottgörelser ger lindring åt dessa själar och hjälper dem att lämna reningsorten.

- Den Heliga Margareta Maria ställer som en av de främsta medlen i devotionen till Jesu Hjärta bönevakan mellan torsdag och fredag, till minne av Jesu dödsångest i Getsemane Örtagård. Den 15 april 1683 skriver Margareta Maria i ett brev: ”Skärtorsdagens hela natt fick jag tillåtelse av Moder Föreståndarinnan att vaka framför Sakramentet i Repositionskapellet för de Heliga Själarna i Skärselden.” Helgonet var helt uppfyllt av medlidande och kärlek till dessa själar. Hon förstod fullkomligt det lidande de måste utstå i sin längtan efter att komma in i Himmelen och det lidande som reningen innebar: den outsägliga ångern över allt som de gjort, sagt, tänkt eller underlåtit under sitt jordeliv och som stred mot strävan efter helighet här på jorden.

- Helgandet av nio Första Fredagar i månaden till Jesu Heliga Hjärtas ära (se de löften Herren gav).

År 1765 godkände Clemens XIII Jesu Heliga Hjärtas Fest och Officium. År 1856 gjorde den Salige Pius IX Festen obligatorisk för hela Kyrkan. Den 25 maj 1899 promulgerade Leo XIII Encyklikan Annum Sacrum den 25 maj 1900 med vilket han bad alla biskopar i den Katolska Kyrkan att viga hela mänskligheten åt Jesu Heliga Hjärta. Vigningen skulle ske efter en tredagars förberedelse från den 9 till den 11 juni (s.k. Triduum) det Heliga Året 1900. Encyklikan avslutas med den Vigningsbön som finns återgiven i detta kapitel. Leo XIII var inspirerad till denna vigning av mänskligheten till Jesu Heliga Hjärta av en uppenbarelse till Maria von Droste-Vischering från den Gode Herdens systrar i Angers. Pius XI (1922-39) komponerade den akt av gottgörelse till Jesu Heliga Hjärta som man bad på Jesu Heliga Hjärtas Fest inför Sakramentet i alla kyrkor fram till Andra Vatikankonciliets liturgireform.

”Min Sons Hjärta är sött som honung och rent som den renaste källa, för allt vad dygd och godhet heter strömmar ur det som ur en källa. Han är också ljuvlig, för vad kan vara ljuvligare för en tänkande människa än att betrakta Jesu kärlek i skapelsen och återlösningen, i Hans möda och Hans lära, i Hans nåd och Hans tålamod? Jesu kärlek är ju ingalunda flytande som vatten utan utsträckt och fast, för Hans kärlek förblir hos människan ända till slutet så att syndaren, om han stod vid gränsen till förtappelsen, skulle kunna räddas - om han bara ropade på Herren och hade viljan att bättra sig. Det finns två vägar att nå fram till Guds Hjärta. Den första är ödmjukheten i den sanna ångern, och den leder människan in i Guds Hjärta och till det andliga samtalet med Honom. Den andra vägen är betraktelsen av min Sons lidande, som tar bort hårdheten ur människans hjärta och får människan att med glädje skynda till Guds Hjärta.”

Guds Moder till den Heliga Birgitta

(Ur Uppenbarelserna, bok IV, kap. 101)

 

Första Fredagen i Månaden

Förutom Jesu Heliga Hjärtas Fest i juni, är första fredagen i månaden helgad åt Jesu Heliga Hjärta - Jesu Hjärtafredagen. Herren sa i en uppenbarelse till den Heliga Margareta Maria Alacoque: ”Se, detta Hjärta som trots den brinnande kärleken till människan, som utmattat och förtärt det, inte får annat svar från de flesta kristna än vanhelgande, förakt, likgiltighet och otacksamhet, till och med i min kärleks Sakrament (Eukaristin). Men det som djupast sårar mitt Hjärta är när dessa förolämpningar kommer från människor som särskilt är vigda till min tjänst.”

Till dem som visar Honom kärlek och som gör bot för sina synder, gav emellertid Herren ett löfte: ”Jag lovar att de som nio Jesu Hjärtafredagar i följd tar emot den Heliga Kommunionen, genom mitt Hjärtas oändliga barmhärtighet och genom min allsmäktiga kärlek ska få nåd till slutlig ånger. De ska inte dö i syndens tillstånd eller sakna de Heliga Sakramenten eftersom mitt Gudomliga Hjärta blir deras säkra tillflykt i den sista stunden.” Detta det Heliga Hjärtats stora löfte är mycket trösterikt: Avlatens nåd och glädjen att ha Jesu Hjärta som vår säkra tillflykt och det oändliga havet av barmhärtighet i vår sista timma. För att uppnå denna nåd måste vi:

* bikta oss så noggrant som möjligt med största möjliga ånger,

* Ta emot den Heliga Kommunionen nio Jesu Hjärtafredagar i följd,

* Ha intentionen att ära Jesu Heliga Hjärta och att få avlat,

* Offra varje Helig Kommunion som en akt av gottgörelse för alla synder, särskilt mot Altarets Allraheligaste Sakramentet.

 

De tre grundläggande eller viktigaste bönerna i devotionen till Jesu Heliga Hjärta är: Litanian, som används av många under hela juni månad (åtminstone borde den bes under hela novenan), den Akt av Gottgörelse, Jesu Dulcissime, som åtminstone bör bes gemensamt på Jesu Heliga Hjärtas Fest, samt den Heliga Margareta Maria Alacoques Vigningsbön, som många ber privat varje fredag.

 

Kalender för De Nio Första Fredagarna

Högtidlighållandet av de Nio Första Fredagarna till Jesu Heliga Hjärtas ära enligt den önskan Herren uttryckte för den Heliga Margareta Maria Alacoque innebär praktiskt:

1 Bikt,

2 deltagandet i den Heliga Mässan och Kommunion som gottgörelse samt,

3 någon bön, särskilt en vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta.

 

Det kan vara en hjälp att skriva ned varje gång man uppfyller Jesu önskan för de första fredagarna. Skriv ut denna kalender som påminnelse och förnya gärna denna devotionen varje år:

1.Första fredagen den:……………………………………………

2.Första fredagen den:……………………………………………

3.Första fredagen den:……………………………………………

4.Första fredagen den:……………………………………………

5.Första fredagen den:……………………………………………

6.Första fredagen den:……………………………………………

7.Första fredagen den:……………………………………………

8.Första fredagen den:……………………………………………

9.Första fredagen den:……………………………………………

 

Bön för Den Första Fredagen

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Jesu Heliga Hjärta, jag tackar Dig för den gåva Du har gett mig att jag har fått uppfylla Ditt kärleksfulla Hjärtas önskan med att högtidlighålla de Första Fredagarna till Ditt Gudomliga Hjärtas ära.

Beskydda mig från att någonsin mer bli skild ifrån Dig genom synd eller likgiltighet.

Välsigna mitt hjärta med Ditt Hjärtas kärlek.

Jag ber också om Din gudomliga välsignelse för alla mina nära och kära, ja, för alla dem som jag ber för. Låt oss alla en dag få mötas i Ditt Heliga Hjärtas eviga Rike. Amen.

 

”Vi kan inte göra stora saker, men små saker med stor kärlek”

Heliga Moder Teresa av Calcutta (1910-1997)

 

Devotionen till Jesu Heliga Hjärta praktiseras genom:

- Att vörda en bild av Jesu Heliga Hjärta i sitt hem

- Att flera gånger per dag be någon skottbön till Jesu Heliga Hjärta, ex. Jesu Heliga Hjärta, jag förtröstar på Dig samt åtminstone på fredagarna be en vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta.

- Att göra de s.k. Nio Första Fredagarna.

- Att offra Gud en s.k. Helig Timma av Tillbedjan en gång i veckan som gottgörelse och uppmana andra till att göra samma sak.

- Att bära på sig Jesu Heliga Hjärtas Sköld (ett liten inplastad bild på Jesu Heliga Hjärta med orden ”Upphör! Jesu Heliga Hjärta är med mig – Jesu Heliga Hjärta, tillkomme Ditt Rike”. Dessa märken brukar tillhandahållas av Böneapostolatet eller finns att köpa i välsorterade katolska bokaffärer (som hos oss i Jönköpings församling!).

Historien bakom Jesu Hjärta Skölden går tillbaka till år 1720 då pesten härjade fruktansvärt i Marseilles, Frankrike. Hela staden vigde sig till Jesu Heliga Hjärta och som skydd mot smitta uppmanades alla invånare att bära på sitt bröst en bild av Jesu Heliga Hjärta med orden ”Upphör! Jesu Heliga Hjärta är med mig”. Med samma förtroende för Jesu beskyddande kärlek till oss bär man denna sakramentalie som påminnelse om att den som erkänner sig älskad av Herren och besvarar denna kärlek inte har något att frukta. De som åker till USA kan finna dessa små Sköldar (The Sacred Heart Badge) varenda katolsk bokshop. Eller bär en medalj som föreställer Jesu Heliga Hjärta.

 

Bön om att Herren ska infria De Tolv Löften

som Han gav Dem som har Devotion till Hans Heliga Hjärta.

Bön ur Triple Novena Manual of Jesus, Mary and Joseph, The Confraternity of the Precious Blood, 1975, som bygger på de löften Herren uppenbarade den 13 okt. 1687 till den Heliga Margareta Maria Alacoque. Mycket passande bön att be gemensamt den första fredagen i månaden

 

F. Jesu Heliga Hjärta, ta emot min tillbedjan, lovprisning, tacksägelse och gottgörelse för mina och alla medmänniskors synder. Till Din Heliga Kärlek viger jag mig och alla människor. Du har gett underbara löften till dem som ärar och älskar Ditt Heliga Hjärta, därför ber vi Dig med förtroende:

Alla: Ge oss den nåd vi behöver för att leva vår kallelse, Jesus, detta har Du lovat

- Upprätta fred i våra familjer

- Trösta oss i alla våra bekymmer

- Låt oss finna en säker tillflykt i Ditt Heliga Hjärta under vårt liv och särskilt i vår dödsstund

- Välsigna rikligen allt vad vi gör

- Låt syndarna ska finna ett oändligt hav av barmhärtighet i Ditt Hjärta

- Gör de ljumma själarna brinnande

- Låt de brinnande själarna snabbt nå stor fullkomlighet

- Välsigna de hem som har en bild av Ditt Heliga Hjärta och som ärar den på ett tillbörligt sätt

- Skänk de präster som ärar Ditt Heliga Hjärta makten att kunna omvända de mest härdade hjärtan

- Låt dem som bidrar till att denna devotion blir känd få sina namn skrivna i Ditt Hjärta och tillåt inte att de blir glömda

- Låt Ditt Hjärtas Heliga kärlek ge nåden att härda ut till slutet och dem som tar emot den Heliga Kommunionen den första fredagen nio månader i följd, få den ånger de behöver. Tillåt inte att vi dör i Din onåd eller utan att ha tagit emot Sakramentet. Låt Ditt Hjärta ska vara vår tillflykt i den sista timman.

F. Herre Jesus, kom ihåg de löften som Du i Ditt Gudomliga Hjärtas oändliga barmhärtighet gav till oss genom den Heliga Margareta Maria. Var vårt livs Beskyddare, Styrkan i vår svaghet, Gottgörelsen för våra fel och brister, den generöse Givaren av alla dygder och vår Tillflykt i dödsstunden.

Alla Amen.

Avsluta gärna med Litanian till Jesu Heliga Hjärta

 

Litania till Jesu Heliga Hjärta

Pater Johannes Croiset, S.J. (1656-1738) publicerade år 1691 en litania till Jesu Heliga Hjärta med trettiotre invokationer. Kongregationen för Riterna tog P. Croisets litania som utgångspunkt för den officiella litania som skulle gälla för hela Kyrkan. Tjugotvå av P. Croisets invokationer finns kvar i den nuvarande Jesu Hjärta Litanian som godkändes officiellt av Leo XIII den 2 april 1899. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr .22)

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en Ende Gud

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den Helige Ande

Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord

Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta

Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel

Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel

Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port

Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld

Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens Ursprung

Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek

Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder

Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov

Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och Medelpunkt

Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap

Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor

Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag

Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del

Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen

Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande

Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig

Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet

Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder

Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser

Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull

Jesu Hjärta, lydigt intill döden

Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans

Jesu Hjärta, Källa till all tröst

Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse

Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning

Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig

Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig

Jesu Hjärta, alla heligas Lycka

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F. Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat,

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta.

F. Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, i Jesu Hjärta, sårat av vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Jesu Heliga Hjärta

Akt av Gottgörelse till Jesu Heliga Hjärta

Jesu dulcissime, ur Pius XI:s rundskrivelse Miserentissimus Redemptor om plikten att ge gottgörelse till Jesu Heliga Hjärta, 8 maj 1928). Tidigare var denna vigningsbön föreskriven för Jesu Hjärtas Fest. Partiell avlat ges till de troende som ber denna akt av gottgörelse. Avlaten är fullkomlig när den bes offentligt, d.v.s. tillsammans med andra på Jesu Heliga Hjärtas Fest (Ench. Ind. nr. 3)

 

F. Mildaste Jesus, vars kärlek till oss människor blivit besvarad med sådan likgiltighet, förakt och otacksamhet, Vi knäböjer här inför Ditt altare. Som en särskild hyllning vill vi gottgöra för den syndiga kallsinnighet och för de förolämpningar, som människor från hela världen tillfogar Ditt kärleksfulla Hjärta.

Alla Vi är medvetna om att även vi gjort oss skyldiga till sådana förolämpningar.

Vi ångrar det uppriktigt och djupt och bönfaller Dig framförallt om barmhärtighet för oss själva.

Vi är redo att genom frivillig bot och genom denna offentliga försoningsakt göra avbön för våra synder.

F. Men vi gör det även för dem som avvikit från frälsningens väg, antingen de framhärdar i sin otro och vägrar att erkänna Dig som sin Herde och Ledare, eller inte lever upp till sina doplöften och nekar att ta på sig Dina Buds milda ok.

Alla Se, vi föresätter oss i dag att söka sona alla dessa synder.

Vi är fast beslutna att göra allt för att gottgöra dem, i synnerhet för all den lättsinnighet och omoral i sättet att leva och i sedvänjor, som dragit så många oskyldiga själar i fördärvet,

- för allt missbrukande av Dina söndagar och helgdagar,

- för alla smädelser mot Dig och Dina helgon,

- för alla förolämpningar mot Din Ställföreträdare på jorden, påven, och mot det prästerliga ämbetet,

- för allt vanhelgande av den gudomliga kärlekens Sakrament genom vanvördnad eller fruktansvärda helgerån,

- och slutligen för alla uppenbara förbrytelser av dem som motsätter sig Din Kyrkas rättigheter och Läroämbete.

F. Vi önskar, att vi med vårt eget blod kunde sona alla dessa förolämpningar. Men eftersom detta inte är möjligt, frambär vi åt Dig, till försoning för alla kränkningar av Din gudomliga ära, det tillfyllestgörelsens offer som Du en gång på Korset framburit åt Din Himmelske Fader och alltjämt dagligen frambär på våra altaren.

Med detta Offer förenar vi även Din jungfruliga Moders, alla helgons och kristtrognas avbön och bot.

Alla Vi lovar av hela vårt hjärta att till gottgörelse för de synder som vi och andra begått samt för all likgiltighet mot Din stora kärlek, ära Dig genom orubblig tro, genom renhet i vårt sätt att leva och genom fullkomlig trohet mot Evangeliets Lag, främst mot Budet om kärleken, allt i den mån vi förmår genom Din nåd.

Vi lovar även att hädanefter, enligt våra krafter, göra allt för att förhindra förolämpningar mot Dig, samt att söka förmå så många människor som möjligt att följa Dig.

F. Vi ber Dig, mildaste Jesus, att Du genom den Heliga Jungfru Marias förbön, tillsammans med hennes gottgörelse tar emot denna vår avbön och uppriktiga vilja att gottgöra det som vi av hjärtats djup lovar Dig. Ge oss nåden att med trohet och hängivenhet uthärda i Din tjänst, till dess vi alla en gång får komma hem till ljusets boning, där Du med Fadern och den Helige Ande lever och råder, Gud från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

På Kristus Konungens Högtid ber man en motsvarande avlatsbön: Vigningen till Kristus Konungen, Iesu dulcissime, Redemptor

 

Vigning till Jesu Heliga Hjärta

Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.). Detta är den mest kända av alla vigningsböner till Jesu Heliga Hjärta. Gammal avlatsbön.

 

Jag N. skänker och viger åt Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta, min person, mitt liv, mina gärningar, mina svårigheter och lidanden för att i all framtid med allt vad jag är och äger endast ära, älska och förhärliga Dig.

Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra Dig, att göra allt av kärlek till Dig och att av hela mitt hjärta avhålla mig från allt ont.

Jag väljer Dig därför till målet för min kärlek, till mitt livs Beskyddare, till Garanten för min frälsning, till hjälp mot min svaghet, till gottgörelse för mitt livs alla synder och till en säker tillflyktsort i min sista timma.

Heliga Hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud, den Himmelske Fadern, och ta bort Hans vredes rättvisa straff från mig.

Heliga Hjärta, fullt av kärlek, till Dig sätter jag allt mitt hopp.

Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men hoppas allt av Din godhet. Utplåna därför hos mig allt som kan misshaga Dig eller stå Dig emot.

Må Din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att jag aldrig kan glömma Dig eller skiljas från Dig.

För Din oändliga godhets skull ber jag Dig att Du skriver mitt namn i Ditt Hjärta, för jag vill att hela min lycka och min ära ska vara att leva och dö i Din tjänst. Amen.

 

Jesu Heliga Hjärtas Trontillträde i Hemmet

En mycket vanlig devotion i katolska hem är att på ett högtidligt sätt sätta upp en bild av Jesu Heliga Hjärta på en framträdande plats i hemmet. Detta är ett tecken på förtroende för Jesu beskyddande kärlek och samtidigt ett uttryck för familjens vilja att besvara Hans kärlek. Man brukar vid detta tillfälle sjunga hymner och böner till Jesu Heliga Hjärta.

Kyrkan ger fullständig avlat för de familjemedlemmar när de viger sig till Jesu Heliga Hjärta för första gången i samband med att man högtidligt sätter upp en bild av Jesu Heliga Hjärta i sitt hem. När familjen sedan förnyar denna sin vigning på årsdagen av den första vigningen får de ta emot partiell avlat. Om möjligt bör en präst eller diakon vara närvarande första gången för att välsigna bilden. (Ench. Ind. nr.1)

 

Familjens Vigning till Jesu Heliga Hjärta

”Vi önskar verkligen att de kristna familjerna viger sig högtidligen till Jesu Gudomliga Hjärta och vi välsignar med den apostoliska välsignelsen alla de familjer och familjemedlemmar som genom denna vigning samverkar till att samhället erkänner att Jesu Gudomliga Hjärta är centrum för den kristna familjen” Benediktus XV (1914-1922).

Denna vigningsbön passar utmärkt för det s.k. Trontillträdet av Jesu Heliga Hjärta i hemmet, d.v.s. då man sätter upp en bild av Jesu Heliga Hjärta. Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 19 maj 1908 samt Benedikt XV, 27 april 1915.

 

Jesu Heliga Hjärta, Du uppenbarade för den Heliga Margareta Maria Alacoque Din önskan att vara Herre över alla kristna familjer.

Vi kommer i dag till Dig, för att högtidligt erkänna och öppet bekänna Ditt oinskränkta herravälde över oss och alla medlemmar av vår familj.

Du, Jesus, är vår Skapare, vi är Dina händers verk, Du är vår Herre, vi är Dina tjänare. Du har friköpt oss med Ditt Hjärtas Blod, vi är Din egendom. Gör därför med oss efter Ditt välbehag, förfoga över oss efter Din Heliga Vilja.

Bevara oss från ett världsligt sätt att leva, som endast söker sitt och inte det som tillhör Dig. Vi vill i fortsättningen leva för Dig och Ditt förhärligande.

Troget vill vi efterfölja Dig och Ditt Hjärtas dygder för att ära Dig och finna ro för våra själar. Led därför oss och hela vår familj.

Ta emot vårt förstånd som vi böjer under trons lydnad.

Ta emot vår vilja som vi böjer under Din Heliga Lag.

Ta emot våra hjärtan som vi skänker Dig utan förbehåll. Tänd i dem kärlekens eld och håll dem brinnande genom att ofta komma till oss i Din kärleks Sakrament.

Vid Ditt Hjärtas kärlek ber vi Dig, Jesus, välsigna vår familj.

Välsigna vårt böneliv, välsigna våra arbeten, välsigna allt vad vi gör.

Trösta oss i våra lidanden, lätta våra bekymmer, skingra våra sorger, helga våra glädjeämnen. Kom till oss så som Du förr kom till Sakeus´ hus, så att frälsning även kommer till vårt hus. Var mitt ibland oss, när vi är tillsammans, och stanna hos oss för alltid.

Skulle någon av oss genom synd förolämpa Dig, påminn honom eller henne då, att Ditt Hjärta är fullt av förbarmande mot en ångerfull syndare. Ge honom eller henne riklig nåd, så att han eller hon snart försonar sig med Dig, så att vi alla kan vara förenade i Ditt Heliga Hjärta.

Då den timme kommer då döden sprider sorg bland oss, låt oss då finna tröst i den tanken, att det kommer en dag, då vi åter ska få förenas hos Dig i Din härlighets Rike för att aldrig mer skiljas åt och i evighet tillsammans lovprisa Din ära och godhet.

 

Må Marie Obefläckade Hjärta, vår Himmelska Moder, och du, Helige Josef, de kristna familjernas Skyddshelgon, kärleksfullt beskydda vår familj och bära fram till Frälsarens Tron vår vigning till Jesu Heliga Hjärta. Be till Herren för oss, att Han tar emot denna vår hyllning och välsignar vår familj och alla dess medlemmar nu och i all framtid.

Lovat vare Jesu Heliga Hjärta, Han som är vår Konung och Fader. Amen.

 

Datum för Vigningen av familjen till

Jesu Heliga Hjärta:

 

………………………………………………

Bön inför en Bild av Jesu Heliga Hjärta

Gammal avlatsbön. Pius VII, 1807

 

O min älskade Jesus, för att visa Dig min tacksamhet och min ånger för all otrohet mot Dig, ger jag N. Dig mitt hjärta och viger mig till Dig helt och fullt, för att med Din hjälp, leva upp till min föresats att inte mer synda. Amen.

 

Novena till Jesu Heliga Hjärta

Helige Alfons Maria de’ Liguori (1696-1787, 1 aug.)

Avsedd som förberedelse inför första fredagen i månaden – Jesu Hjärtafredagen. Man kan be en meditation under nio dagar före första fredagen eller alla nio meditationerna just under själva Jesu Hjärtafredagen. Meningen är att man ska meditera över varje stycke och inte be novenan rakt igenom.

 

Första meditationen: Jesu Hjärta, värd all kärlek.

Frälsare, Du som är värd all kärlek, hur skulle jag kunna älska mer än Du älskar? Du är Paradisets skönhet, Du är Din Faders kärlek, Ditt Hjärta är alla dygders Tron.

 

Andra meditationen: Jesu Hjärta, uppfyllt av kärlek

Jesu Hjärta, värd all tillbedjan som är så brinnande med kärlek för mänskligheten. Ditt Hjärta är skapat just för ändamålet att älska oss. Tillåt inte att jag i framtiden, inte ens för ett ögonblick, lever utan Din kärlek.

 

Tredje meditationen: Jesu Kristi Hjärta längtar efter att bli älskat.

Kärleksrike Frälsare, ge mig all den nåd som jag behöver för att handla enligt Din Vilja och gör mig från och med nu en människa som kan be från djupet av sitt hjärta och alltid upprepa ”Min Gud, jag älskar Dig, Du vet att jag har Dig kär”.

 

Fjärde meditationen: Jesu Hjärta, fyllt av smärta

Jesus, värd all tillbedjan, se på mig som har orsakat Ditt kärleksfulla Hjärta så mycket lidande. Min Gud, hur kunde jag såra Ditt Hjärta som har älskat mig så mycket?

 

Femte meditationen: Jesu Hjärta, fyllt av medlidande

Jesu Hjärta, Du som alltid har medlidande med alla. Förbarma Dig över mig. Jesus, upphör inte att ha medlidande med mig. Jag älskar Dig och jag vill alltid älska Dig.

 

Sjätte meditationen: Jesu givmilda Hjärta

Jesus, Du har inte nekat att ge mig Ditt Blod och Ditt liv. Jag ber Dig, min Gud, lär mig att fullkomligt glömma bort mig själv.

 

Sjunde meditationen: Jesu tacksamma Hjärta

Älskade Jesus, jag otacksamma syndare kommer till Dig. Jag har visat tacksamhet gentemot skapade varelser men mot Dig, som är min Skapare har jag varit otacksam och ändå är det Du som har dött för mig.

 

Åttonde meditationen: Jesu Hjärta, föraktat av många

Jesu Hjärta, avgrund av barmhärtighet och kärlek. Låt mig i dag få nåden att börja älska Dig. Hjälp mig att dö bort från mig själv, så att jag kan leva bara för Dig.

 

Nionde meditationen: Jesu trofasta Hjärta

Jesu kärleksfulla och trofasta Hjärta, låt mig få nåden att gränslöst älska Dig. Gör mig trogen Dig ända till slutet. Amen.

 

 

Novena för De Nio Första Fredagarna

Ur Devotion to the Sacred Heart, Catholic Truth Society, 1999. Denna bön är främst avsedd för dem som uppfyller Herrens önskan att viga nio första fredagar under året till Hans Heliga Hjärta. Man bör be den på första fredagen.

 

Jesu Heliga Hjärta, jag förenar mig: med Din tillbedjan av Din Fader, med Din brinnande kärlek, med Din iver för själarnas frälsning, med Din gottgörelse för världens synder, med Din tacksägelse, med Ditt förtroende för Fadern, med Din bön, med Din heliga tystnad, med Din ödmjukhet, med Din lydnad, med Din medkännande kärlek för alla, med Din strävan att föra alla människor till Guds Rike, med Din längtan efter syndarnas omvändelse, med Din totala förening med den Himmelske Fadern.

Jag förenar mig slutligen med alla Dina intentioner, önskningar och vilja.

Jesu Hjärtas kärlek, upptänd mitt hjärta.

Jesu Hjärtas barmhärtighet, uppfyll mitt hjärta.

Jesu Hjärtas kraft, styrk mitt hjärta.

Jesu Hjärtas medlidande, förlåt mig allt som skiljer mig från Dig.

Jesu Hjärtas tålamod, tröttna inte på mitt oroliga hjärta.

Jesu Hjärtas Rike, låt mitt hjärta få tillhöra Ditt Hjärtas Rike.

Jesu Hjärtas vishet, undervisa mitt hjärta.

Jesu Hjärtas vilja, gör det Du vill med mitt hjärta.

Jesu Hjärtas längtan efter vår öppenhet för Dig, tillåt aldrig att jag skiljs från Dig.

Jesus, av kärlek till Din Brud Kyrkan öppnade Du Ditt Hjärtas rikedomar av outsäglig nåd och kärlek. Låt våra hjärtan bli berikade av Dina gåvor, så att vi blir uppfyllda av Ditt gudomliga liv, till Din ära och för våra själars räddning. Amen.

 

Maria, avlad utan synd, be för oss hos Jesu Allraheligaste Hjärta. Amen.

 

Jesu Heliga Hjärtas Rosenkrans

Pater Johannes Croiset S.J. (1656-1738). Samme Jesuitpater har skrivit många av invokationerna till Jesu Heliga Hjärta Litanian. Denna bön ber man med den vanliga rosenkransen. Ibland ser man den tillverkad särskilt med röda kulor; symbol för Kristi Gudomliga Kärlek.

Kyss krucifixet på rosenkransen, gör korstecknet med det och be:

 

Kristi Själ, helga mig.

Kristi Lekamen, fräls mig.

Kristi Blod, uppfyll mig.

Vattnet från Din sida, rena mig.

Kristi lidande, styrk mig.

O gode Jesus, bönhör mig.

I Dina Heliga Sår, inneslut mig.

Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.

mot den onde fienden försvara mig.

I min sista timma kalla mig

och låt mig komma till Dig,

för att med Dina Heliga få lova Dig

i evigheters evighet. Amen.

 

Vid de ensamma kulorna:

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, /

forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta.

O Jesus, / vi tillber Dig, Du som led ångestens kval i Getsemane Örtagård och som än idag måste lida i det Allraheligaste Sakramentet för människors ovärdiga uppförande och brist på andlighet. Älskade Frälsare, vi erkänner att Du ensam är Helig, att Du allena är Herren och att Du är den Högste.

 

På dekaderna:

Jag tillber Dig, / Allraheligaste Jesu Hjärta. Gör mitt hjärta brinnande av samma Gudomliga Kärlek som Ditt Heliga Hjärta brinner av.

 

Avsluta Rosenkransen med Fader vår och Var hälsad Maria samt följande bön:

Herre Jesus Kristus, / i Din oändliga kärlek har Du velat ge Ditt Hjärta till oss människor som näring, för att Du skulle kunna vinna våra hjärtans kärlek.

Vi ber Dig att förlåta all den skuld som vi har på vårt samvete och som vi nu ber om förlåtelse för.

Se på oss med Ditt Hjärtas oändliga barmhärtighet och förlåtande kärlek.

Vår enda önskan är att få ära Dig i Altarets tillbedjansvärda Mysterium, med all vår kraft och med allt vad vi är, för att ge Dig den tillbedjan och hyllning som Du är värd. Men vi vill också ge Dig gottgörelse från vårt hjärtas djup för alla kränkningar, vanhelgande, hädelser, likgiltighet, hyckleri och alla former av ogudaktighet och otacksamhet som Du måste utstå i hela världen vid ovärdigt deltagande i Mässoffret och mottagna Kommunioner.

Det är Din Gudomliga Kärlek som såras och vi vill gottgöra Dig för detta genom att be om en allt större kärlek till Dig för att på alla sätt kunna besvara Din Heliga och Gudomliga Kärlek. Vi ber om denna nåd för att redan nu kunna få börja sjunga lovsången till Ditt Heliga Hjärta och sedan få delta i den eviga tillbedjan i Himmelen. Amen.

 

Vigning och Gottgörelseakt till Jesu Allraheligaste Hjärta

Ur Oremus 1909. Följande bön finns översatt till många språk

särskilt passande bön att be gemensamt varje första fredag i månaden

 

F. Jesu Heliga Hjärta

Alla Vi kommer i ödmjukhet inför Dig, vi kommer för att förnya vår vigning till Dig, med beslut om att gottgöra, genom en förökad kärlek och trohet till Dig, för alla de oupphörliga förolämpningar som ständigt riktas mot Dig.

F. I fasthet beslutar vi:

Alla Ju mer Dina Mysterier hädas, desto mer ska vi tro dem, Jesu Heliga Hjärta.

F. Ju mer gudlösheten söker att förinta vårt hopp om odödlighet,

Alla desto mer ska vi sätta vårt hopp till Ditt Heliga Hjärta, de dödligas enda hopp.

F. Ju fler hjärtan som står emot Din gudomliga dragning,

Alla desto mer ska vi älska Dig, som är värd all kärlek.

F. Ju mer Din Gudom är ifrågasatt,

Alla desto mer ska vi tillbe den, Jesu Gudomliga Hjärta.

F. Ju mer Dina Heliga Lagar är glömda och överskridna,

Alla desto mer ska vi iaktta dem, Jesu Heliga Hjärta.

F. Ju mer Dina Sakrament är föraktade och övergivna,

Alla desto mer ska vi motta dem med kärlek och respekt, mest frikostiga Jesu Hjärta.

 

F. Ju mer Dina vördnadsvärda dygder är glömda,

Alla desto mer ska vi sträva efter att praktisera dem, Heliga Hjärta, alla dygders förebild.

F. Jesu Allraheligaste Hjärta, Du mest älskade. Du är inte älskad. Hur önskar jag inte att Du vore älskad.

Alla Min Skapares Hjärta, led mig till fullkomligheten.

F. Min Frälsares Hjärta, fräls mig.

Alla Min Domares Hjärta, förlåt mig.

F. Min Faders Hjärta, led mig.

Alla Min Brudgums Hjärta, älska mig.

F. Min Broders Hjärta, bli kvar hos mig.

Alla Min Lärares Hjärta, lär mig.

F. Min Konungs Hjärta, var min krona.

Alla Min Välgörares Hjärta, berika mig.

F. Min Herdes Hjärta, vaka över mig.

Alla Min Väns Hjärta, var min tillflykt.

F. Jesu Hjärta, drag mig till Dig så att jag älskar Dig

Alla och blir alltmer förenad med Dig.

F. Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, må Din Helige Ande upptända oss med den kärlek som vår Herre Jesus Kristus lät strömma ut ur djupet av sitt Hjärta till världen och som Han så innerligt önskade skulle bli upptänd av den.

Alla Amen.

 

I Ditt tillbedjansvärda Hjärta fäller jag mina tårar, i Ditt Hjärta lägger jag ner min ångest, åt Ditt blödande Hjärta anförtror jag all min bitterhet.

Jesus, helga allt detta genom denna heliga förening. Amen.

Heliga Bernadettes Soubirous (1844-1879, 16 eller 18 april i Frankrike)

Jesu Heliga Hjärta

 

Denna bild tros vara ett verk av Salige Claude de Colombière (1641-1682) som var biktfader till Jesu Hjärta visionären, Heliga Margareta Maria Alacoque. Därför är den förmodligen den äldsta kända målningen som avbildar Jesu Heliga Hjärta. I Jesuiternas ägo tills den stals år 1979.

 

Glöm inte att helga varje dag

till Jesu Heliga Hjärta:

 

”När du vaknar på morgonen så låt det första du gör vara att hälsa mitt Hjärta och att ge mig ditt eget hjärta… Den som ser på mitt Hjärta i sin själ när han vaknar på morgonen och ber mig att helga allt han gör genom mig den dagen, honom ska jag vara nära… För ingen människa ber om min närvaro eller längtar efter mig utan att jag hör det och jag kommer att låta den personen vara mig närmare än förut.”

Herrens ord till Heliga Mechtilde av Hackeborn (1241-1298, 19 nov.)

 

”Så fort du vaknar på morgonen ska du genast komma in i mitt Hjärta, och när du är inne i mitt Hjärta, offra till min Fader alla dina gärningar i förening med mina hjärtslag… Om någon uträttar sysslor, som i sig är utan värde, renar dem i mitt Blod eller förenar dem med det arbete som jag utförde på jorden, kommer detta att ge stor nåd för själen… kanske mer än om denna person hade predikat för hela världen. Du kommer att kunna rädda många själar på detta sätt.”

Herrens ord till Syster Josefa Menéndez (1890-1923)

Jesu Heliga Hjärtas Lilla Officium

 

Jesu Hjärta officier finns i flera olika varianter.

Detta Officium består av de äldre hymner till Jesu Heliga Hjärta som fanns i gamla Cecilia från 1902 och 1950.

Passande att be under juni, Jesu Hjärtamånaden.

Kan bes enskilt eller gemensamt.

 

Inledningsbön vid varje Tidebön

F. Gud, E kom till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp.

F. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande,

Alla Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

 

(Den Heliga Bernadettes Soubirous Bön):

F. I Ditt tillbedjansvärda Hjärta fäller jag mina tårar,

Alla i Ditt Hjärta lägger jag ner min ångest, åt Ditt blödande Hjärta anförtror jag all min bitterhet.

Jesus, helga allt detta genom denna heliga förening. Amen.

 

Slutbön

(bes efter varje tidebön)

F. Allsmäktige Gud, i Jesu öppnade Hjärta finner vi Din kärleks alla skatter. Låt oss vid denna nådens källa ta emot hela Din Himmelska Välsignelse.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F. Gud, i Jesu Hjärta, sårat av vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

F. Jesu Heliga Hjärta, som lidit dödens ångest.

Alla Förbarma Dig över de döende.

 

Matutin och Laudes

(Bes under natten eller tidigt på morgonen)

F. Öppna E mina läppar

Alla så att min mun kan förkunna Ditt lov.

F. Kom, låt oss tillbe Jesu Hjärta,

Alla genomborrat av kärlek till oss

F. Gud, E kom…

 

Till Jesu Hjärtas ära min lovsång klinga må,

Att själens jubel bära så vitt som toner nå.

R. O Jesu Helga Hjärta, mitt liv, min salighet,

Högtlovat och välsignat i tid och evighet.

 

O Hjärta, Du bereder försoning världen all.

Vad i Ditt Namn jag beder, det allt mig givas skall.

O Jesu Helga Hjärta…

 

I all min sorg och smärta jag vänder mig till Dig.

Ty alltid i Ditt Hjärta det finns ett rum för mig.

O Jesu Helga Hjärta…

 

Var prövning Du mig sänder, med fröjd jag möta vill.

Allt till det bästa länder för den som Dig hör till.

O Jesu Helga Hjärta…

 

När bort från jordens fara den mörka död mig bär,

Mitt sista rop ska vara: Jag Din för evigt är.

O Jesu Helga Hjärta…

Se slutbön.

 

Ters

(Kl. 9.00. Den Helige Andes Timma. Herren tar Korset på sig)

F. Gud, kom E till min räddning…

 

Jesu Hjärta, nådens källa, evig frälsning ger Ditt Blod.

Ur Ditt djup de strömmar välla,

som min själ gör ren och god.

 

Jesu Hjärta, lågor stiga upp ur Dig, all kärleks härd.

Dig jag evigt vill mig viga.

Bliv mitt ljus på dunkel färld!

 

Jesu Hjärta, törnekrona hatet kring Dig virat har.

All min synd kan Du försona.

Du av barmhärtighet lyser klar.

 

Jesu Hjärta, livet hastar. Snart mig når min sista nöd.

Till Ditt bröst jag då mig hastar.

Din jag är i liv och död.

Se slutbön.

 

Sext

(Kl. 12.00. Herren blir korsfäst)

F. Gud, kom E till min räddning…

 

Jesu Hjärta, tron Dig prisar. Evig sanning är Ditt bud.

Rätta vägen Du blott visar. Ord av Dig är ord av Gud.

 

Jesu Hjärta, hoppet ser Dig med Ditt Kors, Din törnekrans.

Låt mig snart, så hjärtat ber Dig, skåda Dig i himmelsglans!

 

Jesu Hjärta, mest av alla kärleken Dig äga vill.

Dig den evigt sin vill kalla, Dig för evigt höra till.

Se slutbön.

 

Non

(Kl. 15.00. Barmhärtighetens Timme: Herrens dödstimma)

F. Gud, kom E till min räddning…

 

För oss i kval sig vrider Guds oskuldsfulla Lamm,

För oss med döden strider Guds Son på Korsets stam.

Till Jesu Hjärtas ära uti all evighet

Vi lov och pris må bära för dess barmhärtighet.

 

Ej strålar firmamentet i solens glans så klart,

Som Du i Sakramentet, o Hjärta underbart!

Mot ingen balsam byter jag den av Dig jag får:

Det Helga Blod som flyter ur Dina djupa Sår.

 

Om hjärtats röst oss väcker att söka hemmets land,

Vid Korset nåden räcker till ledning oss sin hand,

Och längta vi till vila från livets hårda strid,

Till Jesu Kors vi ila, där få vart hjärta frid.

 

Du hjälper den, som lider, Du stillar dödens kval,

Du ljus och värme sprider i jordens mörka dal.

O, när i denna världen vi ändat livets lopp,

Ta efter pilgrimsfärden till Himlen själen upp!

Se slutbön.

Vesper

(Ca. kl. 18.00)

F. Gud, kom E till min räddning…

 

Jesu Hjärta, frälsningskälla,

nåd och frid ur Dig framvälla,

Hjälp mitt hjärta ur dess nöd!

Till Ditt altar jag det viger,

Varpå offerröken stiger

Från en ödmjuk kärleks glöd.

Jesu Hjärta, mig bevara!

Ditt ska nu mitt hjärta vara.

Slut det i Din kärlek in!

Blott åt Dig vill jag det giva.

Ditt för evigt ska det bliva.

Du är min och jag är Din.

 

Värld som ständigt har mitt hjärta

Lovat lust och givit smärta,

Aldrig mer jag Dig begär.

Flyktig fröjd mig ej förnöjer.

Blott vid Gud min längtan dröjer.

Jesus blott min kärlek är.

 

Jesu Hjärta, glädjekälla,

Deras hopp som tårar fälla,

Vilsna själars hamn och tröst!

Slut är nu all nöd och smärta.

Hem jag har i Jesu Hjärta.

Frid jag har vid Jesu bröst.

Se slutbön.

 

Completorium

(Dagens sista bön)

F. Gud, kom E till min räddning…

 

Jag vet en sång, som klingar, så länge hjärtat slår.

Ty Jesus lov den bringar för varje dag, som går.

O Jesu Helga Hjärta, mitt ljus på livets stig,

i glädje och i smärta min själ ska prisa Dig.

 

Till jordens mörka rike. Jag kom som Satans träl.

Med vatten från Din sida Du tvådde ren min själ.

O Jesu Helga Hjärta, Du morgonstjärna klar,

Ur nattens onda välde Ditt ljus mig frälsat har.

 

Ja, tidigt Du mig mötte och såg mitt hjärtas nöd.

Du löste mig från synden. Du gav mig Livets Bröd.

O Jesu Helga Hjärta, Du sköna morgonljus,

Dig prisa barnahjärtan i kyrkans höga hus.

 

Allt vad jag är och äger jag Jesus viga vill.

Mitt verk, mitt hem, mitt hjärta, ja, allt hör Honom till.

O Jesu Helga Hjärta, Du livets middagssol,

Hör seklers lov kringbrusar Din höga Kungastol.

 

Jag vet, att döden väntar. Snart kommer Domens Dag.

Ditt Sakrament välsignar mitt hjärtas sista slag.

O Jesu Helga Hjärta, mitt ljus i dödens natt,

Min sång i evigheten, mitt hjärtas enda skatt.

 

F. Herre, giv dem den eviga vilan.

Alla Och låt det eviga ljuset lysa för dem.

F. Må de vila + i frid.

Alla Amen.

Se slutbön.

 

De Sju Vigningarna till Jesu Heliga Hjärta

 

Denna mycket speciella devotion innebär att man viger en hel dag åt Jesu Heliga Hjärta (motsvarande finns till Marie Obefläckade Hjärta och till den Helige Josef).

Man väljer en dag som är särskilt viktig i ens liv, exempelvis födelsedagen, Dopdagen, Konfirmationsdagen, någon jubileumsdag eller som förberedelse inför dessa eller inför något viktigt beslut i ens liv (inför förlovning, nytt arbete, flyttning etc.), eller när man vill.

Man helgar sedan dagen – innebörden är att man gör en total vigning av hela ens liv till Jesu Heliga Hjärta – genom att be nedanstående vigningsböner på de angivna tiderna.

Var dock inte skrupulös om du inte lyckas hålla den exakta tiden. Viktigt är också att man biktar sig, helst samma dag, och deltar i den Heliga Mässan samma dag eller dagen innan.

Om du lever denna dag som en Vigningens Dag blir det garanterat en Nådens Dag.

 

Första Vigningsbönen vid Uppvaknandet

Heliga Therese av Jesusbarnet och Heliga Anletet (1873-1897, 1 okt.)

 

O min Gud, jag offrar Dig alla mina gärningar denna dag för Jesu Heliga Hjärtas intentioner och ära.

Jag vill helga mitt hjärtas varje slag, alla mina tankar, även de minsta av mina gärningar genom att förena dem med Hans obegränsade förtjänster.

Jag vill gottgöra för mina synder genom att kasta dem i Hans barmhärtighetsfulla kärleks eld.

O min Gud, jag ber för mig själv och för dem som är mig kära nåden att fullkomligt kunna fullgöra Din Heliga Vilja och att av kärlek till Dig acceptera detta livets glädje och sorg, så att vi en dag blir förenade i Ditt Rike i all evighet. Amen.

 

Kl. 9.00

Heliga Margareta Maria Alacoque (1647-1690, 16 okt.)

Min Gud, jag offrar Dig Din älskade Sons Hjärta och jag använder mig av Hans Hjärta för att tacka för alla de välgärningar som Du har gett mig och för att offra till Dig min tillbedjan. Samtidigt lägger jag på Hans Hjärta alla mina beslut.

Evige Fader, eftersom jag inte har någonting som är värdigt att offra till Dig förutom Jesus, som Du har gett mig som egendom och lycka, så ber jag Dig att ta emot Hans Heliga Hjärta i stället för det som Du egentligen skulle önska av mig och som jag i min ofullkomlighet inte kan ge Dig.

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss.

Marie Obefläckade Hjärta, be för oss.

Josefs trognaste Hjärta, be för oss. Amen.

 

Kl. 12.00

Gammal avlatsbön, Leo XIII. 19 dec. 1885.

Herre Jesus Kristus, jag förenar mig med Din gudomliga intention som Du hade på jorden när Du offrade till Gud lov och tillbedjan genom Ditt Heliga Hjärta.

Du fortsätter nu att offra detta lov överallt där Du är närvarande i Eukaristins Sakrament och Du vill göra så intill tidens slut.

Enligt Din Vilja offrar jag Dig alla mina intentioner och tankar, alla mina känslor och önskningar, alla mina ord och gärningar under hela min dag utan undantag, så att de formas efter den Heliga Jungfru Marias alltid Obefläckade Hjärta. Amen.

 

Kl. 15.00

Ur Oremus 1940

Jesu Gudomliga Hjärta, jag ber Dig, ge själarna i Skärselden den eviga vilan, de som i dag kommer att dö, nåden av en salig död, syndarna sann bot, de som inte tror trons ljus, och mig och de mina Din välsignelse.

Åt Ditt kärleksfullaste Hjärta anbefaller jag alla dessa själar och uppoffrar åt Dig för deras väl allt det som Du gjort för oss, Din Heliga Moders och alla helgons goda verk, alla Heliga Mässor, Kommunioner, böner och goda gärningar, som förrättas i dag på hela jordkretsen. Gud, Helige Ande, Du känner min svaghet, Du vet, hur litet jag förmår utan Din nåd. Ge mig därför mod och kraft att undfly allt ont och utöva allt det goda, som Du begär av mig, samt att tåligt bära alla de prövningar, som Din visa Försyn i dag ska skicka mig. Amen.

 

Kl. 18.00

Gammal avlatsbön, Benedikt XV, 4 dec. 1915

Jesu Allraheligaste Hjärta, källa till all välsignelse, jag tillber Dig, jag älskar Dig, och med djup sorg över mina synder ger jag Dig detta mitt fattiga hjärta.

Gör mig ödmjuk, tålmodig, ren och fullständigt lydig Din Vilja.

Låt mig få leva i Dig och för Dig.

Låt mig få nåden att kunna urskilja Dina tecken och omedelbart handla i enlighet med dem. Låt mig få bli ett värdigt kärl för den Helige Andes verk.

Beskydda mig i fara, trösta mig i mina svårigheter och lidanden, ge mig kroppens hälsa, hjälp mig i alla mina timliga behov, ge mig Din välsignelse i allt jag gör, och nåden att få en helig död.

Barmhärtige Jesus, jag viger mig i dag och för alltid till Ditt Allraheligaste Hjärta.

Jesu Allraheligaste Hjärta, jag bönfaller Dig att kunna älska Dig alltmer.

Jesu, Allraheligaste Hjärta, jag förtröstar på Dig.

Jesu Allraheligaste Hjärta, förbarma Dig över mig.

Jesu Allraheligaste Hjärta, jag tror på Din kärlek till mig.

Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, forma mitt hjärta efter Ditt Heliga Hjärta. Amen.

Kl. 21.00

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Jesu Heliga Hjärta, nu vilar mörkret över människan, men Du är vårt eviga Ljus.

Upplys mitt hjärtas mörker med Ditt Hjärtas Gudomliga Kärlek.

Dra mig bort från mörkrets tankar och gärningar så att jag kan få leva som Ljusets barn i helighetens strålglans.

Jesus, i Dina händer, vid Ditt Heliga Hjärta, förnyar jag min vigning Dig.

I Din och vår älskade Moder Marias och Din och vår käre fosterfar Josefs närvaro vill jag ge uttryck för min fullkomliga överlåtelse till Dig. För Dig tillhör jag genom Dopet och Bekräftelsen och genom mitt medlemskap i Din Heliga Kyrka.

Välsigna min intention att vara Din för tid och evighet.

Rena min vilja och min längtan genom Ditt Heliga Hjärtas Dyrbara Blod.

Förena mig alltmer med Dig och med Dina intentioner för Ditt heliga lidandes skull, genom vilket Du har gett oss tecknet på Din eviga kärlek för mig och oss alla. Amen.

 

Sjunde Vigningsbönen – dagens sista bön

Som högtidlig avslutning på denna dag, som du vigt åt Jesu Heliga Hjärta, be den Heliga Margareta Maria Alacoques Vigningsbön (se sidan 15 i detta häfte). Har du möjlighet, be gärna även Litanian till Jesu Heliga Hjärta (sidan 10).

 

”Var ivrig i att vörda mitt Heliga Hjärta och även min Moders Hjärta. Skilj aldrig dessa Hjärtan åt. Det är min önskan att du ber till våra förenade Hjärtan för dig själv och för syndarna. I gengäld vill jag glömma dina gamla fel och förutom denna stora gåva ska jag ge dig ännu mer nåd…”

Herrens löfte till karmelitnunnan Syster Maria av Helige Petrus och Heliga Familjen

(1816-1848)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek