Fatimabudskapet - Guds fredsplan för världen och för varje själ

Fatimabudskapet - Guds fredsplan för världen och för varje själ

Fatimabudskapet

Fatimabudskapet

Guds fredsplan för världen

och för varje själ

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Lúcia dos Santos (i mitten) med sina kusiner, Helige Francisco Marto och hans syster Heliga Jacinta Marto

Lúcia dos Santos (i mitten) med sina kusiner,

Helige Francisco Marto och hans syster Heliga Jacinta Marto

 

”Den som tror att Fatimas profetiska mission är avslutad

bedrar sig själv.”

Påven Benedikt XVI:s uttalande om Fatimas Tredje Hemlighet

inför 500 000 åhörare den 13 maj 2010 i Fatima.

 

Jämte Marias uppenbarelser i Lourdes är uppenbarelserna i Fatima de som mest har präglat Mariafromheten i modern tid. Den 13 maj 1917 fick barnen, Lucia dos Santos (1908-2005), de Heliga Jacinta Marto (1910-1920, 20 febr.) och Francisco Marto (1908-1919, 20 febr.) i Cova da Iria i Portugal för första gången se Jungfru Maria.

Vid den tredje uppenbarelsen den 13 juli förutsade Maria det andra världskriget: Om människor inte omvänder sig och gör bot och bättring ska ”krig, hungersnöd, förföljelse av Kyrkan och påvarna” bli följden. Vid varje tillfälle som Maria visade sig uppmanade hon barnen att be Rosenkransen, inte bara för sig själva utan också som botgöring för andra och för fred i världen. Vid den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 avslöjade hon sitt namn: Vår Fru av Rosenkransen. I sin högra hand höll hon en lysande rosenkrans. Barnen fick under uppenbarelserna av Ängeln och Guds Moder lära sig böner varav en numera alltid ingår i Rosenkransbönen (Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss från helvetets eld, led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest).

Maria lovade att om man uppfyllde hennes önskan att be och göra bot för världens synder, så ska till slut hennes ”Obefläckade Hjärta triumfera” dvs. Guds Moder ska utverka fred åt världen och i människors hjärtan.

Ängelns tre uppenbarelser under vår, sommar och höst år 1916

Lucia dos Santos (10 år), hennes kusiner Francisco (9 år) och Jacinta Marto (7 år) såg en ängel medan de vallade sin familjs fårhjord. Den första uppenbarelsen ägde rum på Loca do Cabeco. Över olivträden såg de en ung man i fjorton-femton års ålder, mycket vacker, vit som snö och liksom genomskinlig som kristall i solsken. När han kom närmare sa han: ”Var inte rädda, jag är Fredens Ängel. Be med mig.” Ängeln knäböjde och hade huvudet böjt ända till marken. Han uppmanade barnen att upprepa bönen tre gånger:

Min Gud, jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig.

När ängeln rest sig upp igen sa han: ”Så ska ni be. Jesu och Marie Hjärtan lyssnar uppmärksamt på era böner.”

Barnen kunde inte röra sig på en lång stund och de upprepade bönen om och om igen.

Under sommaren samma år lekte barnen nära en källa i Lucias föräldrars köksträdgård när ängeln uppenbarade sig igen och sa: ”Vad gör ni för något? Be! Ni ska be mycket! Jesu och Marie Hjärtan har barmhärtighetens intentioner för er. Offra ständigt böner och uppoffringar till den Högste.” Lucia frågade då ängeln hur de skulle göra detta. Ängeln svarade: ”Låt allt ni gör bli till ett offer och bär fram det till Gud som en akt av gottgörelse för de synder som förolämpar och sårar Honom och som vädjan om syndarnas omvändelse. Om ni gör detta kommer ni att få fred i ert land. Jag är Portugals Skyddsängel. Framför allt ska ni acceptera och uthärda med undergivenhet alla de lidanden som Herren sänder er.”

Ängelns ord öppnade barnens hjärtan för en djupare förståelse för vem Gud är, hur stor Guds kärlek till dem var, hur Gud ville att de skulle älska Honom, värdet av offer och självförnekelse och hur dessa offer gläder Gud samt hur Gud använder dessa offer för syndarnas omvändelse.

På hösten uppenbarade sig ängeln för tredje gången och denna gång återigen i Loca do Cabeco. Barnen föll då genast på knä och bad den bön många gånger som de fått lära sig första gången ängeln uppenbarade sig för dem. Efter att ha upprepat bönen många gånger blev de medvetna om ett underligt ljus som lyste över dem. De såg ängeln som höll en kalk i vänstra handen och över kalken fanns en hostia i luften. Droppar av blod föll ner i kalken. Ängeln lyfte kalken, som med hostian svävade i luften medan ängeln knäböjde och upprepade en ny bön tre gånger:

Allraheligaste Treenighet, Fader, Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Hans Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.

Ängeln reste sig upp, tog kalken och hostian i sin hand, gav hostian till Lucia och innehållet i kalken till Jacinta och Francisco medan han sa: ”Ät och drick Jesu Kristi Kropp och Blod som är så skändat av otacksamma människor. Gottgör för deras brott och trösta er Gud.”

Ängeln böjde sig ner till marken igen och upprepade bönen tre gånger för att sedan försvinna. Barnen var helt överväldigade och upprepade bönerna de fått lära sig medan de bad exakt så som ängeln gjorde knäböjande och med huvudet mot marken.

 

Guds Moders första uppenbarelse, söndagen den 13 maj 1917

- Fullkomligt offer -

Barnen lekte på kullen där basilikan nu finns och plötsligt såg de en blixt. De trodde att det skulle bli oväder och ville ta med sig fårhjorden hem. Halvvägs ner på kullen såg de ännu en blixt och plötsligt såg de en vitklädd dam som sken starkare än solen. Det strålade om kvinnan som när solen skiner i slipad kristall. Förvånade tittade de på kvinnan och hon sa: ”Var inte rädda, jag ska inte göra er illa.” Lucia frågade då: ”Vart kommer Ni ifrån?” Damen svarade: ”Jag kommer från Himmelen.” Lucia frågade igen: ”Vad vill Ni av mig?” Den vitklädda damen sa: ”Jag har kommit för att be er att komma hit sex månader i rad den 13 i varje månad vid samma tid. Vid ett annat tillfälle ska jag berätta vem jag är och vad jag vill av er. Efteråt ska jag komma en sjunde gång.”

”Kommer jag också till Himmelen?” Frågade Lucia.

”Ja, du ska komma till Himmelen.” Svarade damen.

”Och Jacinta?”

”Hon kommer också till Himmelen.”

”Och Francisco?”

”Han kommer också till Himmelen, men han måste be Rosenkransen många gånger innan dess.”

”Är Maria das Neves i Himmelen?”

”Ja, det är hon”

”Och Amelia?”

”Hon renas i Skärselden intill världens slut. Är du villig att offra dig till Gud och att uthärda alla lidanden som gottgörelse för de synder som förolämpar Honom och som vädjan för syndarnas omvändelse?”

”Ja, jag är villig att göra det.” Svarade Lucia.

”Då kommer du att lida mycket, men Guds nåd ska vara din tröst.”

Damen öppna sina händer och ett ofantligt ljus strålade ut ur dem till barnen. Ljuset strålade in i deras hjärtan och ner i djupet av deras själar och lät dem se sig själva i Gud. Gud själv var ljuset och de såg sig själva klarare än i en spegel.

Damen sa: ”Be Rosenkransen varje dag så att det blir fred i världen och kriget tar slut.”

Hon upphöjdes sakta mot öst tills hon försvann. Ljuset som omslöt henne såg ut att bana väg genom stjärnorna och barnen beskrev det senare som Himmelens öppning.

 

Andra uppenbarelsen, onsdagen den 13 juni 1917

  • Devotionen till Marie Obefläckade Hjärta

(den s.k. Första Hemligheten) -

Barnen bad Rosenkransen medan de väntade på uppenbarelsen. Plötsligt blixtrade det till och Guds Moder stod över den lilla eken. Lucia frågade då damen vad hon ville av dem.

”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad, att ni ber Rosenkransen varje dag och att ni lär er att läsa. Senare ska jag tala om vad jag vill.”

Lucia bad då om att en sjuk person skulle bli botad.

”Om han omvänder sig ska han bli botad under detta år.”

”Jag skulle vilja be Er att ta oss till Himmelen.” Bad Lucia.

”Ja, jag kommer snart att ta med mig Jacinta och Francisco, men du måste stanna kvar här en längre tid. Jesus vill använda sig av er för att göra mig känd och älskad. Han vill utbreda devotionen till mitt Obefläckade Hjärta i världen. Jag lovar frälsning till dem som omfamnar denna devotion och dessa själar kommer att bli älskade av Gud likt blommor som jag smyckar Hans tron med.”

”Ska jag stanna kvar här ensam?” Frågade Lucia.

”Nej, min dotter. Lider du för detta? Bli inte missmodig. Jag kommer aldrig att överge dig. Mitt Obefläckade Hjärta ska vara din tillflykt och vägen som leder dig till Gud.”

Återigen öppnade hon sina händer och gav barnen samma ljus som omslöt henne själv. I ljuset såg de sig själva inne i Gud. Jacinta och Francisco såg ut att vara upplyfta mot Himmelen och Lucia spridd över jorden. Framför Guds Moders högra handflata syntes ett hjärta omringat med törnen som såg ut att sticka in i hjärtat. De förstod att det var Marie Obefläckade Hjärta som uppmanade till gottgörelse för mänsklighetens synder och brott.

 

Tredje uppenbarelsen, fredagen den 13 juli 1917

- Helvetet existerar -

Vid detta tillfälle hade omkring tre till fyra tusen personer samlats kring barnen. Lucia frågade då återigen vad damen önskade.

”Jag vill att ni kommer hit den trettonde nästa månad, att ni fortsätter be Rosenkransen varje dag till Vår Fru av Rosenkransens ära, för att få fred i världen och ett slut på kriget, för endast hon kan hjälpa er.”

”Kan Ni tala om för oss vem Ni är och att göra ett underverk så att alla kan tro på att Ni uppenbarar Er för oss?” Frågade Lucia.

”Fortsätt att komma hit varje månad. I oktober ska jag tala om för er vem jag är och vad jag vill och då ska jag utföra ett underverk så att alla ska se det och tro.”

Lucia hade blivit ombedd att be för några sjuka personer. Guds Moder svarade vänligt att hon skulle bota några, men andra skulle inte bli botade. Alla uppmanades att be Rosenkransen som ett villkor för att få nåd. Det var en sjuk man i Atouguia som bad om att få bli tagen till Himmelen mycket snart. Guds Moder svarade:

”Säg till honom att inte ha brådska. Jag vet mycket väl när jag ska komma och hämta honom.” Sedan tillade hon:

”Offra er för syndarna och be många gånger, särskilt när ni gör ett offer: O Jesus, av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Marie Obefläckade Hjärta.”

Återigen öppnade Guds Moder sina händer och de strålar av ljus som kom fram tycktes genomlysa jorden och barnen såg ett hav av eld. I elden såg de djävlar och själar som var genomskinliga likt bärnsten, svarta eller bronsfärgade, i mänskliga gestalter. Dessa flöt omkring i elden och bars av flammorna som de själva var upphov till. Ur dem kom moln av rök och själarna föll som gnistor åt olika håll som om de var viktlösa. Deras skrik av smärta och desperation skrämde barnen så att de darrade av rädsla. Djävlarna kunde urskiljas från deras fruktansvärda och förskräckliga former av okända djur. De var genomskinliga likt brinnande kol.

Lucia ropade förfärad och kallade Guds Moder vid namn. Guds Moder svarade:

”Ni har sett helvetet där arma syndare hamnar. För att rädda dem har Gud velat ge hela världen devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om det jag uppmanar er till blir gjort, då kommer många själar att bli räddade och det kommer att bli fred. Kriget kommer att sluta. Men om människor inte upphör att förolämpa Gud kommer ett ännu hemskare krig att bryta ut under Pius XI:s pontifikat. När ni kommer att se ett okänt ljus som upplyser natten, då ska ni veta att det är ett stort tecken som Gud ger er att Han ska straffa världen för dess brott genom krig, hungersnöd och förföljelse av Kyrkan och den Helige Fadern. För att hindra att detta kommer att ske, kommer jag för att be om att Ryssland ska vigas till mitt Obefläckade Hjärta och att man tar emot Kommunionen som gottgörelse de första lördagarna. Om min vädjan blir hörd kommer Ryssland att omvändas och det ska bli fred. Om inte, kommer Ryssland att sprida sina villoläror (på eng. errors) över hela världen och orsaka krig och förföljelse av Kyrkan. De goda kommer att bli dödade som martyrer, den Helige Fadern kommer att lida mycket och många nationer kommer att försvinna. Till slut ska mitt Obefläckade Hjärta triumfera. Den Helige Fadern kommer att viga Ryssland till mig och Ryssland ska omvända sig och en tid av fred ska ges åt världen. I Portugal ska Trons sanning alltid bevaras.”

Nu uppenbarades den s.k. Fatimas Tredje Hemlighet (se kommentar bland de övriga två hemligheter).

”Avslöja inte för någon annan än för Francisco denna hemlighet.” Fortsätter Guds Moder efter att ha gett Lucia och Jacinta budskapet som nu kallas för Fatimas Tredje Hemlighet. Francisco kunde aldrig höra vare sig ängelns eller Guds Moders tal, endast se dem.

Guds Moder fortsatte:

”När ni ber Rosenkransen be då efter varje hemlighet: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.”

Efter en stunds tystnad frågade den redan uppskärrade Lucia om det var något mer som Guds Moder önskade av dem.

”Nej, jag ber er inte om något mer idag.”

Guds Moder försvann från barnen på samma sätt som föregående gånger.

 

Fjärde uppenbarelsen, söndagen den 19 augusti 1917 i Valinhos

- Bön och botgöring -

Ingen uppenbarelse ägde rum i Cova da Iria den 13 augusti därför att administratorn för kommunen, Artur de Oliveira Santos, låtit tillfångata barnen i Vila Nova de Qurém. Hans intention var att tvinga barnen att avslöja den hemlighet som Guds Moder anförtrott dem. Först togs barnen till hans hem och sedan fördes de till kommunens häkte. Administratorn försökte locka dem med gåvor av olika slag och när detta inte fungerade tog han till hotet att kokande olja förbereddes för dem att dränkas i. Men visionärerna svarade att de hellre föredrog att bli dödade än att avslöja Guds Moders hemlighet. På morgonen den 15 augusti (Guds Moders upptagning med kropp och själ i Himmelen) förde han dem återigen till prästgården i Fatima. Den 19 augusti, omkring kl. 16.00, uppenbarade sig Guds Moder för barnen i Valinhos mellan Aljustrel och Loca de Cabeco. Lucia frågade som vanligt vad Guds Moder önskade av dem.

”Jag önskar att ni fortsätter att komma till Cova da Iria den 13:e i månaden och att ni ber Rosenkransen varje dag. Nästa månad ska jag utföra ett underverk som gör att alla närvarande tror på uppenbarelserna. Om de inte tagit er till staden hade miraklet blivit ännu större.”

”Vad vill Ni att vi gör med pengarna som man lämnar i Cova da Iria?” Frågade Lucia.

”Förbered två korgar. En korg ska bäras av dig och Jacinta och två andra flickor klädda i vitt. Den andra korgen ska bäras av Francisco och tre andra pojkar. Pengarna som samlas in i korgarna ska användas för Vår Fru av Rosenkransens fest och vad som blir över ska användas till byggandet av ett kapell som ska byggas där.”

Lucia bad Guds Moder om helande för flera invalider.

”Ja, jag ska bota flera av dem under detta år. Be, be väldigt mycket och gör offer för syndare. För många syndare hamnar i helvetet därför att ingen offrar sig för dem och ber för dem.”

Guds Moder lyftes upp och försvann mot öster.

 

Femte uppenbarelsen, torsdagen den 13 september 1917

- Rosenkransen -

Mellan tjugofem till trettio tusen personer hade samlats i Cova da Iria denna dag. Guds Moder uppenbarade sig och upprepade uppmaningen att dagligen be Rosenkransen och talade om att en uppenbarelse skulle äga rum även i oktober på följande sätt:

”Vår Herre ska komma tillsammans med Smärtornas Moder och Vår Fru av Karmel. Helige Josef ska visa sig med Jesusbarnet för att välsigna världen. Gud är nöjd med era offer. Han vill inte att ni sover med repet om er midja utan bara att ni bär det under dagtid.”

Lucia började då tilltala Guds Moder: ”Jag blev ombedd att framföra många böner, att Ni skulle bota några sjuka, att Ni låter en dövstum tala…”

”Ja, jag kommer att bota vissa, men inte andra. I oktober ska jag utföra ett mirakel som kommer få alla att tro.”

Guds Moder försvann upp mot öster och många personer såg ett stort ljus i den riktningen medan hon steg upp mot Himmelen.

 

Sjätte uppenbarelsen, lördagen den 13 oktober 1917

- Upphör med att förolämpa Gud! -

Denna gång uppskattade man att över sjuttio tusen personer hade samlats i Cova da Iria när barnen kom för uppenbarelsen. Guds Moder uppenbarade sig vid tolv tiden i något som liknade ett moln. Molnet omslöt även barnen och Lucia frågade som hon brukade vad Guds Moder önskade från dem.

”Jag önskar att ni bygger ett kapell här i mitt namn. Jag är Vår Fru av Rosenkransen. Fortsätt att be Rosenkransen varje dag. Kriget kommer att ta slut och soldaterna ska snart återvända till sina hem.”

”Jag har så många saker att be Er: Att ni botar några sjuka, omvändelse för syndare och andra saker…”

”Några ska jag bota, andra inte. De måste omvända sig och förändra sina liv och be om förlåtelse för sina synder. Förolämpa inte Herren mer, för Han är redan så förolämpad.”

När Guds Moder sagt detta lyftes hon upp i skyn, öppnade sina händer på samma sätt som hon hade gjort i maj, juni och juli. Hon kastade strålar av ljus mot solen. Folkmassan såg de svarta molnen som fanns på himmelen försvinna som om man drog undan gardiner. Solen visade sig som en lysande platta med ett skarpt ljus som reflexer från ett knivblad, men ljuset bländade inte ögonen. enligt Franciscos och Jacintas far verkade det som om solen blinkade på olika sätt. Solstrålar sken mot olika håll och färgade allt i olika färger, människor, träd, luften och marken. Solen verkade sedan stanna upp och började sedan att röra sig tills den verkade dansa. Till slut verkade det som om solen slungades mot människomassan.

Maria Carreira, en kvinna från Moita, berättade att solen plötsligt verkade som ett enormt hjul av eld som slungades mot folket som skrek förfärat och i panik: ”Vi kommer att dö!” Andra bad Guds Moder att rädda dem och bad akter av ånger. En kvinna började bekänna sina synder högt. Solen stannade upp till slut och alla kunde andas ut. De hade överlevt och det mirakel som barnen hade förutsagt hade verkligen ägt rum.

Det verkar som om de närvarande hade sett olika saker hända. Fenomenet med solen var något alla såg, men samtidigt fick många olika andra erfarenheter av samma händelse. Många såg rosenblad falla, något som också hände under september månads uppenbarelse. Några omslöts av ett mångfacetterat ljus i flera färger. Mabel Norton från England, en anglikansk kvinna som arbetade i Portugal, var närvarande och intygade att hon sett solen snurra runt på himlen. Mängder av vittnesbörd om händelsen skrevs ner efter det inträffade och även tidningar skrev om miraklet.

Visionärerna såg något helt annat. De fick flera oerhörda visioner som kunde beskrivas som de Glädjerika, Smärtfyllda och Ärorika hemligheterna i Rosenkransen. Lucia berättade efteråt att ”Efter det att vår Fru försvunnit såg vi den Helige Josef med Jesusbarnet tillsammans med Vår Fru klädd i vitt och med en blå mantel. De befann sig jämte solen. Helige Josef och Jesusbarnet syntes välsigna världen för de gjorde korstecknet med sina händer. Efter att denna vision försvunnit såg jag Vår Herre tillsammans med Vår Fru, och det såg ut som hon visade sig som Smärtornas Moder. Vår Herre tycktes välsigna världen på samma sätt som den Helige Josef hade gjort. Även denna vision försvann och jag såg Vår Fru igen, men denna gång som Vår Fru av berget Karmel.”

 

Sjunde uppenbarelsen, onsdagen den 16 juni 1921

Kl. 02.00 på natten när Lucia i hemlighet blev förd till Doroteasystrarnas klosterskola i Asilo de Vilar nära Porto, stannade hon för att be Rosenkransen vid kapellet som hade byggts på platsen för uppenbarelserna i Cova da Iria. Här sägs det att Guds Moder uppenbarade sig den sjunde gången, så som hon hade lovat.

 

Åttonde uppenbarelsen, torsdagen den 10 december 1925, Pontevedra, Spanien

När Lucia befann sig på sitt rum på andra våningen i Doroteasystrarnas kloster i Pontevedra, Spanien, uppenbarade sig Guds Moder för henne och vid hennes sida, på ett moln, stod ett barn. Guds Moder la sin hand på Lucias axel och med andra handen höll hon ett hjärta omringat med törnen. Samtidigt sa Barnet:

”Förbarma dig över din Allraheligaste Moders Hjärta som är täckt med törnen. Dessa törnen är orsakade av otacksamma människor och tränger hela tiden in i hennes Hjärta. Det finns ingen som tar bort dessa törnen genom en akt av gottgörelse.”

Guds Moder tillade:

”Se min dotter, se mitt Hjärta omslutet av törnen som orsakas av otacksamma människor. Dessa törnen tränger in i mitt hjärta varje stund och är orsakade av hädelser och otacksamhet. Trösta mig genom att göra det känt att till alla dem som under fem månader i rad biktar sig, tar emot den Heliga Kommunionen, ber Rosenkransen och håller mig sällskap genom att betrakta Rosenkransens hemligheter under femton minuter med intentionen att trösta mig, lovar jag att ge all nåd som behövs för att uppnå frälsningen.

 

Nionde uppenbarelsen, torsdagen den 13 juni 1929,

Tuì (Tuy), Spanien

Lucia förflyttades från Pontevedra till Tuì, bara rakt över gränsen mellan Portugal och Spanien den 16 juli 1926, endast nio månader efter det att hon trätt in hos systrarna. Anledningen till denna förflyttning är inte känt, men kanske är en av orsakerna att Guds Moders uppenbarelser fortsatte. Vår Fru hade ju sagt i budskapet den 13 juni 1917 att hon skulle ”komma tillbaka för att be om vigningen av Ryssland.” Detta gjorde Guds Moder den 13 juni 1929 när hon uppenbarade sig för Lucia i Doroteasystrarnas kapell i Tuì.

Lucia skriver följande om denna händelse:

”Moder priorinnan och min biktfader hade gett mig tillåtelse att hålla en helig timma av tillbedjan på torsdagar kl. 23.00 till midnatt. En natt, var jag ensam och bad på knä i kapellet. Jag bad Ängelns bön (se uppenbarelserna 1916). Jag kände mig trött och utmattad men jag fortsatte att be med armarna utsträckta. Sakramentslampan var det enda ljuset i kapellet. Plötsligt var hela kapellet upplyst av ett övernaturligt ljus, ett ljus i korsform visade sig och upplyste altarets hörn. I ett tydligt ljus syntes ansiktet, armarna och axlarna av en person på övre delen av korset. På bröstet fanns en duva av ljus och på korset fanns en annan person fastspikad. Precis under midjan fanns det en kalk som svävade och över kalken syntes en hostia från vilken det föll några droppar Blod. Från den korsfästes ansikte och från sidosåret föll också några droppar Blod genom hostian ner i kalken. Under den högra korsarmen stod Vår Fru av Fatima med sitt Obefläckade Hjärta i vänstra handen. Hennes Hjärta var genomborrat av ett svärd och omringat med rosor i törnen. Flammor steg upp från Hjärtat. Under vänstra korsarmen syntes stora bokstäver. Dessa tycktes vara gjorda av kristallklart vatten som flödade mot altaret och formade orden: ’Barmhärtighet och kärlek’. Jag fick då mer kunskap om den Allraheligaste Treenighetens mysterium. Detta är en hemlighet som jag inte får föra vidare. Vår Fru sa då till mig: ’Nu är det tid för påven att inbjuda alla biskopar i hela världen för att med honom viga Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta. Gud har lovat att rädda Ryssland om detta blir gjort. Så många själar fördöms av Guds Rättvisa på grund av synder som begås mot mig. Därför ber jag om gottgörelse. Offra dig för att be enligt denna intention!”


Fatimas Tre Hemligheter

Guds Moders uppenbarelser i Fatima år 1917 är utan tvekan en av de största gudomliga impulserna för ett förnyat liv i Anden som ägt rum i modern tid.

Här följer en översättning av den s.k. Hemligheten som barnen Lucia, den Heliga Jacinta och den Helige Francisco fick ta emot från Guds Moder och som är ett budskap till oss alla.

De två första delarna av Fatimas Hemlighet har sedan uppenbarelserna varit offentliga medan den s.k. Tredje Hemligheten inte offentliggjordes förrän under Jubelåret 2000 på Helige Johannes Paulus II´ s order. Syster Lucia fick uppdrag av biskopen av Leiria-Fatima att skriva ner det som skedde och sades under uppenbarelserna i Cova di Iria i Fatima. Manuskriptet överlämnades till Troskongregationens hemliga arkiv av biskopen den 4 april 1957 för att bättre bevaras och hållas hemlig tills Kyrkans högsta auktoritet bestämde annorlunda. Den Salige Johannes XXIII läste innehållet den 17 aug. 1959 men bestämde att hålla det hemligt. Salige Paulus VI läste budskapet den 27 mars 1965 men beslöt även han att inte publicera innehållet i den Tredje Hemligheten. Endast efter attentatet den 13 maj 1981 beslöt Helige Johannes Paulus II att låta hämta kuvertet med Syster Lucias berättelse om de visioner hon och hennes två kusiner hade fått. Den 19 april 2000 sände påven ett brev till Syster Maria Lucia av Jesus och det Obefläckade Hjärtat i Karmelitklostret i Coimbra, Portugal i vilket den Helige Fadern bad henne att kommentera den Tredje Hemligheten för Påvens sändebud, Kardinal Tarcisio Bertone, Troskongregationens förste sekreterare. I detta möte visade sekreteraren Syster Lucias brev från Troskongregationens hemliga arkiv och frågade henne om hon kunde identifiera dokumentet som hennes. Enligt Kardinal Bertone bejakade Syster Lucia att det var hennes papper och skrift, samt att hon var överens med den tolkning som Troskongregationen gav åt Fatimas Hemlighet (denna finns utgiven på många språk – även på Internet – av Kardinal Ratzinger). Denna tolkning består i att förstå att det handlar om en profetisk vision, liknande den heliga historien i Bibeln. Syster Lucia lär ha delat Troskongregationens övertygelse om att det handlar framför allt om den ateistiska kommunismens kamp mot Kyrkan och de kristna och beskriver ”martyrernas århundrade framför alla andra” (Johannes Paulus II´ s ord) som 1900-talet har varit.

Den 13 maj Jubelåret 2000, vid Saligförklaringen av Jacinta och Francisco i Fatima, läste Statssekreteraren Kardinal Angelo Sodano upp den Helige Faderns beslut att äntligen offentliggöra den sista och tredje Hemligheten.

Den 11 maj 2010 förvånade Påven Benedikt XVI pressen och hela den katolska världen under sitt besök i Fatima med att säga att Fatimas Tredje Hemlighet berättar om att ”anfallen mot påven och Kyrkan inte endast kommer utifrån Kyrkan, utan att lidandet orsakas av medlemmar inne i Kyrkan, från den synd som finns i Kyrkan… Vi ser detta idag på ett fruktansvärt sätt: den största förföljelsen mot Kyrkan kommer inte från yttre fiender, utan den börjar från synden i Kyrkan.”

Läs gärna och ofta detta budskap från vår Himmelska Moder och låt det bli till utgångspunkt för meditationen… Vid någon gemensam mariaandakt, exempelvis den 13 maj, kan man forma andakten kring dessa läsningar, tillsammans med gottgörelselitanior och någon vigningsbön.

 

Fatimas Första Hemlighet

Den Första Delen av Fatimas Hemlighet uppenbarades på den Helige Antonius´ av Padova Fest (13 juni 1917). Precis som vid den första uppenbarelsen den 13 maj såg de tre barnen Madonnan ovanför samma träd: Se andra uppenbarelsen, onsdagen den 13 juni 1917

 

Fatimas Andra Hemlighet

Nedtecknad den 31 augusti 1941 på uppdrag av

Biskopen av Leiria-Fatima

”Jag ska nu tala om Hemligheten och besvara den första frågan (angående Fatimas budskap). Vad är Hemligheten? Jag tycker mig kunna avslöja den, eftersom Himmelen har gett mig tillåtelse till detta. Guds representanter på jorden (Syster Lucias biktfader och biskopen av Leiria-Fatima) har även gett mig tillåtelse till detta genom flera brev. Ett av dessa brev tror jag är bevarat hos Ers Excellens, och det är brevet från Pater Josef Bernardo Goncalves, i vilket han befaller mig att skriva till den Helige Fadern. En av de punkter som han tar upp är just den att uppenbara Hemligheten. Något har jag redan avslöjat, men i korta ordalag, men då jag inte ville göra brevet alltför långt och invecklat, beskrev jag endast det viktigaste och överlät åt Gud ett mer gynnsamt tillfälle.

Jag har redan beskrivit i min andra skriftliga redogörelse det tvivel som plågade mig mellan den 13 juni – 13 juli (1917), men som helt försvann genom denna uppenbarelse.

Hemligheten består av tre skilda delar. Den Andra Delen av Hemligheten är visionen av helvetet. Madonnan lät oss se ett hav av eld, som tycktes vara under jorden. De onda andarna och själarna brann som om de vore genomskinliga och svarta eller bronsfärgad ved i mänsklig form som flöt omkring i elden. Ur de brinnande andarna och själarna kom flammor av eld och rök. Andarna och själarna föll åt alla håll som gnistor i stora eldar, utan tyngd och balans, med rop och skrik av smärta och desperation som förskräckte oss och gjorde oss darrande av rädsla. De onda andarna kunde man känna igen genom sina fruktansvärda skepnader i form av okända hemska djur som var genomskinliga och svarta. Denna vision varade ett moment. Och tack vare vår goda Himmelska Moder, som före visionen hade förekommit vår skräck genom löftet att ta oss till Himmelen (i Första Delen av Hemligheten). Om hon inte hade gjort detta tror jag att vi hade dött av skräck och rädsla.

Sedan såg vi upp till Madonnan, som sa till oss med godhet och sorg: ’Ni har nu sett helvetet till vilket de arma syndarna faller ner. För att rädda dem vill Gud upprätta i världen devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om man gör det som jag säger er, kommer många själar att bli räddade och de ska få frid. Kriget (Första Världskriget) ska snart ta slut; men om människorna inte upphör med att förolämpa Gud, kommer ett nytt krig som blir ännu värre att börja under Pius XI´ s Pontifikat (=Andra Världskriget!). När ni får se natten upplyst med ett främmande ljus, ska ni veta att detta är tecknet på att Gud kommer att straffa världen för alla dess brott, genom krig, svält och förföljelser av Kyrkan och den Helige Fadern.

För att förhindra detta har jag kommit för att be om Vigningen av Ryssland till mitt Obefläckade Hjärta och Gottgörelsekommunionen den första lördagen i månaden.

Om man tar emot min begäran och uppfyller den, kommer Ryssland att omvändas och man kommer att åtnjuta fred; om inte, kommer detta land att sprida sin irrlära i världen, börja krig och förfölja Kyrkan. De goda kommer att dö martyrdöden, den Helige Fadern kommer att lida mycket och flera nationer kommer att förstöras. Till slut kommer mitt Obefläckade Hjärta att triumfera. Den Helige Fadern ska viga Ryssland åt mig och det ska omvändas och världen ska få en tid av frid.’

 

Fatimas Tredje Hemlighet

Nedtecknad i Tuy den 3 januari 1944

Den Tredje Hemligheten uppenbarades den 13 juli 1917 i Cova di Iria, Fatima. Jag skriver av lydnad till Dig min Gud, som ålägger mig detta genom Hans Excellens Biskopen av Leiria och genom Din och min Allraheligaste Moder.

Efter de två Hemligheter, som jag redan har berättat om, såg vi vid Vår Frus vänstra sida, lite högre än var hon befann sig, en Ängel med ett eldssvärd i vänstra handen. Svärdet utstrålade flammor som såg ut att antända världen. Dessa eldsflammor släcktes dock vid kontakten med den strålglans som utgick från Vår Frus högra hand, som hon höll emot honom: Ängeln pekade mot jorden med sin högra hand och sa med hög röst: ’Bot, Bot, Bot!’ Och vi såg i ett oändligt ljus som är Gud: något som liknar det som när man ser personer i en spegel som passerar framför den, en biskop klädd i vitt och vi kände på oss att det troligen var den Helige Fadern. Vi såg även andra biskopar, präster och ordensfolk som gick uppför ett brant berg. På toppen av berget stod ett stort Kors av grova bjälkar som såg ut som om det var av grovt socker. Den Helige Fadern, innan han kom fram till, passerade vacklande igenom en stor stad, till hälften ruiner och till hälften bara reducerat till grus. Nedtyngd av sorg och smärta, bad han för de dödas själar, vars kroppar han såg under sin vandring. När han väl hade kommit upp på toppen av berget, knäböjde han vid det stora Korsets fot och blev dödad av en grupp soldater som sköt mot honom flera skott med gevär och med pilar. På samma sätt dog också den ene efter den andre av biskoparna, prästerna, ordensfolket och många andra lekmän, kvinnor och män från olika klasser och samhällspositioner. Under Korsarmarna fanns två Änglar med vardera en kristallkanna i handen. I dessa kannor samlade de upp martyrernas blod och med detta blod vattnade de själar som närmade sig Gud.”


Heliga Jacintas Avslöjanden

Heliga Jacintas Avslöjanden

Precis som Guds Moder hade lovat i den Första Hemligheten, fick Francisco och Jacinta mycket snart förenas med henne i Himmelen. Francisco dog av influensa den 4 april 1919 och hans syster Jacinta i lunginflammation den 20 februari 1920.

Innan Jacinta dog avslöjade hon några ganska så okända men anmärkningsvärda uttalanden som Guds Moder gjorde i Fatima. Här är några av dem:

* Fler själar hamnar i Helvetet på grund av synd mot kyskheten än av några andra orsaker.

* Vissa trender och mode i uppförande och klädsel som ska komma kommer att förolämpa Vår Herre väldigt mycket.

* Många äktenskap är inte goda; de är inte välbehagliga för Vår Herre och är inte av Gud.

* Präster måste vara rena, mycket rena. De ska inte uppehålla sig med något annat än det som har med Kyrkan och själarna att göra. Prästernas olydnad för sina överordnade och till den Helige Fadern är mycket missbehagligt för Vår Herre.

* Om ett lands regering lämnar Kyrkan i fred och ger Henne frihet i vår Heliga Religion kommer den att bli välsignad av Gud.

* Tala om för alla att Gud ger nåd genom Marie Obefläckade Hjärta. Uppmana dem att be om nåd från henne och att Jesu Hjärta önskar att bli vördat tillsammans med Marie Obefläckade Hjärta. Uppmuntra dem att be om fred från Marie Obefläckade Hjärta, för Herren har överlåtit freden i världen åt henne.


Vad ville Guds Moder Maria i Fatima?

Att leva Fatimabudskapet

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Maria har uppenbarat sig i olika tider och på olika platser i historien allt sedan Aposteln Jakobs tid när han kom till Spanien för att missionera (Zaragoza). Det var inte för att göra oss sällskap i vanlig mening som Guds Moder uppenbarade sig, utan för att ge oss uppmuntran och ibland varningar för att leva ett liv enligt hennes Sons Evangelium.

Den 13 maj – 13 oktober 1917 uppenbarade sig Guds Moder i Fatima, Portugal för tre herdebarn, Lucia och hennes kusiner de Heliga Francisco och Jacinta.

Inga privata uppenbarelser har präglat det andliga livet i Kyrkan på ett så påtagligt sätt som just dessa uppenbarelser i Fatima. Kyrkan erkände officiellt den 13  oktober 1930 att uppenbarelserna i Fatima är trovärdiga.

Här är en sammanfattning på Marias budskap för att hjälpa oss att uppfylla vår Himmelska Moders önskan för att vi ska få frid och fred.

Man kan sammanfatta Guds Moders budskap och begäran i Fatima i fem punkter som varje katolik borde ta på största allvar:

Bot: Alla människor måste ändra sitt liv, dvs. omvända sig och ge upp allt som är förknippat med synd och som ”sårar Gud så mycket”. Äkta bot innebär uppriktig ånger över alla synder och att man ber Gud och Kyrkan om förlåtelse i Botens Sakrament. Utöver att försona sig med Gud genom Kyrkans förmedling innebär botgöring ett intensivare böneliv. Maria vill att vi ber särskilt för syndares omvändelse och att våra böner ska ha den särskilda intentionen att ge gottgörelse till Jesu Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta, som är ”sårade av mänsklighetens synder”.

”Jag har kommit för att varna de troende så att de omvänder sig och bättrar sig. De ska be om förlåtelse för sina synder. De ska upphöra med att förolämpa vår Herre, som redan är så djupt förolämpad och sårad.”

”Be, be mycket och gör offer för syndarna. För många själar går förlorade till Helvetet därför att det inte finns någon som gör offer och ber för dem.”

Guds Moder gör specifika påpekanden där omvändelse måste ske och där bot måste göras för synder som begåtts:

”Fler själar hamnar i Helvetet på grund av okyskhetens synder än av andra motiv.”

”Många äktenskap är inte goda, de behagar inte vår Herre och är inte av Gud.”

”Vissa sätt att klä sig kommer att förolämpa Herren väldigt mycket.” (Rättare sagt: bristen på kläder! Det får oss att tänka på många som kommer till kyrkan under sommarhalvåret som om de var klädda till att gå och bada…).

”Prästerna måste vara rena, mycket rena. De ska inte uppta sin tid med något annat än det som gäller Kyrkan och själarnas frälsning. Prästernas olydnad gentemot sina överordnade och den Helige Fadern förolämpar vår Herre mycket.”

Särskild bot bör göras för att Gud inte blir tillräckligt ärad och älskad i Altarets Allraheligaste Sakrament: Guds Moder öppnade sina händer och barnen omslöts av ljus. De föll då på knä och upprepade bönen: ”Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig! Min Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament!”

Gottgörelse och Offer: ”Vill ni offra er till Gud och bära alla de kors och prövningar som Han sänder er som gottgörelse för alla de synder som förolämpar och sårar Honom och för syndarnas omvändelse?

Gottgörelse betyder:

  1. Uppoffra våra dagliga gärningar som gottgörelse för synder,
  2. uppfylla våra dagliga förpliktelser och arbeten på det bästa sättet, till Guds ära,
  3. acceptera och uppfylla det ansvar som vår personliga kallelse kräver,
  4. lyda Guds tio Bud och Kyrkans förordningar.

”Gör många offer för syndarna och be ofta med följande ord när ni gör en uppoffring: O Jesus, detta är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för alla synder mot Marie Obefläckade Hjärta.”

Daglig Rosenkransbön: Genom Rosenkransbönen har vi kristna vunnit många segrar, mot yttre fiender (ex. slaget i Lepanto 1571) och andliga segrar mot vår själs fiende, djävulen.

”Be Rosenkransen varje dag för att uppnå fred i världen. Tillägg följande bön efter varje dekad: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från Helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.”

Om krig och oenighet finns är det oftast tecken på för lite bön: ”Krig är ett straff från Gud för synder!”

I den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 höll Guds Moder fram ett skapular utan att säga något. Lucia (som senare blev karmelitnunna) påstod att Guds Moder vill att alla bär skapularet: ”Skapularet och Rosenkransen hör ihop.”

Vigning till Marie Obefläckade Hjärta: ”Mitt Obefläckade Hjärta ska vara er tröst och vägen som leder er till Gud.”

Vigningen består av två delar:

A) Min intention att tillhöra Maria och att efterlikna hennes dygder och liv i ett fullkomligt överlåtet liv till Gud och att alltid stå i Guds tjänst. Med jämna mellanrum, helst dagligen, gör jag en liten akt av överlåtelse till Marie Obefläckade Hjärta. På Mariadagar och den första lördagen i månaden kan man göra en högtidligare vigning.

B) Att bära det bruna skapularet, eller Karmelskapularet, som det också kallas. Man ska bli iklädd Karmelskapularet av en katolsk präst (inte nödvändigtvis karmelit).

De Fem Första Gottgörelselördagarna: ”Jag lovar att i dödsstunden ge all den nåd som behövs för att bli frälst till dem som under fem första lördagar i månaden biktar sig, tar emot Kommunionen, ber fem dekader av Rosenkransen samt håller mig sällskap genom att under en kvart meditera över någon av Rosenkransen hemligheter med intentionen att ge gottgörelse till mitt Obefläckade Hjärta.”


Guds Moders undervisning om de Yttersta Tingen:

Himlen: ”Jag kommer från Himmelen.” Guds Moder lovade Lucia, Jacinta och Francisco att de skulle komma till Himmelen, men också att Francisco först måste be Rosenkransen många gånger.

Skärselden: ”Hon är i Skärselden intill tidens slut.” Guds Moder avsåg Amelia, en av barnens vänner som nyss hade dött.

Helvetet: ”Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud upprätta devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.” Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld. I dessa flammor fanns onda andar och själar som liknade genomskinliga kol. Vissa var svarta eller bronsfärgade och i mänsklig form. Själarna var liksom upphängda i flammorna och elden tycktes komma från själva själarna. Barnen blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.


De Fem Varningarna:

”Om min begäran inte uppfylls kommer Ryssland att utbreda sina lögner över hela världen (1) och på så sätt orsaka krig och förföljelser av Kyrkan (2). De goda blir martyrer (3) och den Helige Fadern kommer att få lida mycket (4) och flera nationer kommer att försvinna! (5)

”Om min begäran uppfylls kommer Ryssland att bli omvänt och det ska bli fred på jorden… Till slut ska mitt Obefläckade Hjärta segra… En period av fred ska ges åt hela världen.”


Sammanfattning av Fatimabudskapet

Här är en sammanfattning på Marias budskap för att hjälpa oss att uppfylla vår Himmelska Moders önskan för att vi ska få frid och fred.

Budskapen är uppräknade i den ordning som Guds Moder uppenbarade dem år 1917.

Offer: ”Vill ni offra er till Gud och bära alla de kors och prövningar som Han sänder er som gottgörelse för alla de synder som förolämpar och sårar Honom och för syndarnas omvändelse?

Altarets Sakrament: Guds Moder öppnade sina händer och barnen omslöts av ljus. De föll då på knä och upprepade bönen: ”Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig! Min Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament!”

Himlen: ”Jag kommer från Himmelen.” Guds Moder lovade Lucia, Jacinta och Francisco att de skulle komma till Himmelen, men också att en av dem först måste be Rosenkransen många gånger.

Skärselden: ”Hon är i Skärselden.” Guds Moder avsåg Amelia, en av barnens vänner som nyss hade dött.

Rosenkransen: ”Be Rosenkransen varje dag för att uppnå fred i världen. Tillägg följande bön efter varje dekad: O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från Helvetets eld. Led alla själar till Himlen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.” (Om du inte vet hur man ber Rosenkransen ta häftet: Liturgi och Andakt).

Marie Obefläckade Hjärta: ”Mitt Obefläckade Hjärta ska vara er tröst och vägen som leder er till Gud.”

Uppoffringar: ”Gör många offer för syndarna och be ofta med följande ord när ni gör en uppoffring: O Jesus, detta är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för alla synder mot Marie Obefläckade Hjärta.”

Helvetet: ”Ni ska nu få se Helvetet där många syndare hamnar. För att rädda dem vill Gud upprätta devotionen till mitt Obefläckade Hjärta. Om ni gör vad jag säger till er, kommer många själar att räddas och det ska bli fred.” Under tiden Guds Moder uttalade dessa ord öppnade hon sina händer och barnen fick se ett hav av eld. I dessa flammor fanns onda andar och själar som liknade genomskinliga kol. Vissa var svarta eller bronsfärgade och i mänsklig form. Själarna var liksom upphängda i flammorna och elden tycktes komma från själva själarna. Barnen blev förskräckta över hur själarna som brann skrek av smärta och förtvivlan. De onda andarna kunde urskiljas från de fördömda människosjälarna genom sina förfärliga skepnader av okända djur.

 

De Fem Varningarna: ”Om min begäran inte uppfylls kommer Ryssland att utbreda sina lögner över hela världen

(1) och på så sätt orsaka krig

(2) och förföljelser av Kyrkan

(3) De goda blir martyrer

(4) och den Helige Fadern kommer att få lida mycket

(5) och flera nationer kommer att försvinna!”

 

Fred: ”Om min begäran uppfylls kommer Ryssland att bli omvänt och det ska bli fred på jorden… Till slut ska mitt Obefläckade Hjärta segra… En period av fred ska ges åt hela världen.”

 

Bön: ”Be, be mycket och gör offer för syndarna. För många själar går förlorade till Helvetet därför att det inte finns någon som gör offer och ber för dem.”

Krig: ”Krig är ett straff från Gud för synder!”

Omvändelse: ”Jag har kommit för att varna de troende så att de omvänder sig och bättrar sig. De ska be om förlåtelse för sina synder. De ska upphöra med att förolämpa vår Herre, som redan är så djupt förolämpad och sårad.”

Helige Josef: Han var det enda helgonet som visade sig i Fatima förutom Guds Moder. Den Helige Josef bar Jesusbarnet i sina armar och välsignade tre gånger de 70 000 som var närvarande den 13:e oktober 1917. Om den Helige Josef är det sagt att ”Segertoner ska höras när de troende verkligen erkänner den Helige Josefs helighet.”

Det Bruna Skapularet (Karmelskapularet): I den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917 höll Guds Moder fram ett skapular utan att säga något. Lucia (som senare blev karmelitnunna) påstod att Guds Moder vill att alla bär skapularet: ”Skapularet och Rosenkransen hör ihop.”

Devotionen till de första lördagarna: ”Jag lovar att i dödsstunden ge all den nåd som behövs för att bli frälst till dem som under fem första lördagar i månaden biktar sig, tar emot Kommunionen, ber fem dekader av Rosenkransen samt håller mig sällskap genom att under en kvart meditera över någon av Rosenkransen hemligheter med intentionen att ge gottgörelse till mitt Obefläckade Hjärta.”

Klädsel: ”Vissa sätt att klä sig kommer att förolämpa Herren väldigt mycket.” (Rättare sagt: bristen på kläder! Det får oss att tänka på många som kommer till kyrkan under sommarhalvåret som om de var klädda till att gå och bada…).

Sjätte Budet: ”Fler själar hamnar i Helvetet på grund av okyskhetens synder än av andra motiv.”

Äktenskap: ”Många äktenskap är inte goda, de behagar inte vår Herre och är inte av Gud.”

Präster: ”Prästerna måste vara rena, mycket rena. De ska inte uppta sin tid med något annat än det som gäller Kyrkan och själarnas frälsning. Prästernas olydnad gentemot sina överordnade och den Helige Fadern förolämpar vår Herre mycket.”

Fatimabudskapet rosenkransen

 

Läs mer om Fatima och budskapen: The Fatima Network

(på engelska, italienska, spanska, portugisiska, franska, tyska, grekiska, holländska och kiswahii)

http://www.fatima.org/


Fatimabönerna

Fatimas Gottgörelsebön

(uppenbarad av Fredens Ängel i Loca do Anjo hösten 1916):

Allraheligaste Treenighet, Fader, + Son och Helige Ande, jag tillber Dig i djupaste ödmjukhet och offrar Dig vår Herres Jesu Kristi dyrbara Kropp, Blod, Själ och Gudom, närvarande i alla jordens tabernakel, som gottgörelse för de kränkningar, hädelser och all den likgiltighet som tillfogats Honom själv, och för Jesu Heliga Hjärtas och Marie Obefläckade Hjärtas oändliga förtjänsters skull ber jag Dig om arma syndares omvändelse.

 

Bön som uppenbarades av

Guds Moder i Cova da Iria den 13 juli 1917:

O min Jesus, förlåt oss våra synder. Bevara oss från helvetets eld. Led alla själar till Himmelen, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest.

 

Bön som uppenbarades av Fredens Ängel

under våren 1916 i Loca do Anjo:

Min Gud, jag tror på Dig, jag tillber Dig, jag hoppas på Dig och jag älskar Dig. Jag ber Dig om förlåtelse för dem som inte tror på Dig, inte tillber Dig, inte hoppas på Dig och inte älskar Dig.

 

Bön som uppenbarades av Guds Moder under den första uppenbarelsen

den 13 maj 1917 i Cova da Iria:

O Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig!

Min, Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament.

 

Bön som gavs av Guds Moder

under den tredje uppenbarelsen i Cova da Iria den 13 juli 1917:

O Jesus, alla mina offer är av kärlek till Dig, för syndarnas omvändelse och som gottgörelse för synder mot Ditt Heliga Hjärta och Marie Obefläckade Hjärta.

 

Böner som Syster Lucia hörde dikteras inom sig

av Guds Moder i augusti 1931 i Rianjo:

Marie ljuva Hjärta, rädda Ryssland, Spanien, Portugal, Europa och hela världen! Amen.

O Maria, för din rena och obefläckade avlelses skull, be för Rysslands, Spaniens, Portugals, Europas och hela världens omvändelse. Amen.


Gottgörelsebön till Marie Obefläckade Hjärta

Särskilt ämnad för de första lördagarna i fem månader

F. Låt oss ge gottgörelse för de förolämpningar som sårar Marie Obefläckade Hjärta enligt de budskap som Syster Lucia från Fatima fick ta emot från Herren.

För hädelser mot hennes Obefläckade Avlelse.

Alla Var hälsad Maria, full av nåd. Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

F. För hädelser mot hennes ständiga Jungfrulighet.

Alla Var hälsad Maria…

F. För hädelser mot hennes gudomliga Moderskap och vägran att erkänna henne som människornas Moder.

Alla Var hälsad Maria…

F. För deras gärningar som offentligt sprider i människors hjärtan likgiltighet, förakt och till och med hat mot vår Obefläckade Moder.

Alla Var hälsad Maria…

F. För deras gärningar som direkt hånar och vanhelgar hennes heliga bilder.

Alla Var hälsad Maria…

F. Herre Jesus Kristus, vår Herre och Gud, för Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärtas skull, för hennes tårars och smärtors skull, för hennes heliga kärleks skull, förlåt alla syndare och oss alla de gånger vi inte visat tillbörlig aktning, vördnad, tillit och kärlek till Din älskade Moder, som Du själv har gett oss till evig Moder i Ditt Rike.

Låt oss på hennes förbön, som är Dig så kär, få uppnå det som Du lovar alla som älskar och lyder Dig. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen. 


Fatimasången

Svensk text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Cova D´Iria heter platsen i Fatima där Guds Moder uppenbarade sig år 1917

 

1. Den trettonde maj uppenbarar Maria

sin kärlek för barnen i Cova D´ Iria.

Ref. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.

 

2. Den Heliga Jungfrun då visar sitt Hjärta

till hopp för oss alla och lindrar vår smärta. Ref.

 

3. Små herdebarn lär hon hur bönen kan bota

all ondska och synd som i världen nu hota. Ref.

 

4. Att rädda var själ är det uppdrag hon ger

om frälsning för alla den Högste vi ber. Ref.

 

5. Att ära Maria och Sonen nu älska

ska frid ge åt jorden och glädja de frälsta. Ref.

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Gåvor till AMP: Swish 076 555 84 06

(P. Joseph M. Nilsson, ansvarig Utgivare)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek