Gud Helige Ande - Böner och andakter

Gud Helige Ande - Böner och andakter

Gud Helige Ande

Gud Helige Ande

Böner och andakter

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

Devotionen till den Helige Ande borde vara självklar för alla kristna. I Dopets Sakrament blev vi vigda till att vara den Helige Andes tempel och det är den Helige Ande som genom Kyrkans förmedling satt sitt sigill på våra själar genom Bekräftelsens Sakrament. Med detta menas att vi tillhör den Helige Ande på ett definitivt sätt och för evigt.

 

Kl. 9.00 varje dag borde vi komma ihåg Pingstundret: Maria som ber om den Helige Andes kraft för Apostlarna i Övre Salen (Nattvardssalen).

Vid tredje timmen, d.v.s. kl. 9.00 på morgonen kom den Helige Ande över dem och de fick Andens särskilda gåvor (Apg 2:1-47). Därför kallas denna tid varje dag för Den Helige Andes Timma.

Det var också samma klockslag då Jesus fick sitt Kors att bära till Golgata.

Därför är det särskilt viktigt att vi ber den Helige Ande om nåden om kraft att troget bära vårt dagliga kors. Och vilken tid passar bäst att göra detta om inte just på början av dagen: Den Helige Andes Timma.

 

Fördjupa kunskapen om den Helige Ande genom att läsa Katolska Kyrkans Katekes, Catholica. Se i sakregistret "Helige Ande".

 

Litania till Den Helige Ande

Ur Skyddsengeln 1887. Litanian innehåller en kortfattad sammanställning av det som den Heliga Skrift säger om den Helige Ande, om Andens natur, om Andens gåvor (Jes. 11:2), om Andens frukter (Gal. 5:22, 23), om Hans verksamhet både i den enskildes själ och i Guds Kyrka.

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Helige Ande, kärleken mellan Fadern och Hans eviga Ord

Du vishetens och förståndets Ande

Du rådets och starkhetens Ande

Du kunskapens och fromhetens Ande

Du gudsfruktans Ande

Du trons, hoppets och kärlekens Ande

Du glädjens och fridens Ande

Du tålamodets och vänlighetens Ande

Du godhetens och trofasthetens Ande

Du saktmodets och självbehärskningens Ande

Du barnaskapets Ande

Du som utforskar människohjärtats djup

Du som upplyser samvetet om synd, rättfärdighet och dom

Du som börjar och fulländar vår frälsning

Du som förhärligar Jesus Kristus i de rättfärdiga

Du som gjort våra kroppar till Ditt tempel

Du Sanningens Ande

Du Kyrkans Lärare och Försvar

Du Kyrkans Enhet och Helighet

Du bönens Läromästare

Du Hjälpare och Tröstare i all nöd

Du Eviga Ljus

Du Heliga Eld

Du Livets Källa

Du Guds Andedräkt i skapelsen, Ordet och Kyrkan

Du Gåva över alla gåvor

Var oss nådig, förskona oss, o Helige Ande

Var oss nådig, bönhör oss, o Helige Ande

Var oss nådig, fräls oss, o Helige Ande.

Från otro och tvivel

Från allt motstånd mot sanningen

Från förakt för Dina ingivelser

Från misströstan och förtvivlan

Från all kärlekslöshet

Från förblindelse och obotfärdighet

Från ljumhet och tröghet

Från själviskhet och orena begär

Från en plötslig och oväntad död

Från den eviga döden

Vi arma syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville församla, helga och upplysa Din Heliga Katolska Kyrka

Att Du ville sända en ny pingst över alla kristna

Att Du ville bistå våra herdar med sanningens och ledarskapets gåva

Att Du ville leda oss till hela sanningen

Att Du ville påminna oss om allt som Herren Jesus sagt oss

Att Du ville styrka varje ansats till kärlek och sanning

Att Du ville komma och bo i våra kalla hjärtan

Att Du ville göra oss till Kristi vittnen

Att Du ville rusta oss i kampen för Kristi Rike

Att Du ville förena alla folk i en enda Kyrka

Att Du ville leda alla människor till tro på den Uppståndne

Att Du ville övervinna hat och misstro mellan människor och folk

Att Du ville komma och rädda oss ur vår mänskliga vanmakt

Att Du ville komma och visa oss kärlekens makt

Att Du ville uppbygga alla människors väg hem till Fadern.

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F. Du sänder ut Din Ande,

Alla då förnyas jordens ansikte.

F. Låt oss be. Gud, Du läser vårt innersta, Du vet vår minsta önskan och Du ser vad ingen annan ser: rena våra avsikter i den Helige Andes eld, så att vi utan förbehåll kan älska Dig och prisa Dig av hela vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen

 

Eller:

F. Gud, Du låter Pingstens Ande lysa i våra hjärtan: skänk oss genom Honom visshet om vår väg och tröst i all vår oro. Genom vår Herre Jesus Kristus, Din Son, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder i en enhet i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Veni, Creator Spiritus

Avlatsbön, som är fullständig om den sjungs offentligt under Pingsten. (Ench. Ind. nr. 26) Latinsk text troligen Hermanus Maurus (ca 780-856)

 

Veni, Creátor Spiritus, mentes tuórum vísita,

imple supérna grátia, quae Tu crásti péctora

 

Qui díceris Paráclitus, donum Dei altíssimi,

fons vivus, ignis, cáritas et spiritális únctio.

 

Tu septifórmis múnere, dextrae Dei Tu dígitus,

Tu rite promíssum Patris sermóne ditans gúttura.

 

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.

 

Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus;

Ductóre sic Te práevio vitémus omne nóxium.

 

Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium

Te utriúsque Spíritum credámus omni témpore. Amen.

 

Översättning:

Kom, Skaparande, med Din tröst, Din boning tag i våra bröst. Sänd riklig nåd från höjden ned och oss för Himmelen bered.

Du Tröstare och Ordets Tolk, Guds nådeskänk till jordens folk. Du själens glädje underbar, Du kärleks källa evigt klar.

Med Dina goda gåvor sju Guds nådeverk fullbordar Du.

Du lär med skilda tungors ljud all världens folk att prisa Gud.

Ditt ljus i våra hjärtan tänd, från jorden dem till Himlen vänd. Du all vår svaghet känner väl, så stärk oss nu till kropp och själ.

Vår fiende ifrån oss driv, med fridens gåva hos oss bliv. Att fria från allt ont vi må, på Dina vägar trygga gå.

Gud Fadern, Du oss känna lär och vittnesbörd om Sonen bär. Du visar oss Guds härlighet i evigheters evighet. Amen.

 

Veni Sancte Spiritus

Innocentius III (1198-1216)

Hymnen sjungs före Evangeliet som sekvens i Mässan på Pingstdagen.

 

Veni, Sancte Spíritus et emítte cáelitus lucis Tuae rádium.

Veni, Pater páuperum, veni, Dator múnerum, veni, Lumen córdium

 

Consolátor óptime, Dulcis hospes ánimae, Dulce refrigérium In labóre réquies In aestu tempéries In fletu solácium.

 

O Lux beatíssima, reple cordis íntima Tuorum fidélium.

Sine Tuo númine nihil est in hómine, nihil est innóxium.

 

Lava quod est sóridum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium.

 

Da Tuis fidélibus in Te confidéntibus sacrum septenárium. Da virtútis méritum, da salútatis éxitum, da perénne gáudium. Amen. Alleluia.

 

Översättning:

Kom, Guds egen Andedräkt, kom Du rena, varma fläkt av Guds Rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom, kom med all Din rikedom, kom och lys vår vilsenhet.

 

Gjut Ditt mod i rädda bröst, bo i oss och var vår tröst, bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång, frihet mitt i livets tvång, svalka mitt i smärtans glöd.

 

Ande, salighetens Ljus, gläd vårt hjärta med Ditt rus, bli dess tysta jubelskri.

Utan Dig är allting dött, åldrat, kraftlöst, tomt och trött under tidens tyranni.

 

Tvätta rent det fläckade, vät med dagg det torkade, läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade, värm ur död det stelnade, samla dem som vilse går.

 

Kom med enhet, kom med frid, gör vår tid till hoppets tid, andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av Ditt råd, gör oss goda av Din nåd, ge oss härlighetens lön. Amen. Halleluja.

 

Bön för Den Helige Andes Timma

Don Stefano Gobbi (1930-2011), grundaren av Movimento Sacerdotale Mariano (den Marianska Präströrelsen, MMP). Försök att be denna bön kl. 9.00 varje dag. Det var nämligen vid Tredje Timmen, d.v.s. kl. 9.00 som den Helige Ande utgöts på Pingstdagen.

 

Kom Helige Ande, kom på Din högt älskade Bruds, Marias mäktiga förbön, kom på hennes Obefläckade Hjärtas förbön! Amen.

Följande åkallan till den Helige Ande bads av Guds Moder i en vision inför Fader Gobbi Pingstdagen den 22 maj 1983:

 

K

om till oss, kärlekens Ande och ge oss nya himlar och en ny jord, där den Allraheligaste Treenigheten blir älskad och ärad, där människor kan leva tillsammans som i enda stor familj, där egoismens och hatets, orenhetens och orättvisans sår blir fullkomligt helade. Amen.

 

Bön om Den Helige Andes Sju Gåvor

Helige Bonaventura (1217-1274, 15 juli),

franciskan och kyrkolärare

 

Herre Jesus, liksom Guds Ande kom ned och vilade över Dig, låt samma Ande vila över oss och ge oss sina sjufaldiga gåvor.

Ge oss förståndets Ande, så att Dina bud kan upplysa våra sinnen.

Ge oss råd, så att vi kan följa i Dina spår på rättfärdighetens väg.

Ge oss styrka, så att vi kan stå emot fiendens angrepp.

Ge oss kunskap, så att vi kan skilja mellan gott och ont.

Ge oss fromhet, så att vi får medlidsamma hjärtan.

Ge oss fruktan, så att vi vänder oss från det onda och söker det goda.

Till sist, ge oss, Herre, vishet, så att vi tillfullo får smaka Din kärleks livgivande sötma. Amen.

 

Bön om Den Helige Andes Sju Gåvor

Ur Oremus 1909

 

Kom, Vishetens Ande, och lär mig uppskatta och älska det som tillhör Guds Rike, Visa mig den väg på vilken jag med Din hjälp kan vinna det Eviga Livet.

 

Kom, Förståndets Ande, och upplys min själ, så att jag rätt förstår och med troende sinne omfattar frälsningens Hemligheter.

 

Kom, Rådets Ande, och bistå mig i detta skiftesrika livets alla angelägenheter, Upplys mig när jag är rådvill, och ge mig nåden att alltid kunna välja det som jag skulle ha valt på min dödsbädd.

 

Kom, Styrkans Ande, ge mitt hjärta kraft mot den onde fiendens angrepp; låt mig aldrig av fruktan för människor avvika från pliktens väg; styrk mig i livets faror och lidanden, så att jag modigt vandrar på den smala väg som leder till livet.

 

Kom, Kunskapens Ande, lär mig inse att alla de skapade tingen kommer att förgås, så att jag gör bruk av allt skapat endast så, att jag ärar Dig och som jag behöver för mitt och andras eviga liv.

 

Kom, Gudaktighetens Ande, ge mig en sund fromhet utan hyckleri, ge mig bönens och betraktelsens anda, så att jag vandrar enligt Kristi Vilja.

 

Kom, Gudsfruktans Ande, kom in i mitt hjärta och ge mig helig vördnad för Guds allseende öga och Hans Dom; låt mig aldrig vara rädd för dem som kan ”döda kroppen men inte kan döda själen” (Matt 10:28), utan vörda och ära Honom som kan hindra mig från att uppnå den Eviga Saligheten för evigt! Amen.

 

Bön om Den Helige Andes Frukter

I Galaterbrevets femte kapitel uppräknas andens frukter som motsatser till själviskhetens följder. Om vi är villiga att ge upp vår egoism kan Guds Ande verka det goda i oss.

 

Helige Ande, kom till mig. Befria mig från själviskhet och fyll mig med kärlek, så att allt jag gör blir gjort i kärlek.

Låt Din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje i en glädjelös värld.

Ge mig Din frid, frid med Dig, frid med människorna, frid med mig själv.

Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig, också när det kostar på. Om Du vill göra ett under, gör mig då till en god människa.

Gör mig trofast, pålitlig och rakryggad. Ge mig saktmod, så att jag inte sårar någon enda människa. Lär mig självbehärskning, så att jag inte faller offer för mitt temperament. Gör mig ödmjuk, så att jag inte inbillar mig att jag är förmer än någon annan.

Hjälp mig att vara måttlig, så att jag brukar de begär Du nedlagt i mig så som Du vill. Gör mig kysk i avsikt och handling, för Du har underbart skapat min kropp till ett tempel åt Din härlighet.

Helige Ande, Du är den som ger liv åt allt och uppfyller allt med välsignelser. Ta mig helt i besittning och låt mig genomströmmas av Ditt liv.

Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken, så att jag som en frisk gren kan bära goda frukter, Gud Fadern till ära.

Honom vare tack för de gåvor som Han ger, nu och i evighet. Amen.

Helige Ande, helga mig

Ur Devotions to the Holy Spirit, Tan books, 2002. Bönen är inspirerad av den medeltida kommunionsbönen Kristi Själ. Passande att be innan vi börjar vårt dagliga arbete, tar ett viktigt beslut mm.

 

Ljus för mitt förstånd, upplys mig

Hjärtats Gudomliga Eld, gör mig hängiven Dig

Själens fullhet, uppfyll mig

Nådens och livets Herre, gör mig levande

I denna lidandets dal, led mig

I all min svaghet, styrk mig

Från att stappla och falla, beskydda mig

Med Dina gudomliga gåvor, överös mig

Med Din närvaro, trösta mig

Genom Din verkan, helga mig

Till Jesu sanne lärjunge, fullkomna mig

och till Din härlighet, bär mig

Så att jag, trogen Dig på jorden,

Blir evigt lycklig i Himmelen

Genom Din kärleks förvandling av mig. Amen.

 

Medeltida Avlatsbön

”Den som ber denna bön med ånger över sina synder

förtjänar 80 års avlat.”

 

O Herre Jesus Kristus, Du levande Guds Son, i ödmjukhet ber jag Dig för den glädje och tröst som Din allra käraste Moder, Jungfru Maria fick på Påsknatten, då Du uppenbarade Dig för henne med Din ärofulla och förhärligade Kropp, för den glädje som hon fick, då hon såg Dig förhärligad med Din gudomliga strålglans, ber jag Dig att ge mig den Helige Andes sju gåvor, att de må upptända min vilja och mitt hjärta, så att jag i alla mina dagar fullkomnar Din Vilja och Dina Bud. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Fader vår…

 

Tacksägelse för Dopets Nåd

Ur Oremus 1909. Denna bön är särskilt avsedd för årsdagen av ditt Dop. Glöm inte att även be en bön för prästen eller diakonen som döpte dig!

 

Gud Helige Ande, nådens och helgelsens Ande, i pånyttfödelsens bad har Du genom vatten och Sakramentets ord renat mig från arvsynden, iklätt mig nådens vita klädnad och helgat min själ till den Heliga Treenighetens levande tempel.

Lov och pris och tack vare Dig därför, Helige Ande, nådens och helgelsens Ande!

Gud Helige Ande, i Dopets Heliga Sakrament har Du gjort mig till en levande lem på Jesu Kristi hemlighetsfulla Kropp.

Jag är nu förenad med Honom, såsom vinrankan är förenad med vinstocken, så att jag kan bära frukt för det eviga livet.

Lov och pris och tack vare Dig därför, Helige Ande, nådens och helgelsens Ande!

Gud, Helige Ande, i Dopets Heliga Sakrament har Du upptagit mig i Jesu Kristi Ena, Heliga, Katolska och Apostoliska Kyrka. Nu är jag medlem av Guds Rike på jorden för att en gång i den eviga härligheten vara Guds arvinge, Jesu Kristi medarvinge.

Lov och pris och tack vare Dig därför, Helige Ande, nådens och helgelsens Ande! Amen.

 

Pingstnovena till Den Helige Ande
Helige Johannes Paulus II (1978-2005)
Passande bön för den gemensamma novenan inför Pingsten

 

F. Helige Ande, vårt hjärtas käraste Gäst, ge oss ett hopp som aldrig sviker och en kärlek som inte söker något eget. Sanningens Ande, Du som känner djupen hos Gud, Du Kyrkans minne och profetia, led mänskligheten till att i Jesus från Nasaret känna igen härlighetens Herre, världens frälsare, historiens yttersta fullbordan.

Alla Kom, Du kärlekens och fridens Ande!

 

F. Skaparande, Du som i det fördolda bygger Guds Rike, vägled Kyrkan genom Dina helgons kraft till att bära Ordets ljus till kommande generationer, Ordet som ger frälsning. Härlighetens Ande, Du Guds andedräkt som sätter universum i rörelse, kom och förnya jordens anlete. Väck hos de kristna en önskan om fullständig enhet, så att de som Ditt redskap i världen kan vara ett trovärdigt tecken på den innerliga föreningen med Gud och hela mänsklighetens enhet.

Alla Kom Du kärlekens och fridens Ande!

 

F. Gemenskapens Ande, Kyrkans själ och styrka, låt rikedomen av olika gåvor och ämbeten medverka till enheten i Kristi Kropp. Hjälp lekfolk, ordensfolk och präster att samverka i samma strävan att bygga upp Guds Rike.

Tröstens Ande, Du all glädjes och frids outtömliga källa, inspirera oss till solidaritet med de fattiga, ge de sjuka den styrka de behöver, ge tillit och hopp till dem som utsätts för prövningar, uppväck i allas hjärtan en vilja att verka för en bättre framtid.

Alla Kom, Du kärlekens och fridens Ande!

 

F. Vishetens Ande, Du som inspirerar sinnen och hjärtan, led vetenskap och teknologi så att de tjänar liv, rättvisa och fred. Låt vår dialog med företrädare för andra religioner bli fruktbar, led de olika kulturerna till att uppskatta Evangeliets värderingar.

Alla Kom, Du kärlekens och Fridens Ande!

 

F. Livets Ande, genom Din kraft blev Ordet kött i Jungfru Marias sköte då hon lyssnade i hjärtats tystnad, gör oss lyhörda när Din kärlek kallar oss och alltid redo att acceptera tidens tecken som Du ger oss genom historiens gång.

Alla Kom, Du kärlekens och Fridens Ande!

 

F. Dig, Du kärlekens Ande, med den Allsmäktige Fadern och den enfödde Sonen, tillhör lovet, priset och äran i all evighet.

Alla Amen.

 

Kom, Helige Ande

Från Kroatien

 

Kom, Helige Ande, välsigna detta hus, så att hela vår familj är enig. Låt den Heliga kärleken vara med oss. Låt Kristi frid råda hos oss. Låt Guds gåvor skänkas oss. Förvandla våra själar med Din kraft. Led oss på Himmelrikets vägar, så att vi kan leva i denna värld så som Kristus levde i Nasaret. Amen.

 

Förbön för Kyrkan

Gammal avlatsbön, Leo XIII, 26 augusti 1889

 

Skapare, Helige Ande, vi ber Dig att bistå Din Heliga Katolska Kyrka, stärk och bekräfta Henne genom Din Himmelska kraft mot Hennes fienders angrepp. Förnya även genom Din kärlek och nåd Dina utvalda tjänare, så att de i Dig förhärligar Fadern och Hans enfödde Son, vår Herre Jesus Kristus. Amen.

 

Helige Ande – Eviga Kärlek

Heliga Theresia Benedicta av Korset (Edith Stein, 1891-1942),

Karmelitnunna, Europas Skyddshelgon

 

Vem är Du Ljus, som uppfyller mig och lyser upp mitt hjärtas dunkel?

Du leder mig fram som en moders hand och om Du släppte mig, kunde jag inte ta ett enda steg till.

Det är den rymd som omsluter mitt väsen och döljer det i sig; Dig förutan sjönk den ner i avgrunden, i intets avgrund varifrån Du lyfter det upp till ljuset.

Du som är mig närmare än vad jag är mig själv och det innersta i mitt inre och ändå ogripbar och ofattbar, trotsande varje namn: Helige Ande, eviga kärlek. Amen.

 

Välsignelsebön

Syster Maria av den Korsfäste Jesus (1846-1878)

Oskodd Karmelitnunna

 

Må den Helige Ande besjäla mig,

Guds kärlek helt förtära mig.

Må sanningens väg alltid leda mig.

Maria, Moder, se till mig.

Med Jesus, du välsigne mig.

Vid varje hotelse och fara

Och från allt ont, du Moder, mig bevara.

 

Överlåtelse till Den Helige Ande

för Veckans alla Dagar

 

Inled varje dags bön till den Helige Ande med följande invokation:

 

Kom, Helige Ande, och uppfyll Dina troendes hjärtan med Din kärleks eld.

(Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 8 maj 1907)

 

Söndag

Gammal avlatsbön, Helige Pius X, 5 juni 1908.

Påven har själv komponerat denna vigningsbön.

 

Helige Ande, Ljusets och kärlekens Gudomliga Ande, jag viger åt Dig mitt förstånd, hjärta, vilja och hela mitt jag för tid och evighet.

Låt mitt förstånd alltid lyda Din himmelska inspiration och den Katolska Kyrkans undervisning, av vilken Du är dess ofelbara ledning.

Låt mitt hjärta alltid få vara brinnande av kärlek till Gud och till min nästa.

Låt alltid min vilja överensstämma med den Gudomliga Viljan och låt hela mitt liv bli en trogen efterföljd av vår Herres, Jesu Kristi liv och dygder, Han som tillsammans med Fadern och Dig tillkommer ära och härlighet från evighet till evighet. Amen.

 

Måndag

G.A.M. – Gioventù Ardente Mariana (Italiensk Mariansk rörelse)

 

O Helige Ande, min själs själ, jag N. viger mig helt åt Dig.

Led mig Du till Jesus, genom Marias hand, så att jag kan bli en lovsång av ära till den Himmelske Fadern.

Ge mig en tålmodig och tjänande kärlek, som inte är avundsjuk, inte är skrytsam eller uppblåst.

Ge mig en kärlek som är balanserad, inte är räddhågad, som inte söker sitt eget intresse, som inte brusar upp eller vill någon något ont, som inte tänker på det onda som andra gör, som inte gläds över andras misslyckanden eller olycka.

Ge mig en kärlek som har sin ära i sanningen, att finna det som är gott, sant, vackert för andra.

Ge mig en kärlek som ursäktar allt, som tror allt, som hoppas allt och som uthärdar allt (Jfr. 1 Kor 13,14).

Ge mig även nåden att få den ödmjukhet som fanns i Jesus Kristus, Han som var av Gudomlig Natur, men ändå inte vakade över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då Han blev en av oss. När Han till det yttre hade blivit människa, gjorde Han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett Kors (Jfr. Fil 2).

Förtär mig i kärlek, förtär mig i Dig, Helige Ande, Du som är Kärleken!

 

Tisdag

Kardinal Henry Edward Manning (1808-1892). Likt Salige Kardinal Newman var han ämbetsbärare i det anglikanska samfundet. Konverterade År 1851. Salige Pius IX valde personligen Manning till Ärkebiskop av Westminster år 1865. Under I Vatikankonciliet var Kardinal Manning den främste förespråkaren för Dogmen om Påvens ofelbarhet (proklamerad 18 juli 1870). Kardinal Newman var däremot mycket skeptisk mot att påvens ofelbarhet skulle dogmatiseras, vilket medförde att en stor klyfta öppnades mellan de båda kyrkofurstarna. Kardinal Manning var inte bara en stor förkämpe för Kyrkans rättigheter, han verkade också särskilt för arbetarklassens villkor och protesterade livligt mot kapitalismens överdrifter.

 

 

O Gud Helige Ande, som jag har försökt undvika, som jag sårat och stått emot alltsedan min ungdom ända till denna dag.

Uppenbara för mig Din person, Din närvaro och Din kraft.

Undervisa mig om Dina sju gåvor: Gudsfruktans Ande, fromhetens och barnaskapets Ande, kunskapens, styrkans och uthållighetens Ande, rådets, förståndets och vishetens Ande.

O Du som är Faderns och Sonens Ande – O Du som döpt våra själar med eld och uppfyllt oss med Guds kärlek – upptänd Din kärlek i mitt hjärta.

Låt din kärlekslåga brinna och förtära i min själ det sinnliga livets alla fläckar och orenheter. Rena mig sjufaldigt med Din kärlek.

Förtär mig som ett välbehagligt offer inför Dig.

Uppfyll mig med iver och forma mig genom lidandet så att jag får leva och dö i den sanna ångern.

Helige Ande, till Dig viger jag mitt liv och min död. Amen.

 

Onsdag

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Helige Ande, Du Profeternas styrka, Fädernas tröst, helgonens drivkraft och de troendes ledstjärna, förbarma Dig över min själ och ta emot den som Din.

Så som Du formade den Helige Josefs liv, så gör även med mitt liv vad Du vill.

Så som den Helige Josef var lydig Dina himmelska ingivelser, så gör även mig följsam Din gudomliga inspiration.

Bryt ner allt motstånd inom mig så att jag aldrig någonsin mer går emot Dig eller sluter mig för det som Du vill ge mig.

Var ständigt upphovet till tankarna jag tänker, inspirationen till orden jag uttalar, drivkraften bakom handlingarna jag utför, kraften bakom allt jag önskar och grunden till min vilja.

Låt mig aldrig behöva erfara att jag står ensam utan Ditt kärleksfulla stöd.

Med den Himmelska härskaran som vittne viger jag mig därför nu till Dig, för all evighet, så att Du kan göra med mig vad Du gjort för, med och genom alla helgon.

Låt mig få bli ett av Dina mästerverk! Amen.

 

Torsdag

Inför Himmel och jord, som är fulla av Din härlighet, och i tillbedjan av Ditt Gudomliga Majestät, viger vi oss med kropp och själ till Dig, Gud, Evige Ande.

Led våra tankar, så att vi hör Din röst och följer Dina milda ingivelser.

Ge oss nåd, Helige Ande, Faderns och Sonens Ande, så att vi alltid och överallt kan säga: ”tala, Herre, Din tjänare hör”.

Vishetens Ande, led våra tankar, ord och gärningar nu och till vår dödsstund.

Förståndets Ande, upplys och lär oss.

Rådets Ande, vägled oss, så att vi inser vad Du önskar av oss.

Starkhetens Ande, ge oss kraft i vår svaghet.

Kunskapens Ande, ta bort vår okunnighet.

Fromhetens Ande, ge oss nåd att framhärda på den rätta vägen.

Vördnadens Ande, rädda oss från all slags ondska.

Eviga kärlek, låt oss älska Dig såsom Fadern har älskat Dig av evighet och Sonen i Fadern. Ge oss kraft och nåd att alltid och överallt uppträda fridsamt och förnöjt, med tålamod och vänlighet, med mildhet och trofasthet.

Låt måttlighetens och avhållsamhetens gudomliga frukter pryda Ditt tempel som vi genom dopet har blivit.

Helige Ande, helga vårt liv på jorden och led oss till evig glädje.

Helige Ande, ge mig heliga tankar, inspirera mig till heliga handlingar, styrk mig att bry mig om det som är heligt, bevara mig, så att jag aldrig förlorar eller vanhelgar det som är heligt. Helige Ande, låt oss bli mottagliga, omedelbara, generösa och modiga att samverka med Din nåd.

Helige Ande, led alla människor i Din Sanning.

Fyll Ordets förkunnare med ljus och styrka, som Du gjorde med Apostlarna vid den första Pingsten.

Gjut kärlekens Ande i alla kristnas hjärtan, så att vi blir ett i själ och hjärta. Amen.

 

Fredag

Kom Helige Ande, uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks Heliga Eld. Helige Ande, Sanningens Ande, kom till våra hjärtan.

Upplys folken med Din klarhets ljus, så att de behagar Dig i trons enhet. Helige Ande, jag viger åt Dig mitt förstånd, mitt hjärta och min vilja, allt vad jag är och äger, för tid och evighet.

Må mitt förstånd alltid höra på Dina himmelska ingivelser och på allt, vad Du förkunnar genom Din Heliga Katolska Kyrka, vars ofelbare Ledare Du är.

Gör mitt hjärta alltid brinnande av kärlek till Gud och nästan, och min vilja alltid ense med Din Gudomliga Vilja, så att hela mitt liv blir en trogen efterföljelse av vår Herres och Frälsares liv och dygder.

Dig vare ära och pris tillsammans med Fadern och Sonen i all evighet. Amen.

 

Lördag

Gud, Helige Ande, jag tillber och välsignar Dig som kärlekens Ande och den rena Jungfru Marias Gudomlige Brudgum.

På den Heliga och Obefläckade Jungfruns särskilda veckodag vill jag nu viga mig helt och hållet åt Dig.

Jag tackar och prisar Dig för den överflödande nåd och dygdens skönhet och särskilt för den Obefläckade Avlelsens gåva, med vilken Du smyckade Maria, den Obefläckade Jungfrun. Genom hennes renhet bönfaller jag Dig att rena också mitt hjärta från syndens fläckar och bevara mig från okyskhetens nedbrytande anda.

Av kärlek till den rena Jungfrun, skänk mig åter av nåd den oskuld, med vilken Du klädde mig i det Heliga Dopet.

Helige Ande, barmhärtighetens och kärlekens gudomliga eld, tänd i mitt hjärta en brinnande kärlek till Maria vår Moder, så att jag på alla sätt försöker efterlikna hennes dygder.

Uppehåll mig med Din nåd, så att jag tjänar Dig som ett sant barn med rent hjärta och kropp och så gläder och ärar vår Obefläckade Moder. Amen.

 

Bön till den Helige Ande

Heliga Maria Magdalena de´ Pazzi (1566-1607)

 

Ord, Du är verkligen beundransvärd i den Helige Ande, ty det är Han som ledsagar Dig så säkert in i själens inre, att denna själ förenar sig med Gud, smakar Gud, och inte finner någon annan smak än den för Gud. Och den Helige Ande som kommer till själen bär, som särskilt tecken, Ordets och det offrade Lammets dyrbara blodssigill; inte bara så, utan detta Blod bjuder Det också att komma, fastän Anden rör sig av sig själv och vill komma till själen. Denna inträngande Ande är också i sig själv Faderns och Sonens substans, och den utgår från Faderns väsen och Ordets goda vilja, och den kommer till själen som en källa som översvämmar den.

På samma sätt som två floder rinner upp och flyter samman, så att den mindre förlorar sitt namn och tar den störres, handlar denna gudomliga Ande, när den kommer till själen för att förena den med sig. Det är nödvändigt att den mindre förlorar sitt namn och överlåter sig till Anden. Det är detta som sker, om den vänder sig mot Anden för att inte längre vilja vara något annat än ett med Honom.

Denna Ande, som förvaltar och brukar de skatter som finns i Faderns sköte, vakar också över de råd som hålls mellan Fadern och Sonen; den utbreder sig i själen med sådan mildhet, att man inte lägger märke till den, och på så sätt att blott få människor uppskattar den till sin verkliga storhet.

Den väger både lätt och tungt och går in överallt, där förmågan och viljan finns att ta emot den. Den gör sig hörd hos oss genom ofta upprepade ord och genom den djupa tystnaden. Han som på en och samma gång är både orörlig och rörlig stiger genom kärlekens egen drivkraft in i alla.

Helige Ande, Du har inte din boning hos Fadern i hans orörlighet, inte heller i Ordet, och likväl är Du alltid i Fadern och i Ordet, och i Dig själv, och i alla saliga andar och alla varelser. De skapade varelserna behöver Dig på grund av Blodet utgjutet av Ordet, den ende Sonen, som gjort sig till nödvändighet för sina skapade varelser genom sin lidelsefulla kärlek. Du tar Din vila i de skapade varelserna som, genom Dina gåvors förmedlande, bereder sig att i det inre ta emot den exakta och rena likheten med Dig. Du vilar Dig i dem som i sig tar emot verkan av Ordets blod och gör sig värdiga att vara Din boning.

 

Kom, Helige Ande. Må också föreningen mellan Fadern och Sonens goda vilja komma. Sanningens Ande, Du är helgonens lön, själarnas lindring, mörkrens ljus, de fattigas rikedom, de älskandes skatt, de hungrandes mättnad, de resandes bekvämlighet; slutligen är Du den, hos vilken alla skatter samlas ihop.

 

Kom, Du som genom nedstigandet i Jungfrun Maria, har förverkligat Ordets inkarnation; utverka i oss genom nåden, det som Du har förverkligat i henne genom nåden och naturen.

Kom, Du som är föda för varje kysk tanke, källa till varje god gärning, all renhets höjdpunkt.

 

Responsorium:

Kom och ta bort i oss allt, som hindrar oss att upptas av Dig.

Kom, Helige Ande, kom till vår hjälp i vår svaghet. R

Anden själv inskrider till vår hjälp genom ordlösa suckar. R

Gud, som rannsakar hjärtan, känner Andens önskningar. R

Det Gud har förberett för dem som älskar Honom,

det har Han uppenbarat för oss genom den Helige Ande. R

 
Den Helige Andes Rosenkrans

Denna rosenkransbön har sitt upphov från Leo XIII´ s Apostoliska Uppmaning från den 5 maj 1895 i vilken den Helige Fadern uppmanade alla katoliker att med devotion be novenan till den Helige Ande. Påven föreslog även en liten bön: ”Sänd Din Ande att förnya jorden”. Den Helige Fadern anbefallde bönen samtidigt som han uppmanade att inte ge upp i denna viktiga bön om Andens förnyande kraft för alla.

Grundarinnan för Den Heliga Zitas Systrar, även kallade för Den Helige Andes Tjänarinnor, den Saliga Elena Guerra (1835-1914, 23 dec.) tog till sig denna Apostoliska Uppmaning och utformade följande rosenkransbön, som sedan Leo XIII godkände med stor glädje.

Be den gärna som förberedelse innan du viger dig till den Helige Ande, inför något viktigt beslut eller som novena inför Pingsten.

 

Gud, + kom till min räddning.

Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

1. Kom Vishetens Ande, befria oss från bundenheten till jordiska ting och uppfyll oss med kärlek till det Himmelska och längtan efter Ditt Rike.

 

Sju gånger ber man:

Helige Fader, i Jesu Namn sänd Din Ande och förnya vår jord.

 

2. Kom Förståndets Ande, upplys våra sinnen med sanningens eviga ljus och berika oss med Heliga tankar.

Helige Fader, i Jesu Namn sänd Din Ande och förnya vår jord. Helige Fader…

 

3. Kom Rådets Ande, gör oss lydiga Dina ingivelser och led oss på Frälsningens väg. Helige Fader…

 

4. Kom Styrkans Ande, ge oss kraft, uthållighet och seger i striden mot vår själs fiender. Helige Fader…

 

5. Kom Insiktens Ande, var våra sinnens Lärare och hjälp oss att leva enligt Din undervisning. Helige Fader…

 

6. Kom Gudsdyrkans Ande, kom och bo i våra hjärtan så att endast Du äger och helgar all dess förmåga. Helige Fader…

 

7. Kom Gudsfruktan Ande, råd över vår vilja och gör oss alltid villiga att hellre dö än att synda. Helige Fader…

 

Enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och åtnjutandet av avlaten:

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

rozaniec

 

Den Helige Andes Krona

En mycket populär rosenkransbön i engelsktalande länder

 

- Begrunda en stund i tystnad att du är den Helige Andes Tempel genom dopet, medan du ser på medaljen av den Helige Ande eller korset.

- På den första kulan gör korstecknet.

- På den andra kulan be en akt av ånger:

 

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är värd att älskas över allting.

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

 

- På den tredje kulan be Hymnen till Den Helige Ande, Veni, Creator Spiritus (se sidan 6).

 

- På de två kulorna (tillsammans blir de tolv, symbol för Apostlarna) som inleder varje grupp be:

Var hälsad Maria… Heliga Apostlar, be för oss.

 

- Första Mysteriet: Inkarnationen – Gud blir människa genom Jesus Kristus i den Heliga Jungfrun Maria.

7 Ära vare Fadern…

2 Var hälsad Maria med ”Heliga Apostlar, be för oss.”

 

- Andra Mysteriet: Jesu Dop. Den Helige Ande kommer över Jesus.

Böner som vid första mysteriet.

 

- Tredje Mysteriet: Frestelserna i öknen. Guds Ande leder Jesus ut i öknen. Böner som vid första mysteriet.

 

- Fjärde Mysteriet: Den Helige Andes uppdrag i Kyrkan. Den allomfattande Helige Andes närvaro i Kyrkan. Böner som vid första mysteriet.

 

- Femte Mysteriet: Den Helige Andes verk i de rättfärdigas själar. Den Helige Andes ständiga närvaro i de rättfärdigas själar. Böner som vid första mysteriet.

 

- Avsluta Den Helige Andes Krona med Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl.

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Kan du hjälpa oss ekonomiskt för nya utgivningar?

Swish 123 291 73 26 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping) Skriv: AMP

 

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek