13:e söndagen "under året"

Predikan 13 söndagen under året 2023

Att bli alltmer seende. Som kristna delar vi de flesta livsvillkoren med alla andra människor. Vi följer samma la­gar, både samhällets lagar och de fysiska som gäller för kroppen. ”Den yttre männi­skan bryts ner”, säger aposteln. Också troende som kommer upp i åren ser och hör sämre. Men så tilläg­ger aposteln: ”den inre människan förnyas dag för dag”. Allt bryts inte ner. Lär­­jungens inre synför­må­ga kan växa till. Vi är, som kollektbönen uttryckte det, ”lju­sets barn”. Vi har fått del av ljuset och därmed möjlighet att se något mer än vad de fysis­ka ögonen ser. ”I ditt ljus ser vi ljus”, säger psalmisten. Vi är kallade att växa till och bli alltmer klarsynta.

Predikan 13 söndagen under året 2023

Kära bröder och systrar i Kristus, Den som finner sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för mitt skull, han skall finna det, säger Herren. Och ändå söker vi ofta just efter livet, efter ett gott liv, ett meningsfullt liv, ett lyckligt liv. Allt detta sökande är fåfängt och missriktat, åtminstone enligt Herrens ord, för även om vi på så sätt skulle finna vårt liv, kommer vi att mista det. Det är sant att man måste ta vara på den tid man har och leva livet fullt ut medan det ännu är möjligt, men Herren syftar inte bara på att vi en dag kommer att vara tvungna att lämna den här världen, utan på att vi över huvud taget inte kan finna ett lyckligt och meningsfullt liv här på jorden.

Predikan 13 söndagen under året 2022

Den verkliga friheten. Dagens kollektbön är ovanligt vacker. ”Du har gjort oss till ljusets barn… låt aldrig mörkret få makt över oss… ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus”. Vi glä­der oss över ljuset, inte minst i midsommartid, eller när det ser hotfullt och mörkt ut i värl­den. Läs­ningarna vi har hört handlar om vad Gud gör för att vi skall förbli i ljuset. De talar inte direkt om ljuset, snarare om frihet. Men orden är nästan utbytba­ra. Vi kunde också ha bett: ’Du har gjort oss till frihetens barn… låt oss inte fastna i fång­en­skap och slaveri… ge oss nå­den att förbli i den frihet du har gett oss’.

Predikan 13 söndagen under året 2021

Trons hemlighetsfulla kraft och tillträde till livet. Inte så sällan hör vi att människor lämnar kyrkan. Också i länder med förmodat stabil ka­tolsk tradition. Många säger sig vara besvikna på kyrkan, inte minst genom de fasansfulla övergreppen. Sådant spelar säkert in, men ytterst ställer det frå­gan om tron. Kan den som tror på Jesus lämna hans kyrka? Dagens evange­lium handlar om trons hemlighetsfulla men avgörande roll.

Predikan 13 söndagen under året 2021

”Be inte om bättre förmåga - be om en starkare tro". Kära systrar och bröder i Kristus, I dagens evangelium hör vi berättas om två olika mirakel av Jesus. De är inte bara sammanbundna kronologiskt utan också, och främst, tematiskt. Båda visar på Jesus totala makt över fysisk sjukdom, ja, t o m död, som bekräftelse av hans gudomlighet, av att han inte är en i raden av profeter eller goda förebilder, utan Gud, den som har skapat allt ur intet och därför har makt över allt, fullständigt närvarande i en människa. Jesus Kristus talar den fulla sanningen om Gud och om människan. Bara den kristna tron visar därför vägen till evigt liv.

Predikan 13 söndagen under året

Vägen till frihet. Frihet står högt i kurs i västerlandet. Kanske allra högst på skalan. Men när Jesus i evangeliet kallar människor att lämna allt för att följa honom - vart tar då friheten vägen? Många i en äldre generation har lämnat den krist­na vägen för att de upplevde den som förslavande. Frågan är om de gjor­de uppror mot en vrångbild. I andra läsningen hör vi hans apostel säga: ”Till frihet har Kristus befriat oss”.