Franciskansk Liturgi och Andakt

Franciskansk Liturgi och Andakt

Franciskus av Asissi

Franciskansk

Liturgi och Andakt

Utgåva År 2023

S:t Franciskus Kloster – Gråbröderna

Välsignelse av Klostret

under Herrens Uppenbarelses Fest - Epifania

Man börjar oftast i kyrkan/kapellet, där prästen eller klostrets föreståndare, (iklädd rochett och vit stola), framför altaret läser:

F Från Orienten kom de Vise Männen till Betlehem

Alla för att tillbe Herren och offra dyrbara gåvor: guld till den store Konungen; rökelse till den Sanne Guden; myrra till Honom som skulle dö. Halleluja.

F Låt oss bedja. Allsmäktige Gud, Du som denna dag med stjärnan ledde hedningarna till Din enfödde Son, led även oss, som redan känner Dig i tron, till att skåda Hans härlighet i Himmelen. Genom Honom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

I varje broders rum ber man:

F Res dig upp, klädd i ljus, Jerusalem,

Alla för Han som upplyser dig kommer: över dig skiner Herrens härlighet.

F Fader vår

Alla som är i Himmelen…

F Herre, lyssna till min bön;

Alla Och låt mitt rop komma inför Dig.

F Låt oss bedja. Herre, Allsmäktige Gud, välsigna detta rum, så att hälsa, kyskhet, själsstyrka, ödmjukhet, godhet och lugn, iakttagandet av Guds Lag och lovprisning av Gud Fadern, och Sonen och den Helige Ande alltid råder härinne. Och låt denna välsignelse alltid råda i detta kloster och över oss bröder. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Klostrets föreståndare eller annan präst bestänker rummet med vigvatten och incenserar utrymmena.

I de följande rummen tar man bönen från och med antifonen

"Res dig…" och emellan rummen kan man sjunga "Magnificat…" eller en julsång.

A) O kom, alla trogna, träd er nu och jubla och skåda Guds under i Betlehem, Barnet i krubban, alla änglars Konung, o kom och tillbed Herren, o kom och tillbed Herren, o kom och tillbed Herren Jesus Krist.

Se herdarna kommer, de har funnit vägen till stallet och Barnet som ängeln sagt. Låt oss med lovsång skynda till Hans krubba. O kom…

Så sjung halleluja, sjung ni änglakörer! Med himmelens härskaror sjunger vi: Lov pris och ära vare Gud i höjden.

O kom…

B) Nu har Kristus kommit, Han som världen frälsar.

Strålande som solen natten Honom hälsar.

Skönt i ljuset änglar sjunger, jubel är på deras tungor. Gloria…

 

Dragning av Skyddshelgon

Vid Epifania

Man inleder med bön till den Helige Ande:

F Kom, Helige Ande,

Alla uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

F Du sänder Din Livsande, och då skapas de,


Alla och Du förnyar jordens ansikte.

F Låt oss bedja. Gud, Du upplyser de troendes hjärtan med Din Andes ljus, ge oss nåden att alltid vilja det goda och det sanna och att alltid åtnjuta Din tröst. Du ser än en gång, Herre, hur vi inte litar på våra egna krafter, men har allt vårt hopp i Dig: låt, i Din godhet, Dina helgon skydda oss från alla motgångar och leda oss på vägen till Dig. Om detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Man väljer nu skyddshelgon genom dragning för var och en samt ett skyddshelgon för klostret.

Som regel brukar man aldrig lägga Grundarens, den Helige Franciskus, namn i skålen, då denne är varje medlems beskyddare.

När detta är gjort och man eventuellt läst vars och ens ”andliga råd” (kanske med föreståndarens kommentarer…) så avslutar man med att sjunga Psalm 151:

F Lova Gud i Hans helgedom,*

lova Honom i Hans mäktiga Himmel!

Alla Lova Honom för Hans väldiga gärningar, *

lova Honom för Hans stora härlighet.

F Lova Honom med basunklang, *

lova Honom med harpa och lyra.

Alla Lova Honom med puka och dans, *

lova Honom med strängaspel och pipa.

F Lova Honom med klingande cymbaler +

lova Honom med dånande cymbaler. *

Allt vad anda har, lova Herren!

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

F Låt oss bedja. Gud, Du har velat komma oss till mötes i vår svaghet och ge oss på vår väg närvaron och förebilden av Dina helgon, låt oss i sanning vörda deras förtjänster, så att vi kan åtnjuta deras beskydd och framför allt bli efterföljare till deras liv, och gå i deras fotspår. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Vår Serafiske Fader Franciskus´ Stigmatisering

Fest 17 september

INGÅNGSANTIFON

Jag vill inte veta av något annat än Jesu Kristi Kors, genom vilket världen för mig har blivit korsfäst så som jag har blivit det för världen.

KOLLEKTBÖN

Gud, för att upptända våra själar med Din kärleks eld, har Du präglat den Serafiske fadern Franciskus med Din Sons lidandes tecken. Låt oss, på hans förbön, få nåden att efterlikna Kristus i Hans död, för att så få ta del i Hans uppståndelse. Genom Jesus Kristus…

Första Läsningen:                                    Gal 6:14-18

Ur Paulus brev till Galaterna:

Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi Kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel. I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.

Så lyder Herrens ord.

RESPONSORIEPSALM                         (Jfr Gal 2:16-20; Fil 1:20-22)

R. Jag är korsfäst med Kristus

Människan är rättfärdiggjord genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tro på Honom. R.

Kristus ska bli ärad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. Kristus har älskat mig och har utgivit sig själv för mig. R.

För mig är livet Kristus och döden en vinning, därför önskar jag bli befriad från kroppen för att få vara med Honom. R.

HALLELUJA

Jag har blivit korsfäst med Kristus och nu är det inte mer jag som lever, utan Kristus i mig

Evangelium:                                   Luk 9:23-26

Läsning ur det Heliga Evangeliet enligt Lukas:

Och Han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för när Han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.”

Så lyder Herrens evangelium.

BÖN ÖVER OFFERGÅVORNA

Herre, må den Helige Franciskus´ förbön hjälpa oss och låt kraften av detta offer låta oss få del i Din Sons lidandes frukter och ge oss frälsning. Han som lever och råder från evighet till evighet.

PREFATION

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt, vårt uppdrag och källa till frälsning, att vi alltid och överallt tackar Dig, Helige Fader, Allsmäktige, Evige Gud.

Du har upphöjt den Helige Franciskus som vandrade fattigdomens och ödmjukhetens väg till den evangeliska fullkomlighetens höjder.

Du har upptänt honom med serafisk glöd för att han skulle kunna ära Dig med outsägligt jubel i sin ande för alla Dina händers verk.

Du har tecknat honom med heliga sårmärken och visat honom för världen som den trogna bilden av Kristus den Korsfäste, vår Herre.

Genom Kristus gläder sig änglarna, som i evighet tillber Ditt ansiktes härlighet. Låt även oss få förenas med denna saliga kör i tillbedjan och sjunga: Helig…

KOMMUNIONSANTIFON

Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig, säger Herren.

BÖN EFTER KOMMUNIONEN

Gud, genom vår serafiske fader, den Helige Franciskus´ liv har Du upplyst på många sätt Korsets upphöjda mysterier. Ge oss Din nåd så att vi kan följa hans exempel i tron och med allt större iver fördjupa oss i dessa hemligheter. Genom Kristus, vår Herre.

 

Franciskusnovenan

Novena inför Den Helige Franciskus Högtid

25 september – 3 oktober

I franciskanska kommuniteter brukar novenan börja 24 september emedan man ber Transitus istället för novenan den 3 oktober

Bröderna sjunger:

Salve, Sancte Pater, patriae lux, forma Minorum, virtutis speculum, recti via, regula morum, carnis ab exilio duc nos ad regna polorum.

Översättning:

Var hälsad, Franciskus, helige fader, vårt fäderneslands ljus, helighetens förebild, alla dygders spegel, det godas ljusa väg. du, som är Kristi levande Evangelium, led oss genom denna landsflykt till Himmelriket.

Bön till Den Korsfäste

F Låt oss vända oss till Kristus vår Herre och Frälsare med samma bön som vår Serafiske Fader Franciskus bad inför den Korsfästes bild i San Damianokapellet.

Med denna bön bad Franciskus om vägledning och efter dessa ord gav Herren honom uppdraget att bygga upp och förnya sin älskade brud Kyrkan:

Du Allrahögste, ärorike Gud,

Alla upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, så att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag. Amen.

Lovsång till Gud, Den Allrahögste

”Franciskus´ Litania till Den Allrahögste”

F Din tjänare Franciskus bad om nåden att aldrig önska eller eftersträva något annat än Dig, vår Skapare, Återlösare och Frälsare. Låt oss få lära känna Dig, Du Sanne och Evige Gud, så att vi kan älska Dig helhjärtat och tjäna Dig tillsammans med alla Dina heliga.

Man ber bönen växelvis:

Du är Helig, Herre, allena Gud, Du som gör underverk.

Du är stark,

Du är stor,

Du är den Högste,

Du är den Allsmäktige Konungen,

Du Helige Fader, Himmelens och jordens Konung.

Du är Trefaldig och En, Herre, gudarnas Gud.

Du är det Goda, allt gott, det Högsta Goda,

Herre och Gud, levande och sann Gud.

Du är Kärleken,

Du är Barmhärtigheten,

Du är Visheten,

Du är Ödmjukheten,

Du är Tålamodet,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Tryggheten,

Du är Vilan,

Du är Glädjen,

Du är vårt Hopp och vår Fröjd,

Du är Rättrådigheten,

Du är Måttfullheten,

Du är all vår Rikedom i överflöd,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Beskyddaren,

Du är vår Väktare och Försvarare.

Du är Starkheten,

Du är Vederkvickelsen,

Du är vårt Hopp,

Du är vår Tro,

Du är vår kärlek,

Du är all vår sötma,

Du är vårt eviga liv,

Du store och underbare Herre,

Allsmäktige Gud, Barmhärtige Frälsare.

Bön till Den Helige Franciskus

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

F Serafiske Fader Franciskus, du Guds vän och Kristi förtrogne, var med oss som ännu vandrar mot målet, dit du har nått fram. Följ oss på vår vandring och hjälp oss att bli befriade från allt som vill hindra oss att nå fram till Gud.

Alla Bed för oss, Helige Franciskus,

att vi blir värdiga Kristi löften.

F Befria oss, genom din förbön, från allt som fortfarande binder oss vid det världsliga. Bed för oss om ett rent och ödmjukt hjärta som behagar Gud.

Alla Bed för oss, Helige Franciskus,

att vi blir värdiga Kristi löften.

F Du bar Kristi Sårmärken på din kropp, bed för oss om trohet när vi bär vårt dagliga kors och om mod att med tacksamhet och glädje offra livets alla svårigheter och prövningar.

Alla Bed för oss, Helige Franciskus,

att vi blir värdiga Kristi löften.

F Helige Franciskus, du vågade lämna allt du ägde, ditt trygga liv och dina möjligheter i livet för få följa Kristus. Bed för oss om den Helige Andes kraft så att vi troget följer Herrens ingivelser och växer i vår kallelse.

Alla Bed för oss, Helige Franciskus,

att vi blir värdiga Kristi löften.

F Hjälp oss så att vi kan möta Syster Död med samma förtröstan som du. Bed för oss och beskydda oss så att vi använder vår tid här på jorden till att rätt förbereda oss inför mötet med vår Skapare, Frälsare och själs Brudgum.

Alla Bed för oss, Helige Franciskus,

att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

F Låt oss till sist be för alla dem som Herren kallat till Franciskanorden, särskilt för (Gråbröderna i Jönköpings och Motala kommuniteter)

Bön för Franciskanbröderna

Broder Tomas av Celano (ca. 1200 - 1270)

F Helige Fader Franciskus, kom ihåg alla dina söner.

Alla Du vet väl, stora helgon, hur de, plågade av oundvikliga prövningar, bara på avstånd följer i dina fotspår.

Ge dem styrka att stå emot.

Rena dem, så att de blir lysande.

Ge dem glädje, så att de verkligen blir lyckliga.

Be för dem, så att de lever i sann ödmjukhet så som du gjorde.

Så att de blir fattiga så som du var det, och så att de lär sig att älska den Korsfäste, så som du älskade Honom.

Han som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet. Amen.

Franciskus Välsignelse

Den ”Aronitiska Välsignelsen” som Franciskus skriftligen gav broder Leo

F Herren välsigne och bevare er.

Alla Amen.

F Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Alla Amen.

F Herren vände sitt Ansikte till er och give er frid.

Alla Amen.

F Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

F Gå i Herrens frid och lovsjung Gud i era hjärtan med Franciskus och alla de heliga.

Alla Gud vi tackar Dig!

 

Vår Serafiske Fader Franciskus´ Transitus

Mötet med "syster" död (3 oktober 1226)

 (firas på aftonen den 3 oktober)

Bröderna sjunger:

Salve, Sancte Pater, patriae lux, forma Minorum, virtutis speculum, recti via, regula morum, carnis ab exilio duc nos ad regna polorum.

Denna hymn sjungs av franciskaner i hela världen; översättning:

Var hälsad, Franciskus, helige fader, vårt fäderneslands ljus, helighetens förebild, alla dygders spegel, det godas ljusa väg. du, som är Kristi levande Evangelium, led oss genom denna landsflykt till Himmelriket.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes namn.

Alla Amen.

F Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Inledning

Vid solnedgången på en för länge sedan svunnen oktoberdag, nere i Assisis gröna dal, hördes lovsången till Gud av glädje inför det eviga mötet från en döende man. hans liv hade varit uppfyllt av uppmärksam verksamhet, ödmjuk uppoffrande i kärlek till bröderna, ständigt sökande efter Kristus fattig och korsfäst, av uppriktig tro, av lyssnandet till Guds ord och av ständig bön.

I lydnad för den döende Franciskus uppmaning: "Låt oss nu börja, bröder…", tänker vi över vår egen kallelse, så att vi kan förverkliga dess förpliktelser med större generositet.

Hymn på latin

Iam noctis unbra obdúxerat

Diffúsa terris aéthera;

Extréma Patrem cum dies

Urgébat horae praéscium.

                O quae Viri constántia!

                   Secúra mentis quae fides!

                   Quae férvidis incéndia

                   Flammis cremant praecórdia!

Plórant geméntes fílii,

Patrémque circum cóndolent,

Quid, Pastor, aegrum déseris

Ovíle? flentes clámitant.

                   At ille in altum lúmina,

                   Mitémque tóllens déxteram:

                   Vos, inquit, alma próvido

                   Perfúndat imbre grátia.

Procul sit error méntibus,

Vestrísque labes sit procul

Impúra tectis: única

Vitrus nitéscat córdibus.

                  

                   Haec allocútus, spíritu

                   Humána liquit: síderis

                   Instar niténtem coétibus

                   Nubes beátis ínserit.

Sit laus Patri, sit Fílio

Et par decus Paráclito,

Qui nos perénni glória

Donent per omne saéculum.

                        Amen.

Översättning

Natten har stigit ner över världen,

skapelsen är omsluten av skuggorna;

den Serafiske fadern Franciskus´ liv sluter sig lugnt.

 

Hur mycket kraft uppenbaras inte i detta ansikte!

Hur mycket tro strålar inte från denna själ!

I sitt bröst har han en eld av kärlek, och hela hans väsen är uppfyllt av Gud.

 

Omkring sig har han sina tillgivna söner,

som ber honom med rösten fylld av gråt:

"du får inte, Serafiske fader, lämna din hjord för alltid."

 

Den Serafiske fadern öppnar sina ögon,

och räcker sin välsignande hand över dem:

"Över er må den gudomliga nådens översvallande regn komma ned."

 

"Må synden försvinna för alla,

må kärleken uppfylla allas hjärtan

och må ljuset få lysa igen i allas sinnen

för att upplysa vägen och leda till målet."

 

Läpparnas ljud försvinner sakta,

hans ande blir upptagen i Himmelen:

hans ansikte avslöjar den strålande och fullkomliga himmelska glädjen.

Låt oss sjunga Faderns och Sonens ära,

och till Tröstens Ande;

Du Eviga och Saliga Treenighet som förhärligar de ödmjuka i Himmelen. Amen.

Eller

Nattens skugga har redan övertäckt jorden med sin slöja;

då faderns sista dag närmade sig,

liksom en föraning av den timmen.

 

Vilken uthållighet och trosvisshet finns inte i den själen!

Vilken kärleksglöd brinner

inte med levande låga i det hjärtat!

 

Omkring fadern gråter och suckar sönerna lidande:

under tårar säger de: varför, du fader,

lämnar du din hjord som sörjer?

 

Men han, med ögonen riktade mot himlen

och med sin högra hand som välsignar, säger:

över er kommer den Gudomliga Nåden.

 

Må villfarelser alltid vara långt borta från era tankar,

och må ingen synd finnas i era själar:

låt endast dygden skina i era hjärtan.

 

Efter att ha uttalat dessa ord, lämnade själen hans kropp:

lysande som en stjärna,

for hans själ upp ledsagad av de heligas körer.

 

Ära vare Fadern och Sonen och Helige Ande;

må den Treenige Guden förläna oss

den eviga äran för all evighet. Amen.

Antifon

F Dina dagar av sorg är nu över: Herren ska alltid vara ditt eviga Ljus, och din Gud ska vara din ära.

Bed för oss, Helige Fader Franciskus;

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss bedja. Gud, för vår fader den Helige Franciskus´ förtjänsters skull har du berikat Din Kyrka med en andlig familj: ge oss nåden, att med honom som förebild, befria oss från denna världens goda för att med honom få del i Himmelens härlighet. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Läsning ur den Helige Bonaventuras Legenda Maior om den Serafiske Fadern Franciskus´ död.                             

Legenda Maior XIV, 5-6

När hans övergång från detta jordiska liv till det himmelska närmade sig, lät han kalla till sig sina bröder som befann sig på den platsen (La Porziuncola) och, med tröstens ord angående hans egen förestående död, med sann faderlig kärlek, uppmanade han dem att älska Gud.

Han talade länge om tålamod, om fattigdom och om troheten i tjänandet av den Heliga Romerska Kyrkan, och om hans förkärlek till det Heliga Evangeliet framför allt annat.

Över bröderna, som satt runt omkring honom, lyfte han sina händer med armarna i form av ett kors och i kraft av och i den Korsfästes Namn välsignade han alla närvarande bröder och alla de frånvarande. Sedan tillade han: "Mina kära söner, var starka och fasta i Herrens fruktan. Och eftersom frestelsen och prövningen kommer, säger jag att de är lyckliga som härdar ut i det som de har börjat. Jag själv närmar mig nu Gud, till vilkens nåd jag anbefaller er alla." När den ömma uppmaning hade slutat, lät den käre gudsmannen bära till sig Evangelieboken och lät någon läsa ur Johannesevangeliet högt för sig: "Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. han hade älskat sina egna som levde här i världen, och han älskade dem till slutet (Joh. 13: 1 )." Sedan proklamerade han, så mycket det var möjligt för honom, med hög röst psalmens ord: "Jag höjer min röst och ropar till Herren (Ps. 142)", han fortsatte ända tills orden: "Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, när du gör väl mot mig."

Slutligen befriades hans själ från den dödliga kroppen och blev mottagen i den Gudomliga Kärlekens avgrund.

Antifon

F O allraheligaste själ,

Alla till vars övergång från detta livet Himmelens invånare kommer till mötes, änglarnas körer jublar och den Ärorika Treenigheten inbjuder med orden: "Bli kvar hos oss i evighet."

Psalm 142

Du är min tillflykt. Psalmen sjungs växelvis mellan solist och alla

Jag höjer min röst och ropar till Herren, *

      jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, *

      jag lägger fram min nöd inför honom.

När min ande försmäktar *

      är du den som känner min stig.

På den väg där jag skall vandra *

      har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se *

      där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig *

      ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till dig, Herre, jag säger: du är min tillflykt *

      min del i de levandes land.

Lyssna till mitt rop *

      jag är förnedrad och i nöd.

Rädda mig från dem som förföljer mig *

      ty de är mig för starka.

För mig ut ur fängelset *

      så att jag får prisa ditt Namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas *

      när du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande *

      nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon

F O allraheligaste själ,

Alla till vars övergång från detta livet Himmelens invånare kommer till mötes, änglarnas körer jublar och den Ärorika Treenigheten inbjuder med orden: "Bli kvar hos oss i evighet."

F Låt oss be vår Serafiske fader om förbön:

Helige Serafiske fader Franciskus, vid sabatens solnedgång, vid timmen för din övergång från denna världen till Himmelen, omgiven av dina sörjande söner, du de fattigas Patriark, med ögonen nästan slutna av trötthet, men på grund av alla tårar, sträckte du ut dina händer i form av ett kors och välsignade med innerlig kärlek, som patriarken Jakob, alla de närvarande bröderna.

Vi ber dig: kom även till vår hjälp med din faderliga kärlek när vi minns din "övergång" från det jordiska till det Himmelska livet (på denna plats där din kropp vilar, som är tecknad med vår Herres Jesu Kristi sårmärken);

och be för oss hos Herren Jesus Kristus om nåden att få samma välsignelse för oss, Han som har visat Korsets hemliga kraft i dig, och som lever med Fadern och den Helige Ande, en Gud från evighet till evighet.

Alla Amen.

Broder Elias rundskrivelse till hela Orden som förkunnar vår Serafiske Fader Franciskus´ död

Käre broder i Kristus, Gregorius, och alla bröder i Orden. Syndaren, broder Elias, sänder er här sin hälsning.

Redan innan jag börjar berätta för er suckar och gråter jag, för det som jag fruktat för har slagit mig och er alla… Han som var vår tröstare har lämnat oss. Han som bar oss som små lamm i sina kärleksfulla armar, han har gett sig i väg som en pilgrim till fäderna i Himmelen, han som var så privilegierad av Gud och älskad av människor.

Vår broder och fader Franciskus´ närvaro var verkligt ljus, inte bara för oss som var hans närmaste i livet och i tron, men även för människor långt borta. Hans ljus kom från det eviga ljuset för att skingra mörkret och ”leda in på fridens och den eviga frälsningens väg dem som går i dödsskuggans land.”

Som den strålande solen lyste hans hjärta och vittnade om Guds Rikes härlighet. Av hans kärleks eld upptändes själarna av kärlek till Gud: föräldrars hjärtan öppnades till en ny kärlek till sina barn; de okloka fick vishet av de visa och rättfärdiga, och i hela världen började ett nytt folk för Herren att växa fram.

Även i de yttersta hörnen av vår jord firas Franciskus´ namn och hans gärningar är beundrade i hela universum.

Låt därför er sorg skingras och om ni vill gråta, gråt då för er egen skull men inte för hans. Vi är alltid rov för döden, medan han redan har gått igenom döden till livet.

Nu vill jag avslöja en stor hemlighet för er, ett mirakel. Aldrig tidigare har man hört om detta, förutom vad som förkunnas om Kristus, Guds Son. Inte långt före Franciskus´ död fick han ta emot den Korsfästes märken på sin kropp, det var Kristi fem sårmärken…

Därför, bröder, lova Herren och tacka Honom för att Han visat sin barmhärtighet, och bevara minnet av vår broder och fader Franciskus till Hans ära som har velat förhärliga Franciskus inför människor och änglar.

Be även Franciskus, att på hans förbön, Herren låter oss bli delaktiga av hans heliga nåd. Amen.

Nu kan eventuellt en predikan eller någon kort uppmaning hållas.

Lovsång till Gud, Den Allrahögste

”Franciskus´ Litania till Den Allrahögste”

(Man ber bönen växelvis)

Du är Helig, Herre, allena Gud, Du som gör underverk.

Du är stark,

Du är stor,

Du är den Högste,

Du är den Allsmäktige Konungen,

Du Helige Fader, Himmelens och jordens Konung.

Du är Trefaldig och En, Herre, gudarnas Gud.

Du är det Goda, allt gott, det Högsta Goda, Herre och Gud, levande och sann Gud.

Du är Kärleken,

Du är Barmhärtigheten,

Du är Visheten,

Du är Ödmjukheten,

Du är Tålamodet,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Tryggheten,

Du är Vilan,

Du är Glädjen,

Du är vårt Hopp och vår Fröjd,

Du är Rättrådigheten, Du är Måttfullheten,

Du är all vår Rikedom i överflöd,

Du är Skönheten,

Du är Mildheten,

Du är Beskyddaren,

Du är vår Väktare och Försvarare. Du är Starkheten,

Du är Vederkvickelsen,

Du är vårt Hopp,

Du är vår Tro,

Du är vår kärlek,

Du är all vår sötma,

Du är vårt eviga liv,

Du store och underbare Herre, Allsmäktige Gud, Barmhärtige Frälsare.

Förböner

Kära bröder, låt oss komma ihåg de stora gärningar som Herren har verkat genom sin tjänare Franciskus och upplyfta våra hjärtan till Herren med förtroende när vi nu ber för våra och hela världens behov. Låt oss be tillsammans och säga:

Herre, hör vår bön på den Helige Franciskus´ förbön.

 

För den Heliga Kyrkan, grundad av Kristus för världen frälsning, så att den med den Helige Andes hjälp, under ledning av påven och biskoparna, som är i förening med honom, alltid blir ett verksamt redskap för den gudomliga nåden åt människorna och hjälp för fred.

 

För alla folk, att de med ödmjukhet i sinnet tar emot Kristi budskap om kärlek, frid och glädje, som förkunnades av den Helige Franciskus.

 

För dem som leder folken, så att de enligt Guds Vilja försöker lösa problem mellan människor i vårt samhälle med ett rätt samvete och tjänar allas bästa med rättvisa och medkänsla.

 

För alla franciskanska kommuniteter, särskilt för Gråbröderna i vår församling, att de må vittna inför världen om ett evangeliskt liv i broderlig kärlek för Kristi skull.

 

För alla som är inspirerade av Franciskus´ liv och alla som tror på Gud, att vi med Franciskus uppriktigt kan säga: ”Min Gud och mitt allt” och att vi likt det serafiska helgonet kan möta syster död i Guds fulla kärlek och frid. Ber vi Herren…

 

För oss här församlade, att vårt liv alltid må vara upplyst och styrkt av glädjen att vara med Kristus. Ber vi Herren…

 

Vår Serafiske Fader Franciskus utkorade Guds Moder till sin Ordens Försvarare. Låt oss be henne, den mäktigaste av alla förebedjare om förbön för alla som vill leva på Evangeliets väg som Franciskus och för alla människor: Var hälsad Maria…

Fader vår…

F O Gud, som i den Helige Franciskus av Assisi, fattig och ödmjuk, har gett din Kyrka en levande bild av Kristus. Låt oss få nåden att följa din Son på Evangeliets väg och förenas med Dig i kärlek och glädje. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Alternativa förböner

Kära bröder, den Helige Franciskus´ liv är en gåva för alla och hans död leder honom ännu närmare oss. Till honom kommer vi med vår bön med de ord som hans första lärjungar använde, med försäkran om att hans faderliga omsorg även omfattar oss, hans söner, här i dag. Låt oss säga tillsammans:

Franciskus, ödmjuk och fattig, du träder in rik i Himmelen.

Du världens sanna ljus, som lyser starkare än solen i Kristi Kyrka, du har redan dolt dina strålar för oss och dragit dig tillbaka till det lysande himmelska hemlandet, du har bytt ur gemenskapen med oss arma dödliga mot änglarnas och de saligas sällskap. Franciskus…

Du vår Ordensfamiljs framstående förebild, låt inte omsorgen om dina söner försvinna med avläggandet av den kroppsliga gestalten. du vet mycket väl i vilka faror du har lämpat oss, och i alla svårigheter och otaliga prövningar så finns inte längre du med oss med din kärleksfulla närvaro som tröstar och ger oss nytt mod i varje stund. Franciskus…

Helige Fader, du som verkligen är barmhärtig, och alltid är full av medlidande och förlåter dina felande söner, vi prisar dig i förening med den Allsmäktiges välsignelse över dig, han som alltid är välsignelsens Gud över allting. Franciskus…

Du mättar dig med välsignelsens föda, den som du hungrade efter och släcker din törst vid ljuvlighetens flod, efter vilken du törstade när du levde ibland oss, men vi tror inte att överflödet i Guds Hus gör så att du glömmer bort dina söner. Franciskus…

Dra oss till dig, Helige Fader, för vi lever i den väldoft som du har lämnat efter dig: du ser hur ljumma och bittra, svaga och försumliga vi är. Vi, din lilla hjord, följer dig med osäkra steg och våra svaga ögon tål inte strålarna av din fullkomlighet. Franciskus…

Du förebild för de fullkomliga, förnya våra dagar, såsom i början, och tillåt inte att de som är lika dig i löftena är olika dig i livet. Franciskus…

Fader vår…

Vår Serafiske Fader Franciskus, kom ihåg dina söner, vi som bara på avstånd följer i dina spår. Ge oss styrka att stå emot det onda, rena oss så att vi blir lysande, låt vårt verk bli välsignet, så att vi bär frukt. Be för oss om att nådens och bönens Ande utgjuts över oss, så att vi blir sant ödmjuka som du, iakttar fattigdomen som du har levt, och att vi förtjänar den kärlek med vilken du alltid har älskat den Korsfäste Kristus med. Han som lever och råder med Fadern och den Helige Ande från evighet till evighet. Amen.

F Herren vare med er;

Alla Och med din ande.

F Herren välsigne och bevare er.

Alla Amen.

F Han låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Alla Amen.

F Han vände sitt Ansikte till er och give er frid.

Alla Amen.

F Må Guds välsignelse vara över er nu och alltid, Fadern E och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

F Gå i Herrens frid.

Alla Gud, vi tackar Dig.

Eller

F Jag överlämnar er till de heligas förböner.

Må vår Ordens försvarare, den Obefläckade Jungfrun, Guds Moder Maria, med den Helige Josef, alla franciskaners beskyddare be för er.

Alla Amen.

Må vår Serafiske Fader Franciskus, som bär Jesus sårmärken, be för er.

Alla Amen.

Må vår änglalike lärare Antonius, den store förkunnaren be för er.

Alla Amen.

Må den Helige Bonaventura, som fördjupade sig i Guds oändliga kärleks hemligheter, be för er.

Alla Amen.

Må den Helige Bernardinus av Siena, som älskade det Heliga Namnet, be för er.

Alla Amen.

Må den Heliga Clara, förstfödd av den Andra Orden, be för er.

Alla Amen.

Må de Heliga Josef av Copertino och Maximilian Maria Kolbe, ödmjuka tjänare och apostlar för den Obefläckade Jungfrun be för er.

Alla Amen.

Må de Heliga Ludvig och Elisabet, ärade helgon av den Tredje Orden, be för er.

Alla Amen.

Må alla Guds heliga som gått den Serafiske Faderns ödmjuka väg till fullkomlighetens höjder, be för er.

Alla Amen.

Och med samma välsignelse som vår Serafiske Fader välsignade broder Leo med välsignar jag er nu med i den allsmäktige Gudens Namn:

Herren välsigne er och bevare er. Han låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig. Han vände sitt Ansikte till er och give er frid. Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

F. Gå i Herrens frid.

Alla Gud, vi tackar dig.

Tota Pulchra

Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. (29 nov. - 7 dec.).

Försångare: Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

F Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

F Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

F Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

F O María!

Alla O María!

F Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

F Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis, ad Dóminum Jesum Christum.

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria. Arvsyndens fläck finns inte i dig. Du Jerusalems ära, du Israels glädje. Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, be för oss hos Herren Jesus Kristus.

 

Högtids- och Votivmässa till Den Helige Franciskus

Högtid 4 oktober

INGÅNGSANTIFON

Låt oss alla fröjdas i Herren vid firandet av vår Serafiske Fader Franciskus; med oss gläder sig änglarnas skaror och jublar inför Guds Son.

KOLLEKTBÖN

Fader, Du som gjorde vår Serafiske Fader Franciskus lik Din Son, den fattige och ödmjuke, låt oss med glädje följa Kristi spår och i kärlekens glädje förenas med Dig.

Genom Honom, Jesus Kristus, Din Son, som med Dig; Fader, och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Första läsningen (Syr 50: 1. 3-7) – vid Votivmässa läses en läsning

Läsning ur Syracks Bok                         

Se den man som under sitt liv reparerade templet, och som under sina livsdagar förstärkte helgedomen.

Under hans tid grävdes brunnar för vatten, en behållare stor som havet.

Han värnade om folket så att det inte skulle falla i fiendens händer och byggde upp stadens murar mot fiendens attack.

Hur beundransvärd var han inte när han gick ibland folket och när han kom ut från helgedomen genom förlåten.

Som en morgonstjärna som skingrar molnens töcken, som fullmånen i all sin prakt och som den lysande solen, ja, så var hans strålglans i Guds tempel.

Så lyder Herrens Ord.

RESPONSORIEPSALM                                  (Ps. 15)

Ref. Du, Herre, är mitt enda goda.

Bevara mig, Gud, för jag tar min tillflykt till Dig.

Jag säger till Herren:

"Du är ju Herren, för mig finns inget gott utom Dig." Ref.

 

Herren är min beskärda del och min bägare;

Du är den som uppehåller min arvedel.

Jag vill lova Herren, för Han ger mig råd;

ännu om natten manar mig mitt innersta. Ref.

 

Jag har haft Herren för mina ögon alltid;

ja, Han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Fördenskull gläder sig mitt hjärta, och min själ fröjdar sig;

jämväl min kropp få bo i trygghet. Ref.

 

För Du skall inte lämna min själ åt dödsriket,

Du skall inte låta Din fromme få se graven.

Du skall kungöra mig livets väg

och inför Ditt ansikte är glädje till fyllest,

ljuvlighet i Din högra hand evinnerligen.

Ref. Du, Herre, är mitt enda goda.

Andra läsningen                                     (Gal 6:14-18)

Läsning ur Paulus brev till Galaterna

Bröder, jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi Kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det betyder ingenting om man är omskuren eller oomskuren, det enda som betyder något är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet vare över alla som följer denna regel och över Guds Israel!

Efter detta må ingen mer vålla mig bekymmer, ty jag bär Jesu märken på min kropp!

Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er ande, mina bröder! Amen.

Så lyder Herrens Ord.

HALLELUJA

Franciskus, fattig och ödmjuk, träder in rik i Himmelriket, hyllad med himmelsk lovsång.

Evangeliet Matt.                                    11: 25-30

Läsning ur det Heliga Evangeliet enligt Matteus

Vid den tiden sade Jesus:

"Jag prisar Dig, Fader, Himmelens och jordens Herre, för att Du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda. Ja, Fader, så var Din nådiga vilja. Allt har av min Fader blivit anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill uppenbara Honom.

Kom till mig, alla ni, som är trötta och tyngda av bördor, så skall jag ge er ro. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk av hjärtat, så skall ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Så lyder Herrens evangelium

Tyst säger präst/diakon:

Må orden i Guds glädjebud ta bort vårt brott emot Hans Bud.

FÖRBÖNER

Texten bygger på Lovsång till Gud, Den Allrahögste

”Franciskus´ Litania till Den Allrahögste”

P Med glädje firar vi minnet av vår Serafiske fader Franciskus och upplyfter till Barmhärtighetens Gud våra böner, för att Han må ge oss nåden att kunna efterfölja i våra liv sin tjänare Franciskus´ lysande förebild.

Låt oss be tillsammans och säga:

R. På Franciskus förbön, välsigna Ditt folk.

Du är Helig, Herre, och du gör underbara ting; förnya på nytt Din Kyrka med mångas helighet som lever i enkelhet och i evangelisk glädje. R.

Du är Beskyddare, Försvar och vår Trygghet: försvara vårt land från allt ont och bevara oss i Din frid. R.

Du är Skönhet, Ödmjukhet och Tålamod: låt varje människa bli till sann broder bland bröder, som kan sjunga Din ära med allt skapat. R.

Du är vårt Hopp, vår Tro och Kärlek: lär oss att älska Din Korsfäste Kristus i alla utslagna i vår tid. R.

Du är Godhet, allt Gott, det Högsta Goda: hjälp Gråbröderna, vår församling, alla rörelser, personer och institutioner som tar inspiration från den Helige Franciskus att älska Dig över allt annat. R.

Du är Treenig och En, Herren Gud Allsmäktig: hjälp vår församlingsgemenskap och var och en som bekänner sig till Kristus Din Son att avstå från allt som inte behövs och leva i förtröstan på Ditt Ord och vi ber om goda kallelser till Gråbrödernas Gudsvigda liv. R.

Vår Serafiske Fader Franciskus anförtrodde sitt Brödraskap till Guds Moder med titeln "Ordens Advokat", låt oss anförtro våra liv åt henne med samma förtröstan: Var hälsad, Maria…

P Herre, i Franciskus´ namn ger du även idag Kyrkan och världen hopp om kärlek och frid, stärk vår tro på Kristus din Son, så att allt skapat välsignar och tjänar dig med stor ödmjukhet. Genom Jesus Kristus, ditt Ansiktes avbild, som lever och råder i evigheters evighet. Amen.

BÖN ÖVER OFFERGÅVORNA

Vi kommer, Herre, med vår gåva och vår bön att vi med Korset för ögonen kan fira det mysterium som fyllde Din fattige Franciskus med brinnande kärlek till Jesus Kristus, vår Herre.

PREFATION OM HELIGA JUNGFRUR OCH HELIGA ORDENSMÄN/ORDENSKVINNOR:

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar Dig, Allsmäktige, Evige Gud, och att vi prisar Din försyn och Din förunderliga kraft i de heliga som vigt sina liv åt Jesus Kristus.

Ty Du, o Herre, låter människan återfå den helighet Du skapat henne till, och Du leder oss på vägen till Ditt Rike, där vi en gång skall få smaka Dina ljuvliga himmelska gåvor.

Därför lovar vi Dig med alla änglar och helgon, vi prisar Ditt Namn, tillber Dig och sjunger.

Helig…

KOMMUNIONSANTIFON                                       Matt 5:3

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

BÖN EFTER KOMMUNIONEN

Ge oss, Herre, genom sakramentet något av den kärlek och lidelse för andras eviga väl som präglade den Helige Franciskus, så att Din godhet mot oss inte blir förspilld utan genom oss blir andra till glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

 

Novena inför Alla Franciskanska Helgons Fest

Novena: 20 - 28 november

Festdag: 29 november. Denna dag är en tacksägelse för godkännandet av den av Honorius III stadfästa Ordensregeln den 29 november 1223. Vi firar och tackar Gud för alla de som uppnått fullkomlighet och helighet genom att troget leva enligt Franciskus´ Regel.

Bröderna förnyar sina ordenslöften av kyskhet, fattigdom och lydnad denna dag.

Med denna novenabön ber vi för alla bröder i Första Orden att de blir trogna det de har lovat Herren i Hans Heliga Kyrka och alltid brinner för Guds ära och människors frälsning i Helige Franciskus efterföljd!

Tacksägelse med alla de heliga:

Helige Franciskus av Assisi

F Den Ärorika, Saliga Modern Maria, alltid Jungfru, de Saliga Änglarna Mikael, Gabriel och Rafael och alla körer av Saliga Serafer, Keruber, Troner, Herravälden, Furstendömen, Makter, Krafter, Änglar och Ärkeänglar, den Salige Johannes Döparen, Johannes Evangelisten, Petrus, Paulus, och de Saliga Patriarkerna, Profeterna, de Oskyldiga Barnen, Apostlarna, Evangelisterna, Lärjungarna, Martyrerna, Bekännarna, Jungfrurna, de Saliga Elias och Enok, och alla helgon som har varit, ska vara och nu är,

Alla alla dessa ber vi ödmjukt för Din kärleks skull, Helige Fader, att de för alla Dina välgärningar ska tacka Dig, såsom det behagar Dig, den Högste och Sanne, Evige och Levande Guden, tillsammans med Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, och den Helige Ande, Tröstaren, i evigheters evighet. Amen.

Förbön för Franciskanorden

F Allsmäktige Evige Gud, Du har i Din nåd velat ge ett större ljus åt Din Kyrka genom ett underbart och mångskiftande blomstrande av serafisk helighet.

Alla Låt bröderna få kraft att följa alla dessa ärorika bröders och systrars föredöme och att uppnå segerkransen i himlen, som är förbehållen de rättfärdiga.

F Vi ber Dig också om nåd för alla de bröder som omfamnat den franciskanska kallelsen: ge dem trohetens och hängivenhetens nåd och styrka att utan kompromisser troget leva sin kallelse.

Alla Låt dem få glädjen att se andra unga män och kvinnor som vill följa i de Heliga Franciskus´ och Claras fotspår. 

Låt Franciskanorden bli till välsignelse för Kyrkan och hela mänskligheten genom en ständig förnyelse i kärleken att leva det evangeliska liv som Herren har kallat dem till.

F Barmhärtige Gud, ge oss frid och allt gott och till sist det eviga livet med Franciskus och alla de heliga.

Alla Amen.

Lilla Franciskanska Helgonlitanian

F Allsmäktige och Barmhärtige Gud, för Dina heligas skull och på deras förbön, förbarma Dig över alla medlemmar i den Serafiska Orden och ge evig vila åt de avlidna brödernas och systrarnas själar.

Heliga Guds Moder, Franciskanordens Försvarare, bed för oss

Helige Josef, Franciskanordens Beskyddare

Helige Ärkeängeln Mikael

Serafiske Fader Franciskus

Heliga Moder Clara

Heliga Protomartyrer i Orden

Helige Antonius av Padua

Helige Bonaventura av Bagnoreggio

Helige Bernardinus av Siena

Helige Giovanni da Capistráno

Helige Petrus av Alcántara

Helige Paschalis

Helige Franciskus Solano

Helige Laurentius av Bríndisi

Helige Josef av Copertino

Helige Maximilian Maria Kolbe

Alla heliga bröder och systrar i den Serafiska Orden.

Må Herren välsigna oss och ge oss sin frid och i evighet få lovprisa Honom med alla de heliga.

Alla Amen

På själva festdagen den 29 november i stället för Lilla litanian:

Den Franciskanska Helgonlitanian

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Heliga Maria Immaculata, Ordens Försvarare

Helige Josef, Ordens Beskyddare

Helige Ärkeängeln Mikael och alla Guds änglar

Helige Johannes Döparen

Heliga Petrus och Paulus

Alla Herrens heliga apostlar och lärjungar

Heliga Maria Magdalena

Heliga Stefanus och Laurentius

Helige Basilius

Helige Augustinus

Helige Antonius, abboten

Helige Benediktus

Helige Dominikus

Vår Helige Serafiske fader Franciskus

(Bön till martyrerna:)

Heliga Protomartyrer Berardo, Ottone, Pietro och Accursio

Heliga Daniel och följeslagare

Heliga Villehad och följeslagare

Heliga Petrus Baptist, Paulus Miki och följeslagare

Helige Fidelis

Helige Maximilian Maria Kolbe

Alla franciskanska heliga martyrer

(Bön till bekännare i I Orden:)

Helige Antonius av Padova

Helige Bonaventura

Helige Bernardinus av Siena

Helige Giovanni da Capistráno

Helige Petrus av Alcántara

Helige Paschalis

Helige Franciskus Solano

Helige Laurentius av Bríndisi

Helige Josef av Copertíno

Helige Leonard

Helige Konrad av Pàrzham

Helige Pio av Pietrelcina

Alla heliga bröder av den första Orden

(Bön till systrar i II Orden:)

Heliga Moder Clara

Heliga Agnes av Assisi

Heliga Agnes av Prag

Heliga Angela av Foligno

Heliga Collette

Heliga Katarina av Bologna

Heliga Veronica Giuliani

Alla heliga clarissor

(Bön till sekularfranciskaner:)

Heliga Elisabeth av Ungern

Heliga Rosa av Viterbo

Helige Ludvig (IX)

Heliga Margareta av Cortona

Helige Josef Benedikt Labre

Helige Johannes Maria Vianney

Helige Pius X

Salige Johannes XXIII

Alla ni heliga som följde Franciskus

Alla våra skyddshelgon

Var oss nådig, fräls oss, milde Herre Gud

Från allt vad ont är

Från allt vad synd är

Från djävulens försåt och list

Från vrede, hat och allt ont uppsåt

Från den eviga döden

Genom Ditt Människoblivande

Genom Din födelse

Genom Ditt dop och Din heliga fasta

Genom Ditt Kors och Ditt lidande

Genom Din död och Din begravning

Genom Din heliga uppståndelse

Genom Ditt förhärligande och Din himmelsfärd

Genom Den Helige Andes utgjutande

Genom Din återkomst i härlighet

Att Du ville förbarma Dig, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville leda oss fram till sann omvändelse

Att Du ville styrka och bevara oss i Din heliga tjänst

Att Du ville skänka alla våra välgörare det eviga livets lön

Att Du ville föröka och bevara markens gröda

Att Du ville beskydda Din Heliga Kyrka

Att Du ville bevara den Helige Fadern och alla Kyrkans tjänare i Din heliga tjänst

Att Du ville se i nåd till den Franciskanska Ordensfamiljen

Att Du ville föra alla kristna till enhet

Att Du ville upplysa alla folk med Evangeliets ljus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss alla Guds helgon,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss bedja. Gud vår Fader, Du lät den Helige Franciskus framstå som en trofast efterföljare till Kristus i vår värld. Genom honom har Du lagt grunden till den franciskanska livsformen som ett medel till helgande och frälsning.

Gör oss trofasta och hängivna i Kristi efterföljelse på förbön av denna stora skara av franciskanska helgon, som nu med vår Helige fader Franciskus har del i Din härlighet. Må vi bli inspirerade av den Helige Franciskus radikala efterföljelse av Kristus, Han som är Din Son och som lever och råder med Dig Fader och den Helige Ande i en enhet i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Mässa för Alla Helgon i den Serafiska Orden

Fest 29 november

INGÅNGSANTIFON

Lova vår Herre, alla ni Hans heliga, ni som fruktar Honom, stora och små! Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten. Låt oss jubla och vara glada och ge Honom ära.

GLORIA

KOLLEKTBÖN

Allsmäktige Gud, Du har i Din nåd velat ge ett större ljus åt Din Kyrka genom ett underbart och mångskiftande blomstrande av serafisk helighet. Låt oss få kraft att följa alla dessa ärorika bröders och systrars föredöme och att uppnå segerkransen i himlen, som är förbehållen de rättfärdiga.

Genom Din Son, Jesus Kristus…

Första Läsningen                                              Syr. 44,1.10-15

Läsning ur Syraks Bok

Nu vill jag lovsjunga ärorika män, våra fäder och vårt ursprung. Dessa var män som fått del av Guds nåd och vilkas rättfärdiga verk inte blivit glömda. Hos deras ättlingar blir nåden kvar, deras efterkommande är ett gott arv. Tack vare förbunden består deras ättlingar, att barnen får leva är deras förtjänst. För all framtid skall deras ättlingar fortleva, och deras ära kommer aldrig att förblekna. Deras kroppar har begravts i frid, och deras namn skall leva genom alla släktled. Alla folk skall tala om deras vishet, och folkförsamlingen skall förkunna deras lov.

Så lyder Herrens ord.

RESPONSORIEPSALM                         Ps 24:1-4b,5-6

R. Detta är det släkte som söker Ditt Ansikte, Herre.

Jorden är Herrens med allt den rymmer,

      världen och alla som bor i den.

Det är Han som har lagt dess grund i havet

      och fäst den över de strömmande vattnen. R.

 

Vem får gå upp till Herrens berg,

      vem får gå in i Hans tempel?

Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,

      som inte håller sig till falska gudar R.

 

Han får välsignelse av Herren

      och riklig lön av Gud, sin räddare.

Här är det släkte som sökt sig till Herren,

      som träder fram inför Ditt ansikte, Du Jakobs Gud. R.

 

HALLELUJA

Detta är det sanna broderskapet: att övervinna världens ondska för att följa Kristus och jubla med Honom i Himmelen.

Evangelium                                                                         Mark 10,17-21

Läsning ur det Heliga Evangeliet enligt Markus

När Jesus skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för Honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus svarade: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och mor.” – ”Mästare”, sade mannen, ”allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom med kärlek och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i Himlen. Kom sedan och följ mig.”

Så lyder Herrens evangelium.

BÖN ÖVER OFFERGÅVORNA

Herre, låt dessa gåvor vara Dig välbehagliga, som vi bär fram till den Serafiska Ordens alla helgons ära. Låt dem som redan har fått del i det eviga livet beskydda oss på vår pilgrimsvandring mot Dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

PREFATION

Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt, vår uppgift och frälsningens källa, att alltid och överallt tacka Dig, Herre, Helige Fader, Allsmäktige och Evige Gud.

Idag ger Du oss glädjen att i anden skåda den himmelska staden, det heliga Jerusalem, som är vår moder, där våra bröders festförsamling ärar Ditt Namn i evighet.

Vi som är pilgrimer på jorden skyndar i hoppet på vår vandring mot vårt gemensamma hemland, och gläder oss åt den Serafiska Ordens utvalda lemmars ärorika upphöjelse, de är våra bröder som Du givit oss till förebilder och vänner.

För denna Din kärleksgåvas skull vill vi förena oss med den oändliga skaran av änglar och helgon och tillsammans sjunga med jublande glädje lovsången till Din ära.

KOMMUNIONSANTIFON

Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

Saliga är de som stiftar fred, för de ska kallas Guds söner.

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör Himmelriket.

BÖN EFTER KOMMUNIONEN

Gud, Du mättar oss med det enda Brödet och tröstar oss med det enda hoppet. Ge oss Din Ande så att vi tillsammans med Dina helgon blir till ett hjärta och en själ i Kristus, och så kan uppstå med Honom i härlighet. Genom Kristus, vår Herre.

HÖGTIDLIG VÄLSIGNELSE

Må Gud, de heligas ära och glädje, som ställt er under beskydd av deras kraftfulla förbön, välsigna er med evig välsignelse.

Amen.

Må ni på alla franciskanordens helgons förbön gå fria från allt ont i denna tid, hämta lärdom ur deras liv och bli ivriga att tjäna Gud och nästan.

Amen.

Och må ni sedan med dem alla gå in i himlens glädje, där Kyrkan, vår Moder, fröjdar sig att se sina barn förenas i evig frid med alla de heliga därovan.

Amen.

Må välsignelse från Gud den Allsmäktige, Fadern och Sonen + och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er nu och alltid.

Amen.

 

Rit för Förnyelsen av Ordenslöftena

29 november

Enligt Rito Romano-Serafico år 2001

Provinsministern eller guardianen:

Låt oss komma ihåg vår Serafiske Fader Franciskus som ofta brukade säga: ”Låt oss börja, bröder, att tjäna Herren, för hittills har vi gjort inga eller ytterst få framsteg”. Låt oss därför be, kära medbröder, till Gud vår Fader, som ger uthållighet i det goda, att Han ger oss sin nåd, till oss som är Hans söner och som idag förnyar våra löften.

Alla ber nu en stund i tystnad.

Provinsministern eller guardianen fortsätter:

Herre, se i Din godhet till oss Dina söner, som Du i Din försyn har kallat till den evangeliska fullkomligheten; låt oss gå vidare med generositet och uthålligt engagemang på den väg som vi har påbörjat med sådan iver.

Alla Amen.

Alla bröder uttalar förnyelsen av löftena tillsammans:

Allsmäktige, Allraheligaste, Högste och Upphöjde Gud, Helige och Rättfärdige Fader, himmelens och jordens Herre och Konung, jag välsignar Dig och jag tackar Dig för att Du med Din kärleks kraft har kallat mig att efterfölja Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, genom ett liv i enlighet med den inspiration som Du gav Din tjänare Franciskus.

Med den Helige Andes kraft förnyar jag i dag till Dig, med hela mitt hjärtas hängivenhet, löftet att leva i lydnad, utan något eget och i kyskhet, och jag bekräftar även min föresats att leva enligt Mindre Brödernas Regel, stadfäst av påven Honorius, enligt vår Ordens Konstitutioner.

Helige Fader, genom Maria den Obefläckades hjälp, hon som är Jungfru som blev Kyrka och förebild för det Gudsvigda livet, på vår fader den Helige Franciskus och alla helgons förbön, med brödernas hjälp, låt mig få hålla ut intill slutet i denna heliga föresats, och endast genom Din nåd, nå fram till Dig, Du Allrahögste, som i den fullkomliga Treenigheten och i Enhet lever och råder i härlighet, i evigheters evighet. Amen.

Efter förnyelsen av ordenslöftena säger provinsiministern eller guardianen:

Lov, pris, ära och tack till vår Gud och till er som har förnyat er föresats att hålla vår fader, den Helige Franciskus´, sätt att leva, som är skriven till frälsning i er själ, välsignelse i himmelen från den Allrahögste Fadern, och på jorden Hans älskade Sons välsignelse med den Helige Ande Hjälparen.

Alla Amen.

Provinsiministern eller guardianen:

Förenade i bön, efter att ha förnyat våra Ordenslöften, ber vi den Allsmäktige Guden att Han gör oss trogna våra löften och generösa i Hans tjänst. Vi ber tillsammans:

Herre, hör vår bön.

 

För Guds Heliga Kyrka, att alla hennes söner och döttrar samverkar för att bygga upp henne med sina liv.

 

För fred, frid och frälsning för hela världen, att alla Franciskus söner blir budbärare i samhället och medverkar till fred och broderskap.

 

För de unga, att deras entusiasm och ideal för de evangeliska värdena till tjänst för rättfärdighet och kärlek blir allt starkare, så att de kan få erfara den ljuva frid som kommer av att utge sig själv.

 

För alla Gudsvigda, att deras liv vittnar om glädjen över att ha funnit Gud som är allt gott, det högsta goda och det godas fullhet.

 

För oss här närvarande, att vi älskar Gud och tillber Honom med ett rent hjärta och sinne och ger Honom allt lov, dag och natt utan att tröttna.

 

Provinsiministern eller guardianen:

Gud, Du källa till all helighet, hör denna Din familjs böner och på den Saliga Jungfru Marias förbön, hon som är Din ödmjuka tjänarinna och vår Härskarinna, välsigna och beskydda dessa Dina söner, så att de med Din hjälp troget uppfyller det som de genom Din gåva har lovat Dig. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Franciskansk Liturgi och Andakt

Provöversättning År 2002

Sankt Franciskus Kloster - Jönköping

Gråbröderna (Conventualfranciskanerna)

Innehåll:

* Välsignelse av Klostret, 6 januari

* Dragning av Skyddshelgon, 6 januari

* Vår Serafiske Fader Franciskus´ Stigmatisering,

17 september

* Franciskusnovenan 24 september–2 oktober

* Transitus, 3 oktober

* Högtids- och Votivmässa, 4 oktober

* Novena inför Alla Franciskanska Helgons Fest,

20-28 november

* Mässa för Alla Helgon i den Serafiska Orden, 29 november

* Rit för Förnyelsen av Ordenslöftena, 29 november

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek