Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Apostlafurstarna

Petrus och Paulus

Novena 20 – 28 juni (eller vid behov)

Högtid 29 juni

(med Mässplikt för alla katoliker

som inte har giltigt förhinder)

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Litania till Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, bed för oss

Heliga Maria, Apostlarnas Moder och Drottning,

Helige Josef, Apostlarnas föredöme

Heliga Änglar, Apostlarnas beskyddare

Helige Petrus, Kyrkans oförsvagade klippa

Helige Petrus, du den främste bland apostlar,

Helige Petrus du som tog emot Himmelrikets nycklar,

Helige Petrus, vars bekännelse förkunnas än i Kyrkan,

Helige Petrus, Kyrkans oförsvagade klippa,

Helige Petrus, du som fick uppdraget att leda alla Herrens trogna,

Helige Petrus, du som gladdes över att få lida för Kristus,

Helige Petrus, vars skugga helade de sjuka,

Helige Petrus, Kyrkans och alla trognas förebedjare i Himmelen,

Helige Paulus, Ordets orädde förkunnare,

Helige Paulus, du som förkunnade Herrens Namn för hednafolk,

Helige Paulus, du ivrige och trofaste Herrens apostel,

Helige Paulus, du som fick bära Kristi sårmärken på din kropp,

Helige Paulus, brinnande av iver för Herrens ära,

Helige Paulus, som i allt kämpade den goda kampen,

Helige Paulus, orädd för dem som bekämpar Guds Rike,

Helige Paulus, du som älskade Herren av hela ditt hjärta,

Helige Paulus, oförtröttlig att verka för själarnas frälsning,

Att vi får nåden att alltid vara trogna Kyrkans Läroämbete och trogna Kristi Ställföreträdare Påven,

ber vi Dig, Herre

Att vi strävar efter Kyrkans synliga enhet under Petrus,

Att vi får leva och dö som Kyrkans sanna söner och döttrar,

Att vi alltid har Dig för våra ögon,

Att Du står vid vår sida så att vi inte vacklar,

Att våra hjärtan får glädja sig i Dig,

Att våra tungor får jubla över Din frälsning,

Att vi får vila med förtröstan,

Att Du inte utesluter oss från de heligas gemenskap,

Att Du inte stryker våra namn ur Livets Bok,

Att Du inte lämnar våra själar åt dödsriket,

Att Du inte låter oss möta förgängelsen,

Att Du alltid visar mig livets vägar,

Att Du uppfyller mig med glädje,

Att vi får dö den rättfärdiges död,

Att jag en dag får se Ditt Ansikte,

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss Herrens Heliga Apostlar,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, Du har i Din nåd utsett Apostlarna till att bli Din Kyrkas grund och ljus. Låt oss på deras förbön och i deras efterföljd troget följa Kristus, det rena Lammet som tar bort världens synd och som försonar oss med Dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Novenabön till Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Ur Oremus 1940. Att användas särskilt under novenan den 20–28 juni inför Apostlafurstarna Petrus och Paulus Högtid.

F Heliga och ärorika Apostlafurstar Petrus och Paulus, som älskade varandra här i livet,

Alla och inte skildes från varandra i döden.

F Ert minne är som ett heligt levande band, vilket med förtröstansfull glädje knyter alla rättrogna hjärtan till den eviga Staden, till Rom. Ni har burit Frälsarens namn till jordkretsens alla hörn. Genom er har den stad som förr var all villfarelses ursprung, blivit sanningens lärjunge och förkunnare; ert blod, som utgöts på korset och under svärdet, har helgat de höjder, varifrån våra själar stärks och leds, och era gravar beskyddar ingångarna till den stad, vars mest strålande smycken ni har blivit.

F Ni som älskade varandra här i livet,

Alla har inte heller blivit skilda från varandra i döden.

F Låt oss be. Allsmäktige Gud, vi prisar Dig för den nåd som Du förunnar oss i Din Heliga Kyrka. Vi tackar Dig framför allt därför, att Du har gett oss en härlig och för alla synlig medelpunkt i den romerska Kyrkans primat. Vi tackar Dig för den säkerhet och trygghet, i vilken vi kan leva under Din Ställföreträdare, som talar till oss med samma myndighet som de Heliga Apostlarna Petrus och Paulus.

Bevara den romerske biskopen, påven och hela den romerska Kyrkan i orubblig trohet mot Ditt Heliga Ord. Låt Ditt Evangeliums ljus stråla ut från denna kristenhetens medelpunkt till alla dem som ännu sitter i mörkret och i dödens skugga. Bevara oss alla i den läras enhet och renhet, för vilken Dina Heliga Apostlar Petrus och Paulus har arbetat, stridit och lidit.

F Be för oss, Heliga Apostlafurstar Petrus och Paulus,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Herre, vår Gud, Du som lät Din Kyrka och dess bekännelse ta form genom Dina Apostlar Petrus och Paulus, skänk oss tröst och styrka på deras förbön, och ge Din Kyrka också i vår tid vad Hon behöver för att leda människor till evig frälsning. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Hyllningsbön till

Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Ur Oremus 1909. Passande före eller efter Mässan den 29 juni

eller vid vallfärd till apostlarnas gravar i Rom.

F Hur kan jag tillräckligt tacka er, Heliga Apostlar, för allt vad ni gjort och lidit för oss och Guds Heliga Kyrka?

Alla Jag gläder mig med dig och lyckönskar dig, Helige Petrus, för att du är den klippa, på vilken Kristus har byggt sin Kyrka.

F Jag lyckönskar dig, att Herren gett dig Himmelrikets Nycklar, så att allt, vad du och dina efterträdare binder och löser på jorden, är bundet och löst i Himmelen.

Alla Jag lyckönskar dig, att du är den store herde, åt vilken Kristus anförtrott sina lamm och sina får, vården om hela sin hjord.

F Jag gläder mig med dig och lyckönskar dig, Helige Paulus, att Herren utvalt dig till ett redskap för att göra Hans Namn känt inför hedningar, konungar och Israels barn. I ödmjukhet sade du: ”Jag är den ringaste bland apostlar och inte värd att kallas apostel.” Men du kunde också säga: ”Jag har arbetat mer än alla andra, dock inte jag, utan Guds nåd med mig, och Guds nåd var inte utan frukt i mig.”

Alla Heliga Apostlar, hur mycket har ni inte arbetat, för att utbreda Kristi Rike!

F På er har psalmistens ord gått i fullbordan:

Alla ”Deras röst hördes över hela jorden och deras ord intill jordens ändar”.

F Hur mycket har ni inte lidit för Herrens Namn! Hur många fängelser har ni inte helgat, hur många förföljelser har ni inte utstått, hur många lidanden har ni inte burit!

Alla Gläd er och fröjda er, sade Mästaren, när människorna förföljer er, för er lön är stor i Himmelen.

F Gläd dig därför, Helige Petrus! Du befanns värdig att dö på korset såsom din Gudomlige Mästare, men inte i upprätt ställning, utan med fötterna riktade uppåt, liksom en man, som stiger upp till Himmelen.

Alla Prisad vare även du, Helige Paulus! Redan under ditt liv fick du bära den Korsfästes märken på din kropp.

F När tiden var inne, då du skulle få rättfärdighetens krona, skilde bödelns svärd huvudet från din kropp, samma dag, då Petrus förhärligades genom döden på korset. Så har även du dött för Kristus, så har även du med ditt blod beseglat Hans lära och sanningen i din predikan.

Alla Heliga Apostlafurstar, att jag fick hylla de kedjor ni burit, att jag fick knäböja vid de ställen som fuktats med ert blod: att jag fick be vid de gravar som i kristenhetens huvudstad gömmer era heliga reliker, dyrbarare än guld och ädla stenar.

F Ni Kyrkans pelare, (be i dag, då vi med glädje firar er himmelska födelsedag), be för Kristi Kyrka, som är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grundval.

Alla Be till själarnas Biskop och Herde Kristus, att Han håller borta från sin Kyrka allt skadligt, alla irrläror och söndringar.

F Helige Petrus, Herren har bett för dig, att din tro inte skulle gå förlorad, och gett dig i uppdrag att styrka dina bröder i tro.

Alla Be för mig vid Frälsarens Tron, att min tro på Honom och Hans Kyrka aldrig vacklar. Be för mig, att denna tro alltmer blir verksam genom kärleken.

F Be för mig, att jag enligt apostelns ord kan visa min tro genom gärningar, genom att troget hålla inte endast Guds, utan även Kyrkans bud.

Alla Helige Paulus, såsom Petrus försonade sin trefaldiga förnekelse genom att tre gånger bekänna sin brinnande kärlek till Herren, så har även du gottgjort din förföljelse mot den unga Kyrkan genom din brinnande iver att göra Herrens Vilja och sprida kunskap om och kärlek till den Gudomlige Mästaren.

F Ditt första ord, när nådens ljus lyste in i din själ, var:

Alla ”Herre, vad vill Du, att jag ska göra?”

F Ivern för själarnas räddning förtärde dig, så att du i övermåttet av din kärlek kunde säga:

Alla ”Jag önskade, att jag själv vore förskjuten från Kristus för mina bröders skull.”

F Be för mig, att jag som du kämpar den goda kampen mot ögonens och köttets begär och livets sinnlighet och så räddar min egen odödliga själ.

Alla Be för mig, att jag genom ivrig bön, gott föredöme och rätt ord i rätt tid bidrar till att rädda åtminstone deras själar, med vilka jag genom blodets och kärlekens band är förenad.

F Be för mig, ni Heliga Apostlafurstar.

Alla Be för mig, och alla, som åkallar Herrens Namn, att vi kämpar den goda kampen, bevarar tron, fullbordar loppet och vinner rättfärdighetens segerkrans.

F Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min Kyrka. Du är utkorelsens redskap, Helige Apostel Paulus, sanningens förkunnare i hela världen.

Alla Be för oss, att vi blir värdiga Kristi löften.

Den 29 juni ber man:

F Låt oss be. Gud, Du som har helgat denna dag genom Dina Apostlar Petrus´ och Paulus´ martyrdöd, låt Din Kyrka i allt efterleva deras lära genom vilken Hon först tog emot tron, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Annars:

F Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud låt oss på de Heliga och ärorika Apostlafurstarna Petrus och Paulus förbön bli bevarade från olyckan att bli skiljda från Dig, Du vårt högsta goda. Välsigna våra liv och vår strävan efter fullkomlig frälsning i Jesus Kristus, Din Son, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och regerar, i en enhet från evighet till evighet.

Alla Amen.

Avlatsbön till Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Partiell avlat (Ench. Ind. nr.20)

 Heliga Petrus och Paulus, be för oss. Herre, kom och rädda Ditt folk, som hoppas på Dina Heliga Apostlars hjälp och stöd; beskydda och försvara oss alltid på deras mäktiga förbön, om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Anbefallning till

Apostlafurstarna Petrus och Paulus

Ur Massime Eterne av Helige Alfonso Maria de´ Ligouri, 1728

Gammal avlatsbön

Heliga Apostlar Petrus och Paulus, jag N. utser er i dag och för alltid till mina särskilda skyddshelgon och försvarare.

Jag gläder mig ödmjukt med dig, Helige Petrus, du den främste bland Apostlarna, för att du är den klippa på vilken Herren grundade sin Kyrka och med dig, Helige Paulus, utvald av Gud för att förkunna den eviga sanningen till hela världen.

Be för mig om en levande tro, ett orubbligt hopp, en fullkomlig kärlek, en helig distans till mig själv, inre och yttre frihet från det som lockar i denna värld, tålamod i prövningar, ödmjukhet i framgång, uppmärksamhet i bönen, hjärtats renhet, rätt intention i allt jag företar mig, trofasthet i uppfyllandet av mitt kalls skyldigheter, uthållighet i goda föresatser, överlåtet sinne och hjärta inför Guds vilja, ett liv i Guds nåd intill slutet, så att jag på er förbön och för era ärorika förtjänsters skull övervinner frestelserna som anfaller mig från denna värld, den onde och från mina egna sinnen, och så blir värdig att komma inför och leva med själarnas evige Herde Jesus Kristus, som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


Helige Apostlafursten Petrus

Firanden av Apostlafursten Petrus

Triduum: 19 - 21 februari

Aposteln Petrus´ Biskopsstol: 22 februari

Novena: 20 - 28 juni

De Heliga Petrus´ och Paulus´ Högtid: 29 juni

Aposteln Petrus´ Kedjor: 1 augusti (firas ej längre liturgiskt)

Aposteln Petrus är skyddshelgon för fiskare, fisknätstillverkare, klockmakare, och åkallas mot feber, fotbesvär och vargar.

Aposteln Petrus, Kyrkans förste påve och Kristi Ställföreträdare på jorden för hela den universella Kyrkan, föddes antagligen år 1 e.kr. Petrus´ Biskopsstol den 22 februari firas sedan 300-talet till minne av den dag då Aposteln Petrus enligt traditionen blev Roms biskop. Den utgör Kyrkans tacksägelsefest för Petrusämbetet.

Ytterligare en minnesdag firades tidigare av Kyrkan: den 1 augusti ”Petri Kedjor”, som var en tacksägelsefest för att han blev befriad av Herrens änglar ur fängelset.

Aposteln Petrus blev korsfäst och Aposteln Paulus halshöggs under kejsar Nero den 29 juni, sannolikt år 67.

Begravna i Rom i var sin världsberömda basilika.

Litania till Apostlafursten Petrus

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, bed för oss

Heliga Maria, Apostlarnas Moder och Drottning,

Helige Josef, Apostlarnas föredöme,

Helige Petrus, du den främste bland apostlar,

Helige Petrus du som tog emot Himmelrikets nycklar,

Helige Petrus, du som brann för Kristi ära,

Helige Petrus, vars hjärta genomborrades av en enda blick från Kristus,

Helige Petrus, som begrät bittert förnekelsen av Kristus,

Helige Petrus, vars bekännelse förkunnas än i Kyrkan,

Helige Petrus, Kyrkans oförsvagade klippa,

Helige Petrus, du som fick uppdraget att leda alla Herrens trogna,

Helige Petrus, du som gladdes över att få lida för Kristus,

Helige Petrus, vars skugga helade de sjuka,

Helige Petrus, du som fick dela Kristi lidande på ett kors,

Helige Petrus, Kyrkans och alla trognas förebedjare i Himmelen,

Att vi alltmer får smaka och se hur ljuvlig Du är Herre, ber vi Dig, Herre

Att vi får nåden att alltid vara trogna Kyrkans Läroämbete och trogna Kristi Ställföreträdare Påven,

Att vi strävar efter Kyrkans synliga enhet under Petrus,

Att vi får leva och dö som Kyrkans sanna söner och döttrar,

Att vi får dö den rättfärdiges död,

 Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss Herrens Heliga Apostlar,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som grundat Din Kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar. Genom Din Son…

Alla Amen.

Litania till Aposteln Petrus

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv.

(Jfr den Helige Augustinus läsning för den 29 juni samt Petrus´ Första brev)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Heliga Maria, Apostlarnas Drottning

Heliga Maria, Kyrkans Moder

Helige Josef, Kyrkans Skyddsherre

Helige Petrus, som redan i moderlivet blivit utvald att helt tillhöra Gud, öppna för oss Himmelrikets portar

Helige Petrus, du den främste bland Apostlarna

Helige Petrus, du ärorike Apostlafurste

Helige Petrus, du älskade Kristus med glödande kärlek

Helige Petrus, kallad av Herren att vara människofiskare

Helige Petrus, utvald av Kristus att vara klippan på vilken Hans Kyrka skulle byggas

Helige Petrus, du bekände din tro på Messias, den levande Gudens Son

Helige Petrus, du som ensam representerade hela Kyrkan

Helige Petrus, du som anförtrotts Himmelrikets Nycklar

Helige Petrus, allt som du binder på jorden är bundet i Himmelen

Helige Petrus, allt som du löser på jorden är löst i Himmelen

Helige Petrus, du som fått uppdraget att föra Herrens får i bet

Helige Petrus, du som är Kyrkans herde i Kristi Namn

Helige Petrus, som upphöjd på korset triumferade över världen med Jesus

Helige Petrus, som med ditt blod bekräftade din tro och kärlek till Kristus

Helige Petrus, du Kristi förste Ställföreträdare på jorden

Att vi alltid lever som Guds Faders utvalda,

Helige Petrus, bed för oss

Att vi låter oss helgas av den Helige Ande

Att våra liv präglas av lydnaden och reningen genom

Jesu Kristi Blod

Att vi visar tacksamhet för det nya levande hoppet som Guds stora barmhärtighet fött oss till

Att vi ivrigt strävar efter det arv som väntar oss i Himmelen

Att vi fylls av jubel över Herren även när vi måste utstå prövningar av olika slag

Att vi alltid älskar Herren

Att vi alltid är redo att bryta upp

Att vi i allt strävar efter våra själars räddning

Att vi i alla situationer sätter vårt hopp till vår Herre

Jesus Kristus

Att vi vinnlägger oss om att leva ett alltigenom heligt liv

Att vi älskar våra bröder och systrar i tron

Att vi på din förbön befrias från all ondska, falskhet, avund och förtal

Att vi på din förbön befrias från köttets begär, som för krig mot själen

Att vi längtar efter den rena andliga födan som Guds sanna barn

Att vi aldrig genom ett ovärdigt liv förråder Herren, vars godhet vi fått smaka,

Att våra liv fogas samman som levande stenar i ett andligt husbygge

Att vi bär fram andliga offer som ett heligt Prästerskap

Att vi som Guds utvalda släkte, kungar, Präster och ett heligt folk förkunnar Hans storverk

Att vi alltid håller Herren Kristus helig i våra hjärtan

Att vi blir goda förvaltare av Guds nåd, som har getts åt oss

Att vi älskar Kyrkan som har Kristus som grund

Att vi vördar och lyder din efterträdare påven för Kristi skull

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Du är Petrus, klippan och på denna klippa har Kristus byggt sin Kyrka,

Alla och dödsrikets portar ska inte få makt över Henne.

F Bed för oss Helige Petrus, du den främste bland Apostlarna,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, i helig glädje och fylld med vördnad firar vi Apostlafursten Petrus’ minne. Lär Din Kyrka att troget hålla fast vid hans undervisning, som förblir Hennes grundval och fäste. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud som med Dig Fader och den Helige Ande lever och regerar från evighet till evighet.

Alla Amen.

Novenabön till Aposteln Petrus

Ur Oremus 1940. Att användas särskilt under triduum den 19 – 21 februari

inför Petrus Biskopsstols Fest

F Apostlarnas Mästare, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, vill vi tillbe.

Alla Honom vare lov och pris i evighet!

F Helige Petrus, dig prisar vi salig, för du är klippan, på vilken Herren har byggt sin Kyrka.

Alla Och helvetets portar ska inte överväldiga henne.

F Helige Petrus, i ditt livs största ögonblick då du högtidligt hade bekänt din tro på Jesus, att Han är Kristus, den levande Gudens Son, då prisade Han själv, Herren och Mästaren, dig Salig, gjorde dig till sin Kyrkas klippgrund och gav dig makt att binda och lösa med giltighet inför Himmelens Gud. Detta är Herrens egna ord, därför tror vi fast, att du är Klippan, på vilken Kristi Kyrka är byggd.

Alla Och helvetets portar ska inte överväldiga henne.

F Salig är du, Helige Petrus, och värdig allt lov för den särskilda utkorelses skull, med vilken Frälsaren utmärkt dig alltifrån den stund, då han först kallade dig och bjöd dig att överge allt och kasta ut ditt nät för att fånga människor. Du blev Mästarens vän, du kunde fråga Honom om Himmelrikets hemligheter; du såg Hans härlighet på Tabor och Hans dödsångest i örtagården. Sedan du renats från din förnekelses syndaskuld med ångerns bittra tårar, fick du sona din svaghet genom att tre gånger bedyra din kärlek till Herren, varefter du anförtroddes att vakta Herrens får och lamm, hela den hjord som blivit återlöst med sin Herdes Dyrbara Blod.

Alla Ärorike Apostel, Helige Petrus, be för oss, att vår tro inte försvagas utan består mot helvetets alla angrepp; bed för oss till vår själs Herde, Jesus Kristus, så att Han i sin nåd leder oss genom denna värld, så att vi utan fruktan kan lämna den, då stunden är inne då vi ska ta emot lönen för våra gärningar.

F Bed för oss, Helige Petrus,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, Du som genom att skänka Din Salige Apostel Petrus Himmelrikets nycklar har gett honom den översteprästerliga makten att binda och lösa, låt oss på hans förbön bli lösta från våra synders band. Genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Allsmäktige Gud, Du som grundat Din Kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar. Genom Din Son Jesus Kristus, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder, från evighet till evighet.

Alla Amen.

Aposteln Petrus Rosenkrans

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Denna rosenkrans består av trettiofyra böner (till ära för Aposteln Petri pontifikat som Kristi Ställföreträdare, dvs. från år 33, efter Kristi Himmelsfärd, till år 67, till hans egen död) samt tolv böner (till ära för apostlakollegiet). Förslagsvis ber man Aposteln Petrus Rosenkrans den 29 varje månad, apostelns månadsdag, 22 februari samt som novena 20-28 juni.

 

Inled med den Apostoliska Trosbekännelsen:

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

Efter Trosbekännelsen ber man:

Helige och ärorike Apostlafurste Petrus, /

du den främste av Herrens Apostlar och lärjungar.

Beskydda våra själar.

Låt oss alltid få vara levande lemmar i den Katolska Kyrkan, som är grundad på dig.

Bevara oss från att, även i det minsta skilja oss från din Kyrkas lära och ledning.

Du har bekänt din tro och din kärlek till Herren, hjälp oss att älska Honom utan kompromisser i livets alla skeenden.

Ta dig an alla vilsegånga själar som inte har Kyrkan till sin Moder och sitt hem.

Öppna Himmelrikets Portar för dem som har dött eller ska dö denna dag.

Helige Petrus, ge oss din apostoliska välsignelse och beskydda oss under vår pilgrimsvandring till det Himmelska Hemlandet. Be för oss om nåd och kärlek från Herren

(särskilt ber vi för/om…).

Sju gånger ber man:

Helige Petrus, led alla människor in i Herrens Kyrka.

Hjälp oss att älska Herren /

och öppna för oss Himmelrikets Portar. Amen.

Tre gånger ber man:

Herre, på den Helige Aposteln Petrus´ förbön, /

låt oss som måste bäva för Din helighet få erfara att Din nåd är vår räddning. Ära vare Fadern…

 

Helige Petrus… (sju gånger)

Herre, på den… (tre gånger)

 

Helige Petrus… (sju gånger)

Herre, på den… (tre gånger)

 

Helige Petrus… (sju gånger)

Herre, på den… (tre gånger)

 

Helige Petrus… (sex gånger)

(Här slutar bönerna till den Helige Petrus´ livs ära).

Avslutningsbön:

Herre, Jesus Kristus, / Du utvalde den Helige Petrus till att vara herde för Din Kyrka. Beskydda Din Kyrka från allt ont, gör Henne lysande i helighet och låt Henne bli en stark ledstjärna som visar alla folk vägen till Ditt eviga Rike. Amen.

Be nu Fader vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner.


Helige Apostlafursten Paulus

Aposteln Paulus´ Omvändelse: 25 januari

Novena: 20 - 28 juni

Heliga Apostlafurstarna Petrus´ och Paulus´ Högtid: 29 juni

Skyddshelgon för reptillverkare, tältmakare och tapetserare.

Novenabön till Apostlafursten Paulus

Ur Oremus 1940. Att användas särskilt under novenan den 21 – 29 juni

inför Apostlafurstarna Petrus och Paulus Högtid

F Apostlarnas Mästare, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, vill vi tillbe.

Alla Honom vare lov och pris i evighet!

F Helige Apostel Paulus, du var Guds Sons utvalda redskap,

Alla till att förkunna Hans Namn för hednafolk och konungar och alla Israels barn.

F Herrens förbarmande har varit stort mot dig, Helige Paulus! Då du ännu förföljde Kyrkan, väntade Han på dig vid Damaskus med sin nåd. Han visade sig för dig, som inte kände Honom. Han överväldigade dig, som inte bett om det, med sin nåds allt övervinnande klarhet, och fyllde dig med himmelsk kraft, så att du, som förr varit Kyrkans förföljare, blev ett utvalt redskap i Guds hand.

Alla Till att förkunna Hans Namn för hednafolk, konungar och för Israels barn.

F Helige Paulus, Guds nåd har inte blivit dig given förgäves. Med iver och trofasthet har du samverkat med nåden. Du sparade inte dig själv, utan från stad till stad, från land till land har du förkunnat Jesu lära under förföljelser, svårigheter och faror från alla sidor. Du ville för alla vara allt, för att vinna alla för Kristus, och medan du överallt predikade Jesus Kristus, den Korsfäste, bar du själv lidandets märken på din kropp.

Alla Helige och ärorike Apostel Paulus, be för oss, att våra hjärtan blir brinnande liksom ditt av kärlek till Frälsaren, och att vi efter ditt föredöme kämpar den goda kampen, bevarar tron och, efter att ha fullbordat vårt levnadslopp, uppnår Rättfärdighetens segerkrans.

F Bed för oss, Helige Apostel Paulus,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, Du som har undervisat hednafolken genom Din Helige apostel Paulus’ predikan, låt oss som firar hans minne, även får erfara hans mäktiga förbön. Genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Avlatsbön om Nåden att vara Kristi Efterföljare

i Helige Paulus´ Fotspår

Från den etiopiska traditionen. Partiell avlat (Ench. Ind. nr. 23 § 2).

Passande som novenabön inför apostelns fester.

O Du kunskapens Herre och Förkunnaren av vishet, som har uppenbarat för oss det som var fördolt i mörkrets djup.

O Du den glädjefyllda röstens Givare åt dem som vittnar om vidden av Din kraft.

I Din stora godhet kallade Du Paulus, som tidigare var en förföljare, och gjorde honom till en utvald tjänare.

Du gav honom Din kärlek för att han skulle kunna bli Din apostel och förkunnare av Ditt Rikes Evangelium.

O Kristus, vår Gud, Du som älskar människan. O Du Gode, ge oss en oförtröttlig förståelse, ett öppet sinne och ett rent samvete som inte drar sig undan Dig, så att vi lär oss och fullständigt förstår vidden av Din heliga lära, som vi får del av genom Paulus.

O livets Herre, vi ber Dig, som Paulus var Din efterföljare, låt oss få gå i hans fotspår i tro och gärningar genom att lovprisa Ditt Heliga Namn och att ständigt ära oss av Ditt vördnadsvärda Kors.

För Ditt är Riket, dygden, storheten, makten, äran och härligheten i evigheters evighet. Amen.


Firandet av Apostladagar

Apostladagar bör vi aldrig glömma. Vår tro bygger på deras vittnesbörd om den uppståndne Herren, som de har delat sina liv med. Försök att alltid delta i den Heliga Mässan på Apostladagar.

Om man bär ett apostlanamn kan man med fördel förbereda sig inför namnsdagen med att be en novena.

Apostlalitania

Denna litania kan förslagsvis användas på apostladagar

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Guds Moder, bed för oss

Heliga Maria, Apostlarnas Moder och Drottning,

Helige Josef, Apostlarnas föredöme,

Heliga Änglar, Apostlarnas beskyddare,

Helige Petrus, Kyrkans oförsvagade klippa,

Helige Paulus, Ordets orädde förkunnare,

Helige Andreas,

Helige Jakob,

Helige Johannes,

Helige Filippus,

Helige Jakob (Alfaios son),

Helige Judas Thaddeus,

Helige Tomas,

Helige Bartolomaios,

Helige Matteus,

Helige Simon (seloten),

Helige Mattias

Att vi alltid har Dig för våra ögon, ber vi Dig, Herre

Att Du står vid vår sida så att vi inte vacklar,

Att våra hjärtan får glädja sig i Dig,

Att våra tungor får jubla över Din frälsning,

Att vi får vila med förtröstan,

Att Du inte utesluter oss från de heligas gemenskap,

Att Du inte stryker våra namn ur Livets Bok,

Att Du inte lämnar våra själar åt dödsriket,

Att Du inte låter oss möta förgängelsen,

Att Du alltid visar mig livets vägar,

Att Du uppfyller mig med glädje,

Att jag en dag får se Ditt Ansikte,

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

F Bed för oss Herrens Heliga Apostlar,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, Du har i Din nåd utsett Apostlarna till att bli Din Kyrkas grund och ljus. Låt oss på deras förbön och i deras efterföljd troget följa Kristus, det rena Lammet som tar bort världens synd och som försonar oss med Dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Eller:

(22 februari) Allsmäktige Gud, Du som grundat Din Kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar. Genom Din Son…

(3 maj) Herre, vår Gud, återigen får vi glädjas åt apostlarna Filippos och Jakobs högtidsdag. Ge oss då på deras förbön gemenskap med Kristi lidande och seger och en gång glädjen att se Dig ansikte mot ansikte. Genom Din Son…

(14 maj) Evige Gud, Du som upptog den Helige Mattias i Apostlarnas kollegium, låt Din kärlek komma oss till del i överflöd, så att vi räknas till Din utvalda. Genom Din Son…

(11 juni) Herre, Du fyllde Aposteln Barnabas med Helig Ande och tro och avskilde honom till att tjäna hedningarnas omvändelse. Låt Evangeliet om Kristus, som han förkunnade med outtröttlig iver, bli hört och mottaget i tro och handling. Genom Din Son…

(29 juni) Herre, vår Gud, Du som lät Din Kyrka och dess bekännelse ta form genom Dina Apostlar Petrus och Paulus, skänk oss tröst och styrka på deras förbön, och ge Din Kyrka också i vår tid vad Hon behöver för att leda människor till evig frälsning. Genom Din Son…

(3 juli) Allsmäktige Gud, ge oss glädje på den Helige Tomas högtidsdag, ge oss stöd i hans förbön, så att vi tror och har liv i Din Sons Namn och bekänner Honom som vår Herre och Gud, Han som med Din, Fader, och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

(25 juli) Allsmäktige, Evige Gud, först bland Apostlarna fick den Helige Jakob vittna om Dig med sitt blod och så välsigna den unga Kyrkan. Låt Henne också nu bli stärkt av hans vittnesbörd och buren av hans förbön. Genom Din Son…

(24 augusti) Herre, ge oss något av den tro som tvingade den Helige Bartolomaios att leva helt för Din Son, och gör på apostolisk förbön Din Kyrka till frälsningens sakrament för alla folk. Genom Din Son.

(21 september) Fader i Himmelen, Din outsägliga barmhärtighet kallade syndaren Matteus att bli Din Helige Apostel. Stärk oss med hans bön och föredöme, så att vi utan att tveka bryter upp när Du kallar oss och håller fast vid Dig i allt vad livet medför. Genom Din Son…

(28 oktober) Evige Fader, genom Apostlarna har vi lärt känna Dig, hör de Heliga Simon och Judas, som ber för oss, och låt Din Kyrka växa med nya människor som kommer till tro. Genom Din Son…

(30 november) Herre, vi tillber Ditt höga majestät och ber att Du lyssnar till den Helige Aposteln Andreas bön för oss i dag såväl som då, när han var den äldsta Kyrkans lärare och herde. Genom Din Son…

(27 december) Fader, Du har avslöjat hemligheten om Din ende Son genom den Helige Aposteln Johannes. Låt oss alltmer tränga in i kunskapen om det människoblivna Ordet med hjälp av detta vittnesbörd. Genom Din Son…

Bön till en Apostel

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Denna bön kan användas vid firandet av någon Apostel när särskild bön saknas.

Helige och ärorike Apostel N., du fick den särskilda gåvan av Gud att bli kallad att följa Kristus, Guds enfödde Son, och bli vittne till Hans självutgivande kärlek för oss alla.

Din tro och bekännelse av Jesus Kristus, Messias den levande Gudens Son, är även min tro. Jag förenar mig med dig i lovprisningen och tillbedjan av Guds rena Lamm, som du har fått följa på jorden ända in i den eviga härligheten.

Jag ber dig att inte glömma bort oss, som följer dig i tron på att Jesus från Nasaret verkligen är Guds Son.

Även du behövde hjälp av den Helige Ande för att helhjärtat kunna tro och följa Jesus. Förbarma dig över min tros svaghet och dess kamp för att överleva i världens försök att släcka dess låga.

Låt mig, genom din mäktiga förbön, få en glimt in i Jesu Heliga Hjärtas kärlek och ibland även erfara vilan och tryggheten hos Honom.

Tillåt inte att jag skiljs från din och de övriga Apostlarnas och Lärjungarnas gemenskap.

Be om Herrens nåd och kärlek för mig så att jag blir en allt mer levande lem i Hans älskade Kyrka, för vilken Han har utgett sitt Dyrbara Blod och för vilken du är grunden med ditt livs vittnesbörd.

Vaka över mina ofta så osäkra steg i det andliga livet och beskydda mig från att någonsin förneka eller förråda vår älskade Herre, Jesus Kristus.

Var du min andlige fader och vän och låt mig trygg i din medkännande kärlek en dag, med din ledning, få gå in genom Livets Port och med dig och alla de heliga få sjunga den eviga lovsången: Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaoth. Amen.

Apostlarnas Rosenkrans

För apostladagar

samt som novena inför apostladagar

Själva böneräknaren består av en rad med tolv kulor (en för varje Apostel. Judas Iskariots plats är tagen av Mattias).

På ena änden hänger ett krucifix och på andra änden en medalj på någon av apostlarna (ev. av Guds Moder, Kyrkans Moder eller den Helige Josef, Kyrkans Beskyddare).

Kyss krucifixet, gör korstecknet med det och recitera:

Den Apostoliska Trosbekännelsen (Se texten för Aposteln Petrus Rosenkrans)

Tolv gånger ber man:

Herre, jag tror på Dig. / Föröka min tro.

Herre, Du vet allt. / Du vet att jag älskar Dig.

Avsluta rosenkransen med följande bön:

Herre Jesus Kristus, för den kärleks skull med vilken Du har älskat Dina utvalda apostlar, ber vi om frid och enhet i den Heliga Kyrkan, om beskydd mot alla hennes synliga och osynliga fiender, om kraft i ämbetet för vår Påve N. och vår Biskop N. Vi ber om många goda kallelser i Din tjänst och om ett Gudsfolk som älskar och tjänar Dig helhjärtat. Amen. 

Be gärna 12 Ära vare Fadern för Kyrkans behov

(särskilt för goda prästkallelser).

Mellan varje Ära vare Fadern be:

Maria, Kyrkans Moder, bed för oss.

Bona Crux Novenan

Det Ljuva Korsets Novena. Denna novena till Aposteln Andreas ber man särskilt för att få nåden att med glädje och inre frihet acceptera det kors Herren vill att vi ska bära och samtidigt om en salig död. Aposteln Andreas led martyrdöden. Han dog fastnaglad på ett Kors. Hans önskan att bli lik Kristus var så stor, att han när han fördes ut till den plats där han skulle lida martyrdöden och fick se sitt eget kors på avstånd ropade dessa ord:

F Ljuva Kors,

Alla som gjordes så vackert av Herrens Kropp. Länge har jag längtat efter dig, brinnande har jag älskat dig, oupphörligt har jag sökt dig; nu är du redo att ta emot min ivriga själ. Upptag mig från människorna och ge mig tillbaka till min Mästare, så att Han - som genom dig frälste mig när Han dog - må ta emot mig. Amen.

F Helige Apostel Andreas, du som fann Messias och som den förste av Apostlarna blev kallad av Kristus, be för oss till din Herre och Mästare.

(Gemensamt eller tyst lägger man nu fram sin särskilda böneintention för Aposteln)

F Bed för oss, Helige Apostel Andreas

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre, vi tillber Ditt höga majestät och ber att Du lyssnar till den Helige Aposteln Andreas bön för oss i dag såväl som då, när han var den äldsta Kyrkans lärare och herde. Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Maria, Apostlarnas Moder, Drottning och Läromästare,

Alla Be för oss, nu och i vår dödsstund. Amen.

Ave Maria Publikationer

Gråbröderna

Om du vill ge stöd åt utgivningen av våra texter: be för oss Gråbröder och skänk gärna ett bidrag för att vi ska kunna ge ut fler böcker!

Swish 076 555 84 06

(kyrkoherdens telefonnummer

P. Joseph M. Nilsson)

Ange vart gåvan ska gå till: AMP

(Ave Maria Publikationer)

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek