Officiet för Vår Serafiske Fader Franciskus

Officiet för Vår Serafiske Fader Franciskus

Officiet för Vår Serafiske Fader Franciskus

Officiet för

Vår Serafiske Fader Franciskus

3:e och 4:e oktober

Delvis en provöversättning 2017 ur

Liturgia delle ore secondo il rito romano e il calendario serafico, Famiglie francescane italiane 1989

S:t Franciskus Kloster - Gråbröderna

Officiet för Vår Serafiske Fader Franciskus

Franciskus, son till Pietro di Bernardone och donna Pica, föddes i Assisi år 1182. Efter en bekymmerslös uppväxt, vid 24 års ålder, i den lilla kyrkan San Damiano, kände han Kristi kallelse att följa Honom och att bygga upp Hans hus. Efter denna upplevelse avsade han sig allt jordiskt för att endast söka Gud och hädanefter skulle han endast sträva efter att ”leva enligt det Heliga Evangeliet”, och efterfölja Kristus fattig och ödmjuk.

Efter att han fått några efterföljare gav han upphov till en ny orden (1209) som han av ödmjukhet kallade De Mindre Brödernas Orden, som först hade sin hemvist i Rivotorto och senare i Santa Maria degli Angeli. Han skrev en regel för sina bröder som senare skulle godkännas av påven Honorius III år 1223. Franciskus och hans bröder begav sig överallt för att förkunna evangeliet, i kristna länder och där kristendomen inte var utbredd, på ett enkelt men effektivt sätt. Särskilt verksam var deras förkunnelse genom föredömet med ett heligt liv. Han grundade även en andra orden, kallad för De Fattiga Damerna, eller Clarissor, och en tredje orden, Sekularfranciskaner, för dem som lever i världen.

Två år innan hans död, på berget La Verna, tog han emot det högsta privilegiet av Kristus, stigmatiseringen, som gjorde honom lik Kristus även kroppsligen.

Han dog i Santa Maria degli Angeli, medan han låg på bara marken, kvällen den 3 oktober 1226, under det att han upprepade orden från Psaltaren där själen överlämnar sig åt Gud: ”Voce mea ad Dominum clamavi…” (Psalm 142). Två år efter Franciskus död, helgonförklarades han av påven Gregorius IX och år 1230 fördes helgonets kropp att vila under altaret i den nya basilikan som uppförts till hans ära. Pius XII utnämnde Franciskus år 1939, tillsammans med Heliga Catarina av Siena, till Italiens skyddspatron.

Helige Johannes Paulus II utnämnde Helige Franciskus till ekologins skyddshelgon den 29 november 1979.

Första Vesper

Hymn

Natten har kommit över världen,

skapelsen är omsluten av skuggor:

den Serafiske Fadern Franciskus

avslutar sitt liv i ro och frid.

 

I sitt hjärta glöder kärleken starkt

och hans sinne är upphöjt i Gud.

Hans söner ber under tårar:

”Lämna inte din hjord utan ledning!”

 

Den Serafiske Fadern ser upp

och räcker sin högra hand över dem:

”Till er skall välsignelse komma

och nåden skall omsluta alla.

 

Må synden fly från ert liv,

må kärlek till Gud glöda starkt,

må ljuset från Kristus få lysa,

att ni klart ser ert himmelska mål”.

 

Så tystnar orden från hans läppar,

hans själ blir till himmelen tagen:

hans ansikte lyser och strålar

av den fullkomliga eviga glädjen.

 

Faderns och Sonens ära vi sjunger,

och Anden Tröstaren vi hyllar,

Eviga och Saliga Treenighet,

som de ödmjuka i himmelen tillber. Amen.

 

Ant. 1 Franciskus, sant katolsk och apostolisk,

fick uppdraget av Gud att förkunna fridens evangelium.

 

Psalm 112

Den rättfärdige blir välsignad

Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning (Ef 5:9)

Salig den man som fruktar Herren *

        och har sin stora lust i Hans bud.

Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, *

        de trognas släkte skall välsignas.

Gods och rikedom skall finnas i hans hus, *

        hans rättfärdighet består för evigt.

För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, *

        nådig och barmhärtig och rättfärdig.

Den som är god förbarmar sig och ger lån *

        pålitlig i allt vad han gör.

Han skall aldrig någonsin vackla. *

        den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt.

Han fruktar inte för onda budskap, *

        hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren.

Hans hjärta är tryggt och utan fruktan, *

        han skall snart få se ner på sina ovänner.

Han strör ut, han ger åt de fattiga, +

        hans rättfärdighet varar i evighet, *

        hans horn blir upphöjt med ära.

Den gudlöse skall se det och harmas, +

        han skall gnissla tänder och förgås. *

        Vad de gudlösa önskar blir till intet.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Ant. 1 Franciskus, sant katolsk och apostolisk,

fick uppdraget av Gud att förkunna fridens evangelium.

 

Ant 2 Under sin levnad var han till stöd för Guds hus

och han styrkte Herrens tempel.

Psalm 147 B

Jerusalems återupprättelse

Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru (Upp 21:9)

Jerusalem, prisa Herren, *

   Sion, lova din Gud.

Han har gjort bommarna för dina portar fasta, *

   och välsignat dina barn därinne.

Han skaffar dina gränser fred, *

   Han mättar dig med bästa vete.

Han sänder ut sitt Ord över jorden, *

   Hans befallning skyndar iväg med hast.

Han låter snö falla som ull, *

   rimfrost strör Han ut som aska.

Han sprider hagel som smulor, *

   vem härdar ut inför Hans köld?.

När Han sänder sitt ord, då smälter det frusna, *

   låter Han vinden blåsa, då strömmar vattnen på nytt.

Han har förkunnat för Jakob sitt ord, *

   för Israel sina stadgar och bud.

Så har Han inte gjort för något annat folk, *

   Hans bud, dem känner de inte.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Ant 2 Under sin levnad var han till stöd för Guds hus

och han styrkte Herrens tempel.

 

Ant 3 Herre, befria min själ från kroppens fängelse:

de rättfärdiga väntar på att Du tar emot mig i de levandes land.

Psalm 142

Du är min tillflykt

Allt detta gick i uppfyllelse i Herren i lidandets stund (S:t Hilarius)

Jag höjer min röst och ropar till Herren, *

        jag höjer min röst och bönfaller Herren.

Jag utgjuter inför Honom mitt bekymmer, *

        jag lägger fram min nöd inför Honom.

När min ande försmäktar, *

        är Du den som känner min stig.

På den väg där jag skall gå *

        har de lagt ut sina snaror.

Skåda på min högra sida och se: *

        där finns ingen som känns vid mig.

Ingen tillflykt återstår för mig, *

        ingen frågar efter mitt liv.

Jag ropar till Dig, Herre,

        jag säger: Du är min tillflykt, *

        min lott i de levandes land.

Lyssna till mitt rop, *

        jag är förnedrad och i nöd,

rädda mig från dem som förföljer mig, *

        ty de är mig för starka.

För ut mig ur fängelset, *

        så att jag får prisa Ditt Namn.

Omkring mig skall de rättfärdiga samlas, *

        när Du gör väl mot mig.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Ant 3 Herre, befria min själ från kroppens fängelse:

de rättfärdiga väntar på att Du tar emot mig i de levandes land.

 

Kort läsning                                    Rom 8:10-11

Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om Anden från Honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall Han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att Hans Ande bor i er.

 

Responsorium

R. Franciskus, fattig och arm,

+ träder rik in i himlen.

V. Ärad med himmelsk lovsång, + träder…

R. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

 

Magnificat (Marias lovsång)

Antifon Franciskus, i allt lydig Herren, rådde över det skapade och upptäckte skönheten medan han sjöng Skaparens ära.

Luk 1:46-55

+ Min själ prisar Herrens storhet, *

     min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *

     från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *

     Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom*

     varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *

     Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

     och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor, *

     och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *

     och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *

          och Hans barn för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

Antifon Franciskus, i allt lydig Herren, rådde över det skapade och upptäckte skönheten medan han sjöng Skaparens ära.

 

Förböner

P Låt oss be Gud vår Fader att vi alla, enligt den Serafiske fadern, den Helige Franciskus föredöme och på hans förbön, blir ledda till ett heligt liv. Vi ber tillsammans:

Herre, hör vår bön.

 

Helige Fader, Du gjorde Din tjänare Franciskus till en fullkomlig efterföljare till Din Son Jesus Kristus, låt även oss, i Franciskus fotspår, troget leva enligt Kristi evangelium.

 

Helige Fader, Du som skingrar de övermodiga och upphöjer de ödmjuka av hjärtat, ge oss nåden att följa den Serafiske fadern på ödmjukhetens stig.

 

Helige Fader, Du har präglat Kristi Heliga Lidandes Sår på Din tjänare Franciskus kropp, låt oss aldrig berömma oss av något annat än av Jesu Kristi Kors.

 

Helige Fader, Du inspirerade Din tjänare Franciskus att grunda en stor ordensfamilj, välsigna alla bröder och systrar i de tre ordnarna och med Din nåd ge dem kraft att bli trogna den kallelse de omfamnat och lovat att leva.

 

Herre, skänk vår kommunitet goda kallelser, välsignelse och evigt liv åt våra välgörare och Din barmhärtighet och nåd åt alla dem som vi ber för.

 

Helige Fader, Du som förlåter oss våra synder på den Helige Franciskus förbön, låt Ditt Ansiktes ljus lysa över alla våra avlidna bröder och systrar.

 

Låt oss nu fullborda vår lovsång och vår bön med Herrens egna ord: Fader vår…

 

Slutbön

Gud, Du som genom den Serafiske Fadern, Helige Franciskus, fattig och ödmjuk, har gett Din Kyrka en levande bild av Kristus, låt oss få följa Din Son på evangeliets väg och förenas med Dig i kärlek och glädje. Genom Din Son…

 

Läsningsgudstjänst

Invitatorium

Herre, öppna + mina läppar.

Alla Så att min mun kan förkunna Ditt lov.

R. På den Serafiske Faderns, den Helige Franciskus´ högtid

låt oss lovprisa Herren vår Gud.

Psalm 24

Herrens ankomst till sitt tempel

Himlens portar öppnades för Kristus när Hans kropp togs upp (S:t Irenaeus)

Jorden är Herrens och allt som finns på den, *

   jordens krets och de som bor där.

Det är Han som har grundat den på haven *

   och fäst den över strömmarna. R.

 

Vem får gå upp på Herrens berg, *

   vem får träda in i Hans helgedom?

Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent, *

   den som inte bedrar och som inte svär falskt. R.

 

Han skall få välsignelse av Herren, *

   och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.

Detta är det släkte som frågar efter Honom, *

   som söker Ditt ansikte, Du Jakobs Gud. R.

 

Höj, ni portar, era huvuden, +

   höj er, ni eviga dörrar. *

   för att ärans Konung må träda in.

Vem är då ärans Konung? +

   Det är Herren, stark och väldig, *

   Herren, väldig i strid. R.

 

Höj, ni portar, era huvuden, +

   höj dem, ni eviga dörrar, *

   för att ärans Konung må träda in.

Vem är då denne ärans Konung? +

   Det är Herren Sebaot, *

   Han är ärans Konung. R.

 

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen. R.

 

R. På den Serafiske Faderns, den Helige Franciskus´ högtid

låt oss lovprisa Herren vår Gud.

 

Hymn

Franciskus du den fattige,

iklädd endast Kristi nåd,

själen din till ära

är tagen till de saligas rike.

 

Ur denna värld du flyr

ödmjuk, ren och fri

rik i himlen träder du in

ärad med himmelsk lovsång.

 

På sin svaga kropp han bär

de sår som Kristus gav,

Guds Lamm ger sitt sigill

åt sin trogne tjänare och vän.

 

Du ömme fader för de fattiga

du vän till frid och fred,

du lyser som en sol

i Guds helga Kyrka än!

 

Dig vare lov o Herre Krist,

Du den levande Gudens Ord,

Du som visar i Dina heliga

kärlekens eviga glädje. Amen.

 

Antifon 1 Gud lät mig glömma hela min faders hus,

och Han har låtit mig bli fruktsam i all min nöds land.

 

Psalm 1

De två vägarna

Saliga de som satt sitt hopp till Korset och stigit ner i vattnet

(En författare från 100-talet)

Salig är den som inte följer de gudlösas råd

        och inte går syndares väg *

        eller sitter där hädare sitter

utan har sin lust i Herrens lag *

        och läser Hans lag både dag och natt.

Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, *

        vilket bär frukt i sin tid

och vars löv inte vissnar: *

        allt vad han gör, det lyckas väl.

Inte så med de gudlösa: *

        de är som agnar som vinden för bort.

Därför skall de gudlösa inte bestå i domen *

        och inte syndarna i de rättfärdigas församling.

Ty Herren känner de rättfärdigas väg, *

        men de gudlösas väg leder till fördärvet.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Antifon 1 Gud lät mig glömma hela min faders hus,

och Han har låtit mig bli fruktsam i all min nöds land.

 

Antifon 2 Franciskus såg Kristi förnedring vara dyrbarare

än världens skatter.

 

Psalm 8

Guds storhet och människans värdighet

Allt lade Han under Hans fötter, och Honom som är huvud över allting gjorde Han till huvud för Kyrkan (Ef 1:22)

Herre, vår Herre, väldigt är Ditt Namn över hela jorden, *

        Du som har brett ut Ditt majestät över himlen!

Barns och spädbarns rop har Du gjort till en lovsång åt Dig,

        Du har rest ett värn mot Dina fiender; *

        Dina ovänner och vedersakare förstummas.

När jag ser Din himmel, Dina fingrars verk, *

        månen och stjärnorna som Du har berett,

vad är då en människa, att Du tänker på henne, *

        eller en människoson, att Du tar Dig an honom?

En liten tid lät Du honom vara ringare än änglarna, *

        men Du har krönt honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över Dina händers verk, *

        allting lade Du under hans fötter:

alla får och oxar, *

        likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet, *

        allt som vandrar havens vägar.

Herre, vår Herre, *

        väldigt är Ditt Namn över hela jorden!

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Antifon 2 Franciskus såg Kristi förnedring vara dyrbarare

än världens skatter.

 

Antifon 3 Jag är död för världen och mitt liv är fördolt

med Kristus i Gud.

 

Psalm 16

För mig finns inget gott utom Dig

Gud löste Jesus ur dödens vånda och lät Honom uppstå (jfr Apg 2:24)

Bevara mig, Gud, *

        ty jag tar min tillflykt till Dig.

Jag säger till Herren: ”Du är ju Herren, *

        för mig finns inget gott utom Dig.”

De heliga i landet, de härliga, *

        de är min enda glädje.

Men de som tar sig andra gudar, *

        de drabbas av svåra plågor.

Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *

        eller ta deras namn på mina läppar.

Herren är min andel, min bägare, *

        Du håller mitt öde i Dina händer.

En lott har tillfallit mig i Ditt ljuvliga land, *

        ett underbart arv har jag fått.

Jag vill lova Herren, Han ger mig råd. *

        Ännu om natten manar mig mitt innersta.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *

        Han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga *

        ja, än mer: min kropp skall vila med förtröstan.

Ty Du lämnar inte min själ i dödsriket, *

        och låter inte Din Helige möta förgängelsen.

Du visar mig livets väg,

        inför Ditt Ansikte finns glädjens fullhet, *

        ljuvlighet i Din högra hand för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Antifon 3 Jag är död för världen och mitt liv är fördolt

med Kristus i Gud.

 

V. Herre, Du har smyckat Din tjänare Franciskus,

R. med vår frälsnings tecken.

 

Läsning ur Aposteln Paulus brev till de kristna i Efesos          (Ef 4:1-24)

Åt var och en är given nåd för att bygga upp Kristi kropp.

Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader, Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att Han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.)

Så gjorde Han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med Honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft Han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan.

Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om Honom och undervisats om Honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

R. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; + er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.

V. Det enda jag ville veta av när jag var hos er,

det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. + er tro…

 

Läsning ur ”Brevet till de troende” av Helige Franciskus av Assisi

Vi ska vara enkla, ödmjuka och renhjärtade

Detta Faderns Ord, så värdigt, heligt och ärorikt, sändes av den högste Fadern från himlen genom den Helige Ängeln Gabriel ned i den Heliga och Ärorika Jungfrun Marias sköte, ur vilket Han verkligen antog vårt mänskliga och bräckliga kött.

Fast Han var oändligt rik (2 Kor 8:9), valde Han själv tillsammans med den Saliga Jungfrun, sin Moder, fattigdomen i denna värld.

Och strax före sitt lidande har Han med sina lärjungar firat påsken.

Därefter bad Han till Fadern och sade: ”Fader, låt denna bägare gå förbli mig, om det är möjligt” (Matt 26:39).

Men Han rättade sin vilja efter Faderns Vilja. Denna Faderns Vilja var att Hans välsignade och ärorike Son, som Han har gett åt oss och som föddes för oss, genom sitt eget Blod skulle offra sig själv som ett slaktoffer på Korsets altare.

Han, genom vilken allting har blivit till (Joh 1:3), gjorde det inte för sin egen skull, utan för våra synder, och lämnade därmed ett exempel för oss för att vi ska följa i Hans fotspår (1 Pet 2:21). Och Han vill att vi alla genom Honom ska befrias och att vi tar emot Honom med ett rent hjärta och en kysk kropp.

Hur saliga och välsignade är inte de som älskar Herren och gör så som Herren själv säger i evangeliet: ”Du ska älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och din nästa som dig själv” (Matt 22:37, 39).

Låt oss alltså älska Gud och tillbe Honom med rent hjärta och rent sinne, för Han önskade detta över allt och sade: ”Sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning” (Joh 4:23). Alla, som tillber Honom, bör tillbe Honom i sanningens Ande (Joh 4:24). Och låt oss lovprisa och be till Honom dag och natt (Ps 32:4) och säga ”Vår Fader, Du som är i himmelen” (Matt 6:9), för att vi måste alltid be och får inte ge upp (Luk 18:1).

Låt oss också bära sådana frukter som hör till botfärdigheten (Luk 3:8). Och låt oss älska våra medmänniskor som oss själva (Matt 22:39).

Låt oss alltså vara kärleksfulla och ödmjuka. Och låt oss ge allmosor, eftersom dessa tvättar själarna från syndernas smuts (Tob 4:10f; 12:9). Människorna förlorar allt som de lämnar kvar i denna värld, men med sig bär de kärlekens lön och de allmosor som de har gett för dessa ska de från Herren få sin lön och en passande ersättning.

Vi bör inte vara visa och förståndiga i världslig mening (1 Kor 1:26), utan vi bör hellre vara enkla, ödmjuka och rena.

Aldrig får vi önska att stå över andra, utan hellre bör vi tjäna och underordna oss varje mänsklig skapelse för Guds skull (2 Pet 2:23). Och alla de som handlar så och håller fast vid det intill slutet, ska Herrens Ande vila över dem (Jes 11:2) och Han ska göra sig en boning och ett hus i dem (Joh 14:23). Och de ska vara den himmelske Faderns barn (Matt 5:45), eftersom de gör Hans verk. Och de är brudgummar och brudar, syskon och mödrar till vår Herre Jesus Kristus (Matt 12:50.

 

R. Saliga är de fattiga i anden, för dem hör himmelriket till.

+ Saliga de ödmjuka, för de ska ärva jorden.

V. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade! + Saliga de ödmjuka, för de ska ärva jorden.

 

Te Deum

O Gud, vi lovar Dig, o Herre, vi bekänner Dig.

Dig, Evige Fader, ärar hela jorden.

Dig prisar alla änglar, himlarna och alla krafter.

Dig prisar Kerubim och Serafim och sjunger utan ände:

Helig, Helig, Helig, är Herren Gud Sebaot.

Fulla är Himlarna och jorden av Din äras Majestät.

Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Dig lovar profeternas prisvärda skara.

Dig ärar martyrernas vitklädda här.

Över hela jordens krets bekänner Dig den Heliga Kyrkan:

Dig, Fader Allsmäktig,

Din högtlovade, sanne, enfödde Son

och Tröstaren, den Helige Ande.

Du Kristus ärans Konung,

Faderns Son är Du i evighet.

Till människans förlossning tog Du mandom

och försmådde icke Jungfruns sköte.

Du övervann dödens udd

och upplät Himmelriket för de trogna.

Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.

Därifrån igenkommande

till att döma levande och döda.

Därför ber vi: Hjälp Dina tjänare

som Du återlöst med Ditt Dyra Blod.

Och ge åt dem bland Dina helgon Din eviga härlighet.

Herre, fräls Ditt folk och välsigna Din arvedel,

och var deras herde och bär dem till evig tid.

Vi prisar Dig alla dagar

och lovsjunger Ditt Namn i evigheters evighet.

Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.

Förbarma Dig över oss, Herre, förbarma Dig över oss.

Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,

såsom vi hoppas på Dig.

På Dig hoppas jag, o Herre,

jag skall icke komma på skam till evig tid.

 

Laudes

Hymn

Låt oss sjunga och jubla

över den Serafiske Fadern Franciskus

som segerrik är ärad i himlen

då han ödmjuk var på jorden.

 

Han följde Kristus i trohet

och bar korset med kärlek och iver;

kroppen fick lyda anden

i fullkomligt avstånd från världen.

 

Hans förebild ger ljus i alla tider,

lärjungar och andliga barn ser hans spår,

de himmelska skatterna lockar

dem som sig avkläder allt jordiskt.

 

O Serafiske Fader vi dig ber,

följ dina barn på den hårda vandringen:

låt dem leda alla till Herren,

med sitt liv och sin kärlek.

 

Ära ske Fadern och Sonen

och Tröstaren den Helige Ande;

Eviga och Saliga Treenighet,

som upphöjer de ödmjuka i himlen. Amen.

 

Antifon 1 Franciskus erkändes av Herren som rättfärdig

och fullkomlig, i förödelsens tid byggde han upp.

Psalm 63:2-9

Längtan efter Gud

Söker Gud i gryningen gör den som tar avstånd från nattens gärningar

Gud, du är min Gud, *

        i gryningen söker jag Dig.

Min själ törstar efter Dig,

        min kropp längtar efter Dig, *

        i ett torrt land som försmäktar utan vatten.

Så skådar jag nu efter Dig i templet, *

        för att få se Din makt och Din ära.

Ty Din nåd är bättre än liv, *

        mina läppar skall prisa Dig.

Så skall jag då lova Dig, så länge jag lever, *

        i Ditt Namn skall jag lyfta mina händer.

Min själ blir mättad som av märg och fett, *

        och med jublande läppar lovsjunger min mun,

när jag kommer ihåg Dig på min bädd *

        och tänker på Dig under nattens timmar.

Ty Du är min hjälp, *

        och under Dina vingars skugga jublar jag.

Min själ håller sig intill Dig, *

        Din högra hand beskyddar mig.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

Antifon 1 Franciskus erkändes av Herren som rättfärdig

och fullkomlig, i förödelsens tid byggde han upp.

 

Antifon 2 Herrens lov var alltid på hans läppar: inbjöd stjärnorna, vinden, fåglarna och allt skapat att ära Herren.

Canticum: Jfr Till Dan B:34-65b, 33

Hela skapelsens lovprisning

Prisa vår Gud, alla Hans tjänare (Upp 19:5)

Prisa Herren, alla Hans verk, *

        lovsjung och upphöj Honom i evighet.

Prisa Herren, ni himlar, *

        prisa Herren, ni Hans änglar.

Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *

        prisa Herren, himlens hela här.

 Prisa Herren, sol och måne, *

        prisa Herren, himlens stjärnor.

Prisa Herren, regn och dagg, *

        prisa Herren, alla vindar.

Prisa Herren, eld och solglöd, *

        prisa Herren, köld och hetta.

Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *

        prisa Herren, nätter och dagar.

Prisa Herren, ljus och mörker, *

        prisa Herren, frost och köld.

Prisa Herren, rimfrost och snö, *

        prisa Herren, blixtar och moln.

Prisa Herren, du jord, *

        Lovsjung och upphöj Honom i evighet.

Prisa Herren, berg och höjder, *

prisa Herren, allt som växer på marken.

Prisa Herren, hav och floder, *

prisa Herren, alla källor.

Prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet, *

prisa Herren, alla himlens fåglar.

Prisa Herren, alla vilda och tama djur.

prisa Herren, ni människor.

Prisa Herren, Israel, *

        Lovsjung och upphöj Honom i evighet.

Prisa Herren, ni Hans präster, *

        prisa Herren, ni Hans tjänare.

Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *

        prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.

Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *

        lovsjung och upphöj Honom i evighet.

Låt oss prisa Fadern och Sonen och den Helige Ande *

        och lovsjunga och upphöja Honom i evighet.

Prisad vare Du i himlens boningar, *

        lovsjungen och ärad i evighet.

Detta canticum avslutas ej med ”Ära vare Fadern…”

Antifon 2 Herrens lov var alltid på hans läppar: inbjöd stjärnorna, vinden, fåglarna och allt skapat att ära Herren.

 

Antifon 3 Herren såg hans ödmjukhet,

och gjorde honom stor och ärad på hela jorden.

Psalm 149

De heligas jubelsång

Må Kyrkans barn, barnen i det nya folket, fröjda sig över sin Konung, dvs. Kristus (Hesychios)

Sjung en ny sång till Herrens ära, *

        Hans lov i de trognas församling.

Israel skall glädjas över sin Skapare, *

        Sions barn jubla över sin Konung.

De skall lova Hans Namn under dans, *

        lovsjunga Honom till puka och harpa.

Herren har behag till sitt folk, *

        Han kröner de kuvade med seger.

De trogna gläds och ger Honom ära. *

        de jublar på sina läger.

Guds lov är i deras mun *

        och tveeggade svärd i deras händer,

och de utkräver hämnd på folken *

        och hemsöker länderna med tuktan,

de binder deras kungar med kedjor *

        och deras mäktiga med bojor.

De utför så den dom som står skriven. *

        Till härlighet blir det för alla Hans trogna.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

Antifon 3 Herren såg hans ödmjukhet,

och gjorde honom stor och ärad på hela jorden.

 

Kort läsning                                   Gal 1:15,16,24

Men Han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin Son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om Honom för hedningarna. Och man prisade Gud för min skull.

 

Responsorium

R. Mitt hjärta jublar + över den levande Guden. R.

V. Min själ längtar och trängtar i Herrens hus + över…

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R.

 

Antifon Franciskus, fattig och arm, har fått träda in i himlen rik, ärad med himmelsk lovsång.

Benediktus (Sakarias lovsång) Luk 1:68-79

+ Välsignad är Herren, Israels Gud, *

        som besöker sitt folk och ger det frihet.

Han reser för oss frälsningens horn, *

        i sin tjänare Davids släkt,

så som Han för länge sedan lovat *

        genom sina heliga profeter,

frälsning från våra fiender *

        och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +

        och står fast vid sitt heliga förbund, *

        den ed Han svor vår fader Abraham:

att rycka oss ur våra fienders hand *

        och låta oss tjäna Honom utan fruktan,

rena och rättfärdiga inför Honom *

i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *

        ty du skall gå före Herren och bana väg för Honom.

Så skall Hans folk få veta att frälsningen är här

        med förlåtelse för deras synder *

        genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden, +

        en soluppgång för dem som är i mörkret och i

dödens skugga *

        och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *
               nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon Franciskus, fattig och arm, har fått träda in i himlen rik, ärad med himmelsk lovsång.

 

Förböner

Låt oss tacka Kristus som i den Serafiske fadern Franciskus har gett oss en levande avbild av Hans brinnande och allomfattande kärlek och låt oss be:

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

I den fattige från Assisi har Du låtit Ditt evangelium

bli levande, förnya oss alltid i Din sannings eviga källa.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

Du gav Din tjänare ett enkelt, ödmjukt och fritt hjärta, skänk oss den sanna inre friheten av ödmjukhet och helgonens enkelhet.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

Den Helige Franciskus lovsjöng Dig i alla Dina skapelser,

låt oss i allt och överallt se Din gudomliga skönhet.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

Du gav Din helige tjänare den fullkomliga glädjen i alla livets svårigheter, hjälp oss i våra lidanden med hoppet om det högsta goda.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

Helige Fader, Du inspirerade Din tjänare Franciskus att grunda en stor ordensfamilj, välsigna alla bröder och systrar i de tre ordnarna och med Din nåd ge dem kraft att bli trogna den kallelse de omfamnat och lovat att leva.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

Herre, skänk vår kommunitet goda kallelser, välsignelse och evigt liv åt våra välgörare och Din barmhärtighet och nåd åt alla dem som vi ber för.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

Herre, ge den eviga vilan åt våra avlidna medbröder N. N.

(Nu läser man eventuellt namnen från Nekrologen)

För dessa medbröder och alla avlidna i vår orden må Herren ge den eviga vilan.

Herre, låt oss sprida frid och allt gott.

 

Låt oss nu fullborda vår lovsång och vår bön med Herrens egna ord: Fader vår…

 

Slutbön

Fader, Du som gjorde den Helige Franciskus lik Din Son, den fattige och ödmjuke, låt oss med glädje följa Kristi spår och i kärlekens ande förenas med Dig.

Genom Honom, Jesus Kristus…

Alla Amen.

 

Välsignelse och utsändning

F Herren välsigne och bevare er.

Alla Amen.

F Herren låte sitt Ansikte lysa över er och vare er nådig.

Alla Amen.

F Herren vände sitt Ansikte till er och give er frid.

Alla Amen.

F Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

F Gå i Herrens frid och lovsjung Gud i era hjärtan med Franciskus och alla de heliga.

Alla Gud vi tackar Dig!

 

Middagsbön – Ters, Sext, Non

Hymn

Kom, Helge Ande, med Din tröst,

med Faderns makt och Sonens röst.

Låt hjärtat, som var stumt och dött,

bli återskapat, pånyttfött.

 

Väck tro och samvete till liv

i Kyrkan som bekänner Dig.

Låt dem som ej Din kärlek känt

få värme av den eld Du tänt.

 

O Skapare av evighet,

i Sonen låt barmhärtighet,

i Anden läkedom och frid

oss följa nu och all vår tid. Amen.

 

Antifon Ters Kärleken är fullkomlig

hos den som håller Kristi ord.

Antifon Sext Den som gör min Faders Vilja,

Hans som är i himmelen, ska komma in i Hans Rike.

Antifon Non Ingen har sett, o Gud,

vad Du har förberett för dem som förtröstar på Dig.

 

Följande psaltarpsalmer är tagna från tilläggspsalmerna vid Sext.

Om firandet är högtid kan första söndagens psalmer vid middagsbön användas.

 

Psalm 123

Herren, folkets trygghet

Två blinda… ropade: ”Herre, Davids son, förbarma Dig över oss!”

(Matt 20:30)

Jag lyfter blicken upp till Dig, *

        Du som tronar i himlen,

Ja, som tjänaren ger akt på sin herres hand *

        och tjänarinnan på sin härskarinnas hand,

så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, *

        till dess Han blir oss nådig.

Var oss nådig, Herre, var oss nådig, *

        vi är mättade med förakt.

Vår själ har fått nog av de stoltas hån, *

        de högmodigas förakt.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Psalm 124

Vår hjälp är i Herrens Namn

Var inte rädd… ty jag är med dig (Apg 18:9.10)

Om inte Herren varit med oss *

        - så må Israel säga –

om inte Herren varit med oss, *

        när människorna gick till angrepp,

då hade de slukat oss levande, *

        när de kom emot oss i rasande vrede,

då hade vattnen dränkt oss, *

        den strida strömmen gått över oss,

ja, då hade vi gått under *

        i de väldiga vattnen.

Lovad vare Herren *

        som inte gav oss till rov åt deras tänder!

Vi kom undan som en fågel ur jägarens snara: *

        snaran gick sönder, och vi kom undan.

Vår hjälp är i Herrens Namn, *

        Hans som har skapat himmel och jord.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Psalm 125

Guds folks trygghet

Frid över Guds Israel! (Gal 6:16)

De som förtröstar på Herren liknar berget Sion, *

        som inte vacklar utan består för evigt.

Jerusalem skyddas av berg,

        och Herren skyddar sitt folk, *

        nu och i all evighet.

De gudlösa skall inte få härska

        över de rättfärdigas arvslott, *

        så att de rättfärdiga griper efter orätt.

Herre, gör gott mot de goda *

        mot dem som har redliga hjärtan.

Men dem som viker av på vrånga vägar, +

        dem må Herren rycka bort med de onda. *

        Fred över Israel!

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

 

Antifon Ters Kärleken är fullkomlig

hos den som håller Kristi ord.

 

Kort läsning                                   Fil 3:7-8

Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För Hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus.

 

V. Inget skapat kan någonsin skilja mig från Guds kärlek,

R. som är i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Slutbön som i Laudes sidan 24

 

Antifon Sext Den som gör min Faders Vilja,

Hans som är i himmelen, ska komma in i Hans Rike.

 

Kort läsning                                   Matt 6:19-21

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

 

V. Jag är fattig och ödmjuk.

R. Men Herren har omsorg om mig.

 

Slutbön som i Laudes sidan 24

 

Antifon Non Ingen har sett, o Gud,

vad Du har förberett för dem som förtröstar på Dig.

 

Kort läsning                                   Gal 2:19B-20

Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

 

V. Fullkomligt förenade med Honom i en död som Hans,

R. så skall vi bli lika Honom i Hans uppståndelse.

 

Slutbön som i Laudes sidan 24

 

F. Låt oss prisa Herren.

Alla Gud vi tackar Dig.

 

Andra Vespern

Hymn

Serafiske Fader, en ny familj du skänkte Kyrkan,

dina söner nu skydda och ledsaga,

att de ser ditt spår i världens mörker,

och blir Kristus trogna intill slutet.

 

Må ingen oro inför världens domar

som förkastar fattiga och ringa,

förhindra oss att följa dig, o fader,

i din kärlek till Kristus och till nästan.

 

Låt oss vandra med gott mod i tåredalen,

med blicken fäst vid det som varar,

att ingen trötthet släcker glöden,

och fullkomlig glädje vinner.

 

Kristi Sår har präglat dig med ära,

tecken på Hans stora kärlek,

må de finnas i våra själar,

som en underpant på frälsning.

 

Ära vare Gud vår Fader,

lovsång till vår Herre Kristus,

Tröstaren, den Helge Ande,

vi tillber med alla helgon. Amen.

 

Antifon 1 Jag ville inte veta av annat än Jesus Kristus,

den Korsfäste.

Psalm 113

Välsignat vare Herrens Namn

Han störtar härskare från deras troner och Han upphöjer de ringa (Luk 1:52)

Lova Herren, ni Herrens tjänare, *

   lova Herrens Namn.

Välsignat vare Herrens Namn *

   från nu och till evig tid.

Från solens uppgång till dess nedgång *

   må Herrens Namn vara lovat.

Herren är upphöjd över alla folk *

   Hans ära når över himlen.

Ja, vem är som Herren, vår Gud, *

   Han som sitter så högt,

Han som blickar ner så djupt *

   - ja, vem i himlen och på jorden?

Han som upprättar den ringe ur stoftet, *

   Han som lyfter den fattige ur dyn,

för att sätta Honom bredvid furstar, *

   bredvid furstarna i sitt folk,

Han som låter den ofruktsamma hustrun *

   sitta med glädje som moder, omgiven av barn.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

Antifon 1 Jag ville inte veta av annat än Jesus Kristus,

den Korsfäste.

 

Antifon 2 Han blev lik Kristus i sin död för att lära känna Honom och Hans uppståndelses kraft.

Psalm 146

Salig den som sätter sitt hopp till Herren

Vi lovsjunger Herren med vårt liv, dvs. med alla våra handlingar (Arnobius)

Lova Herren, min själ!

        Jag vill lova Herren så länge jag lever, *

        lovsjunga min Gud så länge jag är till.

Förlita er inte på furstar, *

        inte på en dödlig, han kan inte hjälpa.

När livsanden lämnar honom,

        vänder han åter till den jord som han är

        kommen från, *

        då går alla hans planer om intet.

Salig den vars hjälp är Jakobs Gud, *

        den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.

Han har gjort himlen och jorden och havet

        och allt som finns i dem, *

        Han är trofast för evigt.

Han skaffar rätt åt de förtryckta, *

        Han ger bröd åt de hungrande.

Herren löser de fångna, *

        Herren öppnar de blindas ögon,

Herren upprättar de förnedrade, *

        Herren älskar de rättfärdiga,

Herren bevarar främlingar, +

        faderlösa och änkor tar Han sig an, *

        men de gudlösa för Han på villospår.

Herren är Konung för evigt, *

        din Gud, Sion, från släkte till släkte.

Ära vare Fadern och Sonen *

        och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är ock skall vara *

        från evighet till evighet. Amen.

Antifon 2 Han blev lik Kristus i sin död för att lära känna Honom och Hans uppståndelses kraft.

 

Antifon 3 Herren ska vara det eviga ljuset för dig,

din Gud ska vara din strålglans.

Canticum Ef 1:3-10

Gud Frälsaren

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, +

   som i Kristus har välsignat oss *

   med all andlig välsignelse i Himlen,

Han som, innan världens grund var lagd,

   har utvalt oss i Honom *

   till att vara heliga och rena inför sig.

Av kärlek har Han i förväg bestämt

   - så var Hans Vilja och beslut - *

   att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus *

   och förena oss med Honom,

för att den nåd skulle prisas och förhärligas *

   som Han har skänkt oss i den älskade.

Genom Honom har vi friköpts, med Hans Blod, *

   och våra överträdelser är nu förlåtna.

Så rik är den nåd Han låtit flöda över oss, *

    med all vishet och insikt.

Han har yppat för oss sin Viljas hemlighet, *

   det beslut som Han i förväg hade fattat om Honom,

den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *

   att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Ära vare Fadern och Sonen *

    och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara *

   från evighet till evighet. Amen.

Antifon 3 Herren ska vara det eviga ljuset för dig,

din Gud ska vara din strålglans.

 

Kort läsning                                   Gal 6:14,17,18

Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi Kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig, jag bär Jesu märken på min kropp. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, bröder. Amen.

R. Herren är rättfärdig + Han älskar rättfärdighet. R.

V. Han ser de goda med kärlek + Han älskar…

V. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. R.

 

Antifon Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi Kors, ty jag bär Hans märken på min kropp.

Magnificat sidan 7

Förbön

Vi ber till Herren Kristus som i den Serafiske fadern Franciskus lät de upphöjda dygderna lysa på ett fullkomligt sätt i Kyrkan och för världen:

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

Den Helige Franciskus tjänade Din Kyrka med ödmjukhet och lyhördhet, lär oss att förnya Kyrkan framförallt genom vår ödmjuka tjänst och genom ett heligt liv.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

Du ingöt apostolisk iver i den Helige Franciskus, gör Kyrkan brinnande för uppdraget att missionera.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

I Ditt Namn kunde den Helige Franciskus verka för försoning mellan stridande parter och fiender, led alla människor med siktet på det gemensamma bästa och den eviga härligheten genom ett liv i frid och fred.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

Du har präglat den Helige Franciskus´ kropp med Ditt lidandes märken, förnya Kyrkan genom Din döds och uppståndelses outtömliga kraft.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

 Ditt helgon är för alltid förknippad med fattigdom och enkelhet, låt alla kristna erkänna sig som lemmar i de fattigas Kyrka.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

Helige Fader, Du inspirerade Din tjänare Franciskus att grunda en stor ordensfamilj, välsigna alla bröder och systrar i de tre ordnarna och med Din nåd ge dem kraft att bli trogna den kallelse de omfamnat och lovat att leva.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

Herre, skänk vår kommunitet goda kallelser, välsignelse och evigt liv åt våra välgörare och Din barmhärtighet och nåd åt alla dem som vi ber för.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

I den yttersta stunden lovprisade Assisis store son Dig för vår syster den kroppsliga döden, skänk oss en helig död så att vi kan lovprisa Dig tillsammans med alla våra hädangångna.

Herre, välsigna Ditt folk med frid och fred.

 

Herre, tänk på oss när Du kommer med Ditt Rike och lär oss att be: Fader vår…

 

Slutbön

Gud, Du som genom den Serafiske Fadern, Helige Franciskus, fattig och ödmjuk, har gett Din Kyrka en levande bild av Kristus, låt oss få följa Din Son på evangeliets väg och förenas med Dig i kärlek och glädje. Genom Din Son…

Välsignelse och utsändning sidan 24


Före och efter tidebönen:

Vi tillber Dig, Herre Jesus Kristus,

här och i alla Dina kyrkor som finns i hela världen,

och vi välsignar Dig

ty genom Ditt Heliga Kors + har Du återlöst världen.

 

Sankt Franciskus Kloster – Gråbröderna

Klostergatan 70 B, 553 35 Jönköping

Vill du stödja vårt apostolat ekonomiskt:

Swish 076 555 84 06 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

Skriv: AMP

Ansvarig utgivare för Ave Maria Publikationer

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Du får gärna kopiera och använda AMP:s texter men ange källan!

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek