Firandet av Alla Franciskanska Helgons Fest med Förnyelse av Ordenslöften

Firandet av Alla Franciskanska Helgons Fest med Förnyelse av Ordenslöften

Tau

Firandet av Alla Franciskanska Helgons Fest

med Förnyelse av Ordenslöften

Den Franciskanska Orden har i alla tider varit en härd av helighet: detta är anledningen till dess andliga vitalitet, som får Orden att alltid blomstra på nytt. Dess heliga söner och döttrar, av den första, andra och tredje Orden, tillhör alla slags sociala grupper och olika folkgrupper. Bland de franciskanska helgonen finns martyrer, kyrkolärare, präster, lekbröder, lekmän, jungfrur, heliga kvinnor… En oändlig skara som är samlad kring den store Fattige och som ”vittnar om den levande Guden”. Alla franciskanska helgon firar man denna dag därför att Honorius III den 29 november år 1223 högtidligen bekräftade den Helige Franciskus´ Regel, som redan blev muntligt godkänd år 1209 av Innocentius III. Orginalet av Regeln bevaras bland relikerna i Sankt Franciskusbasilikan i Assisi.

Novena inför Alla Franciskanska Helgons Fest

Novena: 20 - 28 november

Festdag: 29 november. Denna dag är en tacksägelse för godkännandet av den av Honorius III stadfästa Ordensregeln den 29 november 1223. Vi firar och tackar Gud för alla de som uppnått fullkomlighet och helighet genom att troget leva enligt Franciskus´ Regel.

Bröderna förnyar sina ordenslöften av kyskhet, fattigdom och lydnad denna dag.

Med denna novenabön ber vi för alla bröder i Första Orden att de blir trogna det de har lovat Herren i Hans Heliga Kyrka och alltid brinner för Guds ära och människors frälsning i Helige Franciskus efterföljd!

Tacksägelse med alla de heliga:

Helige Franciskus av Assisi

F Den Ärorika, Saliga Modern Maria, alltid Jungfru, de Saliga Änglarna Mikael, Gabriel och Rafael och alla körer av Saliga Serafer, Keruber, Troner, Herravälden, Furstendömen, Makter, Krafter, Änglar och Ärkeänglar, den Salige Johannes Döparen, Johannes Evangelisten, Petrus, Paulus, och de Saliga Patriarkerna, Profeterna, de Oskyldiga Barnen, Apostlarna, Evangelisterna, Lärjungarna, Martyrerna, Bekännarna, Jungfrurna, de Saliga Elias och Enok, och alla helgon som har varit, ska vara och nu är,

Alla alla dessa ber vi ödmjukt för Din kärleks skull, Helige Fader, att de för alla Dina välgärningar ska tacka Dig, såsom det behagar Dig, den Högste och Sanne, Evige och Levande Guden, tillsammans med Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, och den Helige Ande, Tröstaren, i evigheters evighet. Amen.

Förbön för Franciskanorden

F Allsmäktige Evige Gud, Du har i Din nåd velat ge ett större ljus åt Din Kyrka genom ett underbart och mångskiftande blomstrande av serafisk helighet.

Alla Låt bröderna få kraft att följa alla dessa ärorika bröders och systrars föredöme och att uppnå segerkransen i himlen, som är förbehållen de rättfärdiga.

F Vi ber Dig också om nåd för alla de bröder som omfamnat den franciskanska kallelsen: ge dem trohetens och hängivenhetens nåd och styrka att utan kompromisser troget leva sin kallelse.

Alla Låt dem få glädjen att se andra unga män och kvinnor som vill följa i de Heliga Franciskus´ och Claras fotspår. 

Låt Franciskanorden bli till välsignelse för Kyrkan och hela mänskligheten genom en ständig förnyelse i kärleken att leva det evangeliska liv som Herren har kallat dem till.

F Barmhärtige Gud, ge oss frid och allt gott och till sist det eviga livet med Franciskus och alla de heliga.

Alla Amen.

Lilla Franciskanska Helgonlitanian

F Allsmäktige och Barmhärtige Gud, för Dina heligas skull och på deras förbön, förbarma Dig över alla medlemmar i den Serafiska Orden och ge evig vila åt de avlidna brödernas och systrarnas själar.

Heliga Guds Moder, Franciskanordens Försvarare, bed för oss

Helige Josef, Franciskanordens Beskyddare

Helige Ärkeängeln Mikael

Serafiske Fader Franciskus

Heliga Moder Clara

Heliga Protomartyrer i Orden

Helige Antonius av Padua

Helige Bonaventura av Bagnoreggio

Helige Bernardinus av Siena

Helige Giovanni da Capistráno

Helige Petrus av Alcántara

Helige Paschalis

Helige Franciskus Solano

Helige Laurentius av Bríndisi

Helige Josef av Copertino

Helige Maximilian Maria Kolbe

Alla heliga bröder och systrar i den Serafiska Orden.

Må Herren välsigna oss och ge oss sin frid och i evighet få lovprisa Honom med alla de heliga.

Alla Amen

På själva festdagen den 29 november i stället för Lilla litanian:

Den Franciskanska Helgonlitanian

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Heliga Maria Immaculata, Ordens Försvarare

Helige Josef, Ordens Beskyddare

Helige Ärkeängeln Mikael och alla Guds änglar

Helige Johannes Döparen

Heliga Petrus och Paulus

Alla Herrens heliga apostlar och lärjungar

Heliga Maria Magdalena

Heliga Stefanus och Laurentius

Helige Basilius

Helige Augustinus

Helige Antonius, abboten

Helige Benediktus

Helige Dominikus

Vår Helige Serafiske fader Franciskus

(Bön till martyrerna:)

Heliga Protomartyrer Berardo, Ottone, Pietro och Accursio

Heliga Daniel och följeslagare

Heliga Villehad och följeslagare

Heliga Petrus Baptist, Paulus Miki och följeslagare

Helige Fidelis

Helige Maximilian Maria Kolbe

Alla franciskanska heliga martyrer

 (Bön till bekännare i I Orden:)

Helige Antonius av Padova

Helige Bonaventura

Helige Bernardinus av Siena

Helige Giovanni da Capistráno

Helige Petrus av Alcántara

Helige Paschalis

Helige Franciskus Solano

Helige Laurentius av Bríndisi

Helige Josef av Copertíno

Helige Leonard

Helige Konrad av Pàrzham

Helige Pio av Pietrelcina

Alla heliga bröder av den första Orden

(Bön till systrar i II Orden:)

Heliga Moder Clara

Heliga Agnes av Assisi

Heliga Agnes av Prag

Heliga Angela av Foligno

Heliga Collette

Heliga Katarina av Bologna

Heliga Veronica Giuliani

Alla heliga clarissor

(Bön till sekularfranciskaner:)

Heliga Elisabeth av Ungern

Heliga Rosa av Viterbo

Helige Ludvig (IX)

Heliga Margareta av Cortona

Helige Josef Benedikt Labre

Helige Johannes Maria Vianney

Helige Pius X

Salige Johannes XXIII

Alla ni heliga som följde Franciskus

Alla våra skyddshelgon

Var oss nådig, fräls oss, milde Herre Gud

Från allt vad ont är

Från allt vad synd är

Från djävulens försåt och list

Från vrede, hat och allt ont uppsåt

Från den eviga döden

Genom Ditt Människoblivande

Genom Din födelse

Genom Ditt dop och Din heliga fasta

Genom Ditt Kors och Ditt lidande

Genom Din död och Din begravning

Genom Din heliga uppståndelse

Genom Ditt förhärligande och Din himmelsfärd

Genom Den Helige Andes utgjutande

Genom Din återkomst i härlighet

Att Du ville förbarma Dig, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville leda oss fram till sann omvändelse

Att Du ville styrka och bevara oss i Din heliga tjänst

Att Du ville skänka alla våra välgörare det eviga livets lön

Att Du ville föröka och bevara markens gröda

Att Du ville beskydda Din Heliga Kyrka

Att Du ville bevara den Helige Fadern och alla Kyrkans tjänare i Din heliga tjänst

Att Du ville se i nåd till den Franciskanska Ordensfamiljen

Att Du ville föra alla kristna till enhet

Att Du ville upplysa alla folk med Evangeliets ljus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss alla Guds helgon,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss bedja. Gud vår Fader, Du lät den Helige Franciskus framstå som en trofast efterföljare till Kristus i vår värld. Genom honom har Du lagt grunden till den franciskanska livsformen som ett medel till helgande och frälsning.

Gör oss trofasta och hängivna i Kristi efterföljelse på förbön av denna stora skara av franciskanska helgon, som nu med vår Helige fader Franciskus har del i Din härlighet. Må vi bli inspirerade av den Helige Franciskus radikala efterföljelse av Kristus, Han som är Din Son och som lever och råder med Dig Fader och den Helige Ande i en enhet i evigheters evighet.

Alla Amen.


Mässa för Alla Helgon i den Serafiska Orden

Fest 29 november

INGÅNGSANTIFON

Lova vår Herre, alla ni Hans heliga, ni som fruktar Honom, stora och små! Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten. Låt oss jubla och vara glada och ge Honom ära.

GLORIA

KOLLEKTBÖN

Allsmäktige Gud, Du har i Din nåd velat ge ett större ljus åt Din Kyrka genom ett underbart och mångskiftande blomstrande av serafisk helighet. Låt oss få kraft att följa alla dessa ärorika bröders och systrars föredöme och att uppnå segerkransen i himlen, som är förbehållen de rättfärdiga.

Genom Din Son, Jesus Kristus…

Första Läsningen                                              Syr. 44,1.10-15

Läsning ur Syraks Bok

Nu vill jag lovsjunga ärorika män, våra fäder och vårt ursprung. Dessa var män som fått del av Guds nåd och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda. Hos deras ättlingar blir nåden kvar, deras efterkommande är ett gott arv. Tack vare förbunden består deras ättlingar, att barnen får leva är deras förtjänst. För all framtid skall deras ättlingar fortleva, och deras ära kommer aldrig att förblekna. Deras kroppar har begravts i frid, och deras namn skall leva genom alla släktled. Alla folk skall tala om deras vishet, och folkförsamlingen skall förkunna deras lov.

Så lyder Herrens ord.

RESPONSORIEPSALM                         Ps 24:1-4b,5-6

R. Detta är det släkte som söker Ditt Ansikte, Herre.

 

Jorden är Herrens med allt den rymmer,

      världen och alla som bor i den.

Det är Han som har lagt dess grund i havet

      och fäst den över de strömmande vattnen. R.

 

Vem får gå upp till Herrens berg,

      vem får gå in i Hans tempel?

Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

      som inte håller sig till falska gudar R.

 

Han får välsignelse av Herren

      och riklig lön av Gud, sin räddare.

Här är det släkte som sökt sig till Herren,

      som träder fram inför Ditt ansikte, Du Jakobs Gud. R.

 

HALLELUJA

Detta är det sanna broderskapet: att övervinna världens ondska för att följa Kristus och jubla med Honom i Himmelen.

Evangelium                                                                         Mark 10,17-21

Läsning ur det Heliga Evangeliet enligt Markus

När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för Honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och mor.” – ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i Himlen. Kom sedan och följ mig.”

Så lyder Herrens evangelium.

BÖN ÖVER OFFERGÅVORNA

Herre, låt dessa gåvor vara Dig välbehagliga, som vi bär fram till den Serafiska Ordens alla helgons ära. Låt dem som redan har fått del i det eviga livet beskydda oss på vår pilgrimsvandring mot Dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

PREFATION

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt, vår uppgift och frälsningens källa, att alltid och överallt tacka Dig, Herre, Helige Fader, Allsmäktige och Evige Gud.

Idag ger Du oss glädjen att i anden skåda den himmelska staden, det heliga Jerusalem, som är vår moder, där våra bröders festförsamling ärar Ditt Namn i evighet.

Vi som är pilgrimer på jorden skyndar i hoppet på vår vandring mot vårt gemensamma hemland, och gläder oss åt den Serafiska Ordens utvalda lemmars ärorika upphöjelse, de är våra bröder som Du givit oss till förebilder och vänner.

För denna Din kärleksgåvas skull vill vi förena oss med den oändliga skaran av änglar och helgon och tillsammans sjunga med jublande glädje lovsången till Din ära.

KOMMUNIONSANTIFON

Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

Saliga är de som stiftar fred, för de ska kallas Guds söner.

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör Himmelriket.

BÖN EFTER KOMMUNIONEN

Gud, Du mättar oss med det enda Brödet och tröstar oss med det enda hoppet. Ge oss Din Ande så att vi tillsammans med Dina helgon blir till ett hjärta och en själ i Kristus, och så kan uppstå med Honom i härlighet. Genom Kristus, vår Herre.

HÖGTIDLIG VÄLSIGNELSE

Må Gud, de heligas ära och glädje, som ställt er under beskydd av deras kraftfulla förbön, välsigna er med evig välsignelse.

Amen.

Må ni på alla franciskanordens helgons förbön gå fria från allt ont i denna tid, hämta lärdom ur deras liv och bli ivriga att tjäna Gud och nästan.

Amen.

Och må ni sedan med dem alla gå in i himlens glädje, där Kyrkan, vår Moder, fröjdar sig att se sina barn förenas i evig frid med alla de heliga därovan.

Amen.

Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern och Sonen + och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

Amen.


Rit för Förnyelsen av Ordenslöftena

29 november

Enligt Rito Romano-Serafico år 2001

Provinsministern eller guardianen:

Låt oss komma ihåg vår Serafiske Fader Franciskus som ofta brukade säga: ”Låt oss börja, bröder, att tjäna Herren, för hittills har vi gjort inga eller ytterst få framsteg”. Låt oss därför be, kära medbröder, till Gud vår Fader, som ger uthållighet i det goda, att Han ger oss sin nåd, till oss som är Hans söner och som idag förnyar våra löften.

Alla ber nu en stund i tystnad.

Provinsministern eller guardianen fortsätter:

Herre, se i Din godhet till oss Dina söner, som Du i Din försyn har kallat till den evangeliska fullkomligheten; låt oss gå vidare med generositet och uthålligt engagemang på den väg som vi har påbörjat med sådan iver.

Alla Amen.

Alla bröder uttalar förnyelsen av löftena tillsammans:

Allsmäktige, Allraheligaste, Högste och Upphöjde Gud, Helige och Rättfärdige Fader, himmelens och jordens Herre och Konung, jag välsignar Dig och jag tackar Dig för att Du med Din kärleks kraft har kallat mig att efterfölja Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, genom ett liv i enlighet med den inspiration som Du gav Din tjänare Franciskus.

Med den Helige Andes kraft förnyar jag i dag till Dig, med hela mitt hjärtas hängivenhet, löftet att leva i lydnad, utan något eget och i kyskhet, och jag bekräftar även min föresats att leva enligt Mindre Brödernas Regel, stadfäst av påven Honorius, enligt vår Ordens Konstitutioner.

Helige Fader, genom Maria den Obefläckades hjälp, hon som är Jungfru som blev Kyrka och förebild för det Gudsvigda livet, på vår fader den Helige Franciskus och alla helgons förbön, med brödernas hjälp, låt mig få hålla ut intill slutet i denna heliga föresats, och endast genom Din nåd, nå fram till Dig, Du Allrahögste, som i den fullkomliga Treenigheten och i Enhet lever och råder i härlighet, i evigheters evighet. Amen.

Efter förnyelsen av ordenslöftena säger provinsiministern eller guardianen:

Lov, pris, ära och tack till vår Gud och till er som har förnyat er föresats att hålla vår fader, den Helige Franciskus´, sätt att leva, som är skriven till frälsning i er själ, välsignelse i himmelen från den Allrahögste Fadern, och på jorden Hans älskade Sons välsignelse med den Helige Ande Hjälparen.

Alla Amen.

Provinsiministern eller guardianen:

Förenade i bön, efter att ha förnyat våra Ordenslöften, ber vi den Allsmäktige Guden att Han gör oss trogna våra löften och generösa i Hans tjänst. Vi ber tillsammans:

Herre, hör vår bön.

För Guds Heliga Kyrka, att alla hennes söner och döttrar samverkar för att bygga upp henne med sina liv.

För fred, frid och frälsning för hela världen, att alla Franciskus söner blir budbärare i samhället och medverkar till fred och broderskap.

För de unga, att deras entusiasm och ideal för de evangeliska värdena till tjänst för rättfärdighet och kärlek blir allt starkare, så att de kan få erfara den ljuva frid som kommer av att utge sig själv.

För alla Gudsvigda, att deras liv vittnar om glädjen över att ha funnit Gud som är allt gott, det högsta goda och det godas fullhet.

För oss här närvarande, att vi älskar Gud och tillber Honom med ett rent hjärta och sinne och ger Honom allt lov, dag och natt utan att tröttna.

Provinsiministern eller guardianen:

Gud, Du källa till all helighet, hör denna Din familjs böner och på den Saliga Jungfru Marias förbön, hon som är Din ödmjuka tjänarinna och vår Härskarinna, välsigna och beskydda dessa Dina söner, så att de med Din hjälp troget uppfyller det som de genom Din gåva har lovat Dig. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Firandet av Alla Franciskanska Helgons Fest med Förnyelse av Ordenslöften

Provöversättning År 2002

Sankt Franciskus Kloster - Jönköping

Gråbröderna (Conventualfranciskanerna)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek