Jesu Kristi Dyrbara Blods Löftesbön

Jesu Kristi Dyrbara Blods Löftesbön

Jesu Kristi Dyrbara Blods Löftesbön

Jesu Kristi Dyrbara Blods

Löftesbön

Mäktiga och viktiga böner för vår tid!

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Följande bön bygger på de privatuppenbarelser som togs emot av:

- Heliga Veronica Giuliani (1660-1727, 9 juli) år 1694

- En ordenssyster, som önskar förbli anonym, i Österrike år 1960

- Heliga Gertrud den Stora (1256-1306, 16 nov.)

Herre vilket lidande det var det inte för Ditt Heliga Hjärta allt det motstånd som förhärdade syndare visade och som inte ens brydde sig om Ditt Dyrbara Blod. Men Du har lovat den Heliga Veronica att de som förenar sig med dessa inre lidanden som Du led ska få vilken nåd man än ber Dig om och Du sa: ”Mitt älskade barn, jag har lidit så mycket genom att bära Korset till Golgata, och lidandet var ännu större i mitt Hjärta när jag mötte min Heliga Moder. Men det allra största lidandet var för mig att se alla dem som tillhör mig och som inte brydde sig om detta fruktansvärda lidande.”

Himmelske Fader, enligt Jesu uppmaning och gudomliga löfte, offrar jag nu var dag till Dig mitt arbete, mina uppoffringar och min bön i förening med Jesu Dyrbara Blod och Heliga Sår som gottgörelse. Din älskade Son har lovat att vi kan vara säkra på att våra böner och offer är skrivna i Hans Heliga Hjärta och att en stor nåd från Dig, vår Fader, väntar på oss.

Himmelske Fader, enligt uppdraget från Herren Jesus Kristus till en ordenssyster, offrar jag mitt arbete, mina uppoffringar och min bön i förening med Jesu Dyrbara Blod och Jesu Heliga Sår för syndares omvändelse, för Jesus vår Herre, har lovat att jag genom detta offer ska få min lycka i evigheten fördubblad och på jorden ska jag få förmågan att omvända många syndare tack vare mina böner.

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod och Heliga Sår med ånger över mina synder, uppenbara synder eller fördolda, då Herren Jesus har lovat att jag genom detta offer kan vara lugn över att jag aldrig kommer att ta emot Kommunionen på ett ovärdigt sätt och att jag då ska uppnå den plats i Paradiset som är förberedd åt mig.

Evige Fader, jag offrar Dig Jesu Kristi Dyrbara Blod för de döende denna dag. Jesus, Din Son, har lovat att för de döende för vilka vi offrar Hans Dyrbara Blod i deras namn och ger utryck för ånger över alla synder, kan vara säkra på att ha öppnat Himmelens portar för många syndare och kan själva hoppas på en vacker död för sig själva.

Herre Jesus Kristus, vår Frälsare, jag vördar Ditt Dyrbara Blod och Dina Heliga Sår och vill genom meditationen över Blodet och Såren, respekt och offer av Ditt Blod och Dina Sår många gånger per dag för mig själv och för syndarna, för att enligt Ditt löfte redan nu under mitt jordeliv få erfara Himmelens ljuvlighet och få en djup frid i min själ.

Herre Jesus Kristus, jag offrar Dig, som den ende Guden, för hela mänskligheten, Ditt Dyrbara Blod och Dina Heliga Sår, särskilt de Sår Du fick av törnekronan, för att dölja världens synder och gottgöra för dem, för att enligt Ditt eget löfte, få nåden att verka för försoning med Gud, få mycken nåd och avlat för att ta bort svåra straff, samt utverka oändlig barmhärtighet för mig själv.

Herre Jesus, när och om jag blir svårt sjuk, offrar jag Dig redan nu för min egen skull Ditt Dyrbara Blod och Dina Heliga Sår för att enligt Ditt löfte genom Ditt Dyrbara Blod vädja om hjälp och hälsa, och genast få lättnad i mitt lidande och få se en förbättring. Om jag blir obotligt sjuk låt mig få nåden att hålla ut i bönen för jag kommer att få hjälp enligt vad Du lovat.

Herre Jesus Kristus, av all min kraft vill jag inspirera andra till att vilja ära Ditt Dyrbara Blod och att offra Blodet för alla dem som ärar det, mer än alla skatter på jorden, och jag vill ofta tillbe och offra Ditt Dyrbara Blod för att enligt Ditt heliga löfte få en ärofylld plats nära Din Tron och få stor kraft att hjälpa andra, särskilt förmågan att omvända syndare.  

Himmelske Fader, enligt den Heliga Gertrud har Du lovat att följande offerbön av Jesu Dyrbara Blod räddar och befriar tusen själar var gång den beds. Därför vädjar jag till Din oändliga barmhärtighet:

Evige Fader, jag offrar Dig Din Gudomlige Sons Jesu Kristi Dyrbara Blod i förening med alla Mässor, som firas i dag över hela världen för själarna i Skärselden och för syndare i Kyrkan, i hela världen och i min familj. Amen.

Om Jesu Heliga Sårs Rosenkrans

”De som efter bikten offrar mina lidanden för alla sina livs synder och frivilligt som bot ber Jesu Heliga Sårs Rosenkrans, deras själ ska bli lika ren och vacker som efter dopet, därför kan de efter en sådan bikt be för en stor syndares omvändelse.”

till en ordenssyster, som önskar förbli anonym, i Österrike år 1960

Jesu Heliga Sårs Rosenkrans

Eller

Barmhärtighetens Rosenkrans

Bes med den vanliga rosenkransen

Syster Maria Martha Chambon (1841-1907) tog emot följande rosenkransbön till Jesu Heliga Sår med dess löften av Herren själv. Herren kallar själv i uppenbarelsen denna Rosenkransbön för Barmhärtighetens Rosenkrans. Uppenbarligen har namnet senare ändrats av Syster Marias medsystrar då namnet Rosario delle Sante Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo propagerades i de foldrar som utgavs av Visitationsklostret i Pisa. Böneformen fick Kyrkligt godkännande år 1927.

Syster Maria Martha fick följande löften för alla dem som ber denna Rosenkransbön:

 ”Jag vill ge dig allt du ber om genom mina Heliga Sår. Det är viktigt att sprida denna form av tillbedjan.

Denna bön kommer inte från världen utan från Himmelen och den kan åstadkomma allting.

Mina Heliga Sår uppehåller världen. Be mig att du alltid måtte älska dem, för de är källan till varje nåd.

Du måste ofta be denna bön, få din nästa att göra detsamma och ge den vidare till själarna.

När du drabbas av lidanden, överlämna dem till mina Sår och de kommer att bli lindrade.

Det är viktigt att be denna bön hos de sjuka. Bönen kommer att bära den sjuke till kropp och själ.

Syndaren som säger ‘Evige Fader jag överlämnar till Jesu Heliga Sår…’ kommer att bli omvänd.

Mina Sår helar dina sår.

Ingen själ kommer att utplånas som andas sin sista suck i mina Sår, för de ger evigt liv.

För varje ord du uttalar i mina Sårs Rosenkrans ska jag låta en droppe av mitt Blod falla på en syndares själ.

Den själ som har ärat mina Heliga Sår och överlämnat åt dem själarna i Skärselden, till dem kommer, när han eller hon dör, den Heliga Jungfrun, änglarna och jag själv för att ta emot honom eller henne i skinande härlighet och kröna honom eller henne.

Mina Heliga Sår är skatternas Skatt för själarna i Skärselden.

Tillbedjan av mina Heliga Sår är boten för dessa ondskans tider.

Från mina Heliga Sår kommer helighetens frukter. När du mediterar över dem kommer du alltid att finna ny näring för kärleken.

Om du sänker ned dina gärningar i mina Heliga Sår kommer de att öka i värde; dina minsta handlingar dränkta i mitt Heliga Blod kommer att glädja mitt Hjärta”.

Enligt det gamla sättet att uppge den avlat man fick för sig själv eller för de avlidnas själar genom dessa böner uppgick den till 17 400 dagars avlat.

Fjärde fredagen i fastan är enligt gammal tradition särskilt vigd åt Jesu Heliga Sår.

Inled med följande bön:

Evige Fader, jag offrar Dig denna rosenkrans till minne av Jesu Kristi lidande och död. För Jesu Allraheligaste Hjärtas förtjänsters skull ber jag om befrielsen av själar ur Skärselden. Och ni välsignade själar, be för mig om den nåd som jag behöver.

Jesus, Gudomlige Frälsare, / förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.

Helige, Starke och Odödlige Gud, förbarma Dig över oss och över hela världen. Amen.

Jesus, ge oss nåd och barmhärtighet i alla faror; skyl oss med Ditt Dyrbara Blod. Amen.

Evige Fader, förbarma Dig över oss genom Jesu Kristi Blod, Han som är Din ende Son. Förbarma Dig över oss som ber Dig om nåd. Amen. Amen. Amen.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till helande för våra själars sår.

På de tio kulorna:

Jesus, / för Dina Heliga Sårs förtjänsters skull, förlåt oss och förbarma Dig över oss.

Som avslutning ber man tre gånger:

Evige Fader, / jag offrar Dig vår Herres Jesu Kristi Sår till helande för våra själars sår.

Imprimatur (för Jesu Heliga Sårs Rosenkrans)

+Anders Arborelius, OCD

Biskop av Stockholm

16 april 2005

 

Om Litanian till Jesu Dyrbara Blod

”De som befinner sig i stor andlig nöd och ber Litanian till mitt Dyrbara Blod och offrar för sig själva och för hela mänskligheten mitt Dyrbara Blod kommer att få hjälp, himmelsk tröst och en djup inre frid. De ska få styrka mot lidandet och befrias.”

till en ordenssyster, som önskar förbli anonym, i Österrike år 1960

Litanian till Jesu Dyrbara Blod

Litanian godkändes av den Helige Johannes XXIII (1958-1963) den 24 febr. 1960. Den 12 okt. samma år införde den Helige Fadern åkallan: ”Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod” i De Gudomliga Lovprisningarna. Påven berättade ofta hur man i hans familj under hela hans uppväxttid alltid bad denna Litania till Jesu Dyrbara Blod varje kväll under hela juli månad.

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare,

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Kristi Blod, den Evige Faderns enfödde Son, fräls oss

Kristi Blod, som rann ner i jorden vid dödsstunden

Kristi Blod, som ymnigt rann ut vid piskrappen

Kristi Blod, som kom fram vid törnekröningen

Kristi Blod, utgjutet på Korset

Kristi Blod, priset för vår frälsning

Kristi Blod, utan vilket det inte finns någon frälsning

Kristi Blod, Dryck och Reningsbad för själarna i Eukaristin

Kristi Blod, Flod av Barmhärtighet

Kristi Blod, som övervinner de onda andarna

Kristi Blod, martyrernas Styrka

Kristi Blod, bekännarnas Kraft

Kristi Blod, som får jungfruligheten att växa till

Kristi Blod, Styrka för dem som är i fara

Kristi Blod, Lindring för de betungade

Kristi Blod, Tröst i all sorg

Kristi Blod, botgörarnas Hopp

Kristi Blod, de döendes Hjälp

Kristi Blod, Frid och Ljuvlighet för våra hjärtan

Kristi Blod, vår Säkerhet för det eviga livet

Kristi Blod, som befriar själarna i Skärselden

Kristi Blod, värdigt all hyllning och ära

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förlåt oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Herre, Du har frälst oss genom Ditt Blod,

Alla och gjort oss delaktiga i vår Guds Rike.

F Låt oss be. Allsmäktige och Evige Gud, som har gjort Din enfödde Son till världens Frälsare, och tagit emot Hans Dyrbara Blod som ett försoningsoffer; Vi ber Dig, låt oss få vörda priset för vår frälsning och bli beskyddade genom dess kraft från allt ont på denna jord, så att vi kan glädja oss över dess eviga frukter i Himmelen. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Jesu Dyrbara Blods Krona

Denna Krona uppenbarades för en utvald själ (en ordenssyster) och fick imprimatur i Vicenza, Italien, den 9 mars 1944. Man uppgav vid detta tillfälle att den som bad denna Krona fick 17 400 dagars avlat.

Herren ska också ha gett följande löfte till dem som ber denna böneform: ”Till dem som ber mitt Dyrbara Blods Krona lovar jag att varje gång omvända en syndare eller befria en själ från Skärselden; jag upprepar, och märk noga det jag säger: varje gång. Och om personen ifråga som ber denna Krona är helt uppfylld av kärlek och renhet, ska jag frälsa en själ vid varje enskild bön.”

”Rena er alltid i mitt Blod och ni kommer att vara utan synd.”

Man använder en rosenkrans med fem dekader.

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

jag offrar Dig Jesu Dyrbaraste Blod som gottgörelse för mina synder, till hjälp för de heliga själarna i Skärselden, särskilt för de mest övergivna. Tag emot dem idag i Ditt Rike så att de tillsammans med änglarna och den Allraheligaste Jungfrun kan lova och välsigna Dig i evighet. Amen.

På de tio kulorna:

Min Jesus, /

jag ber om förlåtelse och barmhärtighet för Ditt Dyrbara Blods oändliga förtjänsters skull.

Efter fem dekader ber man avslutningsvis tre gånger den föregående bönen: Evige Fader…


Hjälp oss att sprida bönematerial i Sverige!

Swish 076 555 84 06 - Bankgiro 5061-1318

 (Gråbröderna Jönköping)

Skriv: AMP (Ave Maria Publikationer)


 

Offerrosenkransen av Jesu Gudomliga Blod

Coroncina di offerta del Divin Sangue

Karmelitnunnan och mystikern från Florens, den Heliga Maria Maddalena De´ Pazzi (1566-1607, 25 maj) offrade varje dag Jesu Dyrbara Blod femtio gånger till den Evige Fadern. Jesus uppenbarade sig för henne och sa: ”Du kan inte ana hur många syndare som blivit omvända och hur många själar som befriats från Skärselden sedan du började med att offra mitt Gudomliga Blod som gottgörelse!”

Om möjligt be denna bön en gång per dag.

Man använder en rosenkrans med fem dekader.

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och be:

Herre Jesus Kristus, Du har lovat den Heliga Maria Magdalena De´ Pazzi att omvända många syndare och befria själar från Skärselden när vi offrar Ditt Gudomliga Blod som gottgörelse.

 / Se inte till våra synder, utan till Din Kyrkas tro och ge oss Din barmhärtighet, förlåtelse och frid, som övergår allt förstånd. Amen.

 Maria, syndarnas Tillflykt, /

var med mig i detta offer av din älskade Sons Gudomliga Blod för syndarnas omvändelse och befrielsen av själarna i Skärselden. Amen.

På pendangens fem kulor be till Jesu Heliga Sårs ära:

Ära vare Fadern…

Före varje dekad, på de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.

Fader vår…

De fem dekaderna ber man följande bön:

Evige Fader, /

vi offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i Skärselden.

Som avslutning efter fem dekader ber man 10 gånger:

Ära vare Fadern…

En annan version av samma rosenkrans som är vanlig i Italien:

På de ensamma kulorna:

Evige Fader, /

vi (jag) offrar Dig, genom Marie Obefläckade Hjärta, Jesu Kristi Blod, för helgandet av prästerna, syndarnas omvändelse, de döendes frälsning och befrielsen av själarna i Skärselden.

På de tio kulorna:

Jesus, låt Ditt Blod komma över mig och över alla dem jag ber för /

till styrka och kraft och över den Onde fienden för att besegra honom.

Avslutningsvis ber man:

Evige Fader, /

eviga och oändliga kärlek, kom till oss med Din kärlek och ta bort från vårt hjärta allt som förolämpar Dig.

Fader vår…

Var hälsad Maria…

Ära vare Fadern…

Herre, giv dem den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för dem. Må de vila + i frid. Amen.

Ave Maria Publikationer

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek