De Sjukas Smörjelse

De Sjukas Smörjelse

De Sjukas Smörjelse

DE SJUKAS SMÖRJELSE

Ur Katolska Kyrkans Katekes

1499 ”Genom den heliga smörjelsen av de sjuka och presbyterernas förbön anbefaller hela Kyrkan de sjuka åt den lidande och förhärligade Herren och ber att Han ska upprätta och rädda dem. Ja, hon uppmanar dem att frivilligt förena sig med Kristi lidande och död och så bidra till gudsfolkets bästa.”

I. Grundvalen för de sjukas smörjelse i frälsningsordningen

Sjukdomen i människans liv

1500 Sjukdom och lidande har alltid ansetts som mycket svåra problem som utgör en prövning för människans liv. I sjukdomen erfar människan sin maktlöshet, sina gränser och sin ändlighet. I varje sjukdom skymtar vi döden.

1501 Sjukdom kan medföra ångest, självkoncentration och ibland också förtvivlan och uppror mot Gud. Den kan också göra personen mera mogen, hjälpa honom att i sitt liv urskilja det som inte är väsentligt för att vända sig mot det som är väsentligt. Mycket ofta åstadkommer sjukdomen att man söker Gud och återvänder till Honom.

Den sjuke inför Gud

1502 I Gamla testamentet ser människan sjukdomen inför Guds ansikte. Det är inför Gud som hon brister ut i klagan och det är hos Honom, livets och dödens Herre, som hon ber om att bli botad. Sjukdomen blir en väg till omvändelse, och Guds förlåtelse en inledning till helande. Israel erfar att sjukdomen på ett hemlighetsfullt sätt är bunden till synden och det onda, och att Guds trofasthet enligt Hans lag ger livet tillbaka: ”Ty jag är Herren, din läkare” (2 Mos 15:26). Profeten anar att lidandet också kan vara meningsfullt som återlösning för andras synder. Slutligen förkunnar Jesaja att Gud skall låta en tid randas för Sion då han förlåter all skuld och botar all sjukdom.

Kristus, läkaren

1503 Kristi medlidande med de sjuka och Hans talrika helanden av alla slags sjuka människor är ett lysande klart tecken på att ”Gud har besökt sitt folk” och att Guds Rike är mycket nära. Jesus har inte bara makt att bota, utan också att förlåta synder: Han har kommit för att bota hela människan, själ och kropp; Han är den läkare som de sjuka behöver. Hans medlidande med alla dem som lider går så långt att Han identifierar sig med dem: ”Jag var sjuk och ni såg till mig” (Matt 25:36). Hans särskilda kärlek till de sjuka har oupphörligt under århundradenas gång väckt de kristnas alldeles särskilda uppmärksamhet för alla dem som lider till kropp och själ. Och denna uppmärksamhet är ursprunget till de outtröttliga ansträngningarna för att hjälpa dem.

1504 Ofta uppmanar Jesus de sjuka att tro. Han använder sig av tecken för att bota: saliv och handpåläggning, gyttja och tvagning. De sjuka försöker att röra vid Honom, ”ty det gick ut kraft från Honom, och Han botade alla” (Luk 6:19). Likaså fortsätter Kristus i sakramenten att ”röra” vid oss för att bota oss.

1505 Upprörd av så mycket lidande låter sig Kristus inte bara beröras av de sjuka, utan gör deras elände till sitt: ”Han tog vår svaghet, och Han lyfte av våra sjukdomar” (Matt 8:17). Han botade inte alla sjuka. Hans helanden var tecken på Guds Rikes ankomst. De förebådade ett grundligare helande: segern över synd och död genom Hans påsk. På korset tog Kristus på sig hela det ondas börda och tog bort ”världens synd” (Joh 1:29), av vilken synden bara är en följd. Genom sitt lidande och sin död på korset gav Kristus en ny mening åt lidandet: hädanefter kan det göra oss lika Honom och förena oss med Hans frälsande lidande. [440; 307]

”Bota de sjuka”

1506 Kristus manar sina lärjungar att följa Honom och i sin tur ta på sig sitt kors. När de följer Honom får de en ny syn på sjukdomen och de sjuka. Jesus förenar dem med sitt liv i fattigdom och tjänande. Han låter dem delta i den tjänst som utgörs av Hans medlidande och helande: ”De gav sig i väg och predikade att alla skulle omvända sig, och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem” (Mark 6:12-13).

1507 Den uppståndne Kristus förnyar denna sändning – ”I mitt namn... skall de lägga sina händer på sjuka och göra dem friska” (Mark 16:17-18) – och bekräftar den genom de tecken som Kyrkan utför under det att hon åkallar Hans Namn. Dessa tecken visar på ett särskilt sätt att Jesus verkligen är ”Gud som frälser”.

1508 Den Helige Ande ger åt vissa personer en särskild nådegåva att hela människor för att visa på kraften i den Uppståndnes nåd. Men inte ens de innerligaste böner uppnår alltid att alla sjukdomar botas. Så måste Paulus lära sig av Herren att ”min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst” (2 Kor 12:9), och att det lidande som måste uthärdas kan ha den mening som uttrycks i följande sats: ”Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för Hans kropp som är Kyrkan” (Kol 1:24).

1509 ”Bota sjuka!” (Matt 10:8). Detta uppdrag har Kyrkan tagit emot av Herren och försöker att förverkliga det genom de omsorger hon visar de sjuka och de förböner hon ledsagar dem med. Hon tror på Kristi livgivande närvaro, Han som är läkare för själ och kropp. Denna närvaro är särskilt verksam i sakramenten, på ett alldeles speciellt sätt i Eukaristin, det bröd som ger evigt liv. Paulus antyder sammanhanget mellan Eukaristin och den kroppsliga hälsan.

1510 Men den Apostoliska Kyrkan känner till en särskild rit till gagn för de sjuka, vilket Jakob vittnar om: ”Är någon av er sjuk, ska han kalla till sig församlingens presbyterer, och de ska smörja honom med olja i Herrens Namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat, ska han få förlåtelse” (Jak 5:14-15). Traditionen har i denna rit sett ett av kyrkans sju sakrament.

Ett sakrament för de sjuka

1511 Kyrkan tror och bekänner att det bland de sju sakramenten finns ett sakrament som är särskilt avsett för att styrka dem som prövas i sjukdom, nämligen de sjukas smörjelse:

Denna heliga smörjelse av de sjuka har instiftats av Kristus som ett sakrament i ordets sanna och särskilda mening. Det har antytts av Markus men anbefallts åt de troende och klart uttalats av aposteln Jakob, Herrens broder.

1512 I den liturgiska traditionen både i öst och väst finns det vittnesbörd om smörjelser av sjuka med vigd olja. Med tiden gavs de sjukas smörjelse mer och mer exklusivt åt dem som var nära döden. Därför fick den namnet ”Sista smörjelsen”. Trots denna utveckling har liturgin aldrig underlåtit att be Herren att de sjuke skulle återfå sin hälsa om detta tjänar hans frälsning.

1513 Den apostoliska konstitutionen Sacram unctionem infirmorum av den 30 november 1972 bestämde efter Andra Vatikankonciliet att hädanefter följande ska iakttas:

De sjukas smörjelses sakrament ges åt allvarligt sjuka människor genom att man smörjer dem på pannan och händerna med vederbörligen välsignad olja – olivolja eller en annan olja som härstammar från växtriket – och säger: ”Må Herren genom denna heliga smörjelse och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den Helige Andes nåd, så att du befrias från all synd och frälst får stå upp igen”.

II. Vem tar emot och förvaltar detta sakrament?

Vid allvarlig sjukdom...

1514 De sjukas smörjelse ”är ett sakrament inte endast för dem som befinner sig i yttersta livsfara. Därför är den rätta tiden för dess mottagande utan tvivel inne redan då den troende kommer i närheten av livsfara på grund av sjukdom eller ålderdomssvaghet”.

1515 Om en sjuk människa som har tagit emot smörjelsen återvinner sin hälsa kan hon om hon råkar ut för en ny allvarlig sjukdom på nytt ta emot detta sakrament. Då det rör sig om samma sjukdom kan detta sakrament upprepas om sjukdomen blir allvarligare. Det är lämpligt att ta emot de sjukas smörjelse inför en viktig operation. Detsamma gäller för äldre vilkas skröplighet tilltar.

”...ska man tillkalla Kyrkans presbyterer”

1516 Endast präster (biskopar och presbyterer) är förvaltare av de sjukas smörjelse. Det är herdarnas plikt att undervisa de troende om det goda man tar emot i detta sakrament. De troende bör uppmuntra de sjuka att tillkalla prästen för att ta emot detta sakrament. De sjuka bör förbereda sig för att ta emot det med goda förutsättningar, med hjälp av sin herde och hela den kyrkliga gemenskapen som manas att på ett alldeles särskilt sätt omge de sjuka med sina böner och sina broderliga omsorger.

III. Hur firas detta sakrament?

1517 I likhet med alla andra sakrament är de sjukas smörjelse en liturgisk gudstjänst med gemenskapskaraktär,  antingen den äger rum i familjen, på sjukhuset eller i kyrkan, gäller en enda sjuk person eller en grupp sjuka. Det är mycket lämpligt att den firas i Mässan, som är åminnelsen av Herrens påsk. Om omständigheterna är gynnsamma kan firandet av sakramentet föregås av botens sakrament och följas av Eukaristins sakrament. Som Kristi påsksakrament bör alltid Eukaristin vara det sista sakramentet på den jordiska pilgrimsvandringen, ”färdkosten” för ”övergången” till det eviga livet.

1518 Ord och sakrament utgör en odelbar enhet. Ordets liturgi, som föregås av en botakt, inleder gudstjänsten. Kristi ord och apostlarnas vittnesbörd väcker den sjukes och gemenskapens tro för att kunna be Herren om kraften från Hans Ande.

1519 Den sakramentala gudstjänsten består huvudsakligen av följande beståndsdelar: ”kyrkans presbyterer” lägger tyst händerna på de sjuka; de ber över de sjuka i kyrkans tro; detta är den epikles (bön om den Helige Andes ankomst) som är avsedd för detta sakrament; de utför sedan smörjelsen med olja, som om möjligt skall vara vigd av biskopen.

Dessa liturgiska handlingar pekar på vilken nådegåva detta sakrament ger åt de sjuka.

IV. Verkningar av denna sakramentala gudstjänst

1520 En särskild gåva av den Helige Ande. Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den Helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av Hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds Vilja. ”Och har han syndat, ska han få förlåtelse” (Jak 5:15).

1521 Föreningen med Kristi lidande. Genom nåden från detta sakrament får den sjuka människan kraften och gåvan att förena sig innerligare med Kristi lidande. Hon vigs på sätt och vis för att bära frukt genom att bli likgestaltad med Återlösarens frälsande lidande. Lidandet, som är en följd av ursynden får en ny mening: det blir ett deltagande i Kristi frälsningsverk.

1522 En nåd som präglas av Kyrkan. De sjuka som tar emot detta sakrament i det att de ”frivilligt förenar sig med Kristi lidande och död” bidrar så ”till Guds folks bästa”. Då Kyrkan firar detta sakrament inskrider hon i de heligas gemenskap för den sjukes bästa. Och den sjuka människan bidrar i sin tur genom nåden från detta sakrament till kyrkans helgelse och alla människors bästa. För dem lider Kyrkan och offrar sig genom Kristus åt Gud, Fadern.

1523 Förberedelse för den sista resan. Om de sjukas smörjelses sakrament ges åt alla dem som lider av allvarliga sjukdomar och svagheter så sker detta med ännu större rätt med dem som står i begrepp att lämna detta liv. Därför har man också kallat det sacramentum exeuntium (de döendes sakrament). De sjukas smörjelse avslutar den process som gör oss likformiga med Kristi död och uppståndelse liksom dopet påbörjat den. Den fullbordar de smörjelser som ledsagar det kristna livet. Smörjelsen vid dopet inpräglade sigillet på det nya livet. Smörjelsen vid konfirmationen gav oss styrka för kampen i detta liv. Och denna sista smörjelse ger slutet av vårt jordiska liv en stabil förskansning varifrån man kan bereda sig för den sista kampen innan man går in i Faderns hus.

V. Färdkosten, den kristnes sista sakrament

1524 Åt dem som ska lämna detta liv erbjuder Kyrkan förutom de sjukas smörjelse Eukaristin som färdkost. Den Kommunion, den delaktighet i Kristi Kropp och Blod som man tar emot i det ögonblick då man står i begrepp att gå till Fadern får en särskild betydelse och vikt. Den är en sådd för det eviga livet och kraft till uppståndelse, enligt Herrens ord: ”Den som äter mitt Kött och dricker mitt Blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen” (Joh 6:54). Eukaristin är sakrament för Kristi död och uppståndelse och är sakrament för övergången från döden till livet, från denna värld till Fadern.

1525 Så bildar dopets, konfirmationens och Eukaristins sakrament en enhet som kallas den ”kristna initiationens sakrament”. Och på samma sätt kan man säga att boten, de sjukas smörjelse och Eukaristin i egenskap av färdkost vid avslutningen av det kristna livet utgör ”sakramenten som är förberedelse för det himmelska hemlandet” eller de sakrament som avslutar pilgrimsfärden.

Sammanfattning

1526 ”Är någon av er sjuk, ska han kalla till sig presbytererna i församlingen, och de ska smörja honom med olja i Herrens Namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat, ska han få förlåtelse.” (Jak 5:14-15)

1527 De sjukas smörjelses sakrament har som mål att ge den kristna människan särskild nåd när hon måste gå igenom svårigheter som har samband med ett tillstånd av svår sjukdom eller ålderdom.

1528 För en kristen människa är tiden med säkerhet inne att ta emot den heliga smörjelsen när fara för livet uppstår på grund av sjukdom eller ålderdom.

1529 Varje gång en kristen människa råkar ut för allvarlig sjukdom kan hon ta emot de sjukas smörjelse, och det kan hon också göra då sjukdomen tar en allvarligare vändning.

1530 Endast präster (presbyterer och biskopar) kan ge de sjukas smörjelses sakrament. För att ge det använder de olja som vigts av biskopen eller vid behov av prästen själv.

1531 Det väsentliga då man firar detta sakrament består i att man smörjer den sjukes panna och händer (i den romerska riten) eller andra delar av kroppen (i östliga liturgier). Denna smörjelse ledsagas av den celebrerande prästens liturgiska bön som ber om detta sakraments särskilda nådegåva.

1532 De sjukas smörjelses sakraments särskilda nåd verkar på följande sätt:

- den sjuka människans förening med Kristi lidande, till hennes och hela Kyrkans gagn;

- tröst, frid och mod för att på ett kristet sätt uthärda sjukdomens eller ålderdomens lidanden;

- syndernas förlåtelse om den sjuke inte har kunnat erhålla den genom botens sakrament;

- hälsans återställande, om detta är till gagn för själens frälsning;

- förberedelse inför övergången till det eviga livet.


Ordning för enskild bikt - Försoningens Sakrament

Präst: I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den biktande: Amen.

Präst: Må Gud, som upplyser vårt hjärta, låta dig se din synd och djupet av Hans barmhärtighet.

Den biktande: Amen.

Den biktande: Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och dig, fader, att jag har syndat mycket i tankar, ord och gärningar och underlåtelse.

Min senaste bikt var för…

Den som biktar sig bekänner nu sina synder genom att nämna åtminstone de allvarligaste och vanligaste av sina fel.

Avsluta bekännelsen: Detta är min skuld, min stora skuld.

Jag ber om bot och syndernas förlåtelse.

Efter att prästens råd och anvisning av bot (som ska utföras så snart som möjligt efter bikten) kan du be följande akt av ånger:

Den biktande:

Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta mina synder och avskyr dem, ty genom att synda har jag inte bara förtjänat de straff som Du rättvist har bestämt utan framför allt har jag också kränkt Dig, Du, det högsta goda, Du som är värd att älskas över allting.

Därför gör jag nu den bestämda föresatsen att med Din nåd inte mera synda och undvika framtida tillfällen till synd. Amen.

Därefter förmedlar prästen syndernas förlåtelse med orden:


Präst: Gud, barmhärtighetens Fader, har genom sin Sons död och uppståndelse försonat världen med sig själv och utgjutit den Helige Ande till syndernas förlåtelse.

Må Han genom sin Kyrkas tjänst ge dig förlåtelse och frid.

Och jag löser dig från dina synder, i Faderns E och Sonens och den Helige Andes namn.

Den biktande: Amen.


Präst: Tacka Herren, ty Han är god.

Den biktande: Evigt varar Hans nåd.

(Präst: Må vår Herres Jesu Kristi lidande, den Saliga Jungfrun Marias och alla helgons förbön, allt gott du gör och allt ont du lider bli dig till läkedom för synden, tillväxt i nåden och det eviga livets lön.

Den biktande: Amen.)

Präst: Herren har förlåtit dina synder. Gå i frid.


Dispens från irregularitet och censur

Om en person befinner sig i en situation av irregularitet (avvikelser från Kyrkans lag), ger prästen dispens därifrån enligt gällande kanoniska lag. Detta kan ske såväl utanför bikten som i samband med den, men i så fall efter den Sakramentala Avlösningen.

Prästen använder därvid följande formel:

P. I kraft av den mig förlänade befogenheten dispenserar jag dig från den irregularitet, varmed du är behäftad.

I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den som mottar dispensen svarar: Amen.

Utanför Bikten:

Då en präst avlöser en person enligt gällande kanoniska lag från en censur utanför den Sakramentala Bikten, ska följande formel användas:

P. I kraft av den mig förlänade befogenheten avlöser jag dig från exkomunikationens band

eller: suspensionens band

eller: interdiktets band.

I Faderns E och Sonens och den Helige Andes Namn.

Den som mottar avlösningen svarar: Amen.

De Sjukas Smörjelse

 

De Sjukas Smörjelse

P. Frid vare över detta hus och alla som bor här.

Han bestänker den sjuke med vigvatten och säger:

P. Må detta vatten påminna dig och oss om vårt Dop till frälsning i Kristi död och uppståndelse.

P. Kära vänner, vi läser i Evangeliet om de sjuka som kom till Herren Jesus Kristus och bad att Han skulle bota dem. Han, som har lidit så mycket för oss, är nu här mitt ibland oss, som har samlats i Hans Namn. Genom Aposteln Jakob lär Han oss: Är någon av er sjuk? Då ska han kalla till sig församlingens präster, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens Namn. Bönen, som de ber i tro, ska rädda den sjuke, Herren ska resa upp honom från sjukbädden, och om han har begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

Låt oss därför anbefalla vår sjuka broder/syster åt Kristi nåd och kraft så att han/hon kan finna lindring och vinna hälsa till kropp och själ.

Om den sjuke inte biktar sig, säger prästen:

P. Låt oss besinna oss och bekänna våra synder, så att vi blir väl beredda att fira denna heliga handling.

Alla Jag bekänner inför Gud Allsmäktig och er, mina bröder och systrar, att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse, detta är min skuld, min skuld, min egen stora skuld. Därför ber jag den Saliga alltid rena Jungfrun Maria, alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar, att be för mig till Herren vår Gud.

P. Gud Allsmäktig förbarme sig över oss, förlåte oss våra synder och före oss till det eviga livet.

Alla Amen.

Någon av de närvarande eller prästen själv läser något lämpligt stycke ur den Heliga Skrift, till exempel Matt 8:5-10,13a

När Han gick in i Kafernaum, kom en officer fram till Honom och bad om hjälp: ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.” Jesus sade: ”Ska då jag komma och bota honom?” Officeren svarade: ”Herre, jag är inte värdig att Du går in under mitt tak. Men säg blott ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han och säger jag till min tjänare: Gör det, så gör han det.” Jesus blev förvånad och sade till dem som följde Honom: ”Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro.” Och till officeren sade Jesus: ”Gå. Du trodde och det ska ske.”

Efter bibelläsningen följer en förbön.

Den kan formuleras på följande sätt:

P. Låt oss i tro och ödmjukhet be till Herren för vår broder/syster N.

Alla Herre, hör vår bön.

- Herre, kom i Din godhet honom/henne och alla andra sjuka till hjälp.

- Hjälp även alla dem som vårdar de sjuka.

- Skänk lindring åt vår broder/syster och befria honom/henne från allt ont.

- Styrk honom/henne med den Heliga Smörjelsen, och gör honom/henne fri från all synd och frestelse.

- Ge liv, hälsa och frälsning åt honom/henne som vi nu lägger händerna på i Ditt Namn.

Prästen lägger händerna på den sjukes huvud.

Därefter säger han:

P. Välsignad är Du, Gud Fader Allsmäktig, som har sänt Din Son i världen för oss och för vår frälsning.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är Du, Gud evige Son, som har stigit ned och blivit en av oss för att bota våra sjukdomar.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är Du, Gud Helige Ande och Tröstare, som stärker oss i vår kroppsliga svaghet med Din beständiga Kraft.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

Prästen smörjer den sjukes panna och händer och säger:


P. Må Herren genom denna Heliga Smörjelse E och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den Helige Andes nåd.

Den sjuke Amen.

P. Så att du befrias E från all synd och frälst E får stå upp igen.

Den sjuke Amen.


Prästen ber så för den sjuke med en sammanfattande bön:

P. Låt oss be. Herre, vår Frälsare, bota genom Din Helige Andes nåd vår broder N. (syster N.) från hans (hennes) sjukdom. Läk hans (hennes) sår och förlåt hans (hennes) synder. Fördriv ifrån honom (henne) all själens smärta och kroppens plåga och giv honom (henne) på nytt den fulla hälsan. Återställ honom (henne) så i Din godhet och låt honom (henne) återvända till sina tidigare uppgifter. Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

Eller:

P. Herre Jesus Kristus, Du har blivit människa som vi för att frälsa oss och bota våra sjuka. Se i nåd till Din tjänare N. (tjänarinna N.) som hoppas på hälsa till kropp och själ. I Ditt Namn har vi smort honom (henne) med den heliga oljan, för att Du ska styrka och trösta honom (henne) och så låta honom (henne) återfå sina krafter och övervinna sin sjukdom. Du, som har inbjudit honom (henne) att dela Ditt lidande, ge honom (henne) även hoppet om att hans (hennes) sjukdom och smärta bär frukt. Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

Eller för en äldre person:

P. Herre, se i nåd till Din tjänare N. (tjänarinna N.) som tyngs av ålderns bördor och som ber om Din nåd till kroppens och själens hälsa genom denna heliga smörjelse. Styrk honom (henne) med Din Helige Ande till att förbli fast i tron och trygg i hoppet, så att han (hon) för alla visar prov på tålamod och glädje i Din kärlek. Genom Kristus, vår Herre, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Alla närvarande ber därefter tillsammans Herrens bön:

Fader vår, som är i Himmelen. Helgat varde Ditt Namn. Tillkomme Ditt Rike, ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Därefter ges eventuellt Kommunionen åt den sjuke.

Till slut utdelar prästen följande välsignelse:

P. Må Gud, Fadern välsigna dig.

Alla Amen.

P. Må Gud Sonen bota dig.

Alla Amen.

P. Må Gud den Helige Ande upplysa dig.

Alla Amen.

P. Må Han bevara din kropp och frälsa din själ.

Alla Amen.

P. Må Han bo i ditt hjärta och föra dig till det eviga livet.

Alla Amen.

P. Och må Gud Allsmäktig, Fadern E och Sonen och den Helige Ande välsigna er alla.

Alla Amen.


De Sjukas Sakrament under Mässan

1) Alla katoliker som av olika anledningar behöver de sjukas sakrament kan ta emot sakramentet (p.g.a. fysisk eller psykisk ohälsa, svaghet av ålderdom eller liknande).

2) De som har möjlighet bör bikta sig före Mässan när de sjukas sakrament delas ut, om tillfälle ges. Har du biktat dig dagarna före smörjelsen delas ut, är den bikten tillräcklig, om du fortfarande lever i nådens tillstånd (dvs. utan svåra synder).

3) De som önskar ta emot de sjukas smörjelse ska fylla i lappen med sitt namn (varje präst är skyldig att skriva i ett särskilt register var gång de sjukas sakrament delas ut).

Efter evangeliet och predikan inleder prästen med följande ord de sjukas sakrament:

P. Kära vänner, vi läser i Evangeliet om de sjuka som kom till Herren Jesus Kristus och bad att Han skulle bota dem. Han, som har lidit så mycket för oss, är nu här mitt ibland oss, som har samlats i Hans Namn. Genom Aposteln Jakob lär Han oss: Är någon av er sjuk? Då ska han kalla till sig församlingens präster, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens Namn. Bönen, som de ber i tro, ska rädda den sjuke, Herren ska resa upp honom från sjukbädden, och om han har begått synder, ska han få förlåtelse för dem.

Låt oss därför anbefalla vår sjuka broder/syster åt Kristi nåd och kraft så att han/hon kan finna lindring och vinna hälsa till kropp och själ.

Låt oss nu i tro och ödmjukhet be till Herren för våra bröder och systrar som önskar ta emot de sjukas smörjelse:

Alla Herre, hör vår bön.

- Herre, kom i Din godhet dem och alla andra sjuka till hjälp.

- Hjälp även alla dem som vårdar de sjuka.

- Skänk lindring åt våra bröder och systrar och befria dem från allt ont.

- Styrk dem med den heliga smörjelsen, och gör dem fria från all synd och frestelse.

- Ge liv, hälsa och frälsning åt dem som vi nu lägger händerna på i Ditt Namn.

De som önskar ta emot de sjukas smörjelse kommer nu fram och ställer sig i rad framför altaret.

Prästerna lägger nu händerna på de sjukas huvuden under tystnad.

Därefter säger huvudcelebranten:

P. Välsignad är Du, Gud Fader Allsmäktig, som har sänt Din Son i världen för oss och för vår frälsning.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är Du, Gud evige Son, som har stigit ned och blivit en av oss för att bota våra sjukdomar.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

P. Välsignad är Du, Gud Helige Ande och Tröstare, som stärker oss i vår kroppsliga svaghet med Din beständiga Kraft.

Alla Välsignad vare Gud i evighet.

De som ska ta emot de sjukas smörjelse räcker nu fram båda sina händer med handflatan uppåt (endast präster smörjs på handens ovansida).

Prästerna smörjer de sjukas panna och händer och säger:


P. Må Herren genom denna Heliga Smörjelse E och sin stora godhet och barmhärtighet komma dig till hjälp med den Helige Andes nåd.

Den sjuke Amen.

P. Så att du befrias E från all synd och frälst E får stå upp igen.

Den sjuke Amen.


Prästen ber för de sjuka följande böner:

P. Låt oss be. Herre, vår Frälsare, bota genom Din Helige Andes nåd våra bröder och systrar från deras sjukdomar.

Läk deras sår och förlåt deras synder.

Fördriv ifrån dem all själens smärta och kroppens plågor och giv dem på nytt den fulla hälsan.

Återställ dem så i Din godhet och låt dem återvända till sina tidigare uppgifter.

Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

P. Herre Jesus Kristus, Du har blivit människa som vi för att frälsa oss och bota våra sjuka.

Se i nåd till Dina tjänare som hoppas på hälsa till kropp och själ.

I Ditt Namn har vi smort dem med den heliga oljan, för att Du ska styrka och trösta dem och så låta dem återfå sina krafter och övervinna sina sjukdomar.

Du, som har inbjudit dem att dela Ditt lidande, ge dem hoppet om att deras sjukdomar och smärtor bär frukt.

Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

P. Herre, se i nåd till Dina tjänare som tyngs av ålderns bördor och som ber om Din nåd till kroppens och själens hälsa genom denna heliga smörjelse.

Styrk dem med Din Helige Ande till att förbli fasta i tron och trygga i hoppet, så att de för alla visar prov på tålamod och glädje i Din kärlek.

Genom Kristus, vår Herre, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Mässan fortsätter nu med offertoriet.

Slutvälsignelse:

P. Må Gud, Fadern välsigna er.

Alla Amen.

P. Må Gud Sonen bota er.

Alla Amen.

P. Må Gud den Helige Ande upplysa er.

Alla Amen.

P. Må Han bevara era kroppar och frälsa era själar.

Alla Amen.

P. Må Han bo i era hjärtan och föra er till det eviga livet.

Alla Amen.

P. Och må Gud Allsmäktig, Fadern E och Sonen och den Helige Ande välsigna er alla.

Alla Amen.

Välsignelse av De Sjukas Olja

De Sjukas Olja välsignas vanligtvis under Oljevigningsmässan av biskopen i domkyrkan under Stilla Veckan (under samma Mässa då prästerna förnyar sina prästlöften). Finns ingen olja välsignas den av prästen med följande bön:

P. Gud, all trösts Fader, Du som genom Din Son ville ge de sjuka bot och lindring, lyssna till den bön vi ber i tro: sänd Din Helige Ande, Tröstaren, från höjden över denna friska sav, som runnit ur den grönskande oliven, till styrka för vår kropp, och låt var och en som smörjs med denna smörjelse genom Din heliga E välsignelse få skydd till kropp, själ och ande och bot i smärtor, sjukdom och svaghet. Må denna olja som vi välsignat i vår Herres Jesu Kristi Namn vara helgad och välsignad av Dig, genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.


För att ta emot De Sjukas Sakrament

Är du ålderssvag eller på annat sätt känner dig sjuk (inte förkylning mm.!) till kropp och/eller själ, då kan du vända dig till den präst som sitter i S:t Petrus bikt- och samtalsrum i vår kyrkas hall i S:t Franciskus, Jönköping.

Förklara för prästen vad du går igenom och han avgör om du kan ta emot de Sjukas sakrament.

Du bör bikta dig före mottagandet av de Sjukas sakrament.

Vanlig tid för bikt i Jönköpings katolska kyrka är söndagar kl. 10.00 tills kön tar slut. För andra tider kan man komma i samband med Mässor eller kontakta någon av prästerna (se månadsbrev eller kontaktlista för telefonnummer eller mailadress). I svår sjukdom ska man alltid be om smörjelsen!

Sankt Franciskus Katolska Församling

Jönköping

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek