Jesu Dyrbara Blods Nådekrans

Jesu Dyrbara Blods Nådekrans

Jesu Dyrbara Blods Nådekrans

Jesu Dyrbara Blods

Nådekrans

Budskap från Herren

den 15 mars 1997

till visionären Barnabas Nwoye i Nigeria

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Läs mer på internet:

http://preciousbloodworldapostolate.com/aims.html

 

Enligt Herrens önskan bör man först be åtminstone en dekad av Jungfru Marie Rosenkrans (dvs. den vanliga Rosenkransen) innan man ber Nådekransen.

Föreslagen inledande bön till Rosenkransen:

Evige Fader, / jag förenar min bön med alla de böner som kommer från Himmelens änglar och helgon, själarna i Skärselden, de rättfärdiga på jorden, tillsammans med alla Mässor och böner som har och kommer att firas och upplyftas till Herren, och med alla tårar, heliga glädjeämnen, offer och lidanden som alla själar någonsin har eller kommer att erfara.

Jag förenar min bön med Marie Smärtfyllda Hjärta då hon stod vid Korset och offrar Dig, Himmelske Fader, Jesus och tillsammans med Honom, hela skapelsen: för syndarnas omvändelse, befrielsen av själarna i Skärselden, helgandet av prästerna och ordensfolket, för uppfyllandet av Jesu och Marie Förenade Hjärtans intentioner, för fred i hela världen och enligt mina egna intentioner (nämn böneintentionen).

Inled Rosenkransen som vanligt med Trosbekännelsen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern, även om du bara ber en dekad.

Enligt de uppenbarelser som Fader Stefano Gobbi (1930-2011), grundaren till den Marianska Präströrelsen, säger sig ha fått ta emot, önskar Guds Moder att vi innan vi börjar Rosenkransens böner höjer upp rosenkransen och ber:

Himmelska Drottning, /

med denna rosenkrans binder vi alla syndare och alla nationer till ditt Obefläckade Hjärta.

Be nu Rosenkransen som vanligt (i S:t Franciskus katolska kyrka i Jönköping finns ett häfte om hur man ber Rosenkransen för den som inte kan bönerna).

Nådekransen börjar sedan med att man kysser Nådekransens krucifix, gör korstecknet med det och ber bönen till den Helige Ande:

Avlatsbön (Part. avl. Ench. nr. 26) till den Helige Ande:

F Kom, Helige Ande,

Alla uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

F Sänd ut Din Livsande, och då skapas de,

Alla och Du förnyar jordens ansikte.

F Låt oss be. Gud, Du har undervisat de trogna genom den Helige Ande. Skänk oss genom Honom visshet om vår väg, och låt oss alltid få glädja oss av Hans tröst.

Genom Honom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Man reciterar nu den Apostoliska Trosbekännelsen (sid. 2),

även om man gjort detta före Rosenkransen.

Inledningsböner på Nådekransens Pendang:

Böj huvudet och be:

Må Kristi Dyrbara Blod, / som rinner från vår Herres Jesu Kristi Heliga Huvud, den Gudomliga Vishetens Tempel, den Gudomliga Kunskapens Tabernakel och Himmelens och jordens Strålglans, överskyla oss, nu och för alltid. Amen.

F O Jesu Kristi Dyrbara Blod.

Alla Hela Jesu Allraheligaste Hjärtas Sår!

Fader Vår…

Var hälsad Maria…(3 ggr.)

Ära vare Fadern…

Böj huvudet och be:

Må Kristi Dyrbara Blod… (som ovan)

Första hemligheten:

Vår Herres Jesu Kristi högra hand spikas fast på Korset.

En stunds tystnad. På den ensamma kulan be:

Genom det Heliga Såret / i Din högra hand och för de smärtors skull som Du genomled när spiken genomborrade denna hand, må det Dyrbara Blodet, som kom ut ur detta Sår, rädda alla syndare i hela världen och omvända många själar. Amen.

F O Jesu Kristi Dyrbara Blod.

Alla Hela Jesu Allraheligaste Hjärtas Sår!

På de tolv kulorna be:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, / Fräls oss och hela världen!

Efter varje grupp av tolv böner be:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Må Kristi Dyrbara Blod… (sid. 4)

Andra hemligheten:

Vår Herres Jesu Kristi vänstra hand spikas fast på Korset.

En stunds tystnad. På den ensamma kulan be:

Genom det Heliga Såret / i Din vänstra hand och för de smärtors skull som Du genomled när spiken genomborrade denna hand, må det Dyrbara Blodet som kom ut ur detta Sår, befria själarna i Skärselden och beskydda de döende från den Ondes anfall. Amen

På de tolv kulorna be:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, / Fräls oss och hela världen!

Efter varje grupp av tolv böner be:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Må Kristi Dyrbara Blod… (sid. 4)

Tredje hemligheten:

Vår Herres Jesu Kristi högra fot spikas fast på Korset.

En stunds tystnad. På den ensamma kulan be:

Genom det Heliga Såret / i Din högra fot och för de smärtors skull som Du genomled när spiken genomborrade denna fot, må det Dyrbara Blodet, som kom ut ur detta Sår, beskydda den Katolska Kyrkan från den Ondes och alla ogudaktiga människors planer och inflytande. Amen.

På de tolv kulorna be:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, / Fräls oss och hela världen!

Efter varje grupp av tolv böner be:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Må Kristi Dyrbara Blod… (sid. 4)

Fjärde hemligheten:

Vår Herres Jesu Kristi vänstra fot spikas fast på Korset.

En stunds tystnad. På den ensamma kulan be:

Genom det Heliga Såret / i Din vänstra fot och för de smärtors skull som Du genomled när spiken genomborrade denna fot, må det Dyrbara Blodet, som kom ut ur detta Sår, beskydda oss på alla våra vägar mot den Ondes angrepp. Amen.

På de tolv kulorna be:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, / Fräls oss och hela världen!

Efter varje grupp av tolv böner be:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Må Kristi Dyrbara Blod… (sid. 4)

Femte hemligheten:

Vår Herres Jesu Kristi Heliga Sida öppnas av soldaten Longinus´ lans.

En stunds tystnad. På den ensamma kulan be:

Genom det Heliga Såret / i Din Heliga Sida och för det Dyrbara Blodet och Vattnet som kom ut ur Ditt Gudomliga Hjärta, bota de sjuka, låt de döda uppstå till evigt liv, hjälp oss i alla bekymmer och led oss på vägen till Gud för att uppnå det eviga livet. Amen.

På de tolv kulorna be:

Jesu Kristi Dyrbara Blod, / Fräls oss och hela världen!

Efter varje grupp av tolv böner be:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Må Kristi Dyrbara Blod… (sid. 4)

Sjung eller recitera Salve Regina

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Svensk text:

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

F Låt oss be.

O Jesu Kristi Allra Dyrbaraste Blod, vi ärar, hyllar och tillber Dig för Du är priset för det Nya Förbundet som ger mänskligheten frid med Gud.

Hela Jesu Allraheligaste Sår.

Ge tröst åt den Allsmäktige Fadern och rena hela världen från all dess synd.

Må alla vörda Dig, Dyrbara Blod.

Alla Förbarma Dig över oss. Amen.

Jesu Allraheligaste Hjärta, förbarma Dig över oss

Marie Obefläckade Hjärta, be för oss

Helige Josef, Marie kyske make

Heliga Apostlafurstar Petrus och Paulus

Helige Johannes, trogen vid Korsets fot

Heliga Maria Magdalena

Alla ni mäktiga förebedjare i Himmelen

Alla ni Herrens heliga

Alla ni Himmelska Härskaror

Alla ni Marias trogna tjänare i Himmelen.

Litania till Jesu Dyrbara Blod

Litanian godkändes av den Salige Johannes XXIII (1958-63) den 24 febr. 1960. Den 12 okt. samma år införde den Helige Fadern åkallan: ”Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod” i De Gudomliga Lovprisningarna. Påven berättade ofta hur man i hans familj under hela hans uppväxttid alltid bad denna Litania till Jesu Dyrbara Blod varje kväll under hela juli månad.

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare,

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Kristi Blod, den Evige Faderns enfödde Son, fräls oss

Kristi Blod, som rann ner i jorden vid dödsstunden

Kristi Blod, som ymnigt rann ut vid piskrappen

Kristi Blod, som kom fram vid törnekröningen

Kristi Blod, utgjutet på Korset

Kristi Blod, priset för vår frälsning

Kristi Blod, utan vilket det inte finns någon frälsning

Kristi Blod, Dryck och Reningsbad för själarna i Eukaristin

Kristi Blod, Flod av Barmhärtighet

Kristi Blod, som övervinner de onda andarna

Kristi Blod, martyrernas Styrka

Kristi Blod, bekännarnas Kraft

Kristi Blod, som får jungfruligheten att växa

Kristi Blod, Styrka för dem som är i fara

Kristi Blod, Lindring för de betungade

Kristi Blod, Tröst i all sorg

Kristi Blod, botgörarnas Hopp

Kristi Blod, de döendes Hjälp

Kristi Blod, Frid och Ljuvlighet för våra hjärtan

Kristi Blod, vår Säkerhet för det eviga livet

Kristi Blod, som befriar själarna i Skärselden

Kristi Blod, värdigt all hyllning och ära

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förlåt oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Herre, Du har frälst oss genom Ditt Blod,

Alla och gjort oss delaktiga i vår Guds Rike.

F Låt oss be. Allsmäktige och Evige Gud, som har gjort Din enfödde Son till världens Frälsare, och tagit emot Hans Dyrbara Blod som ett försoningsoffer; Vi ber Dig, låt oss få vörda priset för vår frälsning och bli beskyddade genom dess kraft från allt ont på denna jord, så att vi kan glädja oss över dess eviga frukter i Himmelen. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Vigning och Överlåtelse till Jesu Kristi Dyrbara Blod

Barmhärtige Frälsare, / medveten om min ovärdighet och om Din upphöjdhet, kommer jag i ödmjukhet inför Dig med min tacksamhet för alla bevis på nåd och kärlek som Du gett mig, Din otacksamma skapelse. Jag vill särskilt tacka och lovprisa Dig för att Du har befriat mig från Satans nedbrytande kraft genom Ditt Dyrbara Blod.

I närvaro av Din älskade Moder Maria, min Skyddsängel, mitt skyddshelgon N., och hela den Himmelska Härskaran, vill jag viga mig till Ditt Dyrbara Blod, genom vilket Du, älskade Jesus, har återlöst världen från synden, döden och helvetet.

Jag lovar Dig, att med Din nåd, göra allt jag kan för att leda andra till att älska och vörda Ditt Dyrbara Blod, priset för vår frälsning, så att Ditt tillbedjansvärda Blod blir ärat och hyllat av alla. Genom denna strävan för Ditt Blods förhärligande bland människor, vill jag gottgöra för alla de gånger då jag genom synd och ofullkomlighet har svikit Ditt Dyrbara Blod, som Du utgjutet av kärlek för mig. Jag vill också ge Dig gottgörelse för allt vanhelgande som människor gjort sig skyldiga till mot Blodet, priset för vår frälsning.

Om ändå alla de synder jag begått, all likgiltighet och all brist på vördnad som jag gjort mig skyldig till mot Ditt Heliga Blod vore ogjort!

Älskade Herre Jesus, jag offrar Dig all den kärlek, ära och tillbedjan som Din Allraheligaste Moder, Din trognaste efterföljare, och alla helgon gett Ditt Dyrbara Blod.

Jag ber Dig ödmjukt att glömma min tidigare otrohet och likgiltighet och att förlåta mig och alla som har sårat och förolämpat Dig. Gudomlige Frälsare, två mig och alla människor i Ditt Dyrbara Blod, så att vi kan få älska Dig nu och i all evighet, Du korsfästa Kärlek, och få nåden att värdigt ära priset för vår frälsning, som är Ditt Dyrbara Blod. Amen.

Till Ditt beskydd, / flyr vi Heliga Guds Moder.

Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du välsignade och ärade Jungfru. Amen.

F Låt oss be om kraft, uthållighet och helgelsens nåd för alla som är trogna Kristi Dyrbara Blod:

Alla Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern.


Herrens Löften till alla som ber det Dyrbara Blodets Nådekrans

Följande löften gavs av Herren enligt visionären Barnabas Nwoye:

1. Jag kommer att beskydda var och en som ber denna Nådekrans mot onda anfall.

2. Jag ska beskydda deras fem sinnen.

3. Jag ska bevara dem från plötslig och oväntad död.

4. Tolv timmar före deras död kommer de att få ta emot mitt Dyrbara Blod och min Heliga Kropp i Kommunionen.

5. Tjugofyra timmar före deras död kommer jag att visa dem mina fem Heliga Sår för att de ska få en uppriktig ånger över alla deras synder och ha en fullkomlig kunskap om dessa synder (för att rätt kunna bikta sig).

6. Var och en som använder Nådekransen som novenabön (9 dagars bön, eller 9 ggr. under en dag) kommer att få bönhörelse.

7. Jag ska utföra många underverk och mirakler genom Nådekransen.

8. Genom Nådekransen kommer jag att slå ner många hemliga förbund och sammanslutningar och befria många själar från dess påverkan. Detta blir ett verk av min barmhärtighet.

9. Genom att be Nådekransen befrias många själar från Skärselden.

10. Den som ärar mig genom Nådekransen ska jag visa mina vägar.

11. Jag ska visa barmhärtighet mot dem som är barmhärtiga mot mina Dyrbara Sår och mitt Dyrbara Blod genom Nådekransen.

12. Den som undervisar Nådekransen till en annan person får fyra års avlat.


Tröstbönerna till Den Döende Jesus Kristus

Consolation Prayers to the Agonizing Jesus Christ (23 juni 1997)

Evige Fader, när Du skulle sända oss Din enfödde Son, Vår Herre Jesus Kristus, till världen för att frälsa oss och upprätta det nya paradiset på jorden genom det Allra Dyrbaraste Blodet, sa Du: ”Vem ska jag sända? Vem ska rädda mitt folk?” Det Himmelska Hovet var tyst tills Din Son svarade: ”Här är jag, sänd mig, Fader.”

Ära och tillbedjan tillkommer Dig, o Gudomliga Kärlek.

Lovprisning och ära vare Ditt Heliga Namn, Du kärleksrike Jesus Kristus.

Trösta Dig, Jesus Kristus, Du som lider dödens ångest.

Som tack för Din godhet gav Ditt folk Dig endast otacksamhet och synd. De syndade och hädade dag och natt mot Ditt Heliga Namn. De kämpade emot Dig och ville inte lyda Dina Bud.

Fader, ta emot trösten som Dina Himmelska Körer vill ge Dig.

Må Kören av Makter trösta Dig. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

O Jesus, Du som led dödens ångest, uthärda det för oss, Herre!

O Jesus, Du som led dödens ångest, vi älskar Dig!

O Jesus, Du som led dödens ångest, tillkomme Ditt Rike!

Må Du bli tröstad, vår Herre Jesus Kristus.

Må det Dyrbara Blod som Du utgöt för oss alla inte vara förspillt!

Evige Fader, Du förberedde ett heligt tabernakel i den Saliga Jungfrun Marias sköte för Din enfödde Son, Jesus Kristus.

Välsignat vare det liv som fick bära Guds enfödde Son.

Fader, Din enfödde Son föddes i Betlehem och lades i en krubba för det fanns inget rum för Honom eller för Josef och Maria. Det är i enkelhet och fattigdom som världen måste söka Himmelriket istället för i denna världens förgängliga rikedom.

Fader, detta visar att Ditt eget folk inte var redo att välkomna sin Konung, Frälsare och Skapare. Det fanns inte rum för Himmelens och jordens Konung i Hans eget land.

Herre, Du kom till Ditt eget folk och de kände inte igen Dig. Som Konung kom Du till Ditt eget land och De visste inte vem Du var. När de fick höra om Dig ville de döda Dig och med mord i sinnet dödade de många barn. Gråt och bitter klagan steg upp från Ditt land istället för välkomnande av Konungen. Kvinnor ville inte låta trösta sig för deras barn var döda.

Jesus, Du uthärdade allt detta av kärlek till Ditt folk. Men Ditt folk fortsatte att synda och att göra ont mot Dig och Din Himmelske Fader. Som Konung såg de Dig som deras fiende. Som Frälsare betraktade de Dig som ett rovdjur, trots att Du räddat Din hjord. Vem kan trösta Dig nog, när vi tänker på all den barmhärtighet och kärlek som Du visat Ditt folk?

Var tröstad, o kärleksrike Jesus Kristus.

Må Dina Himmelska Körer av änglar och ärkeänglar trösta Dig. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

O Jesus, Du som led dödens ångest, uthärda det för oss, Herre!

O Jesus, Du som led dödens ångest, vi älskar Dig!

O Jesus, Du som led dödens ångest, tillkomme Ditt Rike!

Lugna Din vrede, o Herre.

Vi är fulla av sorg och ånger, för vi har alla syndat.

Vi föresätter oss att aldrig synda mer.

Kärleksrike Jesus Kristus, Du kom till denna värld för att rädda Ditt folk från synd. Du store Herde blev behandlad illa och med förakt av Din hjord. Du kom och såg hur Ditt folk skändade Din Faders Heliga Tempel. I Din vrede körde Du ut dem ur det Heliga Templet. Även i vår tid är folk världsligt sinnade och försummar Din närvaro i det heliga tabernaklet i våra kyrkor.

Vi vill trösta Dig för alla de synder som begås mot Dig i det heliga tabernaklet, för likgiltighet och försummelse som de visar Din närvaro, för dem som tar emot Dig på ett ovärdigt sätt och för all avsaknad av vördnad som visas Dig. Förlåt oss alla, förlåt oss, o kärleksrike Jesus Kristus.

Även om vi människor korsfäster Dig om och om igen, ber vi Dig, uthärda i Din stora barmhärtighet all denna brist på vördnad och överträdelser från Dina älskade skapelser. Barmhärtige Jesus Kristus, ta emot den tröst vi vill ge Dig. Förbarma Dig över Ditt folk. Må de Himmelska Körerna av Dygder trösta Dig. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

O Jesus, Du som led dödens ångest, uthärda det för oss, Herre!

O Jesus, Du som led dödens ångest, vi älskar Dig!

O Jesus, Du som led dödens ångest, tillkomme Ditt Rike!

Jesu Kristi Hjärta, som led dödsångestens kval,

Du har lidit och betalat vår syndaskuld, ske Din vilja på jorden!

O barmhärtige och kärleksrike Jesus Kristus, Ditt lidande i Getsemane Örtagård var fruktansvärt. Du uttryckte detta oerhörda lidande när Du sa: ”Min själ är nedtyngd, ända till döden.” Vi vill trösta Ditt Hjärta som måste uthärda allt detta lidande. Du blev torterad vid pelaren och krönt med törne för att försona oss med Gud. Men ända tills idag aborteras oskyldiga barn och deras rop sårar Ditt Heliga Hjärta. Vi ber Dig att förlåta oss och hela mänskligheten för alla dessa brott och missgärningar.

Må den Himmelska Kören av Kerubimer och Serafimer trösta Dig och må alla ansträngningar till att föra ut Evangeliet i hela världen ge Dig glädje. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

O Jesus, Du som led dödens ångest, uthärda det för oss, Herre!

O Jesus, Du som led dödens ångest, vi älskar Dig!

O Jesus, Du som led dödens ångest, tillkomme Ditt Rike!

Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament,

förlåt oss alla de synder som begåtts mot Dig på vår jord.

O gode och barmhärtige Herre Jesus Kristus, Du som offrade Dig som ett offerlamm för mänsklighetens frälsning, vi vill trösta Dig. Ödmjukt lät Du soldaterna gripa Dig och föra bort Dig som om Du vore en lagens överträdare för att bli obarmhärtigt dömd av en obarmhärtig människa, Du som är Gud. Vi vill trösta Dig, lidande Jesus Kristus, för alla de förolämpningar som Du utsätts för i denna världens domstolar. Vi vill trösta Dig för de grymma lidanden som Du har gått igenom på grund av Ditt folk. Låt oss få tillbe och ära Dig i all evighet. Amen.

F Tillbedjan tillkommer Såren på Din heliga kropp.

Alla Ta emot vår tröst, o Allraheligaste Hjärta, som uthärdade alla dessa lidanden.

F Tillbedjan tillkommer Ditt Heliga Huvud som bar den skamfulla törnekronan.

Alla Ta emot vår tröst, Sons och Moders Förenade Hjärtan.

Ta emot vår tröst för all den ångest och smärta som Ni fick genomlida under vägen till Golgata.

F Tillbedjan tillkommer Ditt Dyrbaraste Blod som rann från Dig på Jerusalems gator.

Alla Ta emot vår tröst, o Herre, för Ditt Blod som utgöts för vår försoning med Gud.

På Golgata stod Himmelens och jordens Skapare avklädd inför alla människor. Förbarma Dig över oss!

F Tillbedjan tillkommer Dig, Jesus Kristus, som lidit dödsångesten för oss och som bar denna skam för förlåtelsen av världens synder.

Alla Pris, ära och tillbedjan tillkommer Dig som ödmjukt tog på Dig Korset för min frälsnings skull. När Du låg på Korset drog soldaterna ut Dina armar och fötter för att spika fast Dig på Korset. Ära och tillbedjan tillkomme Dina Heliga Sår och Ditt Dyrbara Blod som rann från dessa Sår. Vi ber Dig, uthärda alla dessa oerhörda lidanden och sorger som Du fick genomlida på Korset.

F Tillbedjan tillkomme Din heliga död, Du Guds rena Lamm.

Alla Härska för evigt, o Dyrbara Blod och Vatten från Ditt Heliga Sår i sidan.

Jesus Kristus, Du som lidit dödens ångest för oss, tillkomme Ditt Rike. Amen.

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

O Jesus, Du som led dödens ångest, uthärda det för oss, Herre!

O Jesus, Du som led dödens ångest, vi älskar Dig!

O Jesus, Du som led dödens ångest, tillkomme Ditt Rike!

Korsfäste Jesus Kristus, varje droppe av Ditt Dyrbara Blod var räknade.

Låt oss aldrig glömma priset för vår frälsning.

Följande bön bes tre gånger:

Guds enfödde Son, Jesus Kristus, Du som led dödens ångest,

Du som är Frälsare och världens Skapare,

förlåt oss och förbarma Dig över hela världen.

Jesu Heliga Hjärta, som lidit dödens ångest, ta emot vår tröst. Amen.

 

Herrens Löften till alla som innerligt ber Tröstbönerna

och Tillbedjans Bönerna

Följande löften gavs av Herren enligt visionären Barnabas Nwoye:

1. Mina barn, jag lovar att beskydda alla som innerligt ber Tröstbönerna och som tillber mig med bönerna mot det ondas anfall. 2. De som ber så ska inte dö en plötslig död och kommer inte att brännas av eld.

3. Mina barn, jag lovar att beskydda alla som innerligt tröstar och tillber mig mot de onda andarnas anfall.

4. De soldater som ber dessa böner före de går ut i strid kommer inte att besegras. Ingen kula kommer att döda dem.

5. Om denna bön beds av den kvinna som just ska föda sitt barn kommer hon att ha mindre värkar och även föda utan fara för sitt eller barnets liv.

6. Placera denna bön vid huvudet hos ett barn som störs av onda andar. Mina Kerubimer ska beskydda barnet.

7. Jag lovar att beskydda varje familj från blixtnedslag och i det hus denna bön finns ska inte bli skadat av storm.

8. Om denna bön bes för vid en döende person, lovar jag att dennes själ inte ska gå förlorad.

9. Varje syndare som tröstar och tillber mig genom denna bön ska få nåden att bli omvänd.

10. Jag lovar att beskydda alla dem som tröstar och tillber mig med dessa böner med mitt Dyrbara Blod och gömma dem i mina Heliga Sår. Inget gift ska ha någon effekt på dem och jag ska beskydda deras fem sinnen.

11. Jag lovar att de barn som aborteras varje dag över hela världen ska få dopets nåd och ge en djup ånger i de föräldrar som är skyldiga till abort på sina barn genom mitt Dyrbara Blods kraft.

12. De som innerligt tröstar och tillber mig med denna bön intill sin död ska få plats hos den himmelska hären och körerna. Jag ska ge dem Morgonstjärnan.”


Kors

Det särskilda krucifix som Herren önskade skulle vördas av alla som utövar denna devotion (finns att köpa på nätet. Se adress)

 

Herrens Löften till alla som vördar Jesu Dödsångest Krucifix

Följande löften gavs av Herren enligt visionären Barnabas Nwoye:

1. ”Jag förbereder dig för striden, jag ger dig min Dödsångest Krucifix. Jag lovar att beskydda var och en som har detta krucifix som skydd mot de onda krafterna.

2. Genom detta krucifix kommer jag att befria många från andlig fångenskap.

3. När du reser detta krucifix mot de onda krafterna, öppnar jag mitt Himmelen och låter mitt Dyrbara Blod komma övervinna de onda krafterna.

4. Jag ska låta mitt Dyrbara Blod komma ur mina Heliga Sår för att övertäcka alla som vördar mina Sår och mitt Blod genom detta krucifix.

5. Jag lovar att beskydda de hus där detta krucifix bevaras som skydd mot all nedbrytande kraft i mörkrets timme.

6. Jag lovar att många underverk kommer att ske genom detta krucifix.

7. Jag ska byta ut stenhjärtat och låta min Kärlek överflöda över och i dem som vördar min Dödsångest krucifix.

8. Jag lovar att dra närmare mig, genom detta krucifix, de själar som har mer och mer har avlägsnat sig från mig.

9. Mina barn, i den Ondes dagar ska ni kunna gå befriade utan att bli skadade tack vare detta krucifix.

10. Mina barn, genom detta krucifix ska jag segra. Detta ska vara Segerns Kors.”

”Ta denna Nådekrans och visa den för världen. Uppmana alla att ständigt be denna rosenkrans till mitt Heliga Blod och att ge gottgörelse för alla synder mot mitt Blod. Tillverka bönekransen och använd den i ditt böneliv. Jag ska utföra stora under genom denna bön.”

(Budskap den 15 mars 1997)

”Min Sons Dyrbara Blods Nådekrans omfattar all vördnad

till min Sons lidande.”

(Guds Moders budskap den 29 januari 1997)

År 1995, exakt vid Barmhärtighetens Timma kl. 15.00, fick den tonårige Barnabas Nwoye från Olo, Enugu, Nigeria, för första gången erfara Herrens särskilda närhet och ta emot Hans budskap. Jesus bad Barnabas att trösta och tillbe Hans Dyrbara Blod. I en vision två år senare, den 15 mars 1997, uppenbarade Herren för Barnabas Jesu Dyrbara Blods Nådekrans. Det skulle bli många uppenbarelser mellan åren 1997 till 2003 av Herren, Maria, änglar och ett flertal helgon. De böner som uppenbarades och spritts över hela världen har gett nytt liv i den gamla devotionen till Jesu Dyrbara Blod.

De uppenbarelser som Barnabas fick ta emot beskriver de komponenter som Herren vill att devotionen till Hans Blod ska ha i vår tid:

1. Jesu Dyrbara Blods Nådekrans: enligt Herrens instruktioner ska denna särskilda rosenkransbön bes direkt efter den vanliga rosenkransen. Om man inte har möjlighet att göra detta varje dag kan det vara lämpligt att be den på fredagar under året, samt så ofta man kan under fastetiden och under juli månad, den månad som enligt Kyrkans tradition är särskilt vigd åt Jesu Blod.

2. Tröstbönerna (consolation prayers): Dessa speciella böner, som är riktade till Gud Fader och Guds Son Jesus Kristus, utgör den andra delen av devotionen till Jesu Blod. Dessa böner har som intention att gottgöra för världens otacksamhet, alla hädelser, och försummelser att hylla det Dyrbara Blodet, priset för vår frälsning.

Även Tröstbönerna finns med i detta häfte.

3. Tillbedjan: Den tredje komponenten i denna devotion utgörs av de uppenbarade böner med vilka de troende tillber, ärar och åkallar Jesu Dyrbara Blod. Barnabas fick ta emot sju böner av tillbedjan för att sprida dem bland de troende. Åkallan är för hela Kyrkan, dess hierarki, prästerna och alla Kyrkans medlemmar. Denna åkallan gäller också de obotfärdiga syndarna, själarna i Skärselden, de som inte tillhör den Katolska Kyrkan, de hängivna troende samt för de aborterade fostrens själar, att de alla må få välsignelse från Jesu Dyrbara Blod.

4. Gottgörelse: Den fjärde komponenten tar upp gottgörelsen, som dessvärre är mer eller mindre bortglömd i de flesta troendes böneliv idag. I den sjufaldigt smärtfyllda vädjan (seven Anguished Appeals) beskriver Herren de olika synder i Kyrkan och i dagens samhälle som på ett hemlighetsfullt sätt fortsätter att korsfästa Honom. Dessa synder består i: likgiltighet inför Mässoffret (försummandet att delta i Mässan då man har möjlighet) och försummelsen av Sakramenten från både prästers och lekfolkets sida. Omoraliskt leverne (utmanande sätt att klä sig och bete sig) som leder miljoner själar direkt till helvetet. Materialismen i Kyrkan och i samhället. Intresset för det övernaturliga (spiritism, spådomar etc.). Girighet, snålhet etc.

5. Förbön: Förutom de fyra huvudpunkterna i devotionen till Jesu Dyrbara Blod har Jesus uppenbarat de förböner som Han själv frambar till Fadern under sitt lidande och innan Hans slutliga offer av sig själv för vår frälsnings skull. Dessa förböner innehåller bön för att besegra det Heliga Korsets alla fiender (Antikrist och hans krafter), bön för tron, uthållighet, befrielseböner från alla slags förbannelser etc.

6. Sigillet: I devotionen till Jesu Dyrbara Blod, så som Barnabas fick ta emot den, spelar Guds Stora Sigill en viktig roll. Sigillet som är det levande tabernaklet i våra hjärtan. Den som inte bär detta sigill i sin själ, bär fiendens tecken som är 666. Det stora sigillet får man genom att ständigt kämpa för att bevara själen i den heliggörande nådens tillstånd, särskilt under den tid då änglarna besöker jorden för att sätta sigillet på själarna.

7. Getsemane Bönetimme: Slutligen, genom devotionen till Jesu Dyrbara Blod, kallar Herren sitt utvalda folk att helga varje torsdag natt ända till fredag morgon (från kl. 22.00 till 03.00) som Getsemane Bönetimma. Under denna timma av bön ska de första fem punkterna uppfyllas. Åtminstone bör man be en timme mellan midnatt och kl. 03.00 fredag morgon. Intentionen för denna bönevaka är att erhålla uthållighetens och beskyddets nåd under det Stora Straffet som ska komma.

Kallelse till Helighet

Devotionen till Jesu Dyrbara Blod är en daglig kallelse till helighet. De som tar till sig och vill utöva denna mycket viktiga devotion ska åtminstone dagligen be:

- ett av rosenkransens mysterier

- Jesu Dyrbara Blods Nådekrans

- Litanian till Jesu Dyrbara Blod

- Samt Vigningen och Överlåtelsen till Jesu Dyrbara Blod

Denna devotion är det säkraste och starkaste försvaret mot Satan och de onda andarna. Framför allt, är denna devotion ett sätt att leva. Herren beskriver devotionen till sitt Dyrbara Blod som ”en torr och ödslig väg” full av kors. Det påminner oss om att själen endast kan nå lyckans land, Himmelen, genom Korset. Alla andra vägar leder till den eviga olyckan, dvs. Helvetet.

Budskapet om Jesu Dyrbara Blod är en kallelse för alla kristna att komma tillbaka till den sanna tron i denna korrumperade värld, så lurad av Satan, och i vilken alla slags förvrängda ”evangelier” är förkunnade, ja, till och med inom den Katolska Kyrkan (ex. på ”förvrängda evangelier” är teorin att alla blir frälsta oavsett vandel och val under livstiden på jorden. Övers. anm.).

Genom devotionen till det Dyrbara Blodet har Herren proklamerat början på Marie Obefläckade Hjärtas seger och triumf och Kristi Ärorika Rikes upprättande på jorden.

Enligt budskapen till Barnabas kommer världen inom en snar framtid att fira den 14 september som Jesu och Marie Förenade Hjärtans Triumfs Fest. Vad vi har att vänta på är den slutgiltiga kampen mellan gott och ont och som ska markera början på den nya tiden.

Barnabas Nwoye

Visionären Barnabas Nwoye, Nigeria – som nu förbereds för att bli präst

 

http://www.preciousbloodinternational.com/store/

I denna e-butik kan du köpa det s.k. Agonizing Crucifix

Jesu Dödskamps Krucifix (40 US dollar + frakt) som uppenbarades för Barnabas Nwoye, Nigeria.

Mel Gibson utgick från detta krucifix när han filmade The Passion.

Herren vill att vi ber med detta krucifix i handen:

På krucifixet står det:

”Jag är den döende Jesus Kristus som älskar dig”

Läs mer:

http://www.preciousbloodinternational.com/

Stöd Ave Maria Publikationer:

Swish 076 555 84 06  - Bankgiro 5061-1318

(Gråbröderna, Jönköping) Skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek