årgång A

Kortpredikan 27 november 2020

När vi igår hörde om de mest skrämmande teck­nen uppmanades vi att ”lyfta våra huvuden”. Jesus fortsätter och säger: ”Guds rike är nära”. Mitt i höstmörkret får vi höra att ”som­maren är nära”. ”Detta släk­te skall inte förgå förrän allt detta hän­der.” Kyrkan vet att varje tidsskede mellan Kristi himmelsfärd och hans åter­komst ingår i den yt­tersta ti­den.

Kortpredikan 26 november 2020

Babylon och Jerusalem är städer i vår historia, men i dagens läs­ning­ar är de främst tecken på något mera än historia. Babylon är en känd stad i bibeln, inte minst som den stad till vil­ken fol­ket fördes bort i fångenskap på 500-talet f.Kr. Men staden förstördes och störtades av perserna hundra år senare.

Kortpredikan 25 november 2020, S. Niels Stensen, biskop (d.1686)

”Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.” Niels Stensen är ett vittne om denna uthållighet, både ge­nom sin forskning och genom sitt liv. Född i Köpenhamn, med skånskt ur­sprung på fädernet, blev han anatom och forskare. Med sinnet iakt­tog han, med förståndet för­stod han och med tron för­un­drades han över skapelsens skönhet.

Kortpredikan 24 november 2020, S:t Andreas Düng Lac, präst, och hans följeslagare – de vietnamesiska martyrerna

De projekt människan försöker genomföra med ryggen mot Gud är i grunden dödsdöm­da. Det utesluter inte att människan, också den som inte tror, kan utföra goda ting, men deras värde är be­grän­sat. Bibelns sista bok beskri­ver den underliggande kampen där det till slut skalats fram endast två alternativ. Domen liknas vid en vass skära som skall skörda. När detta sker står de återlösta redan hos Lammet på Sions berg.

Kortpredikan 23 november 2020, S. Columbanus, abbot

Vilken skara! – Den fattiga änkan hörde dit. Abboten Columbanus likaså. Jo­hannes beskriver dem. De har lärt sig den nya sången. De är friköpta från jorden. De är fläckfria. De följer Lammet vart det än går. De etthundrafyrtiofyra tusen. Responsoriepsalmen be­sjunger dem: ”De som har oskyl­­diga händer och vars hjärta är rent, de som inte be­drar. De söker Guds ansikte”. Benedictus ut­lägger den psalmen i Re­gelns pro­log.

Predikan. Kristus Konungens Dag 2020

Idag förkunnar Kyrkan att Jesus Kristus är kung över allt. Och titeln refererar inte till vår tids konstitutionella, symboliska monarker, utan till den absoluta makt som monarker hade under första århundradet. Då tillhörde allt i ett territorium, inklusive människorna, ytterst fursten, vilket ordet ”undersåte” vittnar om. Kristus är alltså kung över precis allting: alla länder, platser, människor, allt annat som finns på jorden och i hela universum, överallt, i alla tider.

Predikan. Kristus Konungens Dag 2020

Kontrasten kan knappast vara större än mellan den värld vi lever i och den dag vi firar – Kristus Konungens dag. En värld fångad och förvirrad av en mängd avgudar och mak­ter, kollektbönen kallade det ”tomhetens välde”, och mitt i denna värld ett helt annat rike, be­friat från främman­de makter genom dess Herre som återställt och nyskapat allt, ”världs­­all­tets konung”.