Den Saliga Jungfru Marias Tempelgång

Kortpredikan 21 november 2023, Den saliga jungfru Marias tempelgång

Dagens Mariafest fick sin prägel av det apokryfa Jakobs Proto­evange­lium. Det berättar om hur Maria som barn för­des till temp­let för att där bere­das att bli Mes­sias moder, men också att följa sin Sons överlåtelse och offer av sitt liv. Hon kände säkert till den nittioårige Elasars offer, när han vägra­de att äta det förbjudna svinköttet. Några av hans vän­ner hade anpas­sat sig. De er­bjuder honom att skaffa sådant kött som var tillåtet att äta. Också vän­ner kan svika. Men Elasar väg­­rar och är trogen till slutet.