4:e söndagen i Advent

Predikan 4 söndagen i advent 2021

En kort text lästes ur den helige Lukas evangelium i dag. Även de kortaste Bibeltexter döljer ett rikt och ett djupt innehåll. Ja, vartenda ett av Bibelns ord är viktigt och är bärare av en rik nåd. Vad är det så som döljs i dagens korta text ur Lukas evangelium? Evangelium, det glada budskapet. Vad är det då som är så glädjeväckande i den korta beskrivningen av mötet mellan de två kvinnorna: Elisabet och Maria?

Predikan. 4 söndagen i Advent 2020

Dagens läsningar uttrycker Adventstidens höjdpunkt. Evangeliet introducerar en förebild i trons tillitsfulla väntan som är den mest upphöjda, skapade varelse som någonsin har funnits och kommer att finnas: Jungfru Maria. Kyrkofäderna har gjort jämförelsen mellan Eva, moder till allt mänskligt, och Jungfru Maria, Guds och Kyrkans moder. I Jungfru Maria har vi ”den nya Eva” som upphäver den skada som den första Eva åsamkat.

Predikan. 4 söndagen i Advent 2020

Den som drabbas av ofrivillig ensamhet kan känna sig som inlåst i ett fängelse. Går det in i hjär­tat snörps det samman och man kan få svårt att ta emot också vänligheter. Det är fi­en­t­­liga makter som låser in och be­grän­sar henne. Det strider mot vad män­niskan är ska­pad till. Yttre faktorer kan blottlägga den innersta mänskliga kampen.

Predikan 4 söndagen i Advent 2019

Trons förundran. Under tiden före jul gör kyrkan gemensam sak med Gamla förbundets väntan på Mes­sias. Ett skönt uttryck för denna väntan är de s.k. O-antifonerna, de verser som inra­mar Ma­­rias lovsång i kyrkans vesper under de sju sista dagarna före jul. (Se katolska bönboken Ore­mus.) Alla an­tifoner är uppbygg­da på samma sätt och sjungs på samma melodi, med små variatio­ner. Varje antifon slutar i en bön om att den utlovade skall komma.

Predikan 4 söndagen i Advent 2018

Vi står på tröskeln till julen. Vad är vår önskan inför högtiden? Det finns en rad berättigade och angelägna önskningar, men hur skulle den viktigaste bönen lyda? Vi har redan hört den. Kyrkan lägger den i vår mun i kollektbönen: ”Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan”. Vi hörde samma bön i ingångsversen: ”Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren”.