Jungfru Marias Rosenkrans

Jungfru Marias Rosenkrans

Jungfru Marias Rosenkrans

Offerbön före Rosenkransen

Detta är ett förslag och inte en obligatorisk bön

Evige Fader, vi offrar Dig denna rosenkransbön, genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta, i förening med hennes Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod, som tacksägelse för alla Dina välgärningar, enligt Jesu Heliga Hjärtas intentioner; för all nåd och välsignelse som ska sluta oss nära detta älskade Hjärta i livet, i döden, i tid och evighet:

för våra familjer, släktingar och vänner,

vår församling,

våra präster, för kallelser till präst- och ordenslivet,

alla som lider till kropp och själ,

alla ofödda barn,

de sjuka,

de döende,

syndarnas omvändelse,

själarna i Skärselden,

för dem som har bett om vår förbön och som vi är förpliktade att be för,

att Du, Gud, må leda allt till Din större ära och härlighet och för en salig död för oss alla. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

- Fader vår

- Var hälsad Maria (tre gånger). Efter Jesus tillfogas:

      som föröke vår tro (första gången)

      som styrke vårt hopp (andra gången)

      som upptände vår kärlek (tredje gången)

- Ära vare Fadern

Man inleder varje dekad med ett ”Mysterium”. Indelningen för vilken dag man mediterar över respektive hemlighet följer här Johannes Paulus II´ s Apostoliska Brev Rosarium Virginis Mariae från den 16 okt. 2002.

Herrens Bön

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din Vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Ave Maria

Var hälsad Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Lovprisningen

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

Fatimabönen

O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

Glädjens Hemligheter (måndagar och lördagar)

- Herrens Bebådelse

(Marias fullständiga JA till Guds Vilja i allt)

- Marie Besök hos Elisabet

(Maria bär Kristi frid och glädje till sin nästa)

- Jesu födelse (Maria accepterar alla omständigheter i livet för hon har det enda nödvändiga: Jesus)

- Jesu frambärande i Templet (Josef och Maria älskar, tjänar och vördar Gud genom att följa Hans Lag)

- Jesu återfinnande i Templet (Josef och Marias iver att söka Jesus, må vi på deras förbön få samma iver)

Ljusets Hemligheter (torsdagar)

- Jesu Dop i Jordanfloden (Genom Jesu dop blir vi i dopet vigda till att vara präster, profeter och kungar)

- Bröllopet i Kana (Jesus förvandlar det alldagliga och intetsägande till glädje och liv, så kan även vi med Honom i vårt hjärta)

- Jesu förkunnelse av Guds Rike (Även vi är kallade att vara profeter för Riket genom vår egna dagliga omvändelse och ett liv som förkunnar att ”Himmelriket är nära”)

- Kristi förklaring på berget Tabor (Genom att umgås med Kristus allt mer i Sakramenten och i bön blir vi förvandlade och gudomliggjorda genom och av Honom)

- Instiftelsen av Eukaristin (Vår Herre Jesus Kristus utger sig själv i Mässoffret för att vi ska ha liv i överflöd, också vi är kallade att ge vårt liv för vår nästas frälsning)

Smärtornas Hemligheter (tisdagar och fredagar)

- Jesu dödsångest i Getsemane (Jesus lider över hela världens frälsning. Är detta även vårt lidande, eller sörjer vi bara över våra egna små lidande som kommer att försvinna? Vakar vi med Honom i bön för världens frälsning?)

- Jesus blir dömd och torterad (Maria, be för oss när vi ska stå inför Guds Domstol)

- Jesu blir krönt med törnen (Det var vårt högmod och synder genom tankar som han bar med Törnekronan. Jesus saktmodig och ödmjuk av Hjärtat, forma våra hjärtan enligt Ditt Hjärta!)

- Jesus bär Korset (Maria, hjälp oss att troget bära våra dagliga kors, Gud till ära och oss alla till frälsning)

- Jesus dör på Korset (Maria, hjälp oss att dö bort från allt som skiljer oss från Gud)

Ärans Hemligheter (onsdagar och söndagar)

- Jesu uppståndelse från de döda (Maria, be för oss att vi lever med glädje i hoppet om vår egen uppståndelse)

- Jesu Himmelsfärd (Maria, be för oss att vi verkligen längtar till Himlen och kan se på allt jordiskt med distans och helig likgiltighet)

- Den Helige Ande utgjuts över Apostlarna förenade med Maria i bön (Maria, be även för oss om Andens gåvor, som vi så väl behöver)

- Marie upptagning i Himmelen med kropp och själ (Maria, lär oss att leva i helighet och fullkomlighet och ära Gud genom ett sant andligt liv och tjäna Honom med ett kyskt liv enligt vår kallelse)

- Marie kröning i Himmelen (Maria, be för oss att vi, och alla dem vi ber för, en dag får ta emot det eviga livets segerkrans)

Efter det att man har bett de fem dekaderna brukar man recitera eller sjunga Salve Regina (se även övriga Mariaantifoner sidan 10)

Salve Regina

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

Eller på latin:

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Efter Salve Regina är det vanligt att man ber en Mariansk litania.

Den vanligaste Marianska litanian är den Lauretanska:

Lauretanska Litanian

Godkänd av Sixtus V år 1587

Enligt det tillägg som gjorts av Påve Franciskus 20 juni 2020

Obs! Man ska inte tillägga eller dra ifrån någon eller några invokationer i litanian

Avlatsbön (Part. avlat. Ench. Ind. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Guds Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla Jungfrur

Kristi Moder

Kyrkans Moder

Barmhärtighetens Moder

Den Gudomliga Nådens Moder

Hoppets Moder

Du rena Moder

Du kyska Moder

Du okränkta Moder

Du Moder utan fläck

Du högt älskade Moder

Du underbara Moder

Du det Goda Rådets Moder

Du Moder till vår Skapare

Du Moder till vår Frälsare

Du visa Jungfru

Du vördnadsvärda Jungfru

Du högt lovade Jungfru

Du mäktiga Jungfru

Du milda Jungfru

Du trogna Jungfru

Rättfärdighetens spegel

Vishetens säte

Orsak till vår glädje

Du Andens kalk

Du dyrbara kalk

Du hängivenhetens kalk

Du hemlighetsfulla ros

Du Davids torn

Du elfenbenstorn

Du gyllene hus

Du Förbundets ark

Du Himmelens port

Du morgonstjärna

Du de sjukas hälsa

Du syndarnas tillflykt

Migranternas tröst

Du de bedrövades tröst

Du de kristnas hjälp

Änglarnas Drottning

Patriarkernas Drottning

Profeternas Drottning

Apostlarnas Drottning

Martyrernas Drottning

Bekännarnas Drottning

Jungfrurnas Drottning

Alla de heligas Drottning

Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

Du Drottning upptagen i Himmelen

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

Du familjernas Drottning

Du fredens Drottning

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på den Saliga Jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nöd och hopp om himmelsk glädje.

Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen.

Man ber nu enligt den Helige Faderns intentioner.

Vid gemensam rosenkransbön kan man inleda detta med följande ord:

Låt oss be enligt den Helige Faderns intentioner, för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten.

(Vanligtvis ett Fader vår, ett Var hälsad Maria och Ära vare Fadern).

Avslutande Böner för Rosenkransen

Följande böner tillhör inte det som är föreskrivet för Rosenkransbönen utan kan vara olika för olika församlingar, religiösa ordnar eller bönegrupper etc.

Dessa avslutande böner används i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping.

F Lovade, prisade och ärade vare

Jesu Heliga och Gudomliga Hjärta,

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta,

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta.

Alla Nu och i all evighet. Amen.

Välsigna + och beskydda oss. Amen.

F O Jesus, Konung över alla Länder,

Alla må Ditt Herravälde bli erkänt överallt på jorden!

F Herre Jesus Kristus, Faderns Son, sänd nu Din Ande över jorden.

Alla Låt den Helige Ande bo i alla folks hjärtan, så att de må bli bevarade från förfall, olyckor och krig.

F Må Vår Fru av Alla Folk,

Alla den Saliga Jungfrun Maria, vara vår Förespråkerska. Amen.

F Ärkeängel Mikael, Beskyddare av Kristi Kyrka på jorden,

Alla försvara oss mot den onde fienden och be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

F Heliga Ärkeänglar och Skyddsänglar,

Alla be för oss och bevara oss på Guds vägar.

F Serafiske Franciskus och alla ni heliga,

Alla be för oss om nåden att få älska Gud och vår nästa.

F Helige Josef, fosterfar till Jesus Kristus och sann brudgum till den Saliga Jungfrun Maria,

Alla Be för oss och för de döende denna dag och natt. Amen.

F För de avlidna som nu renas i Skärselden. Jesus, för Dina Heliga Sår, som är själarnas Skatt, ber vi: Herre, giv dem den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset lysa för dem.

F Må de vila + i frid.

Alla Amen.

F O Maria, avlad utan synd,

Alla bed för oss som tar vår tillflykt till dig, och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna oss o Moder kär.

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Ovanstående böner ersätts eller kompletteras under oktober månad med följande bön:

Bön till Den Helige Josef att be efter Rosenkransen

Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 19)

Av Leo XIII (1878-1903). Denna bön kallas oftast för Oktoberbönen, då påven hade avsett den för just rosenkransmånaden oktober, men med fördel ber man denna bön även varje dag efter rosenkransen.

Om man inte ber den varje dag efter rosenkransen, brukar man i alla fall be den på onsdagar och samt under oktober månad.

F Till dig, Helige Josef, flyr vi i vår nöd. Sedan vi bett din renaste maka om hjälp, ber vi även förtröstansfullt om ditt beskydd.

För den kärleks skull som förenade dig med Guds Moder, den Obefläckade Jungfrun, och för den faderliga kärleks skull med vilken du omfamnade Jesusbarnet, ber vi dig, se med barmhärtighet till den arvedel: Kyrkan, som Jesus Kristus har köpt med sitt Dyrbara Blod.

Alla Kom till vår hjälp med din mäktiga förbön, du den Heliga Familjens säkra skydd och trogna stöd.

Vaka över oss, Jesu Kristi utvalda släkte och folk.

Håll borta ifrån oss, kärleksrike fader, all villfarelsens smitta och fördärv.

Hjälp oss, du vår starke Beskyddare, i vår kamp mot mörkrets makter, och liksom du en gång har räddat Jesusbarnet ur den yttersta livsfara, så försvara nu Guds Heliga Kyrka mot alla fienders angrepp och försåt.

Ta oss under ditt beskydd, så att vi efter ditt föredöme och med din hjälp får leva ett heligt liv, dö en salig död och uppnå den eviga glädjen i Himmelen. Amen.


Mariaantifoner

Efter Rosenkransen brukar man sjunga eller läsa någon av Kyrkans Mariaantifoner. Vanligast är Salve Regina, men man kan ändra enligt kyrkoårets firande. Även om man sjunger Salve Regina direkt efter själva Rosenkransen kan ytterligare en antifon avsluta andakten.

Ave Maria, gratia plena – Cecilia nr. 111 (på svenska nr. 113)

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

Översättning:

Var hälsad Maria, full av nåd… (se sid. 2 längst ner)

Sub tuum praesidium – Cecilia nr. 100

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa

et benedicta.

Översättning:

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder, försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru.

Alma Redemptóris Mater - Cecilia nr. 105

Från första söndagen i Advent till Herrens frambärande i Templet (2 februari)

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia Coeli Porta manes, et stella maris, succúrre cadénti, Súrgere qui curat, pópulo: tu quae genuísti, Natúra miránte, tuum sanctum Genitórem. Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Översättning:

Frälsarens milda Moder, du Port, som för oss öppen står till Himmeln. Du Havets Stjärna, hjälp Guds folk som faller och strävar efter att resa sig på nytt. Du som salig födde, till skapelsens häpnad, den Helige som dig har skapat; Jungfru var du och förblev du, som från Gabriels läppar mottog Herrens budskap. Se till syndarna med mildhet. Amen.

Ave Regina Coelorum – Cecilia nr. 106

Från Herrens Frambärande i Templet till Skärtorsdagen

Ave, Regína Coelórum: Ave Dómina Angelórum: Salve, radix, salve, porta, Ex qua mundo lux est orta: Gaude, Virgo gloriósa, Super omnes speciósa; Vale, o valde decóra, Et pro nobis Christum exóra.

Översättning:

Var hälsad, Himlarnas Drottning. Var hälsad Änglarnas Härskarinna. Var hälsad, du Ishais rot. Var hälsad, du Port. Ur dig framgick Ljuset för världen. Gläd dig, ärorika Jungfru, skönast av alla. Var hälsad, du ljuvliga. Be för oss till Kristus.

Regina Coeli – Cecilia nr. 107

Påskdagen till Pingstdagen

Regína Coeli, laetáre, Allelúia: Quia quem meruísti portáre, Allelúia, Resurréxit sicut dixit, Allelúia! Ora pro nobis Deum, Allelúia!

översättning (kan även sjungas på svenska enligt denna version)

Himmelens Drottning, o gläd dig, halleluja.

ty Han som du fick föda till jorden, halleluja,

är uppstånden efter Skriften, halleluja.

Be nu för oss till Herren, halleluja.

Salve Regina – Cecilia nr. 104 a/b/c – för text i detta häfte: sidan 5

Från Treenighetssöndagen till Advent. Denna antifon kan användas under sex månader. Avlatsbön (Ind.part. - Ench. Ind. nr. 17).

Tota Pulchra

Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar Mysteriet om Marie Obefläckade Avlelse. Sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 dec. (29 nov. - 7 dec.).

Conventualfranciskanen och sedermera Påven Sixtus IV genom Cum praecelsa meritorum den 27 februari 1476 godkände officiet till den Obefläckade Jungfrun Marias ära av prästen Leonardo de Nogarolis. Den andra antifonen i vespern Tota pulchra blev sedan den Mariaantifon som särskilt skulle användas av franciskanerna. De första orden som utgör dess titel betyder helt ren är du och talar om Maria som är född utan arvsynd. Texten är tagen från Judits Bok samt Höga Visan.

Många kompositörer har tonsatt denna antifon, varav en av de mest kända är franciskanpater Alessandro Borroni OFMConv (1820-1896).

Gammal avlatsbön, 23 mars 1904, 19 dec. 1936.

Försångare: Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

F Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

F Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

F Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

F O María!

Alla O María!

F Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

F Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis, ad Dóminum Jesum Christum.

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria. Arvsyndens fläck finns inte i dig. Du Jerusalems ära, du Israels glädje. Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare. O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru, bed för oss hos Herren Jesus Kristus.

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

S:t Franciskus Kloster i Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek