Majandakt och Pingstnovena

Majandakt och Pingstnovena

Majandakt  och Pingstnovena

MAJANDAKT

och

PINGSTNOVENA

i S:t Franciskus Katolska Församling i Jönköping

Herrens år 2021

Majandakt

F Maria, vår Himmelska Moder, under denna månad, som är särskilt vigd till dig, bär vi fram våra böneintentioner till ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta:

Alla Be för Kyrkan och alla dess tjänare.

Beskydda vår Påve N.

Välsigna alla Kyrkans biskopar, präster och diakoner.

Led alla Gudsvigda bröder och systrar på helighetens stig.

Omslut med din moderliga omsorg alla familjer, alla ofödda barn, alla sjuka, lidande, ensamma, betryckta, de döende och alla dem som ingen ber för.

Befria, genom din förbön, alla som är fångar under synd och onda och orena böjelser.

Maria, skänk oss den sanna glädjen i Kristus och visa oss att du är vår verkliga Moder.

Tag till ditt Moderliga Hjärta alla våra böneintentioner och låt oss få tillhöra dig, nu och för evigt. Amen.

Sub Tuum Praesidium

F Heliga Maria, Guds Moder, med kärlek och tillförsikt vänder vi oss till dig och viger oss till ditt Obefläckade Hjärta för att ära dig och be om ditt moderliga beskydd och din välsignelse för oss, för Kyrkan, för Guds folk och hela mänskligheten.

Till ditt beskydd flyr vi, Heliga Guds Moder.

Alla Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorika och välsignade Jungfru. Amen.

Lauretanska Litanian

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla jungfrur

Kristi Moder

Kyrkans Moder

Den gudomliga nådens Moder

Du rena Moder

Du kyska Moder

Du okränkta Moder

Du Moder utan fläck

Du högt älskade Moder

Du underbara Moder

Du det Goda Rådets Moder

Du Moder till vår Skapare

Du Moder till vår Frälsare

Du visa Jungfru

Du vördnadsvärda Jungfru

Du högtlovade Jungfru

Du mäktiga Jungfru

Du milda Jungfru

Du trogna Jungfru

Rättfärdighetens spegel

Vishetens säte

Orsak till vår glädje

Du Andens kalk

Du dyrbara kalk

Du hängivenhetens kalk

Du hemlighetsfulla ros

Du Davids torn

Du elfenbenstorn

Du gyllene hus

Du Förbundets ark

Du Himmelens port

Du morgonstjärna

Du de sjukas hälsa

Du syndarnas tillflykt

Du de bedrövades tröst

Du de kristnas hjälp

Änglarnas Drottning

Patriarkernas Drottning

Profeternas Drottning

Apostlarnas Drottning

Martyrernas Drottning

Bekännarnas Drottning

Jungfrurnas Drottning

Alla de heligas Drottning

Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

Du Drottning upptagen i Himmelen

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

Du familjernas Drottning

Du fredens Drottning

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o  Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

F Be för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, låt dina tjänare alltid glädjas åt både själens och kroppens hälsa, och låt oss på den heliga alltid rena Jungfru Marias förbön, befrias från all bedrövelse och få njuta den eviga glädjen. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Marie Själ

Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.). Förebilden för denna mycket älskade bön har den Helige Louis haft den medeltida bönen Kristi Själ.

F Marie Själ, helga mig.

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta.

Dina händer Maria, var mitt stöd.

Din vilja Maria, led allt jag gör.

Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig.

Dina läppar Maria, tala för mig.

Dina sorger, Maria, styrk mig.

O Moder Maria, hör mig.

Maria, dra mig till ditt Hjärta

så att jag för Jesu Hjärta blir

en av de heliga som alltid prisar dig

nu och i all evighet. Amen.

Memorarebönen

F Påminn dig, milda Jungfru Maria,

Alla att det aldrig någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin tillflykt till dig och anropat din hjälp har blivit övergiven.

Med allt mitt förtroende kommer jag därför, arma syndare, till dig, min Moder, du jungfrurnas Jungfru.

Överge mig inte i min nöd, utan bönhör mig och hjälp mig, du Ordets Moder, Maria.

F Med Barnet du på armen bär,

Alla välsigna + oss, o Moder kär.


Pingstnovenan

14 – 22 maj

F I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Kom, Helige Ande,

Alla uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

F Du sänder Din Livsande, och då skapas de,

Alla och Du förnyar jordens ansikte.

F Gud, Du har undervisat de trogna genom den Helige Ande. Skänk oss genom Honom visshet om vår väg, och låt oss alltid få glädja oss av Hans tröst.

Genom Honom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Bön om Den Helige Andes Frukter

I Galaterbrevets femte kapitel uppräknas andens frukter som motsatser till själviskhetens följder. Om vi är villiga att ge upp vår egoism kan Guds Ande verka det goda i oss.

F Gud Helige Ande, vi ber om Dina frukter för oss och för Din Heliga Kyrka – föröka hennes helighet, låt Din Kyrkas tjänare, påven, biskoparna, prästerna, diakonerna, de Gudsvigda och hela Ditt folk, bli allt mer glödande i kärlek och hängivenhet för Dig Gud och för Ditt Eviga Rike.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

F Helige Ande, kom till mig. Befria mig från själviskhet och fyll mig med kärlek, så att allt jag gör blir gjort i kärlek. Låt Din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje i en glädjelös värld.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

F Ge mig Din frid, frid med Dig, frid med människorna, frid med mig själv. Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig, också när det kostar på. Om Du vill göra ett under, gör mig då till en god människa.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

F Gör mig trofast, pålitlig och rakryggad. Ge mig saktmod, så att jag inte sårar någon enda människa.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

F Lär mig självbehärskning, så att jag inte faller offer för mitt temperament. Gör mig ödmjuk, så att jag inte inbillar mig att jag är förmer än någon annan.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

 F Hjälp mig att vara måttlig, så att jag brukar de begär Du nedlagt i mig så som Du vill. Gör mig kysk i avsikt och handling, för Du har underbart skapat min kropp till ett tempel åt Din härlighet.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

F. Helige Ande, Du är den som ger liv åt allt och uppfyller allt med välsignelser. Tag mig helt i besittning och låt mig genomströmmas av Ditt liv.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

F Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken, så att jag som en frisk gren kan bära goda frukter, Gud Fadern till ära. Honom vare tack för de gåvor som Han ger, nu och i evighet.

Alla Amen. Kom, Helige Ande!

Helige Ande, helga mig

Ur Devotions to the Holy Spirit, Tan books, 2002. Bönen är inspirerad av den medeltida kommunionsbönen Kristi Själ. Passande att be innan vi börjar vårt dagliga arbete, tar ett viktigt beslut mm.

F. Ljus för mitt förstånd, upplys mig

Alla Hjärtats Gudomliga Eld, gör mig hängiven Dig

Själens fullhet, uppfyll mig

Nådens och livets Herre, gör mig levande

I denna lidandets dal, led mig

I all min svaghet, styrk mig

Från att stappla och falla, beskydda mig

Med Dina gudomliga gåvor, överös mig

Med Din närvaro, trösta mig

Genom Din verkan, helga mig

Till Jesu sanne lärjunge, fullkomna mig

och till Din härlighet, bär mig

Så att jag, trogen Dig på jorden,

Blir evigt lycklig i Himmelen

Genom Din kärleks förvandling av mig. Amen.

F. Gud Fader, Son + och Helige Ande,

Din är äran och härligheten i evigheters evighet.

Alla Amen.


Veni, Creator Spiritus

Avlatsbön, som är fullständig om den sjungs offentligt under Pingsten. (Ench. Ind. nr. 26) Latinsk text troligen Hermanus Maurus (ca 780-856).

Kom, Skaparande, med Din tröst,

Din boning tag i våra bröst.

Sänd riklig nåd från höjden ned

och oss för Himmelen bered.

 

Du Tröstare och Ordets Tolk,

Guds nådeskänk till jordens folk.

Du själens glädje underbar,

Du kärleks källa evigt klar.

 

Med Dina goda gåvor sju

Guds nådeverk fullbordar Du.

Du lär med skilda tungors ljud

all världens folk att prisa Gud.

 

Ditt ljus i våra hjärtan tänd,

från jorden dem till Himlen vänd.

Du all vår svaghet känner väl,

så stärk oss nu till kropp och själ.

 

Vår fiende ifrån oss driv,

med fridens gåva hos oss bliv.

Att fria från allt ont vi må,

på Dina vägar trygga gå.

 

Gud Fadern, Du oss känna lär

och vittnesbörd om Sonen bär.

Du visar oss Guds härlighet

i evigheters evighet. Amen.


Vigning till Den Obefläckade Jungfrun

Av den Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.).

Denna vigningsbön används dagligen av den internationella andliga rörelsen Militia Immcaulatae (Marie Härskara), som i vårt stift har sitt säte i S:t Franciskus kyrka och kloster i Jönköping.

Även om du inte är medlem i MI, be gärna denna vigningsbön dagligen under maj månad som ett särskilt tecken på din överlåtelse till Guds Moder Maria.

Obefläckade Jungfru, min Moder Maria, till dig förnyar jag i dag och för alltid överlåtelsen av mig och hela mitt liv, så att du kan använda mig för själarnas väl.

Det enda jag ber dig om, min Drottning och Kyrkans Moder, är att få samarbeta troget i din mission för Kristi Rikes ankomst.

Jag överlåter därför, Marie Obefläckade Hjärta, min bön, mina gärningar och uppoffringar denna dag och under hela mitt liv för syndarnas omvändelse och för alla människors frälsning.

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek