Den romerska kyrkans första martyrer

Kortpredikan 30 juni 2021, Den romerska kyrkans första martyrer

Abrahams behandling av Hagar, tjänstekvinnan, är hjärtskäran­de. Abraham måste, mot sin vilja, följa Saras råd, som är styrt av avund­sju­ka. Han skickar bort Hagar och hennes son Ismael. Men Gud har sin plan och sörjer för Hagar och hennes son. Planen, att arvet helt skall tillfalla Isak, löftets son, skall i det läng­re per­spektivet bli till välsignelse också för Ismaels ättlingar.

Kortpredikan 30 juni 2020, Den romerska kyrkans första martyrer

Profeten ger exempel på en av tillvarons grundlagar, den om or­sak och verkan. ”Ryter ett lejon i skogen, om det ej har funnit nå­got rov? Faller en fågel i snaran på marken, om inget garn har bli­­­vit utlagt för den?” Allt som finns och allt som händer har en orsak. Därmed hänger allt ihop. Måste då inte allt­sammans, hela världsalltet, ha en or­sak? Men en orsak som själv är evig och utan or­sak? Alternativet vore en ”evig mate­ria”, den konsekventa ”materialismen”. Tron bekräftar tanken och bekän­ner att Gud i begynnelsen har skapat allt ur intet.