Jesusbarnet av Prag

Jesusbarnet av Prag

Originalstatyn av det Mirakulösa Pragbarnet  i Maria Segerns karmelitkyrka i Prag

Originalstatyn av det Mirakulösa Pragbarnet

i Maria Segerns karmelitkyrka i Prag

 

Jesusbarnet av Prag

Historia och några av de mest älskade bönerna

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Jesusbarnets av Prag Hedersvakt

Historia och devotion

”Ju mer du ärar mig desto mer ska jag välsigna dig!”

Jesusbarnets löfte enligt Pater Cyrillus av Guds Moder

Den mest kända av alla devotioner till Jesusbarnet (dvs. till Guds Sons människoblivande) är den från Prag. Dess ursprung är dolt i en hemlighetsfull upphöjdhet och hyllat i en from legend, som vetenskapen varken kan bekräfta eller förkasta. Den fromma legenden (=det som bör läsas) om den undergörande statyns ursprung tar oss till ett Karmelitkloster mellan Cordova och Sevilla under de kristnas kamp för att överleva Morernas välde i Spanien. Fiendens här förstörde det fridsamma klostret. Fyra av de överlevande munkarna kom tillbaka och arbetade hårt för att bygga upp sitt kloster igen. Plötsligt en dag blev himlen underskönt blå över klostret och en liten pojke kom fram till en av munkarna och inbjöd honom till bön. ”Varför skulle jag inte be”, tänkte munken. ”Jag borde verkligen be från morgon till kväll och tacka för att jag överlevt fiendens anfall. Och jag har också anledning till att be för att jag fått leva och uppleva en så underbar dag som denna.” Munken knäppte sina händer, knäböjde och kände en oerhörd inre frid och glädje när han kom till orden ”…och välsignad är din livsfrukt, Jesus.” När han avslutat sitt Ave Maria öppnade han tacksamt ögonen och såg på pojken. ”Jag är Jesus,” sa pojken och log mot honom. Munken stirrade på barnet med förvåning. Han inpräntade i sitt minne barnets utseende och plötsligt var gossen försvunnen. Åren gick och det återuppbyggda klostret hade återigen fyllts med bröder. Men munken som sett det Gudomliga Barnet kunde inte glömma det underbara mötet och var helt uppfylld av längtan att återigen få se Barnets kärleksfulla ansikte. Munken var nu gammal men han använde all sin fritid till att försöka forma i vax Barnets ansikte, som han så väl kom ihåg. Under årens lopp hade många små avbildningar av barnet kommit till, men inget av dem liknade det Gudomliga Barnet som munken sett i sin ungdom. Men så hände det fantastiska att himlen återigen fick en oförglömlig blå färg och den unge Jesus än en gång uppenbarade sig för munken med orden: ”Här är jag så att du äntligen kan göra färdigt din lilla staty.” Med darrande händer och så glad och rörd att det inte går att beskriva, började munken sitt verk. Denna gång formligen dansade hans händer med det varma vaxet och det tycktes som om vaxet själv hjälpte munken att bli så lik Barnet som möjligt. Munken såg att Barnet inte hade förändrats det minsta sedan han såg det för många år sedan. Nästa dag fann bröderna munken livlös med den underbara statyn vid sin sida. När munken hade fångat det Gudomliga Barnets likhet, dog han. Även som död log munken som om han fortfarande såg på Barnets ansikte, på godhetens, det eviga hoppets och kärlekens Ansikte.

Isabella Manrique de Lara y Mendoza köpte statyn av Karmeliterna och gav den i bröllopspresent till sin dotter, Maria Manrique de Lara y Mendoza, när hon 1554 gifte sig med en av det Tjeckiska Kungarikets mest uppsatta personer, Vratislav av Pernstejn. Maria Manrique var endast fjorton år gammal när hon skulle gifta sig med den man som föräldrarna hade utsett åt henne. Hon var mycket rädd för att åka till Prag och sedan möta Vratislav, som hon aldrig ens hade mött. Kvällen före avresan till Prag gick Maria Manrique till det privata kapellet för att be Gud om nåden att finna en god make i Prag. Under hennes bön utförde ”Pragbarnet” sitt första mirakel. Solen som höll på att gå ner upplyste statyn och flickan hörde en röst som uppmanade henne att ge statyn av Jesusbarnet till mannen hon skulle gifta sig med. Den unga flickan kände sig genast mycket lugnare och beskyddad av Herren. Äktenskapet blev mycket lyckligt och de fick arton barn tillsammans. En av döttrarna var Prinsessan Polyxenia av Pernstejn, som skulle bli mer känd som Polyxenia av Lobkowicz.  

Maria Manrique gav i sin tur år 1587 sin dotter Polyxenia statyn av Jesusbarnet i bröllopspresent. Efter sin makes, William av Rozmberks, död år 1623, följde statyn av Jesusbarnet med Polyxenia även när hon gifte sig för andra gången med rikets högste kansler Zdenek Vojtech av Lobkowicz. Den andre maken dog år 1628 och Polyxenia gav Karmelitbrödernas kloster i Prag samma år sin älskade staty. Enligt traditionen överlämnade hon Jesusbarnet med orden: ”Jag ger er det som jag värdesätter mest av allt på denna jord. Visa vördnad och ära för Jesusbarnet och ni ska aldrig lida nöd.”

Polyxenias staty av Jesusbarnet var känd bland befolkningen i Prag och den kallades ofta för Den lille Pragbon eller Det Barmhärtiga Jesusbarnet i Prag. Hennes gåva placerade klostrets prior, Pater Ludvik, i Karmelitbrödernas oratorium och prinsessans ord visade sig vara profetiska, för så länge som bröderna uppmärksammade Jesusbarnet i sin devotion, fick de allt vad de behövde. Noviserna var särskilt hängivna Jesusbarnet.

En av dem, Broder Cyrillus av Guds Moder (1590-1675), född i Luxemburg, utvecklade denna devotion med särskild iver, vittnade om att han fått ta emot stora nådegåvor i sina svåra inre prövningar. Denne fromme man kunde säkert inte ens i sina vildaste drömmar tänka sig att hans namn skulle leva kvar i århundraden just på grund av hans devotion till Jesusbarnet.

Två gånger om dagen höll bröderna en särskild andakt inför Jesusbarnets staty. Många underverk och bevis på nåd visades efter bön vid den lilla statyn att den snart kom att kallas ”det Undergörande Jesusbarnet från Prag”.

I ett gammalt tryck från Kempt kan man läsa: ”Var och en som närmar sig det undergörande Jesusbarnet och som med förtroende ber, får ta emot hjälp i faror, tröst i sorger, hjälp i fattigdom, styrka i oro, ljus i andligt mörker, strömmar av nåd i andlig torka, hälsa i sjukdom och hopp i förtvivlan”.

Devotionen varade dock inte länge. År 1630 flyttades novisiatet från Prag till München i Tyskland. När noviserna inte fanns mer i klostret upphörde andakterna till Jesusbarnet. Den 15 november 1631 intog den tyska fiendehären Prag och plundrade stadens alla kyrkor inklusive karmelitklostret. Jesusbarnet - som inte ansågs ha något värde för soldaterna för det var gjort av vax - slängdes bakom högaltaret. Jesusbarnets båda händer bröts av genom denna ovarsamma behandling, annars var det oskadat. Året därpå kom några bröder tillbaka till klostret under prior, Pater Ignaz, ledning. Denne återupptog inte andakterna till Jesusbarnet och år 1633 upphörde Kronans bidrag till alla kloster och kyrkor. Många såg detta som ett straff för den uteblivna devotionen till Jesusbarnet. Under sju år låg Jesusbarnets staty bortglömt av bröderna och kyrkan med dess kloster behandlades på det mest skändliga vis.

År 1634 fick priorn, Pater Felicius av den Helige Bartolomeus fly, denna gång från den svenska fiendehären. När den f.d. novisen, nu Pater Cyrillus av Guds Moder, återvände till Prag pingsthelgen år 1637 kom han ihåg all den andliga hjälp som han som novis hade fått av Jesusbarnet. Han bad sin prior om lov att få leta efter statyn. Slutligen fann han Jesusbarnet och placerade det igen på sin gamla plats och andakterna återupptogs med ny iver. Många pragbor kom nu till Vår Fru av Segerns karmelitkyrka och bad om att Jesusbarnet återigen skulle visa sin konungsliga makt, så som Han gjort i forna tider.

Det kan vara intressant för oss i Sverige att veta att under den svenska belägringen av Prag skonades Karmeliternas klosterkyrka från plundring av soldater då general Königsmark utfärdat ett särskilt skyddsbud angående kyrkan. Karmeliterna hade särskilt bett om detta på uppmaning av överste Ruttger, en före detta student hos Karmeliterna i Köln. Svenskarna inrättade ett sjukhus i klostret och Drottning Kristinas kusin, Karl Gustav, sedermera Karl X Gustav (1654-1660) gav Jesusbarnet trettio dukater i gåva vid sitt besök!

När Pater Cyrillus en dag bad inför Jesusbarnet hörde han tydligt denne säga till honom: ”Förbarma Dig över mig, så ska jag förbarma mig över dig. Ge mig mina händer och jag vill ge Dig frid. Ju mer du ärar mig desto mer ska jag välsigna dig.”

Pater Cyrillus blev mycket förvånad över dessa ord och märkte plötsligt att det lilla Barnet saknade händer. Han gick då till sin prior och frågade om man inte kunde låta reparera statyn men denne tyckte klostret nu var alltför fattigt för en sådan oviktig utgift. Pater Cyrillus bad till sist den Himmelske Fadern genom den Heliga Jungfruns förmedling att skicka så pass mycket gåvor till klostret att man fick råd med att ge Barnet nya händer. Hans förtröstan blev besvarad. Tre dagar senare blev han kallad till ett sjukbesök och efter att ha berättat om statyn gav den sjuke en stor summa pengar att användas för ändamålet. Priorn beslutade då att köpa en helt ny staty men Jesusbarnet visade tydligt att detta inte var Guds Vilja. Knappt hade den nya statyn blivit placerad där den gamla stod, så trillade en kandelaber ner från sidan och förstörde den. Den gamla statyn kom då åter till heders. Den gamle priorns efterträdare Pater Dominikus av Helige Nikolaus kunde heller inte tillgodose Pater Cyrillus önskan om nya händer till Jesusbarnet p.g.a. alla de reparationer som behövde göras i klostret efter krigen. Han bad då återigen Jesusbarnet att skaffa de nödvändiga pengarna för reparationen. En dag kom en kvinna och gav honom en stor summa pengar och när han ville tacka henne var hon redan försvunnen. Ingen hade sett henne komma eller gå. Pater Cyrillus knäböjde då inför Vår Fru av Skapularets altare och tackade. Priorn gav dock en liten del av denna summa för Jesusbarnets reparation men det visade sig inte vara nog. Helt förkrossad hörde Pater Cyrillus Jesusbarnet säga: ”Placera mig vid sakristian och du ska få hjälp”. Han gjorde så och återvände till sin cell. Snart kom en okänd man till sakristian och erbjöd sig att själv betala reparationen av Jesusbarnets staty. Det Gudomliga Barnet skulle senare rikligen återgälda denne mans generositet.

Strax efteråt bröt pesten ut i Prag och även priorn blev svårt sjuk. Man gav honom rådet att vända sig till Jesusbarnet, vilket han gjorde. Priorn lovade att fira den Heliga Mässan nio dagar i följd framför Barnet om han blev frisk. Genast kände han sig bättre och efter några dagar kunde han infria sitt löfte och blev så en av de mest ivriga förkunnarna om det Undergörande Jesusbarnet. En liten tid efteråt fick klostret stora ekonomiska svårigheter och priorn ledde sin kommunitet i bön framför Jesusbarnet. Klostret erhöll stora donationer och Jesusbarnet flyttade från brödernas interna kapell till kyrkan, så att även folket kunde vörda det. År 1641 gavs en donation för att ett altare skulle uppföras till den Heliga Treenighetens ära och Jesusbarnet placerades över detta altare. År 1642 lät en kvinna bygga ett eget kapell för det Gudomliga Barnet och detta blev sedan konsekrerat på Jesu Heliga Namns Fest år 1644. Denna fest blev sedan dess det Undergörande Barnet av Prags speciella fest (firas den 6 januari, eller som i den franciskanska traditionen den 3 januari).

Under barocktiden fanns flera kända avbildningar av Jesusbarnet i Europa men Pragbarnet skulle sakta men säkert bli det mest kända. Detta har vi Karmelitpatern Emerich av Helige Stefanus att tacka för. Pater Emerichs bok om Pragbarnet kom ut på tyska år 1736 och på tjeckiska år 1749. Pater Emerich tillstyrkte också ryktet att vad som en gång skrevs om devotionen till statyn är också gällande för alla avbildningar av detta Barn.

Som tacksägelse för många underverk blev statyn från Prag krönt på ett högtidligt sätt första söndagen efter påsk (Vita söndagen – Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag) år 1665.

Devotionen till Jesusbarnet av Prag är en av de mest älskade devotionerna i vår Kyrka. Ett stort antal troende vänder sig till Herren genom avbildningen av Honom som barn i Pragbarnet. De ”områden” som tycks vara Pragbarnets specialitet är att vara:

Mästare av kallelser: Den förste som erfor hur han blev styrkt i sin kallelse var karmelitbrodern Cyrillus av Guds Moder, den förste aposteln för denna devotion. ”Barnkungen” Jesus visar sig alltid ta god hand om sina tjänare, som först av allt vill söka Guds Rike. En mycket gammal tradition i många kloster är att be en novena till Pragbarnet för kallelser mellan den 16-25 varje månad. I alla kallelser, de Gudsvigdas liv såväl som i äktenskap, behövs hjälp för att kunna leva det troget och utan kompromisser. En kallelse bygger alltid på att vara utvald och detta beror på ett Gudomligt Val.

Beskyddare av god hälsa: Historiskt sett utgör fysiska och psykiska helanden några av de allra första tecken på att Herren välsignar dem som åkallar Honom som Jesusbarnet av Prag. Historikern, Karmelitpatern Emmerich, som år 1737 utgav en bönbok för devotionen till Pragbarnet, kallar det Gudomliga Barnet av Prag för Den Himmelske Läkaren.

Den Gudomlige Välgöraren: Ett av många människors största problem är dåliga finanser. Brist på ekonomiska resurser för att klara det dagliga livet är källa till oro som är skadligt för familjelivet etc. Karmelitfäderna i Prag gjorde Jesusbarnet till husets Herre och överlät åt Honom problemet att skaffa alla nödvändiga medel till klostret.

Familjernas Tillflykt: Från allra första början av denna devotion på 1500-talet gjorde folket i Prag avbildningar på statyn av Jesusbarnet och vördade dem i sina hem. På 1900-talet fanns det ytterst få katoliker i världen som inte någon gång hört talas om Jesusbarnet av Prag. Originalstatyn tillhörde Maria Manriquez de Laras familj och detta ger oss en fingervisning om att det var i familjerna som Jesusbarnet först av allt ville hedras. Det moderna mottot ”familj som ber tillsammans, förblir tillsammans” (The family that prays together stays together, utryck som präglades av Guds tjänare, Fader Patrick Payton CSC 1909-1992), blir mer påtagligt och konkret när det sker inför Jesusbarnets staty eller bild. Att uppfostra barnen i ”ålder, visdom och nåd” är ju föräldrarnas viktigaste uppgift. Hur viktigt är det då inte att välja Jesusbarnet till Skyddspatron inför denna svåra uppgift, Han som överglänste alla andra i de dygder som borde finnas i varje barn. Ett av det Gudomliga Barnets särskilda område tycks vara att hjälpa barnlösa par. För de äkta par som inte tycks kunna få egna barn rekommenderas som novenabön den vigningsbön som Guds Moder själv uppenbarade till Pater Cyrillus.

Barnens Glädje och Tröst: Barnen åtnjuter Herrens särskilda välvilja, Han som sa: ”Låt barnen komma till mig”. Den Helige Pater Pio (1887-1968, 23 sept.) sa ofta: ”Det är barnen som ska rädda världen”. Kapucinpatern menade då att barn som lär sig att be i tidig ålder gör att Guds välsignelse och kärlek kommer över mänskligheten på ett mycket direktare och mer genomgripande sätt. Hur tragiskt är det inte i våra s.k. utvecklade länder där många barn knappast vet vad bön är för något! Här har vi katoliker i Sverige mycket att lära oss från våra trosfränder i s.k. katolska länder, där man ofta ser små statyer av Jesusbarnet av Prag i skolor, barnsjukhus, i barnens rum mm.

Skolornas Beskyddare: Det kan inte finnas någon bättre undervisning än den som leder till Kristus, Han som är Vägen, Sanningen och Livet. Därför borde man, åtminstone i de skolor och dagis mm., som drivs i katolsk regi a) ha en staty eller bild av Jesusbarnet i varje klassrum, b) ta till sig Jesusbarnet som förebild på rätt uppväxt och utveckling som människa, c) att barnen bär en medalj som avbildar Jesusbarnet av Prag och lär sig åtminstone att be den enkla Rosenkransen till Jesusbarnet, d) att den 25:e i varje månad förnya sin vigning till Jesusbarnet och på så sätt ställa sig under Jesusbarnets särskilda beskydd.

Fridsfursten: Befolkningen i Prag fick särskilt erfara hur Jesusbarnet beskyddade staden under det Trettioåriga Kriget (1618-1648). Pater Emmerich kallar Pragbarnet för Fridsfursten i sin beskrivning av devotionen på tyska: ”Som tacksägelse för Barnets underbara hjälp i många komplicerade politiska situationer, utropade Pragborna Jesusbarnet till Konung vid ett flertal tillfällen på mycket konkreta sätt (kröning av statyn etc.)”.

Symboliskt visar Pragbarnet sin fridsönskan genom att hålla jordklotet i sin hand. I vår tid, med alla hot om terrorhandlingar mm. har vi mer än någonsin behov av den Himmelske Fridsfursten, som till skillnad från världens styresmän, håller varje människas liv och öde i sina kärleksfulla händer. Det Gudomliga Barnet är också en påminnelse till oss alla när vi frestas att bli ”stora” och viktiga på många olika sätt, att Himmelriket bara tillhör de små och ödmjuka.

Frihetens Källa: Människan är skapad för frihet och det är bara en människa som är fri från lidelser och begär som helhjärtat kan välja det Himmelska Riket. Redan som tolvåring visar Jesus i Templet sin fullständiga inre frihet, att det endast är Faderns Vilja som betyder något för Honom. Genom att ”umgås” med det Gudomliga Barnet genom denna devotion uttrycker vi vår vilja att bli befriade från allt som håller oss fångna.

Missionens Hjälpare: Att leda själar till Kristus är att utöka Guds Rike. Pragbarnet har sedan länge varit många Missioners särskilde Beskyddare, för det är ju Kristus Konungens sak att hjälpa varje ansträngning att rädda själar till Jesu Rike. Nyckeln till framgång är ju att uppfylla det som Jesusbarnet uppmanade Pater Cyrillus: ”Ju mer du ärar mig, desto mer ska jag välsigna dig”. Hur mycket mer skulle då inte vår omsorg om våra medmänniskors frälsning få en välsignad utgång om vi ärar Honom i Hans heliga barndom. Detta är något att tänka på för alla dem som lider och är oroliga för sina närmastes eviga väl.

Säkerhetens Beskyddare: Denna titel är av betydligt yngre datum. Även transport- och resebranschen har upptäckt Pragbarnets beskyddande makt. Att resa är riskfyllt och i många katolikers fordon kan man numera hitta klistermärken med Jesusbarnet av Prag, medaljer, små statyetter mm. som påminnelse att man överlåter sig helt åt den Allsmäktige Konungens omsorg och beskydd. Fader Ludvik Nemec, katolsk präst och författare av den lilla boken The Infant Jesus of Prague, vittnade om Jesusbarnets beskyddande hand under en resa han gjorde år 1956. Tre bilar blev inblandade i en kraftig kollision. Fader Nemec tar fram sin prästerliga stola och rusar fram till olycksplatsen för att se om han behöver utföra sin prästerliga tjänst. Samtliga inblandade får ta emot de Sjukas Smörjelse och när han kommer till den tredje bilen får han se en statyett i plast av Jesusbarnet av Prag med en liten lapp under den: ”Kära Jesusbarn, om vi skulle råka ut för en olycka låt då en katolsk präst vara i närheten”. Samtliga involverade i olyckan klarade sig, trots mycket svåra skador.

Ett särskilt populärt uttryckssätt för devotionen till samtliga avbildningar till Jesusbarnet är också att skriva små bönelappar, som man sedan placerar i den särskilda bönelådan eller vid själva statyn.

En välkänd tradition, som ingår i devotionen till Jesusbarnet av Prag är att skänka en dräkt till Barnet som s.k. ex voto (vilket innebär en tacksägelse efter bönhörelse eller bara genom ett löfte man gör till Herren). Detta kan göras genom att själv sy och brodera en sådan dräkt (två delar: tunika och mantel). Tyget man behöver är 150 x 90 cm för båda delarna. Mönster erhålls för intresserade av Conventualfranciskanerna (Gråbröderna) i vars klosterkapell Pragbarnet i naturlig storlek har en framträdande plats och vilken firas särskilt med den s.k. Pragprocessionen den 3 jan. (Jesu Heliga Namns Fest) varje år.

Heliga Teresia Benedicta av Korset (Edith Stein, 1891-1942, 9 aug.), oskodd karmelitnunna och ett av Europas Skyddshelgon, profeterade om det godas seger över det onda år 1942, trots allt mörker och hat som rådde under Andra Världskriget, och bara några månader före sin egen död i koncentrationsläger: ”Jesus, Barnet från Prag, bär i evighet en kejserlig krona och det är inte av en slump som Han visar sig i sin makts fullhet i Prag… Denna stad har i århundraden varit säte för härskare i det heliga romerska riket och ger än idag intryck av herravälde och majestätisk prakt… För är inte detta Barn den Himmelske Härskaren, som ska göra slut på allt lidande? Han håller alla människors öden i sina händer, även om människor tror att de själva kan styra sina och andras liv.”

Jesusbarnet av Prag

 

Vigningsbön till Jesusbarnet av Prag

Guds Moder uppenbarade denna bön för den Vördnadsvärde Pater Cyrillos av Guds Moder, karmelit (1590-1675), den förste och mest hängivne förkunnaren av Barnet i Prag. Följande bön är den främsta bönen som ingår i andakterna till Pragbarnet.

Jesus, jag flyr till Dig, och genom Din Moder ber jag Dig om hjälp (nämn här din böneintention).

Jag tror verkligen att Du är den Allsmäktige Guden som kan ge mig skydd.

Full av förtröstan, hoppas jag att Du ger mig Din nåd.

Jag ger Dig mitt hjärta och ångrar samtidigt allt ont och orent i mitt liv.

Jesus, jag ber Dig att bryta mina band av synd som snärjer mig och styrk mig i min föresats att bättra mig. Jag vill inte förolämpa Dig mer.

Jag viger mig helt och hållet till Dig och är villig att lida för Dig och tjäna Dig i evighet.

Jag lovar Dig också att älska min nästa av kärlek till Dig.

Herre Jesus, Allsmäktiga Barn, jag ber Dig att hjälpa mig, (nämn här din böneintention).

Låt mig få tillhöra Dig i evighet, så att jag med Josef, Maria och alla änglar kan få komma till Dig en dag och i evighet få lovsjunga Dig med dem. Amen.

Lilla Litanian till Jesusbarnet av Prag

Texten är hämtad från de särskilda ”områden” som Pragbarnet enligt de troendes erfarenheter är ”specialist” på och därför särskilt åkallad för. Be den gärna före eller efter föregående vigningsbön

Du Mästare av kallelser, / led oss att leva enligt den kallelse som Du har gett oss och vara trogna i Din tjänst.

Du Beskyddare av god hälsa, / läk och hela våra sår till kropp och själ, Du Himmelske Läkare.

Du Gudomlige Välgörare, / upphör aldrig att följa oss med Din Gudomliga Försyn.

Du Familjernas Tillflykt, / skänk enhet och sann kärlek till våra familjer och särskilt åt dem som har problem.

Du Barnens Glädje och Tröst, / beskydda alla barn från synd och gudlöshet.

Du Skolornas Beskyddare, / låt oss alla få ledning och undervisning av Dig.

Du Fridsfurste, / ge frid och inre glädje åt våra själar. 

Du Frihetens Källa, / befria oss från allt som håller oss andligt fångna för att leva i Guds barns sanna frihet.

Du Missionens Hjälpare, / led alla själar till Ditt Rike, särskilt dem som behöver Din barmhärtighet allra mest och alla dem som vi ber för.

Du Säkerhetens Beskyddare, / beskydda oss på alla våra vägar och låt oss komma fram till Dig, livets mål.

Herre Jesus Kristus, Guds Son av evighet, / vi tillber, lovprisar och ärar Dig för Ditt människoblivande nu och i all evighet. Amen.

Litania till Det Undergörande Jesusbarnet av Prag

Litanian finns återgiven i karmeliten, P. Emmerichs av den Helige Stefanus, bönbok Pragerisches Gross und Klein, Prag, 1737.

Att särskilt bes under julen och/eller den 25 varje månad

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Helige Josef, Guds Sons fosterfader

Du undergörande Jesusbarn, förbarma Dig över oss

Jesusbarn, Du sann Gud och Herre

Jesusbarn, Du vars allsmäktighet är uppenbarad på ett

     underbart sätt

Jesusbarn, Du vars vishet söker våra hjärtan och tankar

Jesusbarn, Du som i Din godhet alltid vill hjälpa oss

Jesusbarn, Du vars försyn leder oss till vårt mål och slutliga hem

Jesusbarn, Du som med Din sanning upplyser våra hjärtans mörker

Jesusbarn, Du som med Din givmildhet berikar vår fattigdom

Jesusbarn, Du som med Din vänskap tröstar de sorgsna

Jesusbarn, Du som i Din barmhärtighet förlåter våra synder

Jesusbarn, Du som med Din styrka ger oss kraft

Jesusbarn, Du som med Din makt får allt ont att fly

Jesusbarn, Du som med Din rättfärdighet renar oss från synd

Jesusbarn, Du som med Din makt övervinner helvetet

Jesusbarn, Du som med Din kärleksfulla blick drar våra hjärtan till Dig

Jesusbarn, Du som i Din storhet håller universum i Din hand

Jesusbarn, Du vars Hjärta, så brinnande av kärlek värmer våra

     kalla hjärtan

Jesusbarn, Du som med Din undergörande och välsignande hand ger oss all välsignelse

Jesusbarn, Du vars underbara och Heliga Namn fyller de

     troende med glädje

Jesusbarn, Du som uppfyller hela världen med Din ära

Var barmhärtig, fräls oss, Jesus

Var barmhärtig, hör vår bön, Jesus

Från allt ont, fräls oss, Jesus

Från all synd

Från misstro på Din oändliga godhet

Från alla tvivel på Din makt att göra underverk

Från all ljumhet i att ära Dig

Från alla bekymmer och olyckor

Genom Din Heliga barndoms mysterier

Vi syndare, vi ber Dig, hör vår bön

På förbön av Din Jungfrumoder Maria och den Helige Josef,

     Din fosterfader

Att Du ville förlåta oss

Att Du ville leda oss till sann botgöring

Att Du ville bevara och föröka i oss en stark kärlek till Din

     heliga barndom

Att Du aldrig tar bort Din undergörande hand från oss

Att Du ger oss nåden att aldrig glömma bort Dina

     gränslösa välgärningar

Att Du i oss ville allt mer föröka kärleken till Ditt Heliga Hjärta

Att Du ville lyssna i Din nåd på alla dem som söker Dig

     med förtröstan

Att Du ville bevara vårt land i fred

Att Du ville befria oss från allt ont som hotar oss

Att Du ville ge evigt liv åt alla dem som är generösa i Din tjänst.

Att Du ville uttala en barmhärtig dom över oss på Domens Dag

Att Du genom Din undergörande bild förblir vår trösts tillflykt

Jesus, Guds och Marias Son

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Kristus är född för vår frälsnings skull.

Alla Kom låt oss tillbe Honom.

F Låt oss be. Undergörande Jesusbarn, inför Din bild faller jag ödmjukt på knä och ber Dig att med barmhärtighet se på våra hjärtan som är fyllda av livets svårigheter. Låt Ditt ömma och barmhärtiga Hjärta, bli rört av våra böner, och ge oss den nåd som vi så innerligt ber om. Ta bort ifrån oss all sorg och all förtvivlan, alla prövningar, misslyckanden och olyckor, som tynger ned oss. För Din heliga barndoms skull, hör våra böner och ge oss tröst och hjälp, så att vi kan prisa Dig, Du som lever med Fadern och den Helige Ande i en enhet i evigheters evighet.

Alla Amen.

Offer av Deltagandet i Den Heliga Mässan

till Jesusbarnets Ära

Denna bön läses som förberedelse innan deltagandet i Mässa,

särskilt den 25:e varje månad

Gudomliga Jesusbarn, Du kallade herdarna till Din krubba genom änglarna och de vise männen med hjälp av en stjärna. Så kallar Du mig i dag till att tillbe Din Gudom och Mandom i det Heliga Mässoffret.

De Heliga Konungarna gav Dig guld, rökelse och myrra; jag offrar Dig till Din Himmelske Fader, för Du tillhör ju mig, genom prästens händer, på samma sätt som Du offrade Dig själv när Du låg hjälplös i krubban.

Jag förenar min intention med prästens intention och hela den Katolska Kyrkan.

Jag vill delta i den Heliga Mässan med största möjliga vördnad och innerlighet, till Din ära, till minne av Ditt bittra lidande, som tog sin början i Betlehems stall.

Jag offrar Dig detta deltagande i det Heliga Offret som tacksägelse för allt det goda som jag har fått ta emot, som gottgörelse för alla mina synder och underlåtelser och slutligen för att be om Din hjälp, Du älskade Jesusbarn, i allt det jag har behov av, särskilt:

(nämn böneintention).

Jag förenar detta offer med det Blodiga Offer som Du, Jesus, offrade på Korset.

Jag offrar det för mig själv, för mina nära och kära, vänner och välgörare, levande och döda, för den andliga och civila överheten och för hela mänskligheten.

Du gode och kärleksrike Fader, ta emot detta offer som Sin Sons präst frambär på detta altare, och hör mina böner genom Din älskade Son, som blev ett litet barn och som lät sig läggas i en krubba.

Allsmäktige och Evige Gud, vår Skapare och Frälsare, ta emot våra böner och det frälsande Offerlammets Offer som vi nu ska bära fram till Ditt Majestät, till Din ära och till världens frälsning.

Låt Din flödande nåd komma till oss genom detta Offer så att våra namn blir skrivna i himmelen genom Jesu ärorika Namn, som en underpant på vår tillkommande salighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Novena till Jesusbarnet av Prag

Be denna bön inför en staty eller en bild på Jesusbarnet,

helst Barnet från Prag. Novenabönen brukar bes den 2-10 januari

Käre Jesus, Du som så innerligt älskar oss, Din största glädje är att vara mitt ibland oss och att få ge oss Din välsignelse!

Trots att jag inte är värdig Din kärlek, så känner jag att jag måste komma till Dig, kära Jesusbarn. Du förlåter mig gärna och vill regera med Din Allmakt av kärlek över mitt liv.

Många som med förtroende har kommit till Dig har fått ta emot nådegåvor och bönhörelser.

Hör min bön, när jag nu knäböjer inför bilden av Dig som barn och i tankarna vördar Din undergörande bild i Prag.

Jag öppnar mitt hjärta för Dig med böner, vädjan och förhoppningar.

Särskilt ber jag Dig att (nämn böneintention). Jag ber Dig att ta dessa intentioner till Ditt kärleksfulla Hjärta.

Led mig och gör med mig och det som är mitt enligt Din Heliga Vilja, för jag vet att Din gudomliga vishet och kärlek vill leda allt till det bästa.

Allsmäktiga och nåderika Jesusbarn, ta inte Din hand ifrån oss, utan beskydda och välsigna oss för all framtid.

Jag ber Dig, ljuvaste Barn, i Din välsignade Moder Marias Namn, som tog hand om Dig så kärleksfullt och vid den Helige Josefs stora vördnad, med vilken han bar Dig i sina armar, att trösta mig och att ge mig glädje, så att jag kan lova och tacka Dig av hela mitt hjärta i all evighet. Amen.

Novena till Jesusbarnet av Prag

Populär novenabön från USA

Be helst denna bön inför en staty eller bild av Pragbarnet

O Undergörande Jesusbarn, i ödmjukhet inför Din heliga bild bönfaller jag Dig att se på mitt oroliga och prövade hjärta med Din barmhärtiga blick.

Låt Ditt ömma Hjärta, så benäget till medlidande, röras av min bön och ge oss den nåd som vi ber om:

(nämn böneintention).

Ta bort från oss all desperation och modlöshet, alla för svåra prövningar och all olycka som tynger ner oss.

För Din heliga barndoms skull, hör vår bön och ge oss tröst och hjälp att vi helhjärtat kan prisa Dig med Fadern och den Helige Ande i all evighet. Amen.

Rekommenderas att be tolv Ära vare Fadern för att ära Jesu Heliga Barndom.

De studerandes Bön till Jesusbarnet

Från Devotionen till Jesusbarnet av Prag

Heliga Jesusbarn, Du eviga Vishet som blev kött och som alltid så generöst ger Din välsignelse till alla, särskilt till de studerande, som litar på Ditt beskydd och Din hjälp.

Jag ber Dig att leda och hjälpa mig med mina studier. Gud, Du som blev människa, Du som är Herre över all kunskap, Källa till all förståelse och minne, kom och hjälp mig i min mänskliga svaghet. Upplys mitt förstånd och ge mig förmågan att lära mig nya kunskaper och Din Sanning.

Jag ber Dig också att ge mig förmågan att komma ihåg det jag lär mig. Var Du mitt ljus, styrka och tröst, särskilt när jag tycker det är svårt.

Ge mig Ditt Gudomliga Hjärtas nåd, så att jag gör det bästa av mina studier och sedan kan använda min kunskap på rätt sätt, till andra människors hjälp och till Din ära.

Jag vill lova Dig, Jesus, Du som älskar alla som ber om Din hjälp, att alltid vittna om att jag tillhör Dig och att inte koncentrera mig så mycket på mina studier att jag glömmer Dig!

Det är ju tack vare Dig jag finns till och Dig vill jag älska alltmer dag för dag och få allt mer kunskap om Dig genom studier av den Heliga Skrift, Kyrkans Lära, helgonens liv och framför allt genom mina ständiga samtal med Dig i bönen.

Älskade Jesusbarn, beskydda mig alltid och tag mig under Din mäktiga mantel och led mig, inte bara under mina studier, utan framför allt på den eviga frälsningens väg. Amen.

Bön i Sjukdom till Jesusbarnet

Från devotionen till Jesusbarnet av Prag

Be denna bön inför en staty eller bild av Jesusbarnet,

helst Barnet av Prag

Barmhärtiga Jesusbarn, jag känner till de under som Du gjort för de sjuka. Hur många har Du inte botat under Ditt jordiska liv och hur många som vördar Din undergörande bild i Prag tackar inte Dig för sitt tillfrisknande och lindring i de mest smärtsamma och hopplösa sjukdomar och besvär.

Jag är väl medveten om att eftersom jag är en stor syndare, så förtjänar jag mitt lidande och har egentligen ingen rätt att be Dig om hjälp. Men när jag tänker på alla de syndare som fått hjälp, särskilt de som med förtroende bett till Dig genom Jesusbarnet av Prag, så måste jag säga med den största förtröstan: kärleksrika och mest förbarmande Jesusbarn, Du kan bota mig om Du vill! Tveka inte Du Himmelske Läkare, om det är enligt Din vilja att jag ska bli frisk. Sträck ut Din mäktiga hand och ta bort min smärta och mina lidanden, så att mitt tillfrisknande kan tillskrivas endast Dig och inte några naturliga läkemedel.

Om Du, i Din outgrundliga vishet, skulle ha bestämt annorlunda, så ber jag Dig åtminstone att hela min själ.

Uppfyll mig med Din Himmelska tröst och väldignelse, så att jag får likna Dig i Dina jordiska lidanden, Jesus.

Låt mig få kraft att lovsjunga Din försyn, Jesus, till dess att Du befriar mig från min kropp och för mig till det eviga livet. Amen.

Påven Benedikts Bön till Jesusbarnet av Prag

Följande bön bad den Helige Fadern inför Jesusbarnet av Prag

vid sitt besök den 26 september 2009

Min Herre Jesus, vi ser Dig som ett litet barn och vi tror på att Du är Guds Son som blev människa genom den Helige Ande av Jungfrun Maria.

Precis som i Betlehem så vill vi som Maria, Josef, änglarna och herdarna tillbe Dig och erkänna att Du är vår ende Frälsare.

Du blev fattig för att göra oss rika genom Din fattigdom.

Låt oss aldrig glömma de fattiga och alla de lidande.

Beskydda våra familjer, välsigna alla barn i hela världen, och låt den kärlek som Du gav oss alltid råda bland oss och leda oss till ett lyckligare liv.

Jesus, ge nåden åt alla att erkänna sanningen om Din födelse för att de ska förstå att Du kom för att ge hela den mänskliga familjen ljus, glädje och frid.

Du som med Fadern i den Helige Andes enhet lever och råder i en Gud, från evighet till evighet. Amen.

Bön om Jesusbarnets Välsignelse

Denna bön bes varje kväll i Jesusbarnets av Prag Vallfartskyrka

i Arenzano, Italien

Heliga Jesusbarn, Du som frikostigt ger Dina välsignelser åt dem som åkallar Ditt Namn. Se med nåd och barmhärtighet på oss som knäböjer inför Din heliga bild och hör vår bön. Vi anbefaller åt Din barmhärtighet alla fattiga, nödlidande och de som är i stort behov av Din hjälp och som förtröstar på Ditt Gudomliga Hjärta.

Sträck ut Din allsmäktiga hand över dem och hjälp dem i deras behov. Lägg Din hand på de sjuka: bota dem och helga deras lidanden. Räck ut Din mäktiga hand till dem som är svårt prövade i livet och ge dem den tröst som endast Du kan ge. Sträck ut Din hand åt syndarna och dra dem till Din gudomliga nåds ljus. Håll uppe Din välsignande hand över dem som sörjer och lider och som med förtroende väntar på Din kärleksfulla hjälp. Håll även Din hand över oss och välsigna oss.

O Du lille Konung, skänk Din gudomliga barmhärtighets rikedomar till hela världen och bevara oss nu och i all framtid i Din kärleks nåd. Amen.

Den Ständiga Novenan till

Det Undergörande Jesusbarnet av Prag

Brukar bes av många troende katoliker världen över den 25 i varje månad.

I de kyrkor eller kapell där man har en kopia av Jesusbarnet av Prag brukar man be denna novena gemensamt varje månad. Här presenteras en av de varianter av novenan som brukar bes. Precis som andra s.k. ständiga novenor bes novenan inte nio gånger i följd utan en gång i månaden, året runt.

Herre Jesus Kristus, Du har velat bli ett barn för vår frälsnings skull. Vi ber Dig ödmjukt om Din Gudomliga Välsignelse och lägger inför Dig alla våra böneintentioner, bekymmer, all oro för vår och alla människors andliga välfärd. Förbarma Dig över oss i Din gränslösa kärlek och barmhärtighet, den kärlek och barmhärtighet som fick Dig att anta kött genom den Helige Ande av Jungfrun Maria och bli människa.

Man ber nu Litanian till Det Undergörande Jesusbarnet av Prag (sid. 13) sedan följer Vigningsbönen (sid. 11) som Guds Moder uppenbarade för P. Cyrillos.

Novenans Avslutningsbön

F Herre Jesus, Du som så innerligt älskar oss, Din största glädje är att vara mitt ibland oss och att få ge oss Din välsignelse!

Alla Trots att jag inte är värdig Din kärlek, så känner jag att jag måste komma till Dig, kära Jesusbarn.

F. Du förlåter mig gärna och vill regera med Din Allmakt av kärlek över mitt liv. Många som med förtroende har kommit till Dig har fått ta emot nådegåvor och bönhörelser.

Alla Hör min bön, när jag nu knäböjer inför bilden av Dig som barn och i tankarna vördar Din undergörande bild i Prag. Jag öppnar mitt hjärta för Dig med böner, vädjan och förhoppningar.

F. Särskilt ber jag Dig om själarnas frälsning: om en salig död för alla döende, om beskydd för alla ofödda barn, om nåd för alla som har svårigheter i sin tro och i sitt kristna liv, om ny helig iver och kärlek för präster och ordensfolk, om trohet och fullkomlighet för äkta makar, om omvändelsens gåva för alla syndare, om den eviga vilan för själarna i Skärselden. Jag ber Dig att ta dessa och alla våra intentioner till Ditt kärleksfulla Hjärta.

Alla Led mig och gör med mig och det som är mitt enligt Din Heliga Vilja, för jag vet att Din Gudomliga Vishet och Kärlek vill leda allt till det bästa.

F. Allsmäktiga och nåderika Jesusbarn, tag inte Din hand ifrån oss, utan beskydda och välsigna oss för all framtid. Jag ber Dig, ljuvaste Barn, i Din välsignade Moder Marias Namn, som tog hand om Dig så kärleksfullt och vid den Helige Josefs stora vördnad, med vilken han bar Dig i sina armar, att fullkomna mig och ge mig inre glädje, så att jag kan lova och tacka Dig av hela mitt hjärta i all evighet.

Alla Amen.

Fader vår, Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

Om man har en kopia, staty eller bild, av Jesusbarnet av Prag och en präst eller diakon är närvarande kan han välsigna de närvarande med denna, exempelvis med den Aronitiska Välsignelsen:

Den Aronitiska Välsignelsen

Herren välsigne er och bevare er.

Alla Amen.

Må Han visa sitt Ansikte för er och förbarma sig över er

Alla Amen.

Må Han vända sitt Ansikte till er och ge er frid.

Alla Amen.

Och må Gud den Allsmäktiges välsignelse: Fadern + och Sonen och den Helige Ande, komma över er och förbli hos er för alltid.

Alla Amen.

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession

”Pragprocessionen”

Denna ceremoni ger uttryck för att Jesus Kristus, född av Jungfrun Maria, är Konung över allt och alla. Man går i procession i församlingslokalerna, klostret, hemmet eller den plats man vill ha välsignad av Jesusbarnet med en staty eller tavla som föreställer Jesusbarnet av Prag. Ursprunget till denna procession är den stora devotion som adelsfamiljen Martinic i Prag visade. De insisterade på att en procession, vilken är den första i sitt slag, skulle hållas med Jesusbarnets staty den 14 januari 1651 från Vår Fru av Segerns Karmelitkyrka till de övriga kyrkorna i staden. Det var under dessa ceremonier som Barnet fick tillnamnet Gratiosus, dvs. Den Nådige och även den första guldkronan, som skänktes av Bernard Ignatius av Martinic.

Processionen äger rum på Pragbarnets särskilda högtid den 3 jan. (Jesu Heliga Namns Fest) eller Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid, den 6 jan.

Man går till fyra olika rum eller platser i byggnaden vilket representerar Kristi Kungadöme som sträcker sig över alla fyra väderstreck.

Inledning inför den uppställda statyn eller tavlan av Jesusbarnet av Prag inför vilken man ber Litanian till Jesu Heliga Namn. Om möjligt, har alla som deltar i processionen ett tänt ljus i sina händer som uttryck för att Kristus är världens Ljus.

Om du har en staty eller bild av Jesusbarnet av Prag i ditt hem kan du själv eller med din familj och dina vänner göra denna procession hemma i lägenheten eller i huset.

Jesusbarnet av Prag

 

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession

”Pragprocessionen”

Litanian till Jesu Heliga Namn

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Jesus, hör oss, Jesus hör oss

Jesus, bönhör oss, Jesus, bönhör oss

Gud, Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, den Levande Gudens Son

Jesus, Du återsken av Faderns härlighet

Jesus, Du det eviga ljusets glans

Jesus, Du härlighetens Konung

Jesus, Du rättfärdighetens sol

Jesus, Jungfru Marias Son

Jesus, värd allas kärlek

Underbare Jesus

Jesus, Du starke Gud

Jesus, Du den tillkommande världens Fader

Jesus, det stora rådslagets förkunnare

Jesus, Du starke hjälte

Jesus, Du tålamodets mönster

Jesus, lydnadens förebild

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat

Jesus, de kyska själarnas vän

Jesus, vår vän

Jesus, fridens Gud

Jesus, livets upphovsman

Jesus, alla dygders mönster

Jesus, Du ivrare för själarna

Jesus, vår Gud

Jesus, vår tillflykt

Jesus, de fattigas fader

Jesus, de troendes skatt

Jesus, Du gode herde

Jesus, Du sanna ljus

Jesus, Du eviga vishet

Jesus, Du oändliga godhet

Jesus, Du vår väg och vårt liv

Jesus, Änglarnas glädje

Jesus, patriarkernas konung

Jesus, Apostlarnas mästare

Jesus, evangelisternas lärare

Jesus, martyrernas styrka

Jesus, bekännarnas ljus

Jesus, jungfrurnas renhet

Jesus, alla heligas krona

Var oss nådig, förskona oss, o Jesus

Var oss nådig, bönhör oss, o Jesus

Från all synd, fräls oss, o Jesus

Från Din vrede

Från djävulens försåt

Från orenhetens ande

Från den eviga döden

Från ringaktning för Dina ingivelser

Genom Ditt Heliga Människoblivandes Hemlighet

Genom Din födelse

Genom Din barndom

Genom Ditt gudomliga liv

Genom Dina svårigheter

Genom Din dödsångest och Ditt lidande

Genom Ditt Kors och Din övergivenhet

Genom Dina smärtsamma lidanden

Genom Din död och Din begravning

Genom Din uppståndelse

Genom Din himmelsfärd

Genom Dina fröjder

Genom Din härlighet

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Jesus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Jesus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Jesus

Jesus, hör oss, Jesus, bönhör oss

F Herrens Namn vare välsignat,

Alla nu och i evighet.

F Låt oss be. Herre, låt oss alltid frukta och älska Ditt Heliga Namn, eftersom Ditt beskydd aldrig fattas dem som Du befäst i Din kärlek, Du som lever och regerar i evigheters evighet.

Alla Amen.

Bön till Guds Moder:

F Heliga Guds Moder, du som fick se hur Heliga Tre Konungar från Österlandet kom för att ge din Gudomlige Son sin hyllning och tillbedjan, be för oss när vi nu kommer till Jesus, vår Konung och Frälsare, för att vädja om Hans Gudomliga Välsignelse och ge Honom den store Konungen: guld av trohet och tillit, som den sanne Guden: vår tillbedjans och hängivelses rökelse, och för Hans frälsningsbringande döds skull: trons, hoppets och kärlekens myrra. Maria, vår kärleksfulla Moder, du som bad för brudparet i Kana och det var på din förbön som Jesus ville göra sitt första underverk, be för oss att Han förvandlar all vår mänskliga misär och vårt elände till glädje och frid i Honom, som är Immanuel, Gud med oss.

Alla Amen.

I. Man börjar nu processionen till det första rummet eller platsen och under tiden sjunger man (förslagsvis VIII tonen) eller reciterar man växelvis Ps. 47:

Klappa i händerna, alla folk, *

höj jubel till Gud med fröjderop.

Ty Herren är den Högste, Han är värd att frukta, *

en väldig Konung över hela jorden.

Han tvingar folken under oss, *

och folkslagen under våra fötter.

Han utväljer åt oss ett eget land, *

Jakobs, Hans älskades, stolthet.

Gud har stigit upp under jubel, *

Herren, till dånet av basuner.

Lovsjung Gud, ja, lovsjung, *

lovsjung vår Konung, lovsjung.

Ty Gud är Konung över hela jorden, *

sjung och spela till Hans ära.

Gud är nu Konung över alla hedningar, *

Gud har satt sig på sin heliga tron.

Folkens yppersta har samlats *

och blir ett folk åt Abrahams Gud.

De som är jordens sköldar tillhör Gud, *

högt är Han upphöjd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Vid första anhalten:

F För oss här församlade och för alla människor på vår jord ber vi nu:

Jesus, Du den Evige Faderns Ord, omvänd oss

Jesus, Marias Son, låt oss få bli hennes barn

Jesus, min Mästare, undervisa oss

Jesus, Fridsfurste, ge oss Din frid

Jesus, min Tillflykt, ta emot oss

Jesus, min Herde, rädda våra själar

Jesus, förebild i tålamod, trösta oss

Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat,

forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta

Herre Jesus Kristus, Du kom till oss i ringhet och ödmjukhet, för Ditt Rike är inte av denna världen, dock är Du allt synligt och osynligts rättmätige Härskare och Konung.

Alla Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

F Gudomlige Frälsare, Himmelske Konung,

välsigna oss + och hela världen.

Alla Amen.

F Jesu Gudomliga Hjärta,

Alla Välsigna alla familjer, bevara de ofödda barnen, omvänd syndarna, rädda de döende och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus, Maria och Josef: Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef: Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef: Må min själ få lämna denna värld i frid.

II. Man fortsätter till andra anhalten, under tiden sjunger eller reciterar man växelvis Ps. 96:

Sjung en ny sång till Herrens ära, +

     sjung till Herrens ära, alla länder, *

     sjung till Herrens ära, lova Hans Namn.

Båda glädje var dag, besjung Hans frälsning, +

     förkunna bland hedningarna Hans ära, *

     bland alla folk Hans under.

Ty stor är Herren och högtlovad, *

     fruktansvärd är Han mer än alla gudar.

Ty folkens alla gudar är avgudar, *

     men Herren har skapat himmelen.

Han omges av makt och härlighet, *

     av prakt och glans i sin helgedom.

Ära Herren, alla folkslag, +

     ära Herrens majestät, *

     ära Herrens höga Namn.

Bär fram gåvor och kom i Hans gårdar, +

     Tillbe Herren i helig skrud, *

     Bäva för Hans Ansikte, alla länder.

Säg bland hedningarna: ”Herren är nu Konung!” +

     därför står jordkretsen orubbligt fast, *

     med rättvisa dömer Han folken.

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, *

     havet brusa med allt vad det rymmer,

marken och allt den bär må glädja sig, *

     Alla träd i skogen jubla inför Herren, ty Han kommer.

Ty Han kommer för att döma jorden: +

     Han ska döma jordens krets med rättfärdighet *

     och folken med sin trofasthet.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Vid andra anhalten:

F För oss här församlade och för alla människor på vår jord ber vi nu:

Jesus, min Frälsare, fräls oss

Jesus, min Gud och mitt Allt, låt oss få tillhöra Dig

Jesus, Du Sanna Väg, led oss

Jesus, Du eviga Sanning, lär oss

Jesus, Du de välsignades Liv, låt oss få leva i Dig

Jesus, Du min Styrka, styrk oss

Jesus, Du min Rättvisa, rättfärdiggör oss

Jesus, Du min Medlare, försona oss med Din Fader

Jesus, Du min själs Läkare, hela oss

Jesus, Min Domare, förlåt oss

Jesus, min Konung, låt oss få tillhöra Dig

Jesus, min Helgelse, gör oss heliga

F Herre Jesus Kristus, Du kom till oss i ringhet och ödmjukhet, för Ditt Rike är inte av denna världen, dock är Du allt synligt och osynligts rättmätige Härskare och Konung.

Alla Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

F Gudomlige Frälsare, Himmelske Konung,

välsigna oss + och hela världen.

Alla Amen.

F Jesu Gudomliga Hjärta,

Alla Välsigna alla familjer, bevara de ofödda barnen, omvänd syndarna, rädda de döende och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus, Maria och Josef: Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef: Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef: Må min själ få lämna denna värld i frid.

III. Man fortsätter till tredje anhalten, under tiden sjunger eller reciterar man växelvis ur Ps. 97:

Herren är nu Konung! Därför må jorden fröjda sig *

     och alla havsländerna glädja sig.

Han omges av moln och töcken, *

     rättfärdighet och rätt är fästet för Hans tron.

Eld går framför Honom *

     och förbränner Hans ovänner runt omkring.

Hans blixtrar lyser upp jordkretsen, *

     jorden ser det och bävar.

Bergen smälter som vax för Herren, *

     för hela jordens Herre.

Himlarna förkunnar Hans rättfärdighet, *

     och alla folk ser Hans ära.

Ni som älskar Herren, hata det onda. +

     Han beskyddar sina fromma, *

     Han räddar dem ur de gudlösas hand.

Ljus går upp för den rättfärdige *

     och för de rättsinniga glädje.

Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren, *

     och prisa Hans Heliga Namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Vid tredje anhalten:

F För oss här församlade och för alla människor på vår jord ber vi nu:

Jesus, Du avgrund av godhet, förbarma Dig över oss

Jesus, levande Bröd från Himmelen, livnär oss

Jesus, Du Fader för dem som ångrar sig, ta emot oss

Jesus, Du min själs Glädje, förnya oss

Jesus, min Hjälpare, var vid vår sida

Jesus, Du som drar mig med Din kärlek, dra oss alla till Dig

Jesus, min Försvarare, försvara oss

Jesus, mitt Hopp, styr oss

Jesus, Du min kärlek, låt oss få älska Dig

Jesus, Du Källa till liv, rena oss

Jesus, Du min Försoning, inneslut oss i Dina Sår

Jesus, mitt mål, låt oss få leva i Dig

Jesus, min ära, förhärliga oss med Dig

Herre Jesus Kristus, Du kom till oss i ringhet och ödmjukhet, för Ditt Rike är inte av denna världen, dock är Du allt synligt och osynligts rättmätige Härskare och Konung.

Alla Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

F Gudomlige Frälsare, Himmelske Konung,

välsigna oss + och hela världen.

Alla Amen.

F Jesu Gudomliga Hjärta,

Alla Välsigna alla familjer, bevara de ofödda barnen, omvänd syndarna, rädda de döende och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus, Maria och Josef: Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef: Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef: Må min själ få lämna denna värld i frid.

IV. Man fortsätter till fjärde och sista anhalten, under tiden sjunger eller reciterar man växelvis ur Ps. 135:

Lova Herrens Namn, *

                           lova det, ni Herrens tjänare,

Ni som står i Herrens hus, *

                           i gårdarna till vår Guds hus.

Lova Herren, ty Herren är god, *

                           lovsjung Hans Namn, ty det är ljuvligt.

Herren har utvalt Jakob åt sig, *

                           Israel till sin egendom.

Detta vet jag: Herren är stor, *

                           att vår Herre är förmer än alla gudar.

Herre, Ditt Namn består för evigt, *

                           Herre, man minns Dig i släkte efter släkte.

Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk *

                           och förbarmar sig över sina tjänare.

Israels hus, lova Herren, *

                           Arons hus, lova Herren.

Levis hus, lova Herren, *

                           ni som fruktar Herren, lova Herren.

Lovad vare Herren från Sion, *

                           Han som bor i Jerusalem.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Vid fjärde anhalten:

F I alla människors namn ber vi nu tillsammans de Gudomliga Lovprisningarna som gottgörelse för alla hädelser och all otro:

(om möjligt knäböjer nu alla)

F Lovad vare Gud

Alla Lovat vare Guds Heliga Namn

Lovad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa

Lovat vare Jesu Namn

Lovat vare Jesu Heliga Hjärta

Lovat vare Jesu Dyrbara Blod

Lovad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament

Lovad vare Gud Helige Ande, Hjälparen

Lovad vare Maria, Guds upphöjda Moder

Lovad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse

Lovad vare Marias ärorika upptagelse i Himmelen

Lovat vare Jungfrumodern Marias Namn

Lovad vare den Helige Josef, hennes kyske make

Lovad vare Gud i alla Hans änglar och helgon

Bönen Den Gyllene Pilen

(uppenbarad för Sr. Maria av den Helige Petrus i Tours):

F Må det Allraheligaste,

Alla mest tillbedjansvärda, mest hemlighetsfulla och ofattbara Guds Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett och förhärligat i Himmelen, på jorden och under jorden av alla skapelser som utgått ur Guds hand.

Genom vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

Vigning till Kristus Konungen:

F Herre Jesus Kristus,

Alla jag erkänner Dig som Konung över allt synligt och osynligt.

Allt det som är skapat har blivit skapat för Dig.

Utöva även Ditt Herradöme över mig.

Jag förnyar mina doplöften.

Jag avsäger mig den Onde och alla hans verk

och jag lovar att leva i förening med Dig enligt min kallelse.

Särskilt föresätter jag mig att verka för att Guds och Din Kyrkas rätt ska triumfera.

Jesu Gudomliga Hjärta, jag offrar Dig mina gärningar

för att alla hjärtan ska erkänna Ditt Heliga Rike

och för Ditt Fridsrikes utbredande i alla människors hjärtan. Amen.

F Vi vänder oss till Jesus, vår Himmelske Konung, med den bön som Guds Moder uppenbarade för Karmelitpatern Cyrillos i Prag på 1600-talet:

Jesus, jag flyr till Dig, och genom Din Moder ber jag Dig om hjälp för oss och alla människor som vi ber för genom denna procession till Din ära.

Alla Jag tror verkligen att Du är den Allsmäktige Guden som kan ge mig skydd.

F Full av förtröstan, hoppas jag att Du ger mig Din nåd.

Alla Jag ger Dig mitt hjärta och ångrar samtidigt allt ont och orent i mitt liv.

F Jesus, jag ber Dig att bryta mina band av synd som snärjer mig och styrk mig i min föresats att bättra mig. Jag vill inte förolämpa Dig mer.

Alla Jag viger mig helt och hållet till Dig och är villig att lida för Dig och tjäna Dig i evighet.

F Jag lovar Dig också att älska min nästa av kärlek till Dig.

Alla Herre Jesus, Allsmäktiga Barn, jag ber Dig att hjälpa mig i all min nöd.

F Låt mig få tillhöra Dig i evighet,

Alla så att jag med Josef, Maria och alla änglar kan få komma till Dig en dag och i evighet få lovsjunga Dig med dem. Amen.

Man ber nu Jesusbarnets Rosenkrans:

Jesusbarnets Rosenkrans

 

F Gudomliga Jesusbarn,

Alla jag tillber Ditt Kors och jag accepterar alla de kors som Du vill sända mig.

Heliga Treenighet, jag offrar åt Dig, för Ditt Heliga Namns ära, all tillbedjan av det Heliga Jesusbarnets Gudomliga Hjärta.

Man ber tre Fader vår för att ära den Heliga Familjen.

Före varje Fader vår ber man:

Och Ordet / blev kött.

Tolv Var hälsad Maria för att ära Herrens tolvåriga Barndom.

Varje Var hälsad Maria ska föregås av orden:

Och Ordet blev kött / och bodde ibland oss.

Man avslutar Rosenkransen med:

Heliga Jesusbarn, / välsigna och beskydda oss.

Processionen avslutas med att dela ut årets skyddshelgon till de närvarande.

F Kom, Helige Ande, uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

Sänd ut Din Ande, och allt blir omskapat och Du förnyar jordens ansikte.

Låt oss be. Gud, Du har undervisat de trogna genom den Helige Ande. Skänk oss genom Honom visshet om vår väg, och låt oss alltid få glädja oss av Hans tröst. Giv oss, genom Dina helgon, den undervisning, ledning, beskydd och förbön som vi behöver under detta nya år, så att vi alltid lever till Din ära och till våra själars frälsning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

På lappen står ett helgons namn, datum för firande, eventuellt något om helgonets liv samt en bön. Detta är den personens särskilda skyddshelgon under det nya året och man uppmanar alla att dagligen be ett Ära vare Fadern (som tack till Gud för helgonens beskydd och föredöme) samt:

Helige/a N. be för mig att jag blir värdig Kristi löften.

Imprimatur

+ Anders Arborelius OCD

Biskop av Stockholm

9 februari 2008


Jesusbarnets av Prag Hedersvakt

”Ju mer du ärar mig, desto mer ska jag välsigna dig!”

Jesusbarnets löfte genom Pater Cyrillos, OCD

Är en andlig förening för hyllandet av Kristi Människoblivande genom bön och offer.

Som alla s.k. undergörande avbildningar på Jesus som barn står Jesus upp och är krönt med en krona. Den stående ställningen är naturligtvis onaturlig för ett barn i den åldern men vill precis som ikonernas avbildningar av Jesusbarnet (där Barnet alltid har ett vuxet och majestätiskt utseende) visa på att Jesus även som barn var Guds den Allsmäktiges Son och därför är Konung och Härskare över allt vad synligt och osynligt är (Trosbekännelsen). 

I samma tradition har vi den mest kända och älskade av alla avbildningar av Jesus som barn: Det Undergörande Jesusbarnet av Prag. Statyn härstammar från Spanien och är troligen utförd på 14-1500-talet. Avbildningen av Jesusbarnet är utfört i vax på en trästomme och är 47 cm hög (inklusive en 2 cm. hög sockel). Originalet bevaras i Vår Fru av Segerns Karmelitkyrka i Prag sedan 1500-talet. Redan från 1500-talet då statyn ägdes av Prinsessan Polyxenia var det känt att Herren var mycket generös mot dem som hyllade Hans födelse och barndom genom denna avbildning, därav tillnamnet Undergörande.

De s.k. Löften som Herren har gett till P. Cyrillos OCD, initiativtagaren till devotionen, gäller alla avbildningar av det Gudomliga Barnet: Ju mer du ärar mig, desto mer ska jag välsigna dig!

Devotionen till Jesusbarnet av Prag är numera spridd i hela den katolska världen och långt utanför Karmelitorden, till vilken Prinsessan Polyxenia gav sin staty.

Gråbröderna (Conventualfranciskaner) inbjuder alla att sluta upp kring deras staty av Jesusbarnet av Prag (hämtad från Vår Fru av Segerns Karmelitkyrka i Prag och utförd i samma storlek som originalet) och hälsar välkomna till medlemskap i Jesusbarnets av Prag Hedersvakt.

 Innebörden i denna Hedersvakt är:

-  Att hylla och tacka Herren för den kärlek Han visat oss människor genom sitt Människoblivande (Inkarnation),

-  Att ”sluta upp” kring Honom som en hedersvakt sluter upp kring sin statschef: Kristus är vår Konung och Härskare.

Detta gör vi genom att:

A. Helst dagligen be den av Guds Moder uppenbarade vigningsbönen (sidan 11), som vi ber när vi tittar på en avbildning av Jesusbarnet av Prag: bild, staty eller medalj.

Hedersvaktens dagliga böneintention är för: alla familjer, barn i svårigheter och alla ofödda barn.

Om du vill tillhöra Hedersvakten är du ombedd att lägga in denna intention där det står: ”nämn här ...”

B. Ha en bild (en tavla, ett kort eller staty) som föreställer

Jesusbarnet av Prag i vårt hem. Inför denna (eller Jesusbarnets staty i Brödernas klosterkyrka) tänder vi ett ljus och om möjligt ber Den Ständiga Novenan till Jesusbarnet av Prag den 25:e varje månad, som är månadsdagen för Jesusbarnets födelse.

C. Medlemmar bär, om möjligt, på sig Jesusbarnets Rosenkrans, vilken uppenbarades för Karmelitnunnan, Syster Margareta av det Heliga Sakramentet (1619-1648). Denna korta rosenkransbön ber medlemmarna åtminstone den 25 varje månad.

D. Hyllar Jesusbarnet genom en frivillig penninggåva som Gråbröderna oavkortat ger vidare till barnverksamhet i något behövande land. Denna gåva till behövande barn är samtidigt medlemsavgiften.

Var och en ger enligt sin förmåga och generositet.

En penninggåva gör man till Jesusbarnets ära åtminstone en gång per år.

Gåvan/medlemsavgiften sätts in på:

Swish 076 555 84 06

(P. Joseph Maria Nilsson OFMConv – Hedersvaktens ordförande)

Skriv: Hedersvakt

Du kan också personligen lämna din gåva till någon av Gråbröderna i Jönköping. Skriv bara på kuvertet ”Jesusbarnet av Prag” och ditt namn och adress (om du vill ha minneskortet vi skickar).

Varje år den 6 januari, Epifania, utför Bröderna den s.k. Pragprocessionen (Jesu Konungsliga Procession) med Jesusbarnets staty i församlingens kyrka och välsignar fyra platser med statyn. Alla är välkomna till denna ceremoni som äger rum efter Högmässan kl. 11.00. Därefter följer en franciskansk tradition hos Gråbröderna: utdelandet till alla av ett särskilt skyddshelgon för det nya året.

I Östkyrkan inleds julfirandet den 6 januari och i väst firar vi att de heliga vise männen anlände till Betlehem för att ge den nyfödde Kungen sin hyllning.

De kom med gåvor: guld (hyllning av Konungen), rökelse (tillbedjan av Jesus som Guds Son) och myrra (profetia om Kristi frälsningsbringande lidande och död).

Samma andliga gåvor är varje kristen kallad att komma med – inte bara den 6 januari – utan varje dag i form av:

  • erkännandet att Jesus Kristus är Herre och Gud och således lyda hans Bud.
  • vår dagliga bön – den ständiga bönen, som ska stiga upp som en välbehaglig offergåva till Gud.
  • att vi förenar våra dagliga lidanden och umbäranden med Kristi lidande, Gud till ära och världen till frälsning.

Vad kommer du med till Herren?

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek