Inför Evigheten

Inför Evigheten

Inför Evigheten

”Jag är uppståndelsen och livet.

Den som tror på mig, han ska leva, om han än dör.”

Johannes 11:25

Inför Evigheten

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Förord: 2

Bikt – Försoningens Sakrament: 3

Dispens vid irregularitet: 4-5

Avlösning från censur utanför den Sakramentala Bikten: 5

De Sjukas Smörjelse: 5

Sjukkommunion: 9

Förkortad rit för Sjukkommunion: 14

Den sista Vägkosten – Viaticum: 15

Formel för Den Fullständiga Avlaten för Döende: 16

Den Guomliga Barmhärtighetens Krona att be vid sjuk- och dödsbädden: 19

Korta Böner och Sentenser att upprepas för Den Döende: 22

Då Döden är helt nära - Ordo commendationis animae: 23

Böner direkt efter dödsfall: 28

Samling kring Den Avlidne: 30


Förord

Ingenting är viktigare för oss än att förbereda oss väl inför evigheten. Detta är den uppgift vi har fått från Gud alltifrån vår födelse. Att sträva efter frälsningen ger Gud ära.

Vår Heliga Moder Kyrkan ger oss allt vi behöver för att uppnå det eviga livets lycka, det är bara för oss att ta emot i tro: förkunnelsen och sakramenten.

Detta häfte vill vara till hjälp för att lätt hitta texter som används vid olika sakrament och mer privata böneformer vid sjukdom och död.

Det kan inte nog understrykas hur viktigt att du själv som katolik säger klart och tydligt till dina närmaste att du önskar Kyrkans sakrament när du blir allvarligt sjuk. Tyvärr blir vi präster ibland kallade till döende när det är för sent. De Sjukas Smörjelse, som kallas Den Sista Smörjelsen (när det är sista gången någon blir smord) kan INTE ges till en person som redan är död.

Se till att den du älskar får all den förberedelse som behövs genom sakramenten för att avsluta sitt jordeliv helt försonad med Gud genom Kyrkans förmedling.


Ordning för enskild bikt - Försoningens Sakrament

Präst: I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den biktande: Amen.

Präst: Må Gud, som upplyser vårt hjärta, låta dig se din synd och djupet av Hans barmhärtighet.

Den biktande: Amen.

Den biktande: Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och dig, fader, att jag har syndat mycket i tankar, ord och gärningar och underlåtelse.

Min senaste bikt var för…

Den som biktar sig bekänner nu sina synder genom att nämna åtminstone de allvarligaste och vanligaste av sina fel.

Avsluta bekännelsen: Detta är min skuld, min stora skuld.

Jag ber om bot och syndernas förlåtelse.

Efter att prästens råd och anvisning av bot (som ska utföras så snart som möjligt efter bikten) kan du be följande akt av ånger:

Den biktande:

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och tar avstånd från dem, för genom att synda har jag förolämpat Dig, min Gud. Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

Eller (den fullständiga formeln):

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är värd att älskas över allting.

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

Därefter förmedlar prästen syndernas förlåtelse med orden:


Präst: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndernas förlåtelse.

Må Han genom sin Kyrkas tjänst ge dig förlåtelse och frid.

Och jag löser dig från dina synder, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes namn.

Den biktande: Amen.


Präst: Tacka Herren, ty Han är god.

Den biktande: Evigt varar Hans nåd.

(Präst: Må vår Herres Jesu Kristi lidande, den Saliga Jungfrun Marias och alla helgons förbön, allt gott du gör och allt ont du lider bli dig till läkedom för synden, tillväxt i nåden och det eviga livets lön.

Den biktande: Amen.)

Präst: Herren har förlåtit dina synder. Gå i frid.


Dispens från irregularitet och censur

Om en person befinner sig i en situation av irregularitet (avvikelser från Kyrkans lag), ger prästen dispens därifrån enligt gällande kanoniska lag. Detta kan ske såväl utanför bikten som i samband med den, men i så fall efter den Sakramentala Avlösningen.

Prästen använder därvid följande formel:

P. I kraft av den mig förlänade befogenheten dispenserar jag dig från den irregularitet, varmed du är behäftad.

I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den som mottar dispensen svarar: Amen.

Utanför Bikten:

Då en präst avlöser en person enligt gällande kanoniska lag från en censur utanför den Sakramentala Bikten, ska följande formel användas:

P. I kraft av den mig förlänade befogenheten avlöser jag dig från exkomunikationens band

eller: suspensionens band

eller: interdiktets band.

I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den som mottar avlösningen svarar: Amen.


De Sjukas Smörjelse

P. Frid vare över detta hus och alla som bor här.

Han bestänker den sjuke med vigvatten och säger:

P, Må detta vatten påminna dig och oss om vårt Dop till frälsning i Kristi död och uppståndelse.

P. Kära vänner, vi läser i Evangeliet om de sjuka som kom till Herren Jesus Kristus och bad att Han skulle bota dem. Han, som har lidit så mycket för oss, är nu här mitt ibland oss, som har samlats i Hans Namn. Genom Aposteln Jakob lär Han oss: Är någon av er sjuk? Då ska han kalla till sig församlingens präster, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens Namn. Bönen, som de ber i tro, ska rädda den sjuke, Herren ska resa upp honom från sjukbädden, och om han har begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

Låt oss därför anbefalla vår sjuka broder/syster åt Kristi nåd och kraft så att han/hon kan finna lindring och vinna hälsa till kropp och själ.

Om den sjuke inte biktar sig, säger prästen:

P. Låt oss besinna oss och bekänna våra synder, så att vi blir väl beredda att fira denna heliga handling.

Alla Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och er alla att jag har syndat i tankar och i ord, gärningar och underlåtelse. Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den Saliga Jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren vår Gud.

P. Gud Allsmäktig förbarme sig över oss, förlåte oss våra synder och före oss till det eviga livet.

Alla Amen.

Någon av de närvarande eller prästen själv läser något lämpligt stycke ur den Heliga Skrift, till exempel Matt 8:5-10,13a

När Han gick in i Kafernaum, kom en officer fram till Honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Ska då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värdig att Du går in under mitt tak. Men säg blott ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han och säger jag till min tjänare: Gör det, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde Honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det ska ske.”

Efter bibelläsningen följer en förbön. Den kan formuleras på följande sätt:

P. Låt oss i tro och ödmjukhet be till Herren för vår broder/syster N.

Alla Herre, hör vår bön.

- Herre, kom i Din godhet honom/henne och alla andra sjuka till hjälp.

- Hjälp även alla dem som vårdar de sjuka.

- Skänk lindring åt vår broder/syster och befria honom/henne från allt ont.

- Styrk honom/henne med den Heliga Smörjelsen, och gör honom/henne fri från all synd och frestelse.

- Ge liv, hälsa och frälsning åt honom/henne som vi nu lägger händerna på i Ditt Namn.

Prästen lägger händerna på den sjukes huvud.

Därefter säger han:

P. Välsignad är Du, Gud Fader Allsmäktig, som har sänt Din Son i världen för oss och för vår frälsning.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är Du, Gud evige Son, som har stigit ned och blivit en av oss för att bota våra sjukdomar.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är Du, Gud Helige Ande och Tröstare, som stärker oss i vår kroppsliga svaghet med Din beständiga Kraft.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

Prästen smörjer den sjukes panna och händer och säger:

P. Må Herren genom denna Heliga Smörjelse E och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den Helige Andes nåd.

Den sjuke Amen.

P. Så att du befrias E från all synd och frälst E får stå upp igen.

Den sjuke Amen.

Prästen ber så för den sjuke med en sammanfattande bön:

P. Låt oss be. Herre, vår Frälsare, bota genom Din Helige Andes nåd vår broder N. (syster N.) från hans (hennes) sjukdom. Läk hans (hennes) sår och förlåt hans (hennes) synder. Fördriv ifrån honom (henne) all själens smärta och kroppens plåga och giv honom (henne) på nytt den fulla hälsan. Återställ honom (henne) så i Din godhet och låt honom (henne) återvända till sina tidigare uppgifter. Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

Eller:

P. Herre Jesus Kristus, Du har blivit människa som vi för att frälsa oss och bota våra sjuka. Se i nåd till Din tjänare N. (tjänarinna N.) som hoppas på hälsa till kropp och själ. I Ditt Namn har vi smort honom (henne) med den heliga oljan, för att Du ska styrka och trösta honom (henne) och så låta honom (henne) återfå sina krafter och övervinna sin sjukdom. Du, som har inbjudit honom (henne) att dela Ditt lidande, ge honom (henne) även hoppet om att hans (hennes) sjukdom och smärta bär frukt. Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

Eller för en äldre person:

P. Herre, se i nåd till Din tjänare N. (tjänarinna N.) som tyngs av ålderns bördor och som ber om Din nåd till kroppens och själens hälsa genom denna heliga smörjelse. Styrk honom (henne) med Din Helige Ande till att förbli fast i tron och trygg i hoppet, så att han (hon) för alla visar prov på tålamod och glädje i Din kärlek. Genom Kristus, vår Herre, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Alla närvarande ber därefter tillsammans Herrens bön:

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Därefter ges eventuellt Kommunionen åt den sjuke.

Till slut utdelar prästen följande (eller liknande) välsignelse:

P. Må Gud, Fadern välsigna dig.

Alla Amen.

P. Må Gud Sonen bota dig.

Alla Amen.

P. Må Gud den Helige Ande upplysa dig.

Alla Amen.

P. Må Han bevara din kropp och frälsa din själ.

Alla Amen.

P. Må Han bo i ditt hjärta och föra dig till det eviga livet.

Alla Amen.

P. Och må Gud Allsmäktig, Fadern E och Sonen och den Helige Ande välsigna er alla.

Alla Amen.


Ordinarie Rit för Sjukkommunion

Prästen bör vara klädd på sätt som passar denna liturgiska handling. Han hälsar på den sjuke (sjuka) och övriga närvarande med följande eller liknande ord: 

Frid vare över detta hus och alla som bor här. 

 eller: 

Herrens frid vare med er (dig). 

Prästen lägger pyxis (behållaren) med Sakramentet på bordet.

Jämte övriga närvarande knäböjer han och tillber Herrens Kropp. 

Om så är lämpligt bestänker han den sjuke (sjuka) och sjukrummet med vigvatten. Han använder då följande formulering eller någon annan av dem som föreslås i det särskilda stiftsritualet: 

Må detta vigvatten påminna dig och oss alla om vårt dop till frälsning i Kristi död och uppståndelse. 

Vid behov hör prästen den sjukes (sjukas) bikt. 

Om så inte är fallet eller om även andra ska motta kommunionen, uppmanar prästen den sjuke och övriga närvarande att läsa allmänna syndabekännelsen: 

Efter en stunds tystnad säger alla: 

Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och er, mina bröder och systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse. 

Man slår sig för bröstet. 

Genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld.

Därför ber jag den saliga, alltid rena Jungfrun Maria,

bröder och systrar, att be för mig till Herren, vår Gud. 

Prästen: Gud Allsmäktig förlåte oss våra synder i sin stora barmhärtighet och före oss till det eviga livet. 

Alla: Amen. 

Om så är lämpligt, läser någon av de närvarande eller prästen själv ur den heliga Skrift, t.ex.: 

Joh 6:54–55:

Den som äter mitt Kött och dricker mitt Blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt Kött är verklig föda, och mitt Blod är verklig dryck. 

Joh 6:54–58:

Den som äter mitt Kött och dricker mitt Blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt Kött är verklig föda, och mitt Blod är verklig dryck. Den som äter mitt Kött och dricker mitt Blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är Brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet. 

Joh 14:6:

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

 Joh 14:23:

Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska komma till honom och stanna hos honom. 

Joh 15:4–5a:

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det, om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. 

1 Kor 11:26:

Var gång ni äter det Brödet och dricker den bägaren förkunnar 

ni alltså Herrens död, till dess han kommer. 

Prästen kan eventuellt göra en kort utläggning av den lästa texten. 

Alla ber därefter Herrens bön, som prästen inleder med följande eller liknande ord:

Låt oss nu alla be så som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss: 

Alla: Fader vår, som är i himmelen. 

Helgat varde Ditt Namn. 

Tillkomme Ditt Rike. 

Ske Din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. 

Vårt dagliga bröd giv oss i dag. 

Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. 

Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.

Prästen visar Sakramentet och säger: 

Se Guds Lamm, som borttager världens synder. 

Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid.

Den sjuke (sjuka) och övriga kommunikanter säger: 

Herre, jag är inte värdig att Du går in under mitt tak,

men säg bara ett ord, så blir min själ helad.

Prästen räcker den sjuke (sjuka) Sakramentet och säger: 

Kristi kropp (Eventuellt: Kristi Blod).

Den sjuke (sjuka) svarar: 

Amen.

Övriga kommunikanter mottar Sakramentet på vanligt sätt.

Efter kommunion rengör prästen pyxis eller kalken på vanligt sätt. Alla kan be en stund i tystnad, varefter prästen avslutar med följande bön:

Herre, Helige Fader, Allsmäktige Evige Gud, Du har gett vår broder N. (vår syster N.) del av vår Herres Jesu Kristi Kropp (och Blod). Vi ber Dig att detta för evigt må läka honom/henne till kropp och själ. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 

Alla Amen.

Eller:

Gud, Du har fulländat människans frälsning genom Din enfödde Sons påskmysterium. Låt oss så erfara att Du alltid botar och frälsar oss, som i Kristi sakrament förkunnar Hans död och uppståndelse. Genom Jesus Kristus ...

Eller:

Gud, Du ger oss del av ett enda Bröd och en enda Kalk.  Hjälp oss att leva så att vi blir ett i Kristus och i glädje bär frukt till världens frälsning. Genom Jesus Kristus ...

Eller:

Herre, vi tackar Dig för att Du styrker oss genom Dina heliga gåvor. Uppfyll oss i Din godhet med Andens kraft, så att vi kan förbli oförvitliga i din nåd. Genom Jesus Kristus ...

Eventuellt ber man även den medeltida Anima Christi bönen:

Kristi Själ, helga mig.

Kristi Lekamen, fräls mig.

Kristi Blod, uppfyll mig.

Vattnet från Din sida, rena mig.

Kristi lidande, styrk mig.

O gode Jesus, bönhör mig.

I Dina Heliga Sår, inneslut mig.

Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.

Mot den onde fienden, försvara mig.

I min sista timma kalla mig, och låt mig komma till Dig,

för att med Dina heliga få lova Dig i evigheters evighet. Amen.

Prästen välsignar så den sjuke och övriga närvarande. Han gör därvid ett korstecken med pyxis, om denna fortfarande innehåller Sakramentet. 

Man kan även använda välsignelseformuleringarna ur mässans ordinarium.

Eventuellt tillägger man följande bön till Guds Moder:

P. Låt oss till sist be om Guds Moder Marias moderliga förbön att hon beskyddar och försvarar Jesu närvaro i våra själar:

Alla Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.


Förkortad Rit för Sjukkommunion

Denna ordning användes, då den Heliga Kommunionen ska ges åt flera sjuka som vårdas i olika rum på samma sjukhus. Man kan om så är lämpligt tillfoga olika element ur den vanliga riten. 

Om någon så önskar, hör prästen bikt vid lämplig tidpunkt före utdelandet av Kommunionen. 

Den liturgiska handlingen påbörjas i sjukhuskapellet eller i det rum, där Kommunion först ska utdelas. 

Prästen inleder med följande antifon eller med en annan som återfinns i stiftsritualet:

Heliga Gästabud, 

åminnelse av Kristi lidande: 

här är Han med oss och är vår föda, 

här flödar nåden, 

här ges en pant på himlens härlighet. (PT Halleluja.)

Prästen bär sedan Kommunionen till de olika sjuka. Han kan åtföljas av någon som bär ett brinnande ljus. I varje rum där han kommer in säger han samtidigt till alla kommunikanter eller till varje kommunikant:

Se Guds Lamm, som borttager världens synder. 

Saliga de som blivit kallade till Lammets måltid.

Varje kommunikant säger en gång: 

Herre, jag är inte värdig 

att Du går in under mitt tak, 

men säg bara ett ord, så blir min själ helad. 


Den sista Vägkosten - Viaticum

Kyrkan bistår den döende med den Heliga Kommunionen som en färdkost (Viaticum) på den allra sista vägen av jordevandringen. Det är ett stort privilegium att få vara med och be med Kyrkan för en döende person vid Viaticum.

Förbered gärna med ett krucifix och ett brinnande ljus som påminner om den sjukes dopljus, om inte detta finns att tillgå.

P. Frid vare över detta hus och alla som bor här.

Alla Och med din ande.

Prästen kan bestänka den sjuke och sjukrummet med vigvatten:

P. Må detta vigvatten påminna dig och oss alla om vårt Dop till frälsning i Kristi död och uppståndelse.

Därefter säger han:

P. Kära vänner, innan Herren Jesus Kristus lämnade denna värld för att gå till Fadern, gav Han oss sin Kropps och sitt Blods Sakrament för att stärka oss i den stund då vi själva ska lämna denna värld för att gå till Honom. Och därmed gav Han oss samtidigt en underpant på vår egen uppståndelse. Låt oss, förenade i Kristi kärlek, be för vår broder N./syster N.

Här kan den sjuke bikta sig (åtminstone i allmänna ordalag), varvid övriga närvarande lämnar rummet.

I annat fall säger prästen:

P. Låt oss besinna oss och bekänna våra synder, så att vi blir väl beredda att fira denna heliga handling.

Alla Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och er alla att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse.

Detta är min skuld, min stora skuld. Därför ber jag den Saliga Jungfrun Maria, Guds änglar och helgon och er alla att be för mig till Herren vår Gud.

F. Gud allsmäktig förbarme sig över oss, förlåte oss våra synder och före oss till det eviga livet.

Alla Amen.

Präst: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndernas förlåtelse.

Må Han genom sin Kyrkas tjänst ge dig förlåtelse och frid.

Och jag löser dig från dina synder, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes namn.

Den biktande Amen.

Formel för Den Fullständiga Avlaten för Döende

P. Ego, facultáte mihi ab Apostólica Sede tribúta, indulgéntiam plenáriam et remissiónem ómnium peccatórum tibi concédo, et benedíco te. In Nómine Patris, et Fílii, E et Spíritus Sancti.

Alla Amen.

Översättning:

P. Med den fullmakt jag mottagit av den Apostoliska Stolen meddelar jag dig fullkomlig avlat och förlåtelse för alla dina synder, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn. Alla Amen.

Eller:

P. Genom de Heliga Frälsningsmysterierna må Gud Allsmäktig efterskänka dig alla straff i detta och det kommande livet. Må Han öppna Paradisets Portar för dig och föra din in i den eviga glädje. Amen.

Alla Amen.

Sista Smörjelsen:

P. Genom de Heliga Frälsningsmysterierna – och denna heliga smörjelse E - må Gud Allsmäktig efterskänka dig alla straff i detta och det kommande livet E. Må Han öppna Paradisets Portar för dig och föra dig in i den eviga glädjen E.

Alla Amen.

Någon av de närvarande kan läsa en kort bibeltext, till exempel:

Vid den tiden sade Jesus: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt Kött är verklig föda, och mitt Blod är verklig dryck. Den som äter mitt Kött och dricker mitt Blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är Brödet som kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd ska leva i evighet.” (Joh 6:54-58

Den sjuke bekänner därefter sin tro:

P. Tror Du på Gud den Allsmäktige Fadern, Himlens och jordens Skapare?

Den sjuke Ja.

P. Tror Du på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som föddes av Jungfrun Maria, led, dog och begravdes, som uppstod från de döda och sitter på Faderns högra sida?

Den sjuke Ja.

P. Tror Du på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet?

Den sjuke Ja.

Nu följer eventuellt en förbön, som kan formuleras på följande sätt:

P. Herre, Du har gett oss ett yttersta bevis på Din kärlek till oss och överlämnat Dig själv åt döden för att ge oss Livet. Vi ber till Dig för vår broder N./syster N.

Alla Herre, hör vår bön.

P. Herre, Du har sagt: Den som äter mitt Kött och dricker mitt Blod, han har evigt liv. Vi ber till Dig för vår broder N./syster N.

Alla Herre, hör vår bön.

P. Herre, Du har inbjudit oss till det Gästabud, där varken sorg eller klagan eller smärta mer skall finnas och där vi inte mer ska vara skilda från Dig eller varandra. Vi ber till Dig för vår broder N./syster N.

Alla Herre, hör vår bön.

Alla ber tillsammans Herrens bön:

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Därefter lyfter prästen Hostian och säger:

P. Se Guds Lamm, som borttager världens synder. Saliga de som blivit kallade till Lammets Måltid.

Alla Herre, jag är icke värdig att Du går in under mitt tak. Men säg blott ett ord, så blir jag helad.

Prästen ger Sakramentet åt den sjuke med orden:

P. Kristi Kropp.

Den sjuke Amen.

P. Låt oss be. Gud, Din Son är för oss Vägen, Sanningen och Livet.

Se i Din godhet till Din tjänare/tjänarinna N., som sätter sitt hopp till Dina löften, och här har blivit stärkt med Din Sons Kropp (och Blod).

Låt honom/henne nu i frid få gå hem till Ditt eviga Rike. Genom samme Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Eventuellt ber man även den medeltida Anima Christi bönen:

Kristi Själ, helga mig.

Kristi Lekamen, fräls mig.

Kristi Blod, uppfyll mig.

Vattnet från Din sida, rena mig.

Kristi lidande, styrk mig.

O gode Jesus, bönhör mig.

I Dina Heliga Sår, inneslut mig.

Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.

Mot den onde fienden, försvara mig.

I min sista timma kalla mig, och låt mig komma till Dig,

för att med Dina heliga få lova Dig i evigheters evighet. Amen.

P. Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern E och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.


Den Guomliga Barmhärtighetens Krona

att be vid sjuk- och dödsbädden

Medan vi vakar vid en sjuk och döende person är, förutom Rosenkransen, följande bön, Barmhärtighetens Krona, den främsta bön vi kan be. Herren själv gav oss genom den Heliga Faustina Kowalska den 14 september 1935 följande löften:

- ”Jag ska ge gränslösa nådegåvor åt de själar som vill be Barmhärtighetens Krona.

- Genom den kan du uppnå allt, om det du ber om är i överensstämmelse med min vilja.

- De själar som kommer att be med dessa ord kommer att omslutas av min Barmhärtighet för resten av deras liv och särskilt i dödsstunden.

- Om syndare ber denna Krona ska jag uppfylla deras själ med förlåtelsens frid och göra deras dödsstund lycklig.

- Prästerna bör uppmana dem som lever i synden att använda denna bön som en frälsningens sköld.

- Även den mest inbitne syndare som ber denna Krona, om så bara en enda gång, kommer att få ta emot någon nåd från min Barmhärtighet.

- Skriv, att när man ber Barmhärtighetens Krona vid en dödsbädd, så kommer jag själv att ställa mig mellan den döende och Faderns Rättvisa. Jag kommer då inte att vara Domaren, utan Frälsaren. Min oändliga Barmhärtighet kommer att omfamna den döendes själ till minne av mitt eget lidande”.

Inledning: Kyss rosenkransens krucifix, gör korstecknet med det, be Fader vår:

 Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Var hälsad Maria:

Var hälsad, Maria, full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Den Apostoliska Trosbekännelsen:

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

På de ensamma kulorna före varje dekad:

Evige Fader, vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom / som gottgörelse för våra och hela världens synder.

Tio gånger ber man:

För Hans smärtfyllda lidandes skull, /

förbarma Dig över oss och hela världen.

Avsluta Barmhärtighetens Krona med att be tre gånger:

Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen.

Jesus, jag litar på Dig.

(tre gånger)

Avsluta med: Bön vid Barmhärtighetens Timma

Blod och Vatten / som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss. Jesus, jag förtröstar på Dig. Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen. Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss.

Jesus, jag litar på Dig. Amen.


Korta Böner och Sentenser

att upprepas för Den Döende

Långsamt och med korta uppehåll läser man några av följande ord för den döende:

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son, förbarma Dig över oss syndare. (Jesusbönen)

Min Gud – mitt allt! (Helige Franciskus motto)

Jesus, Maria jag älskar er! Rädda alla själar!

Jesus, för Dig lever jag; Jesus för Dig dör jag; Jesus, Dig vill jag tillhöra i liv och i död.

På Dig, Herre, har jag trott; jag älskar Dig av allt mitt hjärta; jag hoppas på Dig; i evighet ska jag inte komma på skam.

Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?

Om vi lever, lever vi för Herren, om vi dör, dör vi för Herren.

Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi Herren.

Vi har en evig boning i Himmelen.

Vi ska få vara hos Herren för alltid.

Vi har gått över från döden till Livet, för vi älskar våra bröder.

Herren är mitt ljus och min frälsning.

Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden.

Vi ska få se Gud sådan han är.

Till Dig, Herre, upplyfter jag min själ.

Jag ska få se Herrens goda i de Levandes Land.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för Du är med mig.

Kom, ni som har fått Min Faders välsignelse, och överta det Rike som väntar er sedan världens skapelse.

Jag säger dig: I dag ska du vara med mig i Paradiset.

I min Faders Hus finns många boningar, säger Herren.

Jesus säger: Fader, Jag vill att där Jag är, ska också de som Du har gett mig vara tillsammans med mig, så att de får se min härlighet.

Jesus säger: Jag går bort och bereder plats för er, för att också ni ska vara där Jag är. Jesus säger: Alla som ser på Sonen och tror på Honom ska ha evigt liv.

Och Jag ska låta dem uppstå på den Yttersta Dagen.

I Dina Händer, Herre Gud, befaller jag min ande.

Herre Jesus, tag emot min ande.

Heliga Maria, Helige Josef, be för mig.

Helige Mikael, kämpa för min själ.

Heliga Skyddsängel, hjälp mig nu i den sista striden.


Då Döden är helt nära –

Ordo commendationis animae

Dessa böner är en förkortad form av de traditionella katolska bönerna för de döende.

*Låt den döende kyssa krucifixet (även om han eller hon inte är vid medvetande eller visar tecken på närvaro rör ändå lätt krucifixet vid den döendes läppar):

Jesus, min Herre och min Gud, jag älskar Dig över allting. Inneslut mig i Dina Heliga och helande Sår. Tillåt aldrig att jag skiljs ifrån Dig.

*Vid bestänkandet av vigvatten (vilket man kan göra genom att göra ett litet korstecken med vigvatten på pannan och på bröstet):

Rena mig, Herre och två mig, så att jag blir vitare än snö.

*Vid överlämnandet av det tända ljuset (vilket naturligtvis den döende inte behöver hålla eller röra vid – det räcker att den som ber bönen håller det eller ställer det i en ljusstake bredvid bädden):

Jesus, Du som är världens ljus, upplys min tro; tänd i mig Din kärleks eld och låt mig få se Dig i det eviga ljuset.

Jesus, Maria och Josef: Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef: Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef: Må min själ få lämna denna värld i frid.

Herre, förbarma Dig över honom/henne, Herre, förbarma Dig över honom/henne

Kristus, förbarma Dig över honom/henne, Kristus, förbarma Dig över honom/henne

Herre, förbarma Dig över honom/henne, Herre, förbarma Dig över honom/henne

Heliga Maria, Guds Moder, be för honom/henne

Helige Josef,

Helige Ärkeängeln Mikael,

Helige Ärkeängeln Gabriel,

Helige Ärkeängeln Rafael,

Alla Heliga Änglar och Ärkeänglar,

Helige Abel,

Alla ni rättfärdiga,

Helige Abraham,

Helige Johannes Döparen,

Alla heliga patriarker och profeter,

Helige Petrus,

Helige Paulus,

Helige Andreas,

Helige Johannes,

Alla heliga apostlar och evangelister,

Alla Herrens heliga lärjungar,

Alla Heliga oskyldiga barn,

Helige Stefanus,

Helige Laurentius,

Alla heliga martyrer,

Helige Augustinus,

Helige Jean-Marie Vianney,

Alla heliga biskopar och bekännare,

Helige Benedictus,

Helige Franciskus,

Helige Dominikus,

Helige Simon Stock,

Helige Johannes Bosco,

Alla heliga munkar och eremiter,

Heliga Maria Magdalena,

Heliga Lucia,

Heliga Clara,

Heliga Birgitta,

Heliga Katarina av Siena,

Heliga Teresa av Avila,

Heliga Thérèse av Lisieux,

Alla heliga jungfrur och änkor,

Alla Guds helgon,

Var honom/henne nådig, skona honom/henne, Herre

Var honom/henne nådig, bönhör honom/henne, Herre

Var honom/henne nådig, Fräls honom/henne, Herre

Från Din vrede, fräls honom/henne, Herre

Från den eviga döden,

Från att skiljas från Dig,

Från allt ont,

Från den onde fiendens våld,

Genom Din heliga födelse,

Genom Ditt heliga lidande och Kors,

Genom Din heliga död och begravning,

Genom Din ärorika uppståndelse,

Genom Din underbara Himmelsfärd,

Genom den Helige Ande, Hjälparens, nåd,

På Domens Dag,

Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville skona honom/henne,

Herre, förbarma Dig över honom/henne,

Kristus, förbarma Dig över honom/henne,

Herre, förbarma Dig över honom/henne,

F. Du kristna själ, bryt upp från denna värld i Guds, den Allsmäktige Faderns Namn, för Han har skapat Dig, E

i Jesu Kristi, Guds Sons Namn, för Han har lidit och dött för dig, E

i den Helige Andes Namn, för Han är utgjuten i dig. E

Gå i Änglarnas och Ärkeänglarnas namn,

I Tronernas och Herradömenas namn,

I Härskarnas och Krafternas namn,

I Kerubernas och Serafernas namn.

Bryt upp från denna värld i patriarkernas och profeternas namn,

I apostlarnas och evangelisternas namn,

I martyrernas och bekännarnas namn,

I de heliga munkarnas och eremiternas namn,

I de heliga jungfrurnas och alla Guds heligas namn.

Må du idag finna din vila på fridens ort och din boning hos Gud på Sions heliga berg tillsammans med Heliga Guds Moder, Jungfrun Maria, den Helige Josef och alla Guds Änglar och helgon.

Alla Amen.

F. Dig, vår broder N./syster N., anbefaller vi åt Gud Allsmäktig, och åt Honom, din Skapare, överlämnar vi dig, för att du må återvända till Honom som har danat dig av jordens stoft och blåst in sin livsande i dig. Må Maria, den Saliga Jungfrun, Änglarna och alla helgon komma dig till mötes när du nu far hädan från detta liv.

Må Kristus göra dig fri, Han som blev korsfäst för dig. Må Kristus, den levande Gudens Son, föra dig in i sitt Paradis och som den sanne Herden uppta dig i sin hjord.

Må Kristus göra dig fri från alla dina synder och ge dig en plats bland sina utvalda.

Må Du få se din Frälsare Ansikte mot ansikte och skåda Gud i all evighet.

Alla Amen.

F. Herre, ta emot Din tjänare/tjänarinna i Ditt Rike, där Du ger honom/henne den frälsning som han/hon hoppas genom Din barmhärtighet.

Alla Amen.

F. Herre, befria Din tjänare/tjänarinna från all hans/hennes bedrövelse.

Alla Amen.

F. Herre, befria Din tjänare/tjänarinna genom Jesus Kristus, vår Frälsare, som för oss gick igenom den bittra döden och gav oss det eviga livet.

Alla Amen.

F. Herre, låt N. få avsluta sitt jordeliv i Din fulla vänskap, frid och kärlek.

Alla Amen.


Böner efter dödsfall

F. I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F. O Guds helgon, kom honom/henne till hjälp, Herrens Änglar, skynda honom/henne till mötes.

Alla Tag emot hans/hennes själ och bär honom/henne fram inför den Högstes Ansikte.

F. Må Kristus ta emot dig, Han som kallat dig, och må Änglarna föra dig till Abrahams sköte.

Alla Tag emot hans/hennes själ och bär honom/henne fram inför den Högstes Ansikte.

F. Giv honom/henne, Herre, den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för honom/henne.

Alla Tag emot hans/hennes själ, bär honom/henne fram inför den Högstes Ansikte.

F. Låt oss be. Åt Dig, Herre, anbefaller vi Din tjänare N.: må han/hon, död för världen, leva för Dig. Utplåna i Din oändliga barmhärtighet och kärlek alla synder som han/hon i sitt liv på jorden genom mänsklig svaghet har begått. Hör vår bön genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F. Herre, giv honom/henne den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset lysa för honom/henne.

F. Må han/hon vila E i frid.

Alla Amen.

Psalm 130

Prästen/diakonen eller någon annan närvarande kan be:

Ur djupen ropar jag till Dig, Herre.

Herre, hör min röst, *

låt Dina öron akta på mina böner.

Om Du, Herre, vill tillräkna synd, *

Herre, vem kan då bestå?

Dock, hos Dig finns förlåtelse, *

för att man må frukta Dig.

Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *

och jag hoppas på Hans ord.

Min själ väntar efter Herren

mer än väktarna efter morgonen, *

ja, mer än väktarna efter morgonen.

Hoppas på Herren, Israel, +

ty hos Herren finns nåd, *

väldig är den frälsning som finns hos Honom.

Han skall frälsa Israel *

från alla deras synder.

Herre giv honom/henne den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset lysa för honom/henne.

F. Må han/hon vila + i frid.

Alla Amen.

Mikaelsbönen

Bön som troligen sedan 500-talet har tillhört Requiemmässan (Själamässan) och i vilken man ber Herren att låta Ärkeängeln Mikael föra den avlidnes själ till Himmelen. Passande bön att avsluta förbönen för den döde med.

Herre Jesus Kristus, ärans Konung, befria alla troende avlidna själar från helvetets plågor och från avgrundens djup. Befria dem från lejonets gap så att dödsriket inte uppslukar dem, så att de inte faller ned i mörkret. Men må banérföraren, den Helige Ärkeängeln Mikael, föra dem fram till det heliga ljuset, som Du en gång har utlovat åt Abraham och åt hans säd. Amen.


Inför Evigheten

Samling kring Den Avlidne

Efter det att kroppen gjorts i ordning är det brukligt att man tar ett litet avsked och ber för den avlidnes själ. Förslaget, något bearbetat, är hämtat ur Handbook of Prayers, USA 1997.

F. I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Någon närvarande Bröder och systrar, Herren Jesus säger: ”Kom till mig, ni alla, som arbetar och är nedtyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är saktmodig och ödmjuk av hjärtat, och ni ska finna ro för era själar. Ja, min börda är lätt och mitt ok är milt.”

Man kan här bestänka kroppen med vigvatten, medan någon ber:

Någon närvarande Herren Gud bor i sitt heliga tempel och är i vår mitt. I Dopet blev N. Guds tempel, och Guds Ande levde i honom/henne, med vördnad välsignar vi hans/hennes dödliga kropp.

F. Gud är barmhärtighet och vill inte människans död utan att hon får liv i överflöd. Låt oss därför be den bön som vår Herre själv har lärt oss:

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

F. I Dina händer, Herre Gud, anbefaller vi ödmjukt vår broder/syster N. I hans/hennes liv omfamnade Du honom/henne med Din ömma kärlek; därför ber vi Dig att Du nu befriar honom/henne från allt ont och inbjuder honom/henne till den eviga vilan. Förlåt N.´ s alla brister och skulder. Se inte till hans/hennes synder, utan till Din Kyrkas tro och ge honom/henne den plats i Ditt eviga Rike som Du har förberett för alla som älskar Dig. Låt honom/henne för evigt få glädjas i Ditt Rike, där det inte finns någon sorg, gråt eller smärta, utan bara fridens och glädjens fullhet, med Din Son Jesus Kristus och den Helige Ande, i evigheters evighet.

Alla Amen.

Var och en kan nu gå fram och göra ett korstecken på den avlidnes panna.

Någon närvarande Välsignade är de som har dött i Herren. Låt dem vila från deras arbete och mödor och låt dem få med sig det goda de gjort under sitt jordeliv.

F. Herre, giv honom/henne den eviga vilan,

Alla och låt det eviga ljuset lysa för honom/henne.

F. Må han/hon vila E i frid.

Alla Amen.

F. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vår Frälsare, Du mötte döden frivilligt, så att alla de som tror på Dig skulle bli frälsta och gå igenom döden till ett nytt liv.

Hör våra böner; se med kärlek till Ditt folk som sörjer och ber för sin broder/syster.

Herre Jesus, Du Helige och full av medlidande, förlåt N. alla synder och se istället till Ditt Dyrbara Blod som Du utgöt för hans/hennes själ. Genom Din död öppnade Du Portarna till Livet för dem som tror på Dig; tillåt inte att vår broder/syster skiljs ifrån Dig utan låt honom/henne genom Din ärorika makt få komma in i himlens härlighet och med alla helgon få del i himlens ljus, lycka och frid och få leva med Dig för evigt.

Alla Amen.

F. Heliga Maria, Guds och vår Moder, förbarma dig över ditt barn N., vars själ nu har lämnat oss och befinner sig inför din Gudomlige Sons Domslut. Visa din moderliga kärleks makt och skydda honom/henne från att skiljas från din Son. Låt inte rättvisan för syndens gärningar få sista ordet, utan låt kärleken och barmhärtigheten triumfera, du som förmår allt med din förbön. Endast en blick från dig och himlen ska öppnas för vår broder/syster.

Älskade Moder, vi ber dig att tillsammans med den Helige Josef leda N. in i det Himmelska Riket, dit också vi, efter slutet av vår pilgrimsfärd, hoppas att få förenas med er och alla de Heliga.

Alla Amen.

F. Var hälsad Maria,

Alla full av nåd; Herren är med dig; välsignad är du ibland kvinnor, och välsignad är din Livsfrukt, Jesus.

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.

Någon närvarande Må Guds kärlek och vår Herres Jesu Kristi frid välsigna och trösta oss och torka våra tårar, och ge den eviga vilan åt N., i Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Om möjligt be Rosenkransen tillsammans och se till att Mässoffret frambärs för den avlidnes själ.

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek