Kortpredikan 30 juni 2020, Den romerska kyrkans första martyrer

Kortpredikan 30 juni 2020, Den romerska kyrkans första martyrer

Am 3: 1-8; 4: 11-12; Ps 5: 5-8; Matt 8: 23-27

Profeten ger exempel på en av tillvarons grundlagar, den om or­sak och verkan. ”Ryter ett lejon i skogen, om det ej har funnit nå­got rov? Faller en fågel i snaran på marken, om inget garn har bli­­­vit utlagt för den?”

Allt som finns och allt som händer har en orsak. Därmed hänger allt ihop. Måste då inte allt­sammans, hela världsalltet, ha en or­sak? Men en orsak som själv är evig och utan or­sak? Alternativet vore en ”evig mate­ria”, den konsekventa ”materialismen”. Tron bekräftar tanken och bekän­ner att Gud i begynnelsen har skapat allt ur intet.

Den materiella verkligheten styrs av lagar som vi kan iaktta, men ba­kom alltsammans finns en evig och oska­pad källa, det filoso­fin kallar Gud. Katekesen säger: ”Gud är den första (oskapade) orsaken som verkar i och ge­­nom de andra (skapade) orsakerna. ”Av ho­nom och genom honom och till honom är allting”, säger apos­teln.

Profeten tillämpar det på Israels folk som skapats och utvalts av Gud, men som begått en rad missgärningar, vilket obön­hörligt får följ­der. A­mos fick tyvärr rätt. Trettio år senare drab­bades Nordri­ket av förödel­se.

Profetens budskap ligger i hans uppmaning: ”Bered dig, Is­rael, att möta din Gud”.

Att en pandemi har ”naturliga” orsaker uteslu­ter inte att den också rym­mer ett budskap från Gud.   

Evangeliet vittnar om hur den ”oskapade orsaken”, Gud, ligger och so­ver i båten. Gud har blivit människa och en människa blir trött och be­höver sova.

Så reser han sig upp och befaller vindar och vågor så att det blir ”all­­­­­de­les lugnt”. Han visar sig star­kare än både vindar och sjö. Star­kare än alla ”skapade” orsaker. Genom sin påsk visar han sig barmhärtigare än de ”lo­giska” följderna av alla män­­­niskans missgärningar.

Den unga kyrkan i Rom utsattes för grova förföljelser, särskilt un­der kejsar Nero, som skyllde en brand i staden på de kristna. De var som lärjungarna i båten när den hotades av vädrets makter.

Deras vittnesbörd fortsätter att vittna om den Starkare.  

Själv frågar han: ”Varför är ni rädda, ni trossvaga?”

                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar